Teksti suurus:

Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2009
Avaldamismärge:RT I 2005, 11, 46

Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord

Vastu võetud 11.02.2005 nr 29

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» (RT 1992, 49, 615; RT I 2004, 77, 527) § 133 lõike 6 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrus sätestab rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning korra.

§ 2. Määruse kohaldamine

Määrust kohaldatakse vastavalt «Autoriõiguse seaduse» §-le 3.

§ 3. Tasu jaotamise määrad

(1) Tasu jaotatakse autorite vahel teose järgi järgmiselt:
1) 90% teksti autorile ja 10% kunstilise vormi autorile;
2) illustreeritud teose või teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab ligikaudu pool teose kogumahust, 50% teksti autorile, 50% kunstilise vormi autorile;
3) illustreeritud teose või teose puhul, mille kunstilise vormi maht moodustab üle poole teose kogumahust, 20% teksti autorile, 80% kunstilise vormi autorile;
4) tõlgitud teose puhul teksti autori tasust 50% teksti originaali autorile ja 50% tõlkijale.

(2) Juhul kui teksti ja kunstilise vormi autorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad vastava avalduse tasu väljamaksjale.

(3) Audiovisuaalse teose ning fonogrammi laenutamise eest kollektiivse esindamise organisatsioonide kaudu makstav tasu jaotatakse autorite vahel vastavalt organisatsiooni poolt kehtestatud korrale.

§ 4. Ühine autorsus

Ühis- ja kaasautorsuse korral jaotatakse tasu võrdeliselt autorite arvuga. Juhul kui ühis- ja kaasautorid lepivad omavahel kokku tasu jaotamise teistsuguse viisi, esitavad nad vastava avalduse tasu väljamaksjale.

§ 5. Tasu arvutamise alused ja kord

(1) Autorile väljamakstava tasu suuruse arvutamise aluseks võetakse eelarveaastaks tasude maksmiseks eraldatud riigieelarvelised vahendid ja kalendriaastas rahvaraamatukogudes elektrooniliselt registreeritud laenutused.

(2) Tasu saamiseks tuleb tasu väljamaksjale kalendriaasta 15. aprilliks esitada kirjalik või kirjalikku taasedastamist võimaldavas vormis avaldus.

(3) Avalduse alusel arvutatakse autorile tasu 3 aasta jooksul. Pärast nimetatud tähtaja möödumist võib autor esitada uue avalduse.

(4) Tasu arvutatakse ja makstakse avalduse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta laenutuste eest. Juhul kui avaldus esitatakse pärast 15. aprilli, arvutatakse ja makstakse tasu avalduse esitamise aasta laenutuste eest.

(5) Avalduses esitatavad andmed:
1) nimi;
2) pseudonüüm;
3) isikukood;
4) kontaktandmed;
5) pangaandmed;
6) juriidilise isiku nimi ja registrikood;
7) autorsus (teksti autor, tõlkija, kunstilise vormi autor);
8) muud tasu arvestamiseks vajalikud andmed.

(6) Avalduses esitatud andmete muutumise korral esitab autor tasu väljamaksjale uued andmed.

§ 6. Tasu väljamaksmise kord

(1) Tasu makstakse välja üks kord aastas.

(2) Tasu väljamaksjal on õigus arvata tasust maha tasu maksmisega seotud kulutused, kuid mitte rohkem kui 15% aastas tasu maksmiseks eraldatud summast.

(3) Audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide autoritele makstavast tasust võivad tasu väljamaksja ja autoreid esindav kollektiivse esindamise organisatsioon maha arvata tasu maksmisega seotud kulutused, kuid kokku mitte rohkem kui 15% väljamaksmisele kuuluvast tasust.

(4) Tasu kantakse autori pangakontole iga aasta 1. juuliks.

Peaminister Juhan PARTS

Kultuuriminister Urmas PAET

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json