Teksti suurus:

Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.11.2008
Avaldamismärge:

Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm

Vastu võetud 27.04.2004 nr 76
RTL 2004, 53, 907
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

27.01.2005/9 (RTL 2005, 19, 207) 13.02.2005

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 6 lõike 3, § 40 lõike 2 ja § 41 lõike 2 ning Euroopa Komisjoni määruse 800/1999/EÜ, milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi kohaldamise üksikasjalikud ühiseeskirjad (EÜT L 102, 17.04.1999, lk 11–52), artikli 31 lõike 1 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm.

§2. Impordilitsentsi taotleda sooviva isiku heakskiitmine

Euroopa Komisjoni määruse 2535/2001/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega (EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29–69), artiklis 5 nimetatud tariifikvoodi kohta impordilitsentsi taotleda sooviv isik esitab sama määruse artiklis 8 nimetatud tähtpäevaks PRIA-le heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

§3. Impordiõiguse taotlemine

Kui Euroopa Komisjoni määruses on ette nähtud impordiõiguse taotluse esitamine enne impordilitsentsi taotlemist, esitab taotleja PRIA-le Euroopa Komisjoni määruses sätestatud tähtpäevaks või tähtaja jooksul lisas 2 toodud vormi kohase taotluse koos nõutavate lisadokumentidega.

§4. Impordi- ja ekspordilitsentsi, eksporditoetuse sertifikaadi ning seestöötlemise sertifikaadi taotlemine

(1) Impordi- ja ekspordilitsentsi (edaspidi litsents) ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi (edaspidi sertifikaat) taotlemiseks peavad isiku (edaspidi taotleja) andmed olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab taotleja litsentsi või sertifikaadi taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(2) Litsentsi või sertifikaadi taotlemiseks esitab taotleja Euroopa Komisjoni määruse 1291/2000/EÜ, millega sätestatakse põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad (EÜT L 152, 24.06.2000, lk 1–43), lisas I toodud vormi kohase taotluse koos nõutavate lisadokumentidega PRIA-le ning esitab «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 55 nimetatud tagatise.

§5. Litsentsi või sertifikaadi taotlusest loobumine pärast vähenduskoefitsiendi teatamist

Euroopa Liidu Teatajas teavitatud vähenduskoefitsiendi kasutusele võtmisest või litsentside või sertifikaatide väljastamise peatamisest arvates avaldab PRIA asjakohase teadaande oma veebilehel.

§6. Litsentsi või sertifikaadi väljavõtte taotlemine

Juhul kui taotleja soovib taotleda litsentsi või sertifikaadi väljavõtet või soovib litsentsi või sertifikaadi õigusi üle kanda või taotleda tagasikannet, esitab ta PRIA-le väljavõtte saamiseks lisas 3 toodud vormi kohase taotluse koos litsentsi või sertifikaadi originaaleksemplariga, millest ta väljavõtet soovib.

§7. Asenduslitsentsi ja -sertifikaadi taotlemine

Kadunud või hävinud litsentsile või sertifikaadile asenduslitsentsi või -sertifikaadi taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase taotluse.

§8. Duplikaadi taotlemine

Juhul kui litsents, sertifikaat või nende väljavõte on kadunud või hävinud ja selle omanik ei soovi seda enam kasutada, võib ta taotleda sellele duplikaati, esitades PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase taotluse.

§9. Eksport pakkumismenetluse raames

Ekspordilitsentsi taotlemisel pakkumismenetluse raames esitab pakkuja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase pakkumise.

§10. Eksporditoetuse taotluse vorm

Eksporditoetuse taotlemisel esitab taotleja Maksu- ja Tolliametile lisas 7 toodud vormi kohase taotluse.

§11. Tõestusdokumentide esitamise tähtaja pikendamine

Kui taotleja soovib litsentsi või sertifikaadi tõestusdokumentide esitamise tähtaja pikendamist, esitab ta PRIA-le avalduse.

§111. Veiseliha töötlemisest teavitamine

(1)Taotleja teavitab Veterinaar- ja Toiduametit töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoodi alusel imporditud liha töötlemise alustamise kuupäevast hiljemalt viis päeva enne töötlemise algust.

(2) Taotleja esitab koos lõikes 1 nimetatud teabega asjakohaste toodete retseptid.

[RTL 2005, 19, 207- jõust. 13.02.2005]

§12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2004. a 1. mail.

Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 28. aprilli 2004. a resolutsioon nr 17-1/0403973.)

 

Õiend 25.11.2005 16:50

Põllumajandusministri 27. aprilli 2004. a määrusele nr 76 "Impordi- ja ekspordilitsentsi ning eksporditoetuse ja seestöötlemise sertifikaadi taotlemise ja menetlemise täpsem kord ning eksporditoetuse taotluse vorm" lisatud puuduolevad lisad.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

/otsingu_soovitused.json