Teksti suurus:

Haridusministri 6. detsembri 1999. a määruse nr 58 «Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 57, 784

Haridusministri 6. detsembri 1999. a määruse nr 58 «Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 03.05.2001 nr 19

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuse seaduse» ( RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611) paragrahvi 20 lõike 1 alusel.

§ 1. Haridusministri 6. detsembri 1999. a määrusega nr 58 (RTL 1999, 167, 2445) kinnitatud «Koolieelse lasteasutuse miinimumkoosseisus» tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2. Lasteasutuses luuakse üks juhataja ametikoht olenemata rühmade arvust. Lasteasutuses, kus on 1–2 rühma, arvatakse juhataja tööaja hulka kuni 15 tundi nädalas vahetut õppe- ja kasvatustööd lastega.»;

2) punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12. Lasteasutuse tervishoiutöötaja ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate (v.a õpetaja abi) töötajate ametikohtade loomisel ja nende arvu määramisel lähtutakse lasteasutuse rühmade arvust, hoone(te), maa-ala suurusest ja seisundist ning ruumide koormatusest.»;

3) määrust täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

« 13. Lasteasutuses luuakse üks õpetaja abi ametikoht rühma kohta.»

§ 2. Paragrahvi 1 punkt 1 jõustub 1. septembril 2001. a.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS

/otsingu_soovitused.json