Teksti suurus:

Kvaliteeditõendi ja töötlemise tõendi sisu nõuded ja vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2004
Avaldamismärge:RTL 2001, 39, 538

Kvaliteeditõendi ja töötlemise tõendi sisu nõuded ja vormid1

Vastu võetud 15.03.2001 nr 20

Määrus kehtestatakse «Aiandustoodete seaduse» (RT I 2000, 89, 579) § 19 lõike 3 alusel.

§ 1. Värske puu- ja köögivilja kvaliteeditõendil peavad olema järgmised andmed:
1) kvaliteeditõendi number;
2) turustaja (importija) nimi;
3) pakendile märgitud pakendaja nimi ja aadress, kui ta ei ole turustaja (importija);
4) kvaliteeditõendi välja andnud järelevalveasutuse nimi;
5) puu- ja köögivilja kontrollimise koht või eksportimise korral päritolumaa;
6) sihtkoht (riik või regioon);
7) veovahendid;
8) kontrollimine sihtkohas;
9) kauba liikumine (riigisisene, import, eksport);
10) pakendite arv ja liik;
11) puu- ja köögivilja liik, kui nõutud ka sort;
12) puu- ja köögivilja kvaliteediklass;
13) puu- ja köögivilja kogumass kilogrammides (bruto- või netomass);
14) järelevalveametniku kinnitus puu- ja köögivilja nõuetekohasuse kohta:
«Ülalnimetatud järelevalveasutus kinnitab kontrollproovide alusel, et kvaliteeditõendil loetletud puu- ja köögivili vastas kontrollimise ajal kvaliteedistandarditele»;
15) märge piiril asuvasse tollipunkti sisenemise või sealt väljumise kohta;
16) kvaliteeditõendi kehtivusaeg päevades;
17) kvaliteeditõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
18) kvaliteeditõendi välja andnud järelevalveametniku nimi, allkiri ja kontrolltempli jäljend.

§ 2. Värske puu- ja köögivilja töötlemise tõendil peavad olema järgmised andmed:
1) töötlemise tõendi number;
2) turustaja (importija) nimi;
3) veovahendid;
4) töötlemise tõendi välja andnud järelevalveasutuse nimi;
5) puu- ja köögivilja töötleja nimi ja aadress;
6) töötlemispiirkonna järelevalveasutuse nimi;
7) pakendite arv või märge «pakendamata»;
8) puu- ja köögivilja liik ja päritolumaa;
9) puu- ja köögivilja kogumass kilogrammides (bruto- või netomass);
10) märge piiril asuvasse tollipunkti sisenemise või sealt väljumise kohta;
11) töötlemise tõendi väljaandmise koht ja kuupäev;
12) järelevalveametniku nimi, allkiri ja kontrolltempli jäljend;
13) töötleja kinnitus toote töötlemise kohta: «Töötleja tõendab, et ülalnimetatud puu- ja köögivili on töödeldud», töötlemise koht, kuupäev, allkiri ja pitser.

§ 3. Tõendite vormid on toodud määruse lisades 1 kuni 4.

§ 4.  Aiandustoodete importimisel kaasasolev pädeva ametiasutuse välja antud nõuetekohasust tõendav kvaliteeditõend või töötlemise tõend peab olema rahvusvaheliselt tunnustatud vormil ning andmed peavad olema võrreldavad §-des 1 ja 2 toodud andmetega.

§ 5. Määrus jõustub 1. aprillil 2001. a. 1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduste määruse (EÜ) 2251/92 (EÜT L 219, 04.08.1992, lk 9) nõudeid.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT

Lisa 1
põllumajandusministri 15. märtsi 2001. a määrusele nr 20

Lisa 2
põllumajandusministri 15. märtsi 2001. a määrusele nr 20

Lisa 3
põllumajandusministri 15. märtsi 2001. a määrusele nr 20

Lisa 4
põllumajandusministri 15. märtsi 2001. a määrusele nr 20

SID

SID

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json