Teksti suurus:

Haridusministri 2. juuni 1999. a määruse nr 33 «Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 62, 853

Haridusministri 2. juuni 1999. a määruse nr 33 «Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise aluste ja korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 11.05.2001 nr 21

Määrus kehtestatakse «Koolieelse lasteasutuste seaduse» (RT I 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611) paragrahvi 6 lõike 7 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611) paragrahvi 21 lõike 4 alusel.

Haridusministri 2. juuni 1999. a määrusega nr 33 kinnitatud «Erilasteaeda (erirühma), sanatoorsesse kooli, hälvikute erikooli (eriklassi) vastuvõtmise ning väljaarvamise alustes ja korras» (RTL 1999, 98, 1195) tehakse järgmised muudatused:

1) peatüki pealkiri «III. Õpilaste väljaarvamise alused ja kord» sõnastatakse järgmiselt:

« IV. Lapse erilasteaiast (erirühmast) ja õpilase sanatoorsest koolist, hälvikute erikoolist (eriklassist) väljaarvamise alused ja kord»;

2) punktid 24 ja 25 sõnastatakse järgmiselt:

« 24. Lapse võib erilasteaiast (erirühmast) ning õpilase sanatoorsest koolist või hälvikute erikoolist (eriklassist) välja arvata:
1) lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel. Koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib sanatoorsest koolist või hälvikute erikoolist (eriklassist) välja arvata, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või lapsevanema või eestkostja valitud kooli seda kinnitava teatise alusel;
2) nõustamiskomisjoni otsuse alusel, kui pärast täiendavaid uuringuid ei ole lapsel vaja viibida erilasteaias (erirühmas) või õpilasel õppida hälvikute erikoolis (eriklassis) või sanatoorses koolis;
3) eriarsti otsuse alusel, kui õpilane ei vaja aktiivset ravi sanatoorses koolis.

25. Lapse väljaarvamine erilasteaiast (erirühmast) toimub vastavalt valla- või linnavalitsuse kehtestatud laste lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrale ning õpilase väljaarvamine sanatoorsest koolist või hälvikute erikoolist (eriklassist) vastavalt haridusministri kehtestatud õpilaste põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise korrale, käesolevast määrusest tulenevate erisustega.»

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS

/otsingu_soovitused.json