Teksti suurus:

Narva Joala Kooli põhimäärus

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 46, 400

Narva Joala Kooli põhimäärus

Vastu võetud 01.12.2004 nr 1202

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 79, 1186; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 611; 2001, 50, 288, 75, 454; 2002, 25, 144, 34, 205, 53, 336, 57, 359, 61, 375, 63, 389, 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276; 56, 404) § 12 lõike 4 ja Narva Linna Põhimääruse (KO 2000, 76, 1094) punkti 5.5.1 alapunkti 2 ja punkti 10.2.2 alapunkti 2 alusel.

I. ÜLDSÄTTED
1.1. Narva Joala Kool (edaspidi kool ) on munitsipaalõppeasutus üldkeskhariduse omandamiseks. Kõrgemalseisvaks organiks on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond.
1.2. Kooli asukoht on Eesti Vabariik, Ida-Virumaa ja aadress on 26. juuli 9, 20207 Narva.
1.3. Koolil on Narva vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika. Koolil on oma eelarve ning võib olla oma pangaarve.
1.4. Kool on ühtluskool, milles iga järgmine õppeaasta tugineb vahetult eelmisele ning võimaldab ülemineku ühest koolist teise, on õppemaksuta.
1.5. Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi määrustest ja teistest haldusaktidest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjadest ning korraldustest.
1.6. Narva Joala Kool on Narva 12. Keskkooli õigusjärglane.

II. TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. Kooli tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. luua koolikohustuslikele lastele võimalused üldkeskhariduse omandamiseks päevases õppevormis;
2.1.2. anda teadmised, oskused ja vilumused ning kujundada väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mis loob eeldused õpingute jätkamiseks, põhihariduse omandamiseks ning üldkeskhariduse omandamiseks ning loob võimaluse jätkata õpinguid;
2.1.3. luua mitmekülgsed võimalused õppetööväliseks huvialategevuseks kooli juures;
2.1.4. soodustada arenenud vaba isiku kujundamist, kes on võimeline
2.1.5. orienteeruma nii eesti kui ka vene kultuurikeskkonnas.

III. ÕPPEKEEL
3.1. Õppetöö koolis toimub vene keeles.
3.2. Eesti keele õpe on vene õppekeelega koolide puhul kohustuslik riikliku õppekavaga määratud mahus.

IV. STRUKTUUR
4.1. Koolis on põhikooli 1.–9. klass ja gümnaasiumi 10.–12. klass.
4.2. Kooli juures võivad tegutseda pikapäevarühmad, aine- ja spordiringid, koolieelikute ettevalmistusrühmad, eelkutseklassid, hiliskeelekümblusklassid, tasandusklassi õpiraskustega laste õpetamiseks, stuudiod, parandusõpperühmad. Õpilastel on võimalik õppida individuaalse õppekava alusel või koduõppe vormis.
4.3. Koolil on oma raamatukogu.

V. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED
5.1. Kool järgib õppe-kasvatustöös Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava. Õpingute alusdokumendiks on kooli direktori poolt kinnitatud kooli õppekava. Kool tegutseb üldõppe suunitlusega õppekava alusel.
5.2. Kooli õppe-eesmärgid on:
5.2.1. humaanse isiksuse, ümbritsevatesse kannatlikult suhtuva teiste põhimõtetega arvestava inimese arendamine;
5.2.2. anda õpilastele endile valikuvõimalus jõukohaseks osaluseks koolielu korraldamise protsessis;
5.2.3. õpilase suutlikkus leida pärast kooli oma kindel koht elus, omades teadmiste, vilumuste ja oskuste pagasit ning toetumine üldinimlikele väärtushinnangutele.
5.3. Kooli õppekavaväline tegevus on:
5.3.1. tasuta huviala- ja spordiringid;
5.3.2. tasulised huvialaringid;
5.4. Kool valib valikained vastavalt vajadustele ja võimalustele ning püüdes arvestada pedagoogide, õpilaste ja vanemate ettepanekuid.
5.5. Õppeaasta algab 1. septembril. Õppeaasta koosneb õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest.
5.6. Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister määrusega.
5.7. Klassi täituvuse ülemine piirnorm on põhikooliastmes 24 õpilast ja gümnaasiumiastmes 36 õpilast. Pikapäevarühmas võib olla kuni 30 õpilast.
5.8. Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides on määratud kooli õppekavaga ja see ei või ületada seadusega ettenähtud suurimat lubatud koormust.
5.9. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas on kindlaks määratud tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.
5.10. Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit, söögivaheaegade pikkuseks on 20 minutit.
5.11. Õpilaste teadmisi, oskusi ja vilumusi hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne «5» on «väga hea», hinne «4» – «hea», hinne «3» – «rahuldav», hinne «2» – «puudulik» ja hinne «1» – «nõrk». Esimeses ja teises klassis võib kasutada sõnalisi hinnanguid. Riigieksameid hinnatakse 10- või 100-pallisüsteemis vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele. Õpilaste käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega «eeskujulik», «hea», «rahuldav» või «mitterahuldav».
5.12. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid viiakse läbi haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.
5.13. Põhikooli lõpetanutele väljastatakse põhikooli lõputunnistus, gümnaasiumiklasside lõpetanutele väljastatakse gümnaasiumi lõputunnistus ja riigieksamitunnistus.
5.14. Kool loob koos linnavalitsusega tingimused koolikohustuse täitmiseks kogu õppeperioodi vältel.

VI. ÕPILASED
6.1. 1. klassi võetakse õpilased, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saavad 7-aastaseks või kes on jooksva aasta 30. aprilliks saanud 6-aastaseks sõltuvalt lapse kooliküpsusest ja vanema või teda asendava isiku soovist.
6.2. Koolikohustuslik on õpilane kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
6.3. Gümnaasiumiklassidesse vastuvõtt toimub põhikooli lõpetamise tulemuste alusel.
6.4. Õpilaste vastuvõtul võib eelistada põhikooli lõpuhindeid teatud õppeainetes, korraldada vestlusi vastavalt kooli suunitlusele.
6.5. Õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus.
6.6. Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, mille väljaandmise korra ja vormi kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.
6.7. Õpilastel on õigus:
6.7.1. valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
6.7.2. moodustada koolis õpilasesindus. Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks hoolekogu ning kinnitab direktor;
6.7.3. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumiõpilastel olla valitud kooli hoolekogusse;
6.7.4. asutada klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
6.7.5. kasutada rühma-, klassi- ja koolivälises töös kooli ruume, rajatisi ja vahendeid; tasuta saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
6.7.6. saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja linnavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
6.7.7. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
6.7.8. pöörduda oma õiguste kaitseks järelevalvet teostava organi, lastekaitseorganisatsiooni või kõrgemalseisva organi poole.
6.8. Õpilased on kohustatud:
6.8.1. osalema õppetöös (õpilased võivad vanema loal puududa koolist kolme järjestikuse õppepäeva jooksul; pikemaajalist puudumist loetakse põhjusega puudumiseks seda tõendavate dokumentide eelneval või järgneval esitamisel);
6.8.2. täitma kooli kodukorda.
6.9. Õpilased õpivad vastavalt oma võimetele, arendavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, suhtuvad lugupidavalt kaasinimestesse, ilmutavad kodanikutunnet, hoiavad ühisvara ning ümbritsevat loodust ja osalevad vastavalt eakohastele võimetele kooli heaks tehtavas töös.
6.10. Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses, kooli kodukorras sätestatud korras.
6.11. Õpilaste suhtes, kes ei täida kooli kodukorda, on koolil õigus kohaldada koolikorralduslikke mõjutusvahendeid vastavalt õigusaktidele.

VII. KOOLITÖÖTAJAD
7.1. Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.
7.2. Pedagoogide ülesandeks on õpilaste õpetamine ja kasvatamine. Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.
7.3. Kooli personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri kehtestatud miinimumkoosseisule.
7.4. Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas tööseadustega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.
7.5. Personaliga sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab kooli direktor vastavuses tööseadustega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.
7.6. Pedagoogide kutseoskuste ja -meisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

VIII. KOOLIELU KORRALDAMINE
8.1. Kooli tööd juhib direktor, kes koordineerib ja korraldab kooli tegevuse eesmärkide ning ülesannete täitmist vastavalt käesolevale põhimäärusele. Direktor kannab vastust kooli üldseisundi ja arengu rahaliste õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
8.2. Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle korra kinnitab Narva Linnavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Narva Linnavalitsus.
8.3. Kooli direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Narva linnapea või tema volitatud ametiisik.
8.4. Direktor on õigus teha kooli kasuks tehinguid ulatuses, milles see on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.
8.5. Kooli direktor on kooli seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal. Direktoril on õigus esindada õppeasutust kõigis asutustes ja organisatsioonides.
8.6. Kooli direktor:
8.6.1. tagab kooli tulemusliku töö ning kodukorrast kinnipidamise;
8.6.2. juhib kooli õppe- ja kasvatustegevust;
8.6.3. korraldab ja juhib kooli finants-majanduslikku tegevust ning vastutab selle õigsuse eest;
8.6.4. sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid, mis on vajalikud kooli normaalse tegevuse tagamiseks;
8.6.5. omab tööandja õigusi, sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid kooli personaliga;
8.6.6. koostab kooli koosseisunimestiku, mis kinnitatakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja poolt;
8.6.7. organiseerib pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmist ja atesteerimist;
8.6.8. juhatab kooli õppenõukogu;
8.6.9. koostab kooli eelarveprojekti ning tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise;
8.6.10. annab aru Narva Linna Kultuuriosakonnale, ja kooli hoolekogule;
8.6.11. kinnitab kooli sisekorra eeskirja, asjaajamiskorra ja kooli personali ametijuhendid.
8.7. Direktori äraolekul asendab teda direktori asetäitja õppetöö alal, viimase äraolekul Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja poolt käskkirjaga määratud õpetaja.
8.8. Koolil on õppenõukogu – alaliselt tegutsev kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesandeks on kooli õppe-ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
8.9. Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise määrab haridus- ja teadusminister määrusega.
8.10. Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Narva Linnavalitsus hoolekogu.
8.11. Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
8.12. Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

IX. FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED
9.1. Kooli vara moodustavad talle Narva linna poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara.
9.2. Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Narva Linnavolikogu poolt vastuvõetud linnavara kasutamise eeskirjale.
9.3. Kooli eelarve kava kiidavad heaks hoolekogu ja Narva Linnavalitsus, eelarve kinnitab Narva Linnavolikogu. Lähtudes kooli õpilaste arvust määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega igal aastal riigieelarvest toetus linnaeelarvele kooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu, täienduskoolituse ja õpikute soetamisega seotud kulude katmiseks.
9.4. Kool võib saada lisalaekumisi sihtasutustelt ja annetustest. Nende vahendite kasutamine toimub vastavalt annetaja soovile; kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, siis kooli direktori otsuse alusel. Kooli eelarve tuludeks on ka käesolevas põhimääruses sätestatud õppekavavälisest tegevusest saadud tulud, mille hinnad kinnitab Narva Linnavalitsus. Lisavahendite kasutamise kohta on direktor kohustatud aru andma hoolekogule ja Haridusosakonnale.
9.5. Koolil on riigi ja Narva õigusaktidega ettenähtud korras õigus teha Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ettepanekuid:
9.5.1. oma bilansis oleva vara müümiseks, üleandmiseks, bilansist mahakandmiseks;
9.5.2. finantsmajanduslike tehingute teostamiseks, koostöölepingute sõlmimiseks Eesti Vabariigi ja välisriikide juriidiliste ja üksikisikutega;
9.5.3. teenuste osutamiseks juriidilistele ja üksikisikutele vastavalt tellijaga sõlmitud lepinguga määratud tingimustele. Hinnad ja tariifid kehtestatakse Narva Linnavalitsuse poolt;
9.5.4. kooli remondiks, renoveerimiseks ja ümberehitamiseks ning uusehitusteks.
9.6. Kool hoiab vastavalt eelarve ja eelarveväliste vahenditega määratud võimalustele korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid.
9.7. Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.
9.8. Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri määrusega kehtestatud korras ning tahtaegadeks.
9.9. Kooli asjaajamine toimub kooskõlas asjaajamist korraldavatele õigusaktidele.

X. ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
10.1. Kooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab tegevuse Narva Linnavolikogu otsuse aluse linnavalitsus riigi ja Narva õigusaktidega kehtestatud korras.
10.2. Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli ja vanemaid ning õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
10.3. Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

XI. RAKENDUSSÄTTED
11.1. Narva Linnavalitsuse 5. juuni 1996. a korraldus nr 818-k «Narva Joala kooli põhikirja kinnitamine» tunnistada kehtetuks.
11.2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Linnapea Tarmo TAMMISTE
Linnasekretär Ants LIIMETS