Teksti suurus:

Eesti Vabaõhumuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.09.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 20, 246

Eesti Vabaõhumuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 03.02.2005 nr 2

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 ja «Muuseumiseaduse» (RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559; 2000, 47, 286; 2001, 88, 531; 2002, 27, 153; 53, 336; 2003, 21, 126; 2004, 28, 188) § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Eesti Vabaõhumuuseum

(1) Eesti Vabaõhumuuseum (edaspidi EVM) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. EVM on maa-arhitektuuri keskmuuseum, mis on asutatud 1957. a Tallinnas Rocca al Mares. EVM on arhitektuurimälestis.

(2) EVM juhindub oma tegevuses muuseumiseadusest, teistest õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning Euroopa Vabaõhumuuseumide Liidu põhikirjast ja otsustest.

(3) EVM-il on oma nimega pitsat, kultuuriministri kinnitatud eelarve, pangakontod ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§2. EVM-i asukoht

EVM asub Tallinnas. EVM-i postiaadress on Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn.

2. peatükk
TEGEVUS JA ÜLESANDED

§3. EVM-i põhiülesanne

(1) EVM-i põhiülesanne on eesti maa-arhitektuuri mälestiste ning töö-, tarbe- ja rahvakunstiesemete kogumine, uurimine, säilitamine või kohapeal konserveerimine, samuti nende populariseerimine ja teaduslike ekspeditsioonide korraldamine nende väljaselgitamiseks.

(2) EVM:
1) korraldab EVM-i territooriumil alalise maa-arhitektuuri tutvustava ekspositsiooni, lähtudes komplekssuse ning muistse elutegevuse tõepärase kajastamise põhimõttest (toitlustamine, karjandus, kalandus, transport, käsitöö, tehnika, kaubandus, metsandus, kiriklikud teenistused, koolitus, seltsitegevus jms);
2) uurib, kogub, säilitab ning tutvustab maa-arhitektuuri ja elu-olu arengut iseloomustavaid esemeid, fotosid, filme, videomaterjale, jooniseid, dokumentaalmaterjale, teatmematerjale ning kunstiteoseid;
3) teeb teaduslikku uurimistööd ja arendab vastavat koostööd teiste asutustega Eestis ja välismaal;
4) uurib oma ainevaldkonda kuuluvaid materjale teistes muuseumides, raamatukogudes, arhiivides ja mujal nii Eestis kui ka välismaal ning loob enda juures vastava andmepanga;
5) tutvustab muuseumi ekskursioonide, loengute, seminaride, ajakirjanduse ja muu vahendusel. Annab konsultatsioone ja teeb ekspertiise EVM-i ainevaldkonda kuuluvates küsimustes;
6) kirjastab ja avaldab artikleid, monograafiaid, teaduslikke uurimusi, muuseumi juhte, katalooge, õppematerjale, reklaamtrükiseid ja muud;
7) korraldab näitusi, konverentse, kursusi, seminare, kontserte, rahvakalendriliste tähtpäevade tähistamisi ning muid üritusi, tutvustab autentset folkloori muuseumis ja mujal;
8) korraldab museaalide, näituste, väljaannete ja teadusliku informatsiooni vahetamist Eestis ja välismaal asuvate teiste muuseumide, teadusasutuste ja üksikisikutega;
9) korraldab museoloogilist stažeerimist koostöös nii Eestis kui ka väljaspool Eestit asuvate teiste muuseumide ja teadusasutustega;
10) projekteerib, teeb ehitusuuringuid, ehitab, restaureerib, regenereerib ning teeb ehitus-, restaureerimis- ja regenereerimisjärelevalvet nii muuseumis kui väljaspool muuseumi asuvatel objektidel;
11) täidab muid talle seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.

(3) EVM-il on õigus korraldada muuseumiga seotud laatasid, samuti osutada toitlustus-, kaubandus- ja muid tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri kehtestatud loetelule.

(4) EVM koostab oma teadustöö ja muu tegevuse plaanid vastavalt temale pandud ülesannetele ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

§4. EVM-i kogud

(1) EVM komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

(2) EVM-i kogud moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

(3) Muuseumikogu täiendamise ja säilitamisega seotud küsimuste, sh esemete ostmine, väljaarvamine ja üleandmine, läbivaatamiseks võib moodustada fondikomisjoni. Fondikomisjoni koosseisu kinnitab ja pädevuse määrab kindlaks direktor.

3. peatükk
JUHTIMINE

§5. Direktor

EVM-i juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§6. Direktori ülesanded

(1) Direktor:
1) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile ja ministeeriumi kantslerile;
2) korraldab ja koordineerib struktuuriüksuste tööd;
3) juhib käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktides 10 ja 11 nimetatud struktuuriüksuste tööd nende juhtide kaudu;
4) kinnitab EVM-i struktuuriüksuste töötajate koosseisu ja ametikohtade arvu;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid EVM-i töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;
6) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse ja töökohustused, ametipalgad, kinnitab töötajate ametijuhendid ning struktuuriüksuste põhimäärused;
7) esindab EVM-i, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning vajadusel volitab selleks teisi isikuid;
8) käsutab kooskõlas õigusaktidega EVM-i valduses olevat riigivara;
9) korraldab EVM-i rahaliste vahendite kasutamist ning vastutab nende ökonoomse ja sihipärase kasutamise eest;
10) avab pankades arveid ja annab välja volikirju;
11) annab käskkirju;
12) kinnitab piletihinnad ja muud EVM-i poolt osutatavate teenuste hinnad;
13) kinnitab kehtestatud korras EVM-i töösisekorraeeskirja, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud EVM-i sisesed eeskirjad;
14) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

(2) Direktorit asendab tema äraolekul teadusdirektor, viimase äraolekul majandusdirektor või nende äraolekul turundusdirektor või direktori poolt käskkirjaga määratud struktuuriüksuse juht.

§7. Teadusdirektor

(1) EVM-i teadusdirektoriga sõlmib töölepingu direktor. Teadusdirektori ametikoha täitmiseks võib direktor korraldada konkursi.

(2) Teadusdirektor:
1) juhib käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud struktuuriüksuste tööd nende juhtide kaudu;
2) esindab EVM-i, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid direktorilt saadud volituste piires;
3) koostab teadus- ja kogumisstrateegia ning jälgib teadus- ja kogude tegevusega seotud eelarvet;
4) täidab muid direktorilt saadud ülesandeid.

§8. Majandusdirektor

(1) EVM-i majandusdirektoriga sõlmib töölepingu direktor. Majandusdirektori ametikoha täitmiseks võib direktor korraldada konkursi.

(2) Majandusdirektor:
1) juhib käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktides 5–9 nimetatud struktuuriüksuste tööd nende juhtide kaudu;
2) esindab EVM-i, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid direktorilt saadud volituste piires;
3) teostab EVM-i majandustegevuse analüüsi, koostab majandusstrateegia ja -plaane, jälgib majandustegevuse eelarvet; (õ) 7.09.2009 15:50
4) täidab muid direktorilt saadud ülesandeid.

§9. Turundusdirektor

(1) EVM-i turundusdirektoriga sõlmib töölepingu direktor. Turundusdirektori ametikoha täitmiseks võib direktor korraldada konkursi.

(2) Turundusdirektor:
1) juhib käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktis 4 nimetatud struktuuriüksuse tööd nende juhtide kaudu;
2) esindab EVM-i, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid direktorilt saadud volituste piires;
3) teostab turundustegevuse analüüsi, koostab EVM-i turundusstrateegia ja -plaane, jälgib turundustegevuse eelarvet; (õ) 7.09.2009 15:50
4) täidab muid direktorilt saadud ülesandeid.

4. peatükk
STRUKTUUR

§10. EVM-i struktuuriüksused

(1) EVM-is on järgmised struktuuriüksused:
1) kogude- ja säilitusosakond, mille põhiülesanne on museaalide kogumine, korrashoid, säilitamine, konserveerimine, restaureerimine, süstematiseerimine, arvestuse pidamine, esemetest koopiate valmistamine, kartoteekide ja andmebaaside pidamine ja täiendamine, ekspositsioonijärelevalve, nõustamine ning erialane uurimis- ja metoodiline töö;
2) teadusosakond, mille põhiülesanne on etnoloogia- ja museoloogiaalane kogumis-, süstematiseerimis-, uurimis-, populariseerimis- ja metoodiline töö ning nõustamine, trükiste toimetamine ja väljaandmine, foto- ja videotööd, foto- ja raamatukogu ning teadusarhiivi korrashoid, näituste ning ajaloolise aianduse korraldamine, muude etnoloogia ning museoloogiaga tegelevate asutustega koostöö arendamine;
3) Kuie kool, mille põhiülesanne on muuseumipedagoogika läbiviimine nii EVM-is kui ka väljaspool, koolituse ja ürituste korraldamine, õppevahendite hankimine, koostamine ja väljaandmine, metodoloogiline töö ja nõustamine, üld-, kutse- ja kõrghariduslike koolide ning muude hariduse ja kultuuriga tegelevate asutustega koostöö arendamine;
4) turundusosakond, mille põhiülesanne on EVM-i avalike suhete, reklaami ja turundustegevuse korraldamine, avalike turundusürituste korraldamine, kujundustööde, õppepäevade, muistse elutegevuse demonstratsioonide ja ekskursioonide, etenduste, kontsertide jms korraldamine ja koordineerimine, ekspositsiooni teenindamine ning EVM-i toetavate muuseumisõprade tegevuse korraldamine;
5) haldus- ja ehitusosakond, mille põhiülesanne on muuseumi ekspositsiooni, olmehoonete, töökodade ja territooriumi kommunikatsiooni-, tee- ja melioratsioonitrasside haldamine ja korrashoid, soojus- ja energiamajanduse tagamine ja korrashoid, tehnikaseadmete ja transpordivahendite korrashoid, eksponaathoonete regenereerimine ja rekonstrueerimine, üldehituse, jooksva- ja kapitaalremondi korraldamine, loomapidamise, põllu- ja metsatööde ning hobutranspordi korraldamine;
6) projekteerimisosakond, mille põhiülesanne on ehituse, regenereerimise, rekonstrueerimise ja kapitaalremondi dokumentatsiooni komplekteerimine, korrastamine, projektdokumentatsiooni säilitamine, inseneritööd, järelevalve ja nõustamine kõigil EVM-i poolt teostatavatel objektidel ning ehituse töökaitse;
7) majandusosakond, mille põhiülesanne on varustamine, kaubandusteenuste osutamine, muuseumi pääsmete müük, külaliste majutamine ja transpordi korraldamine;
8) valveteenistus, mille põhiülesanne on muuseumi valve, tuletõrje ja töökaitse korraldamine ning infotehnoloogia, side- ja signalisatsioonisüsteemide korrashoiu tagamine ning arendamine;
9) Kolu kõrts, mille põhiülesanne on muuseumi külastajate toitlustamine, varustamine, toitlustusreklaami korraldamine, toitlustamisega seotud ürituste korraldamine nii kõrtsihoones kui ka kogu muuseumi territooriumil;
10) raamatupidamisosakond, mille ülesanne on raamatupidamistöö korraldamine;
11) administratsioon, mille ülesanne on EVM-i üldjuhtimine, personali- ja sekretäritöö, samuti info levitamine ning koordineerimine nii muuseumi siseselt kui ka teiste asutustega ning tellimuste vastuvõtmine.

(2) EVM-i struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab direktor.

§11. Nõuandev kogu

EVM-i tööplaanide läbivaatamiseks ja muude oluliste probleemide läbiarutamiseks ning vastavate ettepanekute väljatöötamiseks võib moodustada muuseumi töötajatest ja muuseumivälistest asjatundjatest nõuandva kogu, mille koosseisu ja töökorra kinnitab direktor. Muuseumiväliste asjatundjate kaasamine toimub nende nõusolekul.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§12. Vara ja finantseerimine

(1) EVM-i valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) või selle alusel kehtestatud korras.

(2) EVM-i tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

(3) EVM-i eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§13. Aruandlus ja kontroll

(1) EVM peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

(2) EVM-i sisekontrolli ja -auditit teostab EVM-i direktori poolt määratud otsealluvuses isik.

(3) EVM-i finantsmajanduslikku tegevust revideerivad Kultuuriministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§14. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

EVM-i ümberkorraldamine või tegevus lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§15. Määruse kehtetuks tunnistamine

Kultuuriministri 9. märtsi 1998. a määrus nr 6 «Eesti Vabaõhumuuseumi põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 147/148, 556; 2001, 136, 1977) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Urmas PAET

Kantsler Siim SUKLES

ÕIEND
Lugeda §-de 8 ja 9 lõike 2 punkti 3 sõna „ETM“ õigeks „EVM“.
Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 17 lg 3¹ p 2 ja Kultuuriministeeriumi 7.09.2009. a taotlus nr 5.2-1/1629.

/otsingu_soovitused.json