Teksti suurus:

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 38, 529

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord» muutmine

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määruse nr 79 «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise kord» muutmine
Sotsiaalministri 14. märtsi 2001. a määrus nr 33

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198) paragrahvi 12 lõike 2 alusel.

Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusega nr 79 kinnitatud «Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korras» (RTL 2000, 136, 2156) tehakse järgmised muudatused:
1) § 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
«(6) 30 000 krooni ja rohkem maksvate proteeside kompenseerimise aluseks on rehabilitatsiooniasutuse otsus tehnilise abivahendi vajaduse kohta. Abivahendi vajaduse määramise eest tasub klient summas, mis ei ületa rehabilitatsiooniplaani koostamise tasu. Rehabilitatsiooniplaani koostamise tasu määratakse kindlaks maavalitsuse ja rehabilitatsiooniasutuse vahel sõlmitavas lepingus.»;
2) § 4 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;
3) § 10 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
«(2) Hoolekande- ja kinnipidamisasutustes viibivatele isikutele vajalike tehniliste abivahendite ostmist ja laenutamist ning nendega seotud teenuseid finantseeritakse asutuse eelarvest, välja arvatud hoolekandeasutustes viibivatele isikutele paragrahvi 2 lõike 2 alusel määratud individuaalsed tehnilised abivahendid, mida finantseeritakse vastavalt käesolevale määrusele.»

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json