Teksti suurus:

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 20, 245

Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded

Vastu võetud 09.02.2005 nr 9

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» (RT I 2004, 9, 52; 30, 208) § 29 lõike 4 punkti 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse nõuded «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 4 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete, mis kuuluvad Vabariigi Valitsuse 24. detsembri 2004. a määruse nr 376 «Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded ja kord ning sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad» (RT I 2004, 91, 628) § 1 lõikes 2 sätestatud kategooriatesse, jäätmete (edaspidi elektroonikaromud) käitlemiseks.

(2) Määrust ei kohaldata spetsiaalselt riigi julgeoleku ja kaitsevõime tagamiseks valmistatud elektri- ja elektroonikaseadmetele.

§ 2. Elektroonikaromude käitlus

(1) Elektroonikaromudest tuleb eraldada ja liigiti koguda vähemalt järgmised ained, valmistised ja osad:
1) polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle (edaspidi PCB-sid ja PCT-sid) sisaldavad kondensaatorid;
2) elavhõbedat sisaldavad komponendid, näiteks lülitid või taustavalgustid;
3) patareid ja akud;
4) mobiiltelefonide trükkplaadid ja muude seadmete trükkplaadid juhul, kui trükkplaadi pindala on suurem kui 10 cm2;
5) toonerikassetid ning vedelad, pastataolised ja värvitoonerid;
6) põlemist takistavaid broomitud aineid sisaldav plast;
7) asbest ja asbesti sisaldavad komponendid;
8) elektronkiiretorud;
9) klorofluorosüsinikud (CFC), klorofluorosüsivesinikud (HCFC) või fluorosüsivesinikud (HFC), süsivesinikud (HC);
10) gaaslahenduslambid;
11) üle 100 cm2 projektsioonipinnaga vedelkristallkuvarid (vajaduse korral koos metallraamiga) ja kõik kuvarid, mille taustavalgus on gaaslahenduslamp;
12) välised elektrijuhtmed;
13) tulekindlaid keraamilisi kiude sisaldavad komponendid;
14) radioaktiivseid aineid sisaldavad komponendid, välja arvatud komponendid, mis jäävad allapoole künniseid, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2003. a määrusega nr 163 «Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukleiidide väljaarvamistasemed» (RT I 2004, 39, 265);
15) ohtlikke aineid sisaldavad elektrolüütkondensaatorid, mille kõrgus on suurem kui 25 mm ja läbimõõt suurem kui 25 mm või mis on proportsionaalselt sama mahutavusega.

(2) Elektroonikaromude liigiti kogutud osade käitlemisel tuleb:
1) eemaldada elektronkiiretorudelt fluorestseeriv kate;
2) eraldada ja koguda seadmetest osooni kahandavad gaasid või gaasid, mille globaalse soojenemise potentsiaal (GWP) on üle 15 (näiteks isolatsioonivahus ja külmutusringis kasutatavad gaasid), ning töödelda need Euroopa Parlamendi ja nõukogu osoonikihti kahandavate ainete määruse 2037/2000/EÜ (Euroopa Ühenduse Teataja L 244, 29.09.2000, lk 1–24; L 244, 29.09.2000, lk 26) artikli 16 kohaselt;
3) eraldada gaaslahenduslampidest elavhõbe.

(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustusi tuleb täita selliselt, et tervikseadmete või nende osade korduskasutamine ja ringlussevõtt ei oleks takistatud.

§ 3. Elektroonikaromude kogumis- ja käitluskohtadele esitatavad nõuded

(1) Elektroonikaromude kogumiskoht peab olema:
1) ilmastikukindla katusega;
2) vedelikukindla pinnakattega;
3) varustatud vedelike kogumisseadmega ning vajadusel dekanterite ja õlipüüduritega.

(2) Elektroonikaromude käitlemiskohtades peavad olema lisaks lõike 1 punktides 1–3 sätestatud nõuetele:
1) kaal;
2) ladustamiskoht(ad) lahtimonteeritud osade ja ohtlike jäätmete ladustamiseks;
3) mahutid patareide ja akude, PCB-sid ja PCT-sid sisaldavate kondensaatorite ja muude ohtlike jäätmete ja radioaktiivsete jäätmete ladustamiseks;
4) seadmed reovee puhastamiseks.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (Euroopa Liidu Teataja L 037, 13.02.2003). Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/108/EÜ (Euroopa Liidu Teataja L 345, 31.12.2003, lk 106).

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json