Teksti suurus:

Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 24, 331

Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused

Vastu võetud 15.02.2005 nr 10

Määrus kehtestatakse «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173) § 17 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab kiirgustegevuses tekkinud vähesel määral radioaktiivseid aineid sisaldavate materjalide või radioaktiivsete ainetega saastunud seadmete ja rajatiste ning jäätmete ja heitmete (edaspidi radioaktiivsed ained) vabastamistasemed ja tingimused nende ringlusse võtmiseks, taaskasutamiseks või keskkonda juhtimiseks.

§ 2. Mõisted

Määruses ja selle lisades kasutakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) radioaktiivne saastumine – radioaktiivse aine olemasolu materjalide pinnal või sees, inimese kehas või mujal, kus radioaktiivne aine on soovimatu või ohtlik;
2) ringlusse võtmine – radioaktiivseid aineid sisaldavate materjalide kasutamine toormena;
3) taaskasutamine – toote korduv kasutamine samaks otstarbeks.

§ 3. Vabastamisele esitatavad üldnõuded

(1) Radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamiseks esitab kiirgustegevusloa omaja vastava taotluse keskkonnaministrile.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemisele kohaldatakse keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määruse nr 41 «Kiirgustegevusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse tähtajad ning kiirgustegevusloa taotluse täpsustatud nõuded, vormid ja kiirgustegevusloa vormid» (RTL 2004, 57, 952) §-des 2 ja 4 sätestatut.

(3) Vabastamisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) vabastamisest põhjustatud elaniku efektiivdoos on väiksem kui 0,01 millisiivertit aastas;
2) vabastamisest põhjustatud kollektiivne efektiivdoos ei ületa ühte inimsiivertit aastas;
3) NORM-I (Naturally Occuring Radioactive Material – looduslikke radionukliide sisaldavad ained) ja NORM-jäätmetega saastunud maa-alal ei tohi vabastamisest põhjustatud elaniku efektiivdoos olla suurem kui 0,3 millisiivertit aastas.

(4) Kiirguskeskus kinnitab kvalifitseeritud kiirguseksperdi hinnangu alusel, et vabastamine on optimaalne teguviis.

(5) Selle määruse §-des 4–7 sätestamata materjalide korral võetakse radioaktiivseid aineid sisaldavate jäätmete vabastamise aluseks Vabariigi Valitsuse 30. aprilli 2004. a määruse nr 163 «Väljaarvamistasemete tuletamise alused ja radionukliidide väljaarvamistasemed» (RT I 2004, 39, 265) lisas kehtestatud väljaarvamistasemed.

(6) Saastumata metalli, ehitusmaterjali või muu materjali tahtlik lisamine vabastatavatele metalli- või ehitusjäätmetele keskmise eriaktiivsuse vähendamiseks on keelatud.

§ 4. Üldised vabastamistasemed

Juhul kui radioaktiivse aine kasutamine pärast vabastamist ei ole teada või seda ei ole otstarbekas määrata, lähtutakse sellise aine vabastamisel radionukliidide üldistest vabastamistasemetest, mis on esitatud määruse lisas 1.

§ 5. Kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud radioaktiivsete materjalide vabastamistasemed ja vabastamistingimused

(1) Vabastada võib kiirgustegevuse tagajärjel tekkinud radioaktiivseid materjale, milles sisalduvate radionukliidide eriaktiivsuse väärtused on väiksemad kui selle määruse lisades 2 ja 3 esitatud vabastamistasemed.

(2) Rohkem kui ühe radionukliidi esinemisel radioaktiivses materjalis peab vabastamiseks olema:

kus ci on kas radionukliidi i eriaktiivsus (kBq/kg), koguaktiivsus pinnaühiku kohta või pind-eriaktiivsus (Bq/cm2); cLi on sama radionukliidi i eriaktiivsus (kBq/kg), koguaktiivsus pinnaühiku kohta või pind-eriaktiivsuse (Bq/cm2) lisades 2 ja 3 esitatud eriaktiivsuse väärtus. Radionukliidide summeerimisel ei arvestata eraldi lühiealisi tütar-radionukliide, mis on radioaktiivses tasakaalus lisas 4 esitatud emaradionukliidiga.

(3) Radionukliide sisaldavad metallijäätmed, mille eriaktiivsus või pind-eriaktiivsus on väiksem kui lisas 2 esitatud vabastamistasemed, võib võtta ringlusse ainult juhul, kui neid kasutatakse metalli tootmiseks ümbersulatamise teel. Seejuures tuleb järgida järgmisi nõudeid:
1) käideldavate metallijäätmete mass, mille keskmine eriaktiivsus arvutatakse, ei tohi olla suurem kui 300 kg;
2) pind, mille keskmine pind-eriaktiivsus arvutatakse, ei tohi olla suurem kui 0,3 m2;
3) nii eriaktiivsuse kui pind-eriaktiivsuse väärtused peavad olema väiksemad lisas 2 esitatud vabastamistasemetest;
4) lisas 2 esitatud vabastamistasemeid ei kohaldata mitmest komponendist koosnevatele materjalidele ja ümbersulatatavale metallile.

(4) Pärast töötlemist taaskasutatavate radioaktiivselt saastunud metallesemete, seadmete ning tööriistade eriaktiivsuse hindamisel järgitakse järgmisi nõudeid:
1) radionukliidide keskmine pind-eriaktiivsus väiksemal pinnal kui 0,03 m2 on väiksem lisa 2 kolmandas veerus esitatud vabastamistasemetest;
2) pind-eriaktiivsuse hindamisel võetakse arvesse pinnakatte all olevad alfa- ja beetakiirgust kiirgavate ning esemete süvakihtides asuvad gammakiirgust kiirgavate radionukliidide aktiivsust.

§ 6. Kiirgustegevusega seotud ehitiste vabastamistasemed ja vabastamistingimused

(1) Kiirgustegevusega seotud ehitiste kasutamiseks kiirgustegevusvälistel eesmärkidel või nende ehitiste lammutamiseks peab koguaktiivsus pinnaühiku kohta olema väiksem lisa 3 kolmandas ja neljandas veerus esitatud vabastamistasemetest. Seejuures järgitakse järgmisi nõudeid:
1) keskmist koguaktiivsust pinnaühiku kohta hinnatakse radionukliididega saastunud pinna aktiivsuse ning esemete süvakihtides sisalduvate radionukliidide aktiivsuste summana kuni 0,3 m2 suuruse pinna kohta;
2) summeerimisel arvestatakse ainult kiirgustegevuses tekkinud looduslike radionukliidide aktiivsust.

(2) Kiirgustegevusega seotud ehitise lammutamisel tekkinud ehitusjäätmete vabastamiseks peab ehitusjäätmetes sisalduvate radionukliidide eriaktiivsus olema väiksem lisa 3 teises veerus esitatud vabastamistasemetest. Seejuures järgitakse järgmisi nõudeid:
1) radionukliidide keskmist eriaktiivsust hinnatakse väiksemal jäätmekogusel kui 1000 kg;
2) summeerimisel võetakse arvesse ainult kiirgustegevuses tekkinud looduslike radionukliidide aktiivsust.

(3) Kui kiirgustegevusega seotud ehitise lammutamisel aasta kestel tekkiv betooni- ja kiviprahi kogumass on väiksem kui 100 000 kg, võib keskkonnaminister kiirgustegevusloa omaja taotluse alusel anda loa suurendada lisa 3 teises veerus esitatud vabastamistasemeid kuni kümme korda.

§ 7. Radioaktiivseid aineid sisaldavate heitmete juhtimine keskkonda

(1) Ühest kiirgustegevuskohast aasta jooksul keskkonda juhtida lubatud radioaktiivsete heitmete aktiivsuse väärtused on esitatud lisas 5. Vabastatud gaasid või aerosoolid juhitakse atmosfääri vahetult või läbi filtrite. Vabastatud vedelad radioaktiivseid aineid sisaldavad heitmed juhitakse otse kanalisatsiooni või kogutakse kogumismahutisse või -tiiki ning juhitakse seejärel looduslikku veekogusse. Rohkem kui üht radionukliidi sisaldavate heitmete korral peab olema:

kus Ai on radionukliidi i aktiivsus (Bq) ja ALi on sama radionukliidi i lisas 5 esitatud aktiivsuse (Bq) tase.

(2) Diagnostika või ravi eesmärgil radioaktiivseid aineid manustanud patsientide eritised juhitakse kanalisatsiooni piiranguteta.

(3) Prügilasse ladestatavad vabastatud jäätmed ei tohi sisaldada kinniseid kiirgusallikaid, mille aktiivsus ületab väljaarvamistaset.

(4) Kiirgustegevusloa omaja vastutab, et keskkonda juhitavate radioaktiivsete heitmete aktiivsuse tase ei ületaks selle määruse lisas 5 esitatud väärtusi.

Minister Villu REILJAN

Kantsler Annika VELTHUT

Keskkonnaministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 10 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused»
lisa 1

KIIRGUSTEGEVUSE TULEMUSEL TEKKINUD RADIONUKLIIDIDE ÜLDISED VABASTAMISTASEMED

Radionukliid Eriaktiivsus Bq/g Radionukliid Eriaktiivsus Bq/g Radionukliid Eriaktiivsus Bq/g
H-3 100 As-74 1 Ag-111 10
Be-7 10 As-76 1 Cd-109+ 10
C-14 10 As-77 100 Cd-115 1
Na-22 0,1 Se-75 1 Cd-115m 10
P-32 100 Br-82 0,1 In-111 1
P-33 100 Rb-86 10 In-114m 1
S-35 100 Sr-85 1 Sn-113 1
Cl-36 1 Sr-89 10 Sn-125 1
K-40 1 Sr-90+ 1 Sn-122 1
Ca-45 100 Y-90 100 Sb-124 0,1
Ca-47 1 Y-91 10 Sb-125+ 1
Sc-46 0,1 Zr-93 10 Te-123m 1
Sc-47 10 Zr-95+ 0,1 Te-125m 100
Sc-48 0,1 Nb-93m 100 Te-127m+ 10
V-48 0,1 Nb-94 0,1 Te-129m+ 10
Cr-51 10 Nb-95 1 Te-131m+ 1
Mn-52 0,1 Mo-93 10 Te-132+ 0,1
Mn-53 1000 Mo-99+ 1 Te-134 1
Mn-54 0,1 Tc-96 0,1 I-125 1
Fe-55 100 Tc-97

Tc-97m

Tc-99

Ru-97

10

10

1

1

I-126 1
Fe-59 0,1 Ru-103+ 1 I-129 0,1
Co-56 0,1 Ru-106+ 1 I-131+ 1
Co-57 1 Rh-105 10 Cs-129

Cs-131

Cs-132

Cs-134

1

1000

1

0,1

Co-58 0,1 Pd-103+ 1000 Cs-135 10
Co-60 0,1 Ag-105 1 Cs-136 0,1
Ni-59

Ni-63

Zn-65

Ge-71

100

100

1

10 000

Ag-108m+ 0,1 Cs-137+ 1
As-73 100 Ag-110m+ 0,1 Ba-131 1
Ba-140 0,1 Au-198 1 U-236 1
La-140 0,1 Au-199 10 U-237 10
Ce-139 1 Hg-197 10 U-238+ 1
Ce-141 10 Hg-203 1 Np-237+ 0,1
Ce-143 1 Tl-200 1 Np-239 10
Ce-144+ 10 Tl-201 10 Pu-236 0,1
Pr-143 100 Tl-202 1 Pu-237 10
Nd-147 10 Tl-204 10 Pu-238 0,1
Pm-147 100 Pb-203 1 Pu-239 0,1
Pm-149 100 Pb-210+ 0,01 Pu-240 0,1
Sm-151 100 Bi-206 0,1 Pu-241 1
Sm-153 10 Bi-207 0,1 Pu-242 0,1
Eu-152 0,1 Bi-210 10 Pu-244+ 0,1
Eu-154 0,1 Po-210 0,01 Am-241 0,1
Eu-155 10 Ra-223+ 01 Am-242m+ 0,1
Gd-153 10 Ra-224+ 1 Am-243+ 0,1
Tb-160 0,1 Ra-225 1 Cm-242 1
Dy-166 10 Ra-226+ 0,01 Cm-243 0,1
Ho-166 10 Ra-228+ 0,01 Cm-244 0,1
Er-169 100 Ac-227+ 0,01 Cm-245 0,1
Tm-170 10 Th-227 1 Cm-246 0,1
Tm-171 100 Th-228+ 0,1 Cm-247+ 0,1
Yb-175 10 Th-229+ 0,1 Cm-248 0,1
Lu-177 10 Th-230 0,1 Bk-249 10
Hf-181 1 Th-231 100 Cf-246 10
Ta-182 0,1 Th-232+ 0,01 Cf-248 1
W-181 10 Th-234+ 10 Cf-249 0,1
W-185 100 Pa-230 1 Cf-250 0,1
Re-186 100 Pa-231 0,01 Cf-251 0,1
Os-185 1 Pa-233 1 Cf-252

Cf-253+

0,1

1

Os-191 10 U-230+ 1 Sf-254 0,1
Os-193 10 U-231 10 Es-253 1
Ir-190 0,1 U-232 0,1 Es-254+ 0,1
Ir-192 0,1 U-233 1 Es-254m+ 1
Pt-191 1 U-234 1    
Pt-193m 100 U-235+ 1    

Keskkonnaministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 10 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused»
lisa 2

RADIONUKLIIDIDE ERIAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRAD METALLIJÄÄTMETE RINGLUSSE VÕTMISEKS JA ESEMETE TAASKASUTAMISEKS

 

Ringlusse võtmine

Esemete taaskasutamine
Eriaktiivsus
(Bq/g)
Pind-eriaktiivsus (Bq/cm2) Pind-eriaktiivsus
(Bq/cm2)
H-3 1000 100 000 10 000
C-14 100 1000 1000
Na-22 1 10 1
S-35 1000 1000 1000
CI-36 10 100 100
K-40 1 100 10
Ca-45 1000 100 100
Sc-46 1 10 10
Mn-53 10 000 100 000 10 000
Mn-54 1 10 10
Fe-55 10 000 10 000 1000
Co-56 1 10 1
Co-57 10 100 10
Co-58 1 10 10
Co-60 1 10 1
Ni-59 10 000 10 000 10 000
Ni-63 10 000 10 000 1000
Zn-65 1 100 10
As-73 100 1000 1000
Se-75 1 100 10
Sr-85 1 100 10
Sr-90 10 10 10
Y-91 10 100 100
Zr-93 10 100 100
Zr-95 1 10 10
Nb-93m 1000 10 000 1000
Nb-94 1 10 1
Mo-93 100 1000 100
Tc-97 1000 1000 100
Tc-97m 1000 1000 1000
Tc-99 100 1000 1000
Ru-106 1 10 10
Ag-108m 1 10 1
Ag-110m 1 10 1
Cd-109 10 100 100
Sn-113 1 100 10
Sb-124 1 10 10
Sb-125 10 100 10
Te-123m 10 100 100
Te-127m 100 100 100
I-125 1 100 100
I-129 1 10 10
Cs-134 1 10 1
Cs-135 10 1000 100
Cs-137 1 100 10
Ce-139 10 100 10
Ce-144 10 10 10
Pm-147 10 000 1000 1000
Sm-151 10 000 1000 1000
Eu-152 1 10 1
Eu-154 1 10 1
Eu-155 10 1000 100
Gd-153 10 100 10
Tb-160 1 10 10
Tm-170 100 1000 1000
Tm-171 1000 10 000 10 000
Ta-182 1 10 10
W-181 100 1000 100
W-185 1000 1000 1000
Os-185 1 10 10
Ir-192 1 10 10
TI-204 1000 1000 100
Pb-210 1 1 1
Bi-207 1 10 1
Po-210 1 0.1 0.1
Ra-226 1 0.1 0.1
Ra-228 1 1 1
Th-228 1 0.1 0.1
Th-229 1 0.1 0.1
Th-230 1 0.1 0.1
Th-232 1 0.1 0.1
Pa-231 1 0.1 0.1
U-232 1 0.1 0.1
U-233 1 1 1
U-234 1 1 1
U-235 1 1 1
U-236 10 1 1
U-238 1 1 1
N-237 1 0.1 0.1
Pu-236 1 0.1 0.1
Pu-238 1 0.1 0.1
Pu-239 1 0.1 0.1
Pu-240 1 0.1 0.1
Pu-241 10 10 10
Pu-242 1 0.1 0.1
Pu-244 1 0.1 0.1
Am-241 1 0.1 0.1
Am-242m 1 0.1 0.1
Am-243 1 0.1 0.1
Cm-242 10 1 1
Cm-243 1 0.1 0.1
Cm-244 1 0.1 0.1
Cm-245 1 0.1 0.1
Cm-246 1 0.1 0.1
Cm-247 1 0.1 0.1
Cm-248 1 0.1 0.1
Bk-249 100 100 100
Cf-248 10 1 1
Cf-249 1 0.1 0.1
Cf-250 1 0.1 0.1
Cf-251 1 0.1 0.1
Cf-252 1 0.1 0.1
Cf-254 1 0.1 0.1
Es-254 10 1 1

Keskkonnaministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 10 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused»
lisa 3

RADIONUKLIIDIDE ERIAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRAD EHITISE LAMMUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMETELE NING RADIONUKLIIDIDE KOGUAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRAD EHITISE TAASKASUTAMISEKS JA LAMMUTAMISEKS

Radionukliid

Ehitise lammutamisel tekkinud jäätmed Taaskasutamine Lammutamine
Eriaktiivsus
(Bq/g)
Koguaktiivsus pinnaühiku kohta (Bq/cm2) Koguaktiivsus pinnaühiku kohta (Bq/cm2)
H-3 100 10 000 10 000
C-14 10 1000 10 000
Na-22 0.1 1 10
S-35 1000 1000 100 000
CI-36 1 100 100
K-40 1 10 10
Ca-45 1000 1000 100 000
Sc-46 0.1 1 10
Mn-53 1000 10 000 10 000
Mn-54 0.1 1 10
Fe-55 1000 10 000 10 000
Co-56 0.1 1 10
Co-57 1 10 100
Co-58 0.1 10 10
Co-60 0.1 1 1
Ni-59 1000 100 000 100 000
Ni-63 1000 10 000 100 000
Zn-65 1 1 10
As-73 100 1000 10 000
Se-75 1 10 100
Sr-85 1 10 100
Sr-90 1 100 100
Y-91 100 1000 100 000
Zr-93 100 1000 1000
Zr-95 0.1 1 10
Nb-93m 1000 1000 100 000
Nb-94 0.1 1 10
Mo-93 100 100 1000
Tc-97 10 100 1000
Tc-97m 10 100 1000
Tc-99 1 100 100
Ru-106 1 10 100
Ag-108m 0.1 1 10
Ag-110m 0.1 1 10
Cd-109 100 100 10 000
Sn-113 1 10 100
Sb-124 100 1 10
Sb-125 1 1 10
Te-123m 1 10 100
Te-127m 100 100 10 000
I-125 100 100 10 000
I-129 0.1 10 10
Cs-134 0.1 1 10
Cs-135 1000 1000 10 000
Cs-137 1 1 10
Ce-139 1 10 100
Ce-144 10 10 100
Pm-147 1000 1000 10 000
Sm-151 1000 10 000 10 000
Eu-152 0.1 1 10
Eu-154 0.1 1 10
Eu-155 10 10 100
Gd-153 10 10 100
Tb-160 0.1 1 10
Tm-170 100 1000 10 000
Tm-171 1000 1000 100 000
Ta-182 0.1 1 10
W-181 10 100 1000
W-185 1000 1000 1 000 000
Os-185 1 10 10
Ir-192 0.1 10 100
TI-204 100 1000 1000
Pb-210 0.1 1 1
Bi-207 0.1 1 10
Po-210 1 10 100
Ra-226 0.1 1 1
Ra-228 0.1 1 10
Th-228 0.1 0.1 1
Th-229 0.1 0.1 1
Th-230 0.1 1 1
Th-232 0.1 0.1 1
Pa-231 0.1 0.1 0.1
U-232 0.1 0.1 1
U-233 1 1 10
U-234 1 1 10
U-235 1 1 10
U-236 1 1 10
U-238 1 1 10
N-237 0.1 1 10
Pu-236 0.1 1 10
Pu-238 0.1 1 1
Pu-239 0.1 0.1 1
Pu-240 0.1 0.1 1
Pu-241 1 10 100
Pu-242 0.1 1 1
Pu-244 0.1 1 1
Am-241 0.1 1 1
Am-242m 0.1 1 1
Am-243 0.1 1 1
Cm-242 1 1 100
Cm-243 0.1 1 10
Cm-244 0.1 1 10
Cm-245 0.1 0.1 1
Cm-246 0.1 1 1
Cm-247 0.1 1 1
Cm-248 0.1 0.1 1
Bk-249 10 100 1000
Cf-248 1 1 10
Cf-249 0.1 0.1 1
Cf-250 0.1 1 10
Cf-251 0.1 0.1 1
Cf-252 0.1 1 10
Cf-254 0.1 1 10
Es-254 0.1 1 10

Keskkonnaministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 10 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused»
lisa 4

RADIONUKLIIDID, MILLE LÜHIEALISED TÜTAR-RADIONUKLIIDID LOETAKSE RADIOAKTIIVSES TASAKAALUS OLEVAKS KÕIKIDE LISADES 1 JA 2 ESITATUD ERIAKTIIVSUSE PIIRMÄÄRADE KORRAL

Ema-
radionukliid
Radioaktiivses tasakaalus olevad tütar-radionukliidid
Sr-90 Y-90
Zr-95 Nb-95, Nb-95m
Ru-106 Rh-106
Pd-103 Rh-103m
Ag-108m Ag-108
Ag-110m Ag-110
Cd-109 Ag-109m
Sn-113 In-113m
Sb-125 Te-125m
Te-127m Te-127
Cs-137 Ba-137m
Ce-144 Pr-144, Pr-144m
Pb-210 Bi-210
Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-228 Ac-228
Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208, Po-212
Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Tl-209, Po-209, Po-213, Pb-209
U-235 Th-231
U-238 Th-234, Pa-234m, Pa-234
Np-237 Pa-233
Pu-244 U-240, Np-240m, Np-240
Am-242m Np-238, Am-242
Am-243 Np-239
Cm-247 Pu-243
Es-254 Bk-250

Keskkonnaministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 10 «Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete ainete või radioaktiivsete ainetega saastunud esemete vabastamistasemed ning nende vabastamise, ringlusse võtmise ja taaskasutamise tingimused»
lisa 5

ÜHEST KIIRGUSTEGEVUSKOHAST AASTA JOOKSUL KESKKONDA JUHTIDA LUBATUD RADIOAKTIIVSEID AINEID SISALDAVATE HEITMETE AKTIIVSUSE VÄÄRTUSED

Radionukliid

Aastas keskkonda juhtida lubatud radioaktiivseid
aineid sisaldavate heitmete aktiivsus
(Bq/aastas)

gaasid ja aerosoolid vedelikud
H-3 1 x 1011 1 x 1012
C-14 1 x 1010 1 x 1010
Na-22 1 x 106 1 x 105
Na-24 1 x 109 1 x 108
P-32 1 x 108 1 x 106
S-35 1 x 108 1 x 109
Cl-36 1 x 107 1 x 1010
K-42 1 x 1010 1 x 109
Ca-45 1 x 108 1 x 1010
Ca-47 1 x 109 1 x 108
Cr-51 1 x 109 1 x 108
Fe-59 1 x 108 1 x 106
Co-57 1 x 109 1 x 109
Co-58 1 x 109 1 x 108
Ga-67 1 x 1010 1 x 108
Se-75 1 x 108 1 x 106
Sr-85 1 x 108 1 x 106
Sr-89 1 x 108 1 x 109
Y-90 1 x 1010 1 x 1010
Mo-99 1 x 109 1 x 108
Tc-96 1 x 107 1 x 1010
Tc-96m 1 x 1011 1 x 109
In-111 1 x 109 1 x 108
I-123 1 x 1010 1 x 109
I-125 1 x 108 1 x 108
I-131 1 x 108 1 x 107
Xe-127 1 x 1011 Ei kohaldata
Xe-133 1 x 1012 Ei kohaldata
Pm-147 1 x 1010 1 x 1010
Er-169 1 x 1010 1 x 1010
Au-198 1 x 109 1 x 108
Hg-197 1 x 1010 1 x 109
Hg-203 1 x 108 1 x 107
Tl-201 1 x 1010 1 x 108
Ra-226 1 x 106 1 x 106
Th-232 1 x 105 1 x 106

/otsingu_soovitused.json