Teksti suurus:

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 "Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord¹" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 19, 208

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 "Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord¹" muutmine

Põllumajandusministri 24. mai 2004. a määruse nr 98 «Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord 1» muutmine
Põllumajandusministri 1. veebruari 2005. a määrus nr 10

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» (RT I 2004, 32, 226) § 19 lõike 3 alusel.

Muudan põllumajandusministri 24. mai 2004. a määrust nr 98 «Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord 1» järgmiselt:

1) sõnastan normitehnilise märkuse järgmiselt:

«1 EL Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimede või taimsetele saadustele kahjulike organismide Ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), muudetud EL Nõukogu määrusega 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35); EL Komisjoni direktiiv 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14).»;

2) täiendan määruse § 3 lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise juures olev päritoluriigi pädeva asutuse väljastatud fütosanitaarsertifikaat ja reekspordi fütosanitaarsertifikaat peavad vastama Euroopa Komisjoni direktiivi 2004/105/EÜ, millega määratakse kindlaks ametlike fütosanitaarsertifikaatide näidised, mis peavad kolmandatest riikidest ja nõukogu direktiivis 2000/29/EÜ loetletud riikidest pärit taimede, taimsete saaduste ja muude toodetega kaasas olema (ELT L 319, 20.10.2004, lk 9–14), lisas I toodud nõuetele.»;

3) asendan määruse § 4 lõikes 1 sõnad «15 kalendripäeva» sõnadega «viis kalendripäeva»;

4) sõnastan § 4 lõike 1 punkti 1 järgmiselt:

« 1) taimede, taimsete saaduste või muude objektide nimetused, kogus ning tootja taimetervise registri number või selle puudumise korral tootja nimi ja aadress;»;

5) täiendan määrust §-ga 71 järgmises sõnastuses:

« § 71. Rakendussäte

Kuni 31. detsembrini 2009. a on ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise juures lubatud kasutada § 3 lõikes 4 nimetatud dokumendi asemel Euroopa Komisjoni direktiivi 2004/105/EÜ lisas II toodud nõuetekohast fütosanitaarsertifikaati ja reekspordi fütosanitaarsertifikaati.»

Minister Ester TUIKSOO
Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json