Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 30, 371

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 20.02.2001 nr 115

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 1998, 111, 1832; 1999, 10, 157) § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «Seaduse «2001. aasta riigieelarve»» (RT I 2001, 4, 11) §-ga 1 (kulude osa 130 peatükk 01) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 15, 233; 51, 554; 2000, 52, 329):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Karl Rebasele.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad:
1) Eve Ojale – täppisteaduste alal tööde tsükli «Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria» eest;
2) Mati Karelsonile – keemia ja molekulaarbioloogia alal monograafia «Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur-omadus sõltuvustes» eest;
3) Rein Munterile (kollektiivi juht), Juha Kallasele, Sergei Preisile ja Marina Trapidole – tehnikateaduste alal tööde tsükli «Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks» eest.
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
4) Aleksander Žarkovskile (kollektiivi juht), Anti Kaldale ja Allen Kaasikule – arstiteaduse alal tööde tsükli «Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon» eest.
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
5) Dimitri Kaljole (kollektiivi juht), Leho Ainsaarele, Linda Hintsile, Tõnu Martmale ja Jaak Nõlvakule – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli «Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia)» eest.
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
6) Ülo Manderile (kollektiivi juht), Valdo Kuusemetsale, Krista Lõhmusele, Ain Kullile ja Hannes Palangule – põllumajandusteaduste alal tööde tsükli «Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega» eest.
Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
7) Talis Bachmannile – sotsiaalteaduste alal monograafia «Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale» ja teiste publikatsioonide eest;
8) Peeter Toropile – humanitaarteaduste alal uurimuste eest slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.

3. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridusministeeriumi 2001. aasta eelarves teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN