Teksti suurus:

Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu põhimääruse ja kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 50, 439

Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu põhimääruse ja kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 27.01.2005 nr 1

Võttes aluseks rahvaraamatukogu seaduse § 6 ja § 16, Vinni Vallavolikogu määrab:

1. Kinnitada Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu põhimäärus (lisatud).

2. Kinnitada Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri (lisatud).

3. Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 26. mai 1999. a määruse nr 35 «Vinni valla rahvaraamatukogude põhimääruste kinnitamine» punkt 1.

4. Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavolikogu 26. mai 1999. a määruse nr 36 «Vinni valla rahvaraamatukogude kasutamiseeskirjade kinnitamine» punkt 1.

5. Määrus jõustub 1. veebruaril 2005. a.

Volikogu esimees Vello TAFENAU

Kinnitatud
Vinni Vallavolikogu 27. jaanuari 2005. a määrusega nr 1

VINNI-PAJUSTI RAHVARAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

I. Üldsätted

1. Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

2. Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

3. Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest, Vinni Vallavolikogu ja Vinni Vallavalitsuse õigusaktidest ning teistest õigusaktidest.

4. Raamatukogu ametlik nimetus on Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu.

5. Raamatukogu asub Sõpruse 1a Vinni alevikus ja postiaadress on Sõpruse 1a, 46603 Vinni, Lääne-Virumaa.

6. Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat ja vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.

II. Ülesanded

7. Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
7.1. osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) Vinni valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
7.2. komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ning elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
7.3. korraldab tasuta koduteeninduse elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
7.4. osutab tasulisi eriteenuseid (valguskoopiad, printeri väljatrükk, disketile salvestamine jm). Eriteenuste eest võetava tasu kinnitab vallavalitsus;
7.5. teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
7.6. toetab nii individuaalõpet ja iseseisva hariduse omandamist kui ka ametliku haridussüsteemi kõigil tasanditel ning loob võimalused individuaalseks loovaks enesearendamiseks;
7.7. kujundab lastes juba varases eas lugemisharjumuse ja arendab seda ning toetab laste ja noorukite kujutlusvõime ja loovuse arengut;
7.8. toetab kohaliku seltsielu traditsioone;
7.9. pakub vajalikke infoteenuseid kohalikele ettevõtetele, ühingutele ja huvigruppidele;
7.10. osaleb igale vanusegrupile korraldatud kirjandusüritustel ja programmides ning vajadusel algatab ning toetab neid;
7.11. korraldab teavikute tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi, näitusi ja väljapanekuid;
7.12. edendab informatsiooni- ja arvuti kasutamisoskust.

III. Juhtimine

8. Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

9. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi.

10. Juhatajal peab olema raamatukogunduslik haridus.

11. Juhataja:
11.1. korraldab ja kavandab otstarbekalt raamatukogu tööd;
11.2. esindab raamatukogu;
11.3. korraldab vastavate statistiliste aruannete koostamise ja esitamise;
11.4. korraldab arvestuse pidamist kogudes oleva kirjanduse ja muude infokandjate üle;
11.5. organiseerib põhikogu inventuuri iga 10 aasta järel või vallavalitsuse nõudmisel sagedamini;
11.6. korraldab raamatukogu kasutamise õpetamist;
11.7. valdab, kasutab ja käsutab raamatukogu vara vastavalt Vinni vallavara eeskirjas sätestatud korrale;
11.8. koostab raamatukogu eelarve vastavalt Vinni valla eelarve koostamise korrale;
11.9. taotleb projektidest täiendavaid rahalisi vahendeid kogu täiendamiseks raamatutega ja muude infokandjatega, inventari ning töövahenditega;
11.10. vastutab eelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
11.11. esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste (valguskoopia, printeri väljatrükk, disketile salvestamine jm) eest võetava tasu suuruse kinnitamiseks;
11.12. esitab iga kuu 28. kuupäevaks tasuliste teenuste osutamisest laekunud rahaliste vahendite kasutamise aruande;
11.13. korraldab ruumide majandamist eelarve piires;
11.14. kujundab raamatukogu ruumid otstarbekalt ja raamatukogutöö nõuetele vastavalt;
11.15. esitab vallavolikogule menetlemiseks raamatukogu kasutamise eeskirja ja raamatukogu arengukava;
11.16. määrab personali koosseisu vastavalt kinnitatud eelarvele;
11.17. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu personaliga;
11.18. annab raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
11.19. tegeleb pidevalt erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega;
11.20. osaleb täienduskoolituse üritustel;
11.21. loob raamatukogus sõbraliku ja vaba õhkkonna;
11.22. kujundab raamatukogu info- ja kultuurikeskuseks.

12. Juhatajal on õigus:
12.1. täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
12.2. sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
12.3. anda raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
12.4. määrata personali koosseis vastavalt kinnitatud eelarvele;
12.5. saada oma tööks vajalikku informatsiooni maakonna raamatukogust ning vallavalitsuselt;
12.6. saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

13. Personali tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingus ja ametijuhendis.

IV. Raamatukogu nõukogu

14. Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustab vallavalitsus kuni viieliikmelise Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu Nõukogu (edaspidi nõukogu).

15. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja kuni neli liiget.

16. Nõukogu moodustatakse neljaks aastaks. Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda.

17. Nõukogu pädevus:
17.1. vallavalitsusele ettepanekute tegemine raamatukoguteeninduse korraldamiseks;
17.2. raamatukogu töö hindamine ja ettepanekute tegemine vallavalitsusele;
17.3. eelarve läbivaatamine ja arvamuse andmine;
17.4. muud juhataja poolt tõstatatud raamatukogu jaoks oluliste küsimuste arutamine.

18. Nõukogu:
18.1. töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas;
18.2. on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget;
18.3. koosolekud protokollitakse ja nõukogu esimees esitab protokollid iga kalendriaasta lõpus raamatukogu juhatajale, kes korraldab vastavalt asjaajamise korrale protokollide säilimise ja arhiivi üleandmise.

V. Finantseerimine

19. Raamatukogul on oma eelarve.

20. Raamatukogu finantseeritakse:
20.1. valla eelarvest;
20.2. riigieelarvest;
20.3. annetustest;
20.4. põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
20.5. laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

VI. Kontroll, järelevalve ja aruandlus

21. Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

22. Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

VII. Kogud, teenindus, lugeja

23. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

24. Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

25. Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

VIII. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

26. Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise ettepaneku teeb vallavolikogule vallavalitsus.

27. Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsuse teeb vallavolikogu ja seda korraldab vallavalitsus.

28. Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

Kinnitatud
Vinni Vallavolikogu 27. jaanuari 2005. a määrusega nr 1

VINNI-PAJUSTI RAHVARAAMATUKOGU
KASUTAMISE EESKIRI

I. Üldsätted

1. Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mille teenuseid võivad kasutada kõik isikud, välja arvatud isikud, kellelt on ajutiselt ära võetud raamatukogu kasutamise õigus.

2. Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Vinni Vallavalitsus.

3. Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ning juurdepääsu võimaldamine avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu) on tasuta.

4. Raamatukogu külastajad ei tohi oma tegevusega häirida teisi külastajaid.

II. Lugejaks registreerimise kord

5. Raamatukogu lugejaks registreeritakse passi või muu isikut tõendava dokumendi alusel, kus on selle omaniku foto ja isikukood.

6. Lapsed (kuni 9. klassi õpilased) registreeritakse raamatukogu lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul. Nõusolekul on toodud lapse (eestkostetava) ja lapsevanema (eestkostja) ees- ja perekonnanimed, lapsevanema (eestkostja) isikukood, nõusoleku kirjutamise aeg ning lapsevanema (eestkostja) allkiri selle kohta, et ta kohustub lapse (eestkostetava) poolt rikutud või tagastamata teavikud asendama sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga. Kui asendamine ei ole võimalik, hüvitama teavikud kuni kümnekordses ulatuses.

7. Registreerimisel tutvub lugeja käesoleva eeskirjaga ning annab lugejakaardile allkirja, et kohustub seda täitma.

8. Lugejale väljastatakse pärast registreerimist lugejapilet.

9. Iga aasta alguses toimub lugejate taasregistreerimine.

10. Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavatelt lugejatelt võib nõuda laenatud teavikute tähtaegse tagastamise kohustuse täitmiseks tagatisraha, kuid mitte rohkem, kui on laenutatava teaviku hind. Lugeja makstud tagatis kuulub tagasimaksmisele kohe pärast laenatud teavikute tagastamist raamatukogule.

11. Väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elava lugeja makstud tagatisraha kantakse ühe aasta möödudes arvates tagastamistähtaja saabumisest Vinni valla eelarvesse.

III. Teavikute kasutamise kord

12. Koju ei laenutata eriti väärtuslikke teavikuid (entsüklopeediad, sõnaraamatud jmt).

13. Koju ei laenutata jooksva kuu ajakirju ja viimase seitsme päeva ajalehti.

14. Kojulaenutatavate raamatute tagastamistähtaeg on kolm nädalat, videotel ja CD-plaatidel üks nädal.

15. Teavikute tagastamistähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui antud teaviku(te)le ei ole nõudlust teiste lugejate poolt. Uudiskirjanduse tagastamistähtaega ei pikendata.

16. Lugeja annab iga laenutatud teaviku vastuvõtmise kohta allkirja raamatukaardile, teaviku tagastamisel teeb raamatukoguhoidja kaardile vastava märkuse.

17. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks, saadab raamatukogu talle posti teel teavikute tagastamisnõude või teatab tagastamistähtaja möödumisest telefoni teel. Teavikute tagastamisel tuleb lugejal tasuda tagastamisnõude posti- ja/või telefonikulud ning viivitustasu. Viivitustasu ei või olla rohkem kui üks kroon iga viivitatud kalendripäeva kohta. Viivise suuruse määrab juhataja oma käskkirjaga. Kui lugeja ei ole nõus viivise suurusega ja keeldub maksmast, on raamatukoguhoidjal õigus keelduda lugeja teenindamisest kuni võlgnevuste likvideerimiseni.

18. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sama või samaväärse raamatukogule vajaliku teavikuga. Kui asendamine ei ole võimalik, hüvitama teaviku kuni kümnekordses ulatuses. Isikult, kes ei täida nimetatud kohustust, võetakse raamatukogu kasutamise õigus üheks aastaks.

19. Käesoleva eeskirja punktides 6, 11, 17, 18, 23 nimetatud summad laekuvad Vinni valla eelarvesse.

IV. Muud teenused

20. Raamatukogu teeninduspiirkonna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, organiseerib raamatukogu nende palvel tasuta koduteeninduse.

21. Lugejal on õigus registreerida ennast teda huvitava, kuid teise isiku käes oleva teaviku laenutamiseks järjekorda.

22. Raamatukogus puuduvaid teavikuid tellib raamatukogu lugeja soovil raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel kodu- või välismaalt. RVL-i teel saadud teavikute tellimis- ja tagastamiskulud tasub lugeja.

23. Raamatukogul on õigus osutada tasulisi eriteenuseid (valguskoopiad, printeri väljatrükid, disketile salvestamine jm). Eriteenuste tasu määrad kinnitab Vinni Vallavalitsus.

Kinnitatud
Vinni Vallavolikogu 27. jaanuari 2005. a määrusega nr 1

VINNI-PAJUSTI RAHVARAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

I. Üldsätted

1. Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

2. Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

3. Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest, Vinni Vallavolikogu ja Vinni Vallavalitsuse õigusaktidest ning teistest õigusaktidest.

4. Raamatukogu ametlik nimetus on Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu.

5. Raamatukogu asub Sõpruse 1a Vinni alevikus ja postiaadress on Sõpruse 1a, 46603 Vinni, Lääne-Virumaa.

6. Raamatukogul võib olla oma nimega pitsat ja vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.

II. Ülesanded

7. Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
7.1. osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) Vinni valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutamise eeskirjale;
7.2. komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ning elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
7.3. korraldab tasuta koduteeninduse elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama;
7.4. osutab tasulisi eriteenuseid (valguskoopiad, printeri väljatrükk, disketile salvestamine jm). Eriteenuste eest võetava tasu kinnitab vallavalitsus;
7.5. teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
7.6. toetab nii individuaalõpet ja iseseisva hariduse omandamist kui ka ametliku haridussüsteemi kõigil tasanditel ning loob võimalused individuaalseks loovaks enesearendamiseks;
7.7. kujundab lastes juba varases eas lugemisharjumuse ja arendab seda ning toetab laste ja noorukite kujutlusvõime ja loovuse arengut;
7.8. toetab kohaliku seltsielu traditsioone;
7.9. pakub vajalikke infoteenuseid kohalikele ettevõtetele, ühingutele ja huvigruppidele;
7.10. osaleb igale vanusegrupile korraldatud kirjandusüritustel ja programmides ning vajadusel algatab ning toetab neid;
7.11. korraldab teavikute tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi, näitusi ja väljapanekuid;
7.12. edendab informatsiooni- ja arvuti kasutamisoskust.

III. Juhtimine

8. Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

9. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi.

10. Juhatajal peab olema raamatukogunduslik haridus.

11. Juhataja:
11.1. korraldab ja kavandab otstarbekalt raamatukogu tööd;
11.2. esindab raamatukogu;
11.3. korraldab vastavate statistiliste aruannete koostamise ja esitamise;
11.4. korraldab arvestuse pidamist kogudes oleva kirjanduse ja muude infokandjate üle;
11.5. organiseerib põhikogu inventuuri iga 10 aasta järel või vallavalitsuse nõudmisel sagedamini;
11.6. korraldab raamatukogu kasutamise õpetamist;
11.7. valdab, kasutab ja käsutab raamatukogu vara vastavalt Vinni vallavara eeskirjas sätestatud korrale;
11.8. koostab raamatukogu eelarve vastavalt Vinni valla eelarve koostamise korrale;
11.9. taotleb projektidest täiendavaid rahalisi vahendeid kogu täiendamiseks raamatutega ja muude infokandjatega, inventari ning töövahenditega;
11.10. vastutab eelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
11.11. esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste (valguskoopia, printeri väljatrükk, disketile salvestamine jm) eest võetava tasu suuruse kinnitamiseks;
11.12. esitab iga kuu 28. kuupäevaks tasuliste teenuste osutamisest laekunud rahaliste vahendite kasutamise aruande;
11.13. korraldab ruumide majandamist eelarve piires;
11.14. kujundab raamatukogu ruumid otstarbekalt ja raamatukogutöö nõuetele vastavalt;
11.15. esitab vallavolikogule menetlemiseks raamatukogu kasutamise eeskirja ja raamatukogu arengukava;
11.16. määrab personali koosseisu vastavalt kinnitatud eelarvele;
11.17. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu personaliga;
11.18. annab raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
11.19. tegeleb pidevalt erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega;
11.20. osaleb täienduskoolituse üritustel;
11.21. loob raamatukogus sõbraliku ja vaba õhkkonna;
11.22. kujundab raamatukogu info- ja kultuurikeskuseks.

12. Juhatajal on õigus:
12.1. täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
12.2. sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
12.3. anda raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
12.4. määrata personali koosseis vastavalt kinnitatud eelarvele;
12.5. saada oma tööks vajalikku informatsiooni maakonna raamatukogust ning vallavalitsuselt;
12.6. saada tööks vajalikku täienduskoolitust.

13. Personali tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingus ja ametijuhendis.

IV. Raamatukogu nõukogu

14. Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustab vallavalitsus kuni viieliikmelise Vinni-Pajusti Rahvaraamatukogu Nõukogu (edaspidi nõukogu).

15. Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja kuni neli liiget.

16. Nõukogu moodustatakse neljaks aastaks. Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda.

17. Nõukogu pädevus:
17.1. vallavalitsusele ettepanekute tegemine raamatukoguteeninduse korraldamiseks;
17.2. raamatukogu töö hindamine ja ettepanekute tegemine vallavalitsusele;
17.3. eelarve läbivaatamine ja arvamuse andmine;
17.4. muud juhataja poolt tõstatatud raamatukogu jaoks oluliste küsimuste arutamine.

18. Nõukogu:
18.1. töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas;
18.2. on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget;
18.3. koosolekud protokollitakse ja nõukogu esimees esitab protokollid iga kalendriaasta lõpus raamatukogu juhatajale, kes korraldab vastavalt asjaajamise korrale protokollide säilimise ja arhiivi üleandmise.

V. Finantseerimine

19. Raamatukogul on oma eelarve.

20. Raamatukogu finantseeritakse:
20.1. valla eelarvest;
20.2. riigieelarvest;
20.3. annetustest;
20.4. põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
20.5. laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

VI. Kontroll, järelevalve ja aruandlus

21. Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

22. Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

VII. Kogud, teenindus, lugeja

23. Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

24. Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

25. Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

VIII. Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

26. Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise ettepaneku teeb vallavolikogule vallavalitsus.

27. Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsuse teeb vallavolikogu ja seda korraldab vallavalitsus.

28. Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.