Teksti suurus:

Riigi õigusabi taotleja ja tema perekonnaliikmete viimase aasta sissetuleku kohta või sissetulekuandmete puudumise kohta esitatava teatise vormi kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2005, 21, 284

Riigi õigusabi taotleja ja tema perekonnaliikmete viimase aasta sissetuleku kohta või sissetulekuandmete puudumise kohta esitatava teatise vormi kehtestamine

Vastu võetud 15.02.2005 nr 16

Määrus kehtestatakse «Riigi õigusabi seaduse» (RT I 2004, 56, 403) § 14 lõike 4 alusel.

§ 1. Vormi kehtestamine

Kehtestada Maksu- ja Tolliameti poolt riigi õigusabi taotleja ja tema perekonnaliikmete viimase aasta sissetuleku või sissetulekuandmete puudumise kohta kohtule esitatava teatise vorm (lisa).

§ 2. Vormi täitmine

(1) Vorm täidetakse eraldi iga kohtunõudes märgitud isiku, s.o riigi õigusabi taotleja ja iga tema perekonnaliikme kohta.

(2) Vormi punkt 1 täidetakse juhul, kui kohtunõudes märgitud isik on nõudes märgitud aastal saadud tulu kohta esitanud tuludeklaratsiooni.

(3) Vormi punkt 2 täidetakse juhul, kui kohtunõudes märgitud isik ei ole nõudes märgitud aastal saadud tulu kohta tuludeklaratsiooni esitanud, kuid Maksu- ja Tolliameti andmetel on temale sellel aastal tehtud väljamakseid.

(4) Vormi punkt 3 täidetakse sõltumata punktide 1 ja 2 täitmisest juhul, kui kohtunõudes märgitud isik on Maksu- ja Tolliameti andmetel saanud nõudes märgitud aastal dividende või muid kasumieraldisi.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2005. aasta 1. märtsil.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Riigi õigusabi taotleja ja tema perekonnaliikmete viimase aasta sissetuleku kohta või sissetulekuandmete puudumise kohta esitatava teatise vormi kehtestamine»
lisa

TEATIS ISIKU SISSETULEKU / SISSETULEKUANDMETE PUUDUMISE KOHTA

(mittevajalik maha tõmmata)

Meie: ...................................................
Teie: ...................................................

Andmeid nõudnud kohtu nimetus  
Andmeid nõudnud kohtu aadress  

Vastuseks kohtunõudele teatame, et Maksu- ja Tolliamet omab / ei oma (mittevajalik maha tõmmata) andmeid

Kohtunõudes märgitud isiku ees- ja perekonnanimi Isikukood või sünnikuupäev

sissetuleku kohta .......... aastal.

1. Nähtuvalt kohtunõudes nimetatud isiku poolt esitatud ......... aasta tuludeklaratsioonist, on (õige kast märgistatakse ristiga):

isiku üksi deklareeritud tulu pärast tulumaksu ja kohustusliku kogumispensioni ning töötuskindlustuse maksete mahaarvamist: ............ krooni;

isiku koos abikaasaga deklareeritud tulu ümberarvestatuna tuluks, mille isik oleks saanud üksinda pärast tulumaksu ja kohustusliku kogumispensioni ning töötuskindlustuse maksete mahaarvamist: ............ krooni;

isiku välismaalt saadud palk ja muud tasud, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu ning dividendid, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata: ............ krooni.

2. Nähtuvalt maksu kinnipidaja(te) poolt .......... aastal esitatud tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni(de) lisast ......, on kohtunõudes nimetatud isikule tehtud pärast tulumaksu ja kohustusliku kogumispensioni ning töötuskindlustuse maksete mahaarvamist väljamakseid ............ krooni.

3. Nähtuvalt dividende või muid kasumieraldisi väljamaksva(te) äriühingu(te) poolt .......... aastal esitatud dividendide ja muude kasumieraldiste saajate deklaratsiooni(de)st, on kohtunõudes nimetatud isikule makstud dividende või muid kasumieraldisi ............ krooni.

Maksu- ja Tolliamet / struktuuriüksuse nimetus Teatise koostaja ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi
Teatise koostaja elektronposti aadress Teatise koostaja telefoninumber
Teatise koostamise kuupäev Teatise koostaja allkiri


/otsingu_soovitused.json