Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.09.2011
Avaldamismärge:RTL 2001, 52, 705

Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord

Vastu võetud 18.04.2001 nr 15

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611) paragrahvi 32 alusel.

§ 1. Määruse eesmärk

Määruses sätestatakse koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteasutus) õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord.

§ 2. Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid

(1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid on:
1) õppe- ja kasvatustegevuse päevik (1–3-aastaste laste rühmale);
2) õppe- ja kasvatustegevuse päevik (3–7-aastaste laste rühmale).

(2) Liitrühmas kasutatakse õppe- ja kasvatustegevuse päevikut 3–7-aastaste laste rühmale.

§ 3. Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide pidamine

(1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaseid kohustuslikke dokumente peetakse elektrooniliselt või paberil.

(2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alased kohustuslikud dokumendid sisaldavad selles määruses sätestatud nõutavat andmestikku. Elektrooniliselt peetav dokument on osaliselt ja tervikuna paberile väljatrükitav.

(3) Elektrooniliselt peetavast dokumendist tehakse iga õppeaasta kohta 31. augusti seisuga väljatrükk paberile. Väljatrüki kinnitab lasteasutuse juhataja allkirjaga.

§ 4. Õppe- ja kasvatustegevuse päeviku sisseseadmine ja selle täitmise üldnõuded

(1) Õppe- ja kasvatustegevuse päevik (edaspidi päevik) on lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse dokument, mille sisseseadmine ja täitmine on kohustuslik kõikidele lasteasutustele, sõltumata lasteasutuse õiguslikust seisundist.

(2) Päevikusse märgitakse andmed lapse ja tema vanemate (eestkostja), lapse tervise ja õppetegevuste kohta, 3–7-aastaste laste rühma päevikusse ka andmed lapse kõne uurimise kohta.

(3) Päevik on üheks õppeaastaks igale sõime- ja lasteaiarühmale.

(4) Nummerdatud lehekülgedega päeviku kinnitab lasteautuse juhataja allkirjaga päeviku viimasel leheküljel.

(5) Päeviku pidamise ja selle nõuetekohase täitmise kindlustavad lasteasutuse juhataja ning tema asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

(6) Päevikut või selle andmestikku säilitatakse viis aastat.

§ 5. Päeviku täitmine

(1) Rühma õpetaja kannab päevikusse andmed lapse ja tema vanemate (eestkostja) kohta, sh lapse nimi, isikukood või sünniaeg, lapse elukoht ja kontaktandmed, vanemate (eestkostja) nimed ja kontaktandmed ning lapse rühma tulemine või rühmast lahkumine.

(2) Tervishoiutöötaja kannab päevikusse andmed lapse tervise kohta, sh lapse pikkus ja kaal, perearsti nimi ja kontaktandmed, tervisehäired ja tervishoiutöötaja korraldused.

(3) Rühma õpetaja kannab päevikusse andmed õppetegevuste kohta, sh õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted nende täitmiseks ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevused. Kokkuvõtte lapse õppetegevuste kohta kannab rühma õpetaja päevikusse iga päev.

(4) Logopeed kannab 3–7-aastaste laste rühma päevikusse andmed lapse kõne uurimise kohta, sh lapse vanus, andmed hääldamise, sõnavara, grammatika, lauseehituse, jutustamise ja kõnedefektide kohta ning logopeedi korraldused ja märkused.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS

/otsingu_soovitused.json