Teksti suurus:

Narva Politseiprefektuuri põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 31, 380

Narva Politseiprefektuuri põhimäärus

Vastu võetud 20.02.2001 nr 14

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16) paragrahvi 42 lõike 1 alusel.

I. ÜLDSÄTTED

§ 1. Narva Politseiprefektuur (edaspidi politseiprefektuur) on Politseiameti kohalik täidesaatva riigivõimu volitusi omav asutus, kes täidab talle seadustega ja seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud ulatuses ja korras.

§ 2. Politseiprefektuuri tööpiirkond on Narva linn.

§ 3. Oma ülesannete täitmisel esindab politseiprefektuur riiki.

§ 4. Politseiprefektuuril on oma eelarve ja pangaarve.

§ 5. Politseiprefektuuri kulud kaetakse riigieelarvest.

§ 6. Politseiprefektuuri kõrgemalseisev valitsusasutus on Politseiamet. Teenistuslikku järelevalvet politseiprefektuuri tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab politseipeadirektor seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

§ 7. Politseiprefektuuri struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab siseminister määrusega.

§ 8. Politseiprefektuur asub Narva linnas. Politseiprefektuuri postiaadress on Vabaduse 5, 20303 Narva. Politseiprefektuuri struktuuriüksuse, mis ei paikne politseiprefektuuri aadressil, asukoht ja postiaadress tuuakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

II. POLITSEIPREFEKTUURI TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§ 9. Politseiprefektuuri tegevusvaldkond on:
1) avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamine;
2) kuritegude ja haldusõiguserikkumiste ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
3) kriminaalasjade kohtueelne uurimine;
4) haldusõiguserikkumiste asjade menetlemine;
5) muude seadustega või seaduse alusel antud õigusaktidega politseile pandud ülesannete täitmine, mis ei kuulu üleriigiliste politseiasutuste pädevusse.

§ 10. Politseiprefektuur:
1) võtab vastu ja registreerib erakorraliste sündmuste ning kuritegude ja muude õiguserikkumiste kohta saabuvat teavet ning rakendab viivitamata meetmeid õiguserikkumiste tõkestamiseks, kannatanutele abi osutamiseks ja õiguserikkujate kinnipidamiseks;
2) ennetab, tõkestab ning avastab kuritegusid ja haldusõiguserikkumisi;
3) teostab kriminaalasjade kohtueelset uurimist ning menetleb haldusõiguserikkumiste asju;
4) otsib taga eeluurimise või kohtu eest pakkuläinud isikuid, teadmata kadunud isikuid ning vabadusekaotusliku karistuse kandmisest kõrvalehoidvaid isikuid;
5) viib täide haldusaresti ja aresti kohaldamise otsuseid;
6) tuvastab tundmatuks jäänud laipade isikut;
7) tagab leitud ja politseile üleantud asjade hoidmise ning tagastamise omanikule või seaduslikule valdajale õigusaktides ettenähtud korras;
8) teostab liiklusjärelevalvet ning osaleb liiklusohutuse ja liikluskasvatuse alastel üritustel;
9) annab välja relva- ja muid lubasid seaduses ettenähtud juhtudel ning korras;
10) osaleb kriminaalpreventsioonis ja teeb sellealast koostööd teiste riigiasutuste ning kohalike omavalitsustega;
11) teavitab üldsust oma tegevusest seaduses sätestatud korras ja ulatuses ning osaleb õiguskasvatuses;
12) teeb riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning füüsilistele ja juriidilistele isikutele ettepanekuid õiguserikkumisi soodustavate tingimuste kõrvaldamiseks;
13) täidab muid talle seaduse, Riigikogu otsuse, Vabariigi Presidendi seadluse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega, siseministri määruse ja käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirjaga pandud ülesandeid.

III. POLITSEIPREFEKTUURI JUHTIMINE

§ 11. Politseiprefektuuri juhib Narva politseiprefekt (edaspidi politseiprefekt).

§ 12. Politseiprefekti nimetab ametisse ja vabastab ametist politseipeadirektor.

§ 13. Politseiprefekt:
1) vastutab kogu töö korraldamise ja tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru politseipeadirektorile;
2) juhib vahetult kriminaalosakonna ja korrakaitseosakonna ülemkomissaride tööd ning vastava struktuuriüksuse juhi kaudu teabetalituse, asjaajamistalituse, personalitalituse, raamatupidamistalituse ning majandustalituse tööd;
3) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid politseiprefektuuri tegevusvaldkonna korraldamiseks;
4) kinnitab politseiprefektuuri struktuuriüksuste põhimäärused ja teenistujate ametijuhendid;
5) nimetab ametisse ja vabastab ametist vanem- ja nooremametnikud ning avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad ametnikud; teeb politseipeadirektorile ettepanekuid kõrgemate politseiametnike ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta; sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud abiteenistujatega;
6) tagab politseiprefektuuri eelarveprojekti koostamise ning vastutab eelarve täpse ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
7) teeb politseipeadirektorile ettepanekuid politseiprefektuuri struktuuri ning teenistujate koosseisu kinnitamise ja muutmise kohta;
8) otsustab politseiprefektuuri valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi riigivaraseaduse ja selle alusel antud õigusaktide alusel ning teostab oma pädevuse piires riigihankeid;
9) moodustab politseiprefektuuri tegevusvaldkonnas üleskerkinud küsimuste lahendamiseks komisjone ja töögruppe, kaasates neisse kokkuleppe alusel teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste ja teadusasutuste töötajaid ning muid isikuid;
10) esindab politseiprefektuuri, sealhulgas tsiviilõiguslikes suhetes, sõlmib lepinguid ning annab volitusi politseiprefektuuri esindamiseks;
11) kinnitab politseiprefektuuri asjaajamiskorra, sisekorraeeskirja ja raamatupidamise sise-eeskirja;
12) pärib aru politseiprefektuuri teenistujatelt ning kohaldab neile oma pädevuse piires ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega, siseministri määruse ja käskkirjaga ning politseipeadirektori käskkirjaga;
14) täidab muid politseipeadirektori antud ülesandeid.

§ 14. Politseiprefekt annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja ning politseipeadirektori käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

§ 15. Politseiprefekt annab politseiprefektuuri teenistujatele suulisi ja kirjalikke korraldusi, mis registreeritakse vastavalt politseiprefektuuri asjaajamiskorrale.

§ 16. Politseiprefekti äraolekul asendab teda politseiprefekti ettepanekul määratud ülemkomissar. Politseiprefekti asendamine vormistatakse politseipeadirektori käskkirjaga.

Politseiprefekti lühiajalisel äraolekul, mitte üle seitsme ööpäeva, vormistatakse politseiprefekti asendamine politseiprefekti käskkirjaga, millest informeeritakse viivitamatult politseipeadirektorit. Käskkirja koopia edastatakse kohe Politseiametile.

IV. POLITSEIPREFEKTUURI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§ 17. Politseiprefektuuri struktuuriüksused on:
1) kriminaalosakond;
2) korrakaitseosakond;
3) asjaajamistalitus;
4) personalitalitus;
5) raamatupidamistalitus;
6) teabetalitus;
7) majandustalitus.

§ 18. Politseiprefektuuri kriminaalosakonna koosseisu kuuluvad jälitustalitus, uurimistalitus, narkokuritegude talitus ja majanduskuritegude talitus.

§ 19. Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna koosseisu kuuluvad kriminaalpreventsiooni- ja noorsootalitus, patrulli- ja liiklusjärelevalve talitus ning korrapidamistalitus ja arestimaja.

§ 20. Politseiprefektuuri ja tema osakondade struktuuriüksusi juhivad:
1) kriminaalosakonda ja korrakaitseosakonda – ülemkomissar;
2) kriminaalosakonna jälitustalitust ning patrulli- ja liiklusjärelevalve talitust – komissar;
3) kriminaalosakonna uurimistalitust, kriminaalosakonna majanduskuritegude talitust, kriminaalosakonna narkokuritegude talitust ning korrakaitseosakonna korrapidamistalitust ja arestimaja – politseijuhtivinspektor;
4) korrakaitseosakonna kriminaalpreventsiooni- ja noorsootalitust – juhtivkonstaabel;
5) asjaajamistalitust – juhtivinspektor;
6) personalitalitust ja teabetalitust – politseijuhtivinspektor;
7) raamatupidamistalitust – pearaamatupidaja;
8) majandustalitust – juhtivspetsialist.

§ 21. Kriminaalosakonna põhiülesanne on kuritegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine ning kriminaalasjade kohtueelne menetlemine.

§ 22. Korrakaitseosakonna põhiülesanne on avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamine; liiklusjärelevalve teostamine, liiklusõnnetuste vormistamine ja registreerimine; osalemine liiklusohutuse tagamise ja liikluskasvatusalastes üritustes; õiguserikkumiste ennetamine ja tõkestamine, haldusõiguserikkumiste asjade menetlemine; abi andmine isikutele ja organisatsioonidele ning reageerimine muudele politsei tegevusvaldkonda kuuluvatele sündmustele; kinnipeetavate järele valvamine ja nende konvoeerimine; relva- ja muude lubade väljaandmine seaduses ja seaduse alusel antud õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras ning abi osutamine kriminaalpolitseile konkreetsetes kriminaalasjades.

§ 23. Asjaajamistalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri asjaajamise korraldamine.

§ 24. Personalitalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri personali- ja koolitustöö korraldamine ning distsiplinaarasjade menetlemine.

§ 25. Raamatupidamistalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri eelarve kavandamine ja eelarve täitmise kontrollimine ning raamatupidamise korraldamine.

§ 26. Teabetalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri info- ja sidesüsteemide arendamine; politseiprefektuuri juhtkonna ja struktuuriüksuste vajaliku teabega kindlustamine; andmekaitse korraldamine; avaliku korra ja kuritegevuse analüüsimine; teabevahendite kaudu tehtava politsei kriminaalpreventiivse töö suunamine; suhete korraldamine teiste asutuste ja organisatsioonidega ning sihtgruppidega politsei tegevuse ja eesmärkide teadvustamiseks.

§ 27. Majandustalituse põhiülesanne on politseiprefektuuri vallata antud riigivara majandamine; remondi- ja ehitustegevuse ning riigihangete korraldamine; politseiprefektuuri töötajate varustamine vajalike töövahenditega.

§ 28. Politseiprefektuuri ja tema osakondade struktuuriüksuste täpsemad ülesanded ja nende omavaheline tööjaotus ning nende juhtide õigused ja kohustused määratakse struktuuriüksuse põhimäärusega.

V. POLITSEIPREFEKTUURI SÜMBOOLIKA

§ 29. Politseiprefektuuril on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnad «Narva Politseiprefektuur».

§ 30. Politseiprefektuuril võib olla muu kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

VI. RAKENDUSSÄTTED

§ 31. Siseministri 5. veebruari 1999. a määrus nr 15 «Narva Politseiprefektuuri põhimääruse kinnitamine» (RTL 1999, 29, 358; 159, 2251) tunnistatakse kehtetuks.

§ 32. Määrus jõustub 1. märtsil 2001. a.

Minister Tarmo LOODUS

Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json