Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1993. a määruse nr 393 «Endiste omanike ja vara registri reorganiseerimine» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1993. a määruse nr 393 «Endiste omanike ja vara registri reorganiseerimine» muutmine

Vastu võetud 08.06.1999 nr 189
RT I 1999, 52, 573
jõustumine 19.06.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.02.2005RT I 2005, 10, 4013.02.2005

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; RT I 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354) paragrahvi 16 lõike 3 ja Andmekogude seaduse (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) paragrahvi 32 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

2.  Kinnitada ««Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri» pidamise põhimäärus» (juurde lisatud).

3.  [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a määrusega nr 189

«ÕIGUSTATUD SUBJEKTIDE NING TAGASTATAVA JA KOMPENSEERITAVA VARA REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

I. ÜLDSÄTTED

1.  «Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara register» (edaspidi register) on riiklik register, mis on asutatud Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse alusel kogu riigi territooriumi hõlmava andmekoguna, kuhu kantakse andmed omandi- ja maareformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud vara (edaspidi vara), omandireformi õigustatud subjektide, vara tagastamise ja vara kompenseerimise otsuste kohta.

2. Registri ametlik nimetus on «Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara register».

3. Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium (Tallinn, Suur-Ameerika 1) ja volitatud töötleja on AS Andmevara (Tallinn, Pärnu mnt 139d/1).
[RT I 2005, 10, 40 – jõust. 13.02.2005]

II. REGISTRI ÜLESEHITUS

4. Register on ühetasandiline. Andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

5. Registris peetakse eraldi arvestust õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise ning ühistatud vara kompenseerimise kohta riigi poolt.

6. Volitatud töötleja poolt väljaantud dokumendid ei vaja täiendavat tõendamist ega kinnitamist.

III. REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA REGISTRIANDMETE ESITAJAD

7. Registris võetakse eraldi objektidena arvele varad, mis asusid võõrandamise ajal Eesti Vabariigi territooriumil ja mille omanikud või mille omandireformi õigustatud subjektideks olevad pärijad on esitanud avalduse (taotluse) selle vara tagastamiseks või kompenseerimiseks Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja sellest tulenevate seaduste kohaselt.

8. Registrisse kantakse järgmised andmed:

1) õigusvastaselt võõrandatud vara (v.a ühistatud vara) iseloomustavad andmed, sealhulgas andmed vara koosseisu, asukoha, taotlejate ja (endiste) omanike kohta ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- või linnakomisjoni otsuse number ja kuupäev;
2) andmed vara tagastamise või kompensatsiooni määramise otsuste kohta;
3) andmed ühistatud vara taotlejate ja neile määratud kompensatsiooni otsuste kohta
4) andmed vara tagastamise menetluse lõpetamise kohta «Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse» § 12 lõike 7 alusel või vara kompenseerimise menetluse lõpetamise kohta sama seaduse § 13 lõike 7 alusel.
[RT I 2005, 10, 40 – jõust. 13.02.2005]

9. Registrisse kantavate andmete koosseis on toodud käesoleva põhimääruse lisas. Andmete registrile esitamise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1993. a määruse nr 393 «Endiste omanike ja vara registri reorganiseerimine» punktiga 4.

10. Andmete esitamise alusdokumentideks on õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- või linnakomisjoni otsus, valla- või linnavalitsuse korraldus vara tagastamise või kompenseerimise kohta ja õigustatud subjekti avaldus kompensatsiooni ülekandmiseks erastamisväärtpaberiarvele või valla- või linnavalitsuse korraldus vara tagastamise või kompenseerimise menetluse lõpetamise kohta.
[RT I 2005, 10, 40 – jõust. 13.02.2005]

11. Andmeid esitavad registri volitatud töötlejale:

1) valla- või linnavalitsused maa, ehitiste ja muu õigusvastaselt võõrandatud vara osas;

2) põllumajandusreformi komisjonid või valla- või linnavalitsused ühistatud vara osas.

12. Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

13. Juhul kui andmete esitamisel esineb puudusi, teatab registri volitatud töötleja sellest kohe registriandmete esitajale, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui esitatud andmed on vastuolulised, esitab registri volitatud töötleja andmed vastutavale töötlejale, kellel on õigus taotleda maavanema järelevalvet tagastamis- või kompenseerimisotsuste seaduslikkuse üle. Ebaõigete andmete parandamine toimub erastamisseaduse alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt. Volitatud töötleja kustutab ebaõiged andmed registrist andmete esitaja taotluse ja vastutava töötleja kirjaliku nõusoleku alusel.
[RT I 2005, 10, 40 – jõust. 13.02.2005]

IV. REGISTRI PIDAMINE

14. Registrit peetakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste ja sellest tulenevate seaduste, andmekogude seaduse ning käesoleva põhimääruse alusel.

15. Registrit peab registri volitatud töötleja, kes täidab järgmisi ülesandeid:

1) korraldab registri pidamiseks vajalike klassifikaatorite väljatöötamist, nende pidamist ja riiklike klassifikaatoritega vastavusse viimist;

2) esitab andmete esitajatele vajalikud klassifikaatorid ning neis tehtud muudatused ja täiendused;

3) säilitab ja registreerib andmete registrisse kandmise alusdokumente;

4) tagab registriandmete vastavuse esitatud andmetele;

5) töötab välja ja rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;

6) tagab tehniliste ja organisatsiooniliste vahenditega andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete täitmise;

7) registreerib ja analüüsib andmete kasutamist;

8) vastutava töötleja korraldusel arendab registri pidamiseks kasutatavat tarkvara lähtuvalt kasutajate vajadustest;

9) korraldab koostööd teiste registrite ja andmekogude pidajatega.

16. Registri volitatud töötlejal on õigus nõuda andmete esitajalt andmete nõuetekohast vormistamist ja andmete üleandmise korrast kinnipidamist.

17. Registriandmeid on õigus saada:

1) füüsilisel või juriidilisel isikul registri vastutava töötleja kaudu «Avaliku teabe seaduses» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158; 2004, 81, 542) sätestatud korras ja kooskõlas «Isikuandmete kaitse seadusega» (RT I 2003, 26, 158; 2004, 30, 208);
2) riigiasutustel - nendele seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmisel - kõigi haldusüksuste ja objektiandmete osas;
3) kohaliku omavalitsuse asutustel - vastava haldusüksuse kõigi objektiandmete osas;
4) välisriigi asutusel ja isikul, kui selline õigus on sätestatud välislepinguga või üksikjuhtudel vastutava töötleja korraldusel.
[RT I 2005, 10, 40 – jõust. 13.02.2005]

18. Register väljastab andmeid tasuta.

19. Andmetele juurdepääsu õigus on vastavalt kehtivatele õigusaktidele ka vastutaval ja volitatud töötlejal ning registri pidamise üle järelevalvet teostama volitatud isikutel.

20. Registrist andmete saamise ja väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi üle peab arvestust registri volitatud töötleja. Arvestust peetakse digitaalselt.

V. JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE

21. Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

22. Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmekogusse esitamise, andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

23. Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud määratud tähtajaks likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes märgitud puudused.

VI. LÕPPSÄTTED

24. Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri vastutava töötleja eelarverealt.

25. Registri laiendamine või likvideerimine toimub andmekogude seaduses ettenähtud korras. Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Andmekogu likvideerimise otsusest teatatakse Riigi Teatajas ja palutakse nelja kuu jooksul esitada võimalikud andmekoguga seotud pretensioonid ja nõuded. Alles pärast nende lahendamist võib andmekogus sisalduvad andmed üle anda arhiivi. Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt vastutava töötleja vastutusel ning riikliku andmekaitse järelevalveasutuse infosüsteemide alaseid töid koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel koostatakse vastav akt.

26. Valla- ja linnavalitsused esitavad 1. septembriks 2005. a registrile andmed enne käesoleva määruse jõustumist vastu võetud tagastamise või kompenseerimise menetluse lõpetamise korralduste kohta. Andmed esitatakse vormidel 2 ja 2A.

[RT I 2005, 10, 40 – jõust. 13.02.2005]

 

Lisa
«Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri põhimääruse» juurde

Õigustatud subjektide ning tagastatava ja kompenseeritava vara registri andmete koosseis

I. Õigusvastaselt võõrandatud vara iseloomustavad andmed

Andmed esitatakse õigusvastaselt võõrandatud vara registreerimise kaardil (vorm 2), mis sisaldab järgmisi andmegruppe:

vara identifikaator:
- maakonna / endise vabariikliku linna kood haldusüksuste klassifikaatorist
- toimiku number

vara asukohaandmed:
- võõrandamise ajal:
- maakond
- linn/alev
- vald
- küla/asundus
- tänav/talu (nimi)
- majade numbrid; talu number
- kinnistu number
- käesoleval ajal:
- maakond
- linn/alev
- vald
- küla/alevik
- tänav/talu (nimi)
- majade numbrid
- linna/alevi või küla/aleviku kood haldusüksuste klassifikaatorist

vara üldiseloomustus:
- tervikvara nimetus (talu, vabrik, ettevõte, elamu, kauplus, töökoda, veski jne)

vara koosseis:
- vara liigi nimetus (maa, ehitised, laev, aktsiad, osatähed, põllumajandusinventar, tootmishoone sisseseade)
- vara liigi hulga mõõtühik
- vara liigi väärtus võõrandamise ajal tõendite järgi (vaid kompenseeritava vara korral)
- vara koguväärtus tõendite järgi (kompenseeritava vara korral)

võõrandamise andmed:
- võõrandamise aeg - kuu, aasta
- võõrandamise liik (vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 6 lõikele 2)

omanike andmed:
- omaniku järjekorranumber loetelus
- füüsilise või juriidilise isiku tunnus
- perekonna- ja eesnimi / nimi
- sünniaasta
- kaasomanduses olev varaosa
- rehabiliteerimistõendi number

vara taotlejate andmed:
- taotleja järjekorranumber loetelus
- perekonna- ja eesnimi / nimi
- alalise elukoha postiaadress
- kodakondsus käesoleval ajal
- sugulus (endise) omanikuga (viitega omaniku järjekorranumbrile loetelus)

kohaliku komisjoni otsuse kohta:
- otsuse number
- otsuse kuupäev

II. Andmed vara tagastamise või kompenseerimise otsuste kohta

Andmed esitatakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise otsuse registreerimise kaardil (vorm 2A), mis sisaldab järgmisi andmegruppe:

vara identifikaator:
- maakonna / endise vabariikliku linna kood
- toimiku number

kohaliku omavalitsuse üksus, kes langetas otsuse vara kohta:
- linn/vald (kood)

andmed taotlejale vara tagastamise kohta:
- taotleja identifikaator
- varaüksuse identifikaator
- varaüksuse osa, mis otsuse alusel läheb taotleja omandusse
- otsuse number
- otsuse kuupäev

andmed taotlejale määratud kompensatsioonide kohta:
- taotleja identifikaator
- taotleja isikukood
- taotleja sünniaeg
- taotleja poolt valitud pangaasutuse rekvisiidid (maakond ja pangaasutuse kood)
- taotlejale arvutatud kompensatsioonisumma (kroonides) maa, metsa, krundi eest
- taotlejale arvutatud kompensatsioonisumma muu õigusvastaselt võõrandatud vara eest (kroonides) - ei sisalda ühistatud vara
- taotleja võlgnevus riigi ees (kroonides)
- otsuse number
- otsuse kuupäev

andmed menetluse lõpetamise kohta:
– tunnus «menetlus lõpetatud»
– menetluse lõpetamise otsuse number ja kuupäev
– subjekti, kelle osas menetlus lõpetati, nimi ja isikukood või sünniaeg
– maa või krundi, mille osas menetlus lõpetati, pindala (ha, m2)
– muu vara, mille osas menetlus lõpetati, nimetus ja hulk
– tunnus «toimik suletud» (lisab volitatud töötleja, kui kogu toimiku osas on vara tagastatud/kompenseeritud või menetlus lõpetatud).
[RT I 2005, 10, 40 – jõust. 13.02.2005]

III. Andmed ühistatud vara arvelevõtmise ja kompenseerimise kohta

Põllumajandusreformi komisjonid esitavad andmed:

- õigustatud subjektide nimekirjadena (kui ühismajandil puudusid vara ja vahendid ühistatud vara eest kompensatsiooni maksmiseks)

Valla- või linnavalitsused esitavad andmed:

- Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 (RT I 1993, 51, 699; 1994, 13, 241; 43, 696; 45, 728; 54, 909; 68, 1172; 1995, 5, 44; 1996, 24, 500; 1997, 8, 55; 53, 839; 1998, 118-120, 1898; 1999, 31, 428) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra» punktis 44 ettenähtud vormil YVEVP

Nimetatud andmed peavad sisaldama ka põllumajandusreformi komisjoni ning maakonna ja valla nimetuse.

Nende ühismajandite kohta, kes ühistatud vara täielikult oma vahenditest kompenseerisid, märgitakse:
- õigustatud subjektide koguarv
- natuuras kompenseeritud vara kogumaksumus
- rahas makstud kompensatsioon või osalus aktsiate, osatähtedena

Nende ühismajandite kohta, kes vajavad ühistatud vara kompenseerimisel riigi abi, märgitakse:
- taotleja perekonna- ja eesnimi
- toimiku number
- taotlejale natuuras tagastatud vara
- maksumus (kroonides)
- taotlejale rahas kompenseeritud vara (kroonides) või osalus aktsiate, osatähtedena
- riigi poolt määratud kompensatsioon
- otsuse number
- otsuse kuupäev

/otsingu_soovitused.json