Teksti suurus:

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.06.2006
Avaldamismärge:RTL 2005, 21, 283

Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid

Vastu võetud 15.02.2005 nr 16

Määrus kehtestatakse « Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163; 34, 236; 2005, 5, 16) § 6 lõike 3, § 24 lõigete 2 ja 4, § 25 lõike 5 ning Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ, millega sätestatakse Euroopa Liidu Nõukogu määruse 1255/1999/EÜ rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (EÜT L 311, 12.12.2000, lk 37–42), artikli 3 lõike 2, artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning artikli 14 lõike 1 alusel.

§1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid.

§2. Piim ja piimatooted ning abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad

Koolipiimatoetust võib taotleda Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ lisas I toodud I, III ja V kategooria piima ja piimatoodete kohta, mida võib pakkuda abisaajale selle määruse lisas 1 toodud maksimaalsete hindade piires.

§3. Koolipiimatoetuse taotleja heakskiitmine

(1) «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 25 lõikes 2 nimetatud koolipiimatoetuse taotleja esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) Euroopa Komisjoni määruse 2707/2000/EÜ artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks lisas 2 toodud taotluse.

(2) Lõikes 1 nimetatud taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taotleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab ta heakskiidu taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

(3) Koolipiimatoetuse taotlemise eesmärgil heakskiidetud isik teavitab heakskiidu taotlusel esitatud andmete muutumisest viivitamata PRIA-t.

§4. Koolipiimatoetuse taotlemine

(1) Koolipiimatoetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. jaanuar kuni 28. (29.) veebruar; 1. märts kuni 30. aprill; 1. mai kuni 30. juuni; 1. juuli kuni 31. august; 1. september kuni 31. oktoober ning 1. november kuni 31. detsember.

(2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgnevast päevast arvates.

(3) Koolipiimatoetuse taotlemiseks esitab taotleja lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta PRIA-le lisas 3 toodud taotluse.

(4) Kui taotleja ei ole nelja järjestikuse taotlusperioodi kohta koolipiimatoetust taotlenud, tunnistab PRIA taotlejale antud heakskiidu kehtetuks.

§5. Dokumentide säilitamine

Taotleja ja õppeasutus, mille õpilased tarbisid toetuskõlbulikku piima ja piimatoodet, säilitavad toetusega seotud dokumente seitse aastat.

§6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistan põllumajandusministri 27. augusti 2004. a määruse nr 154 «Nende piima ja piimatoodete loetelu ning piirhinnad, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid» (RTL 2004, 118, 1841; 136, 2097; 153, 2315) kehtetuks.

§7. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2005. a.

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 1

Maksimaalsed hinnad, mida võib abisaajalt küsida koolipiimaskeemi raames toetatavate piima ja piimatoodete eest

Tooted Kogus Maksimaalne hind
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) 1 liiter 2.90 krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) 1 liiter 8.35 krooni
Täispiimajogurt (maitsestamata; rasvasisaldus 3,5–4,00%) 1 kilogramm 10.30 krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) 1 liiter 2.90 krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) 1 liiter 8.45 krooni
2,5%-lise rasvasisaldusega piimajogurt (maitsestamata) 1 kilogramm 12.40 krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim 1 liiter 3.00 krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim 1 liiter 19.60 krooni
Madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piimajogurt (maitsestamata) 1 kilogramm 12.10 krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) 1 liiter 4.30 krooni

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 2

HEAKSKIIDU TAOTLUS

__________________________________________________________________________
Koolipiimatoetuse taotlemiseks

  1.1. TAOTLEJA ANDMED 1.2. Täidab PRIA

Nimi või ärinimi:

FIE isikukood:

Registrikood:

 

Esindaja eesnimi:

Esindaja perekonnanimi:

Taotluse number:

Kontakttelefon:

Vastuvõtja allkiri:

Koolipiima tarbivate õpilaste arv1

                         

1 Täidetakse juhul, kui koolipiimatoetuse taotlemiseks vajalikku heakskiitu soovib taotleda õppeasutus.

Juhul kui heakskiitu taotleb õppeasutust või õppeasutusi esindav isik, täidetakse ka taotluse lisa.

Taotluse lisa ______ lehel

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET VASTAN KOOLIPIIMATOETUSE TAOTLEMISEKS VAJALIKU HEAKSKIIDU SAAMISEKS ESITATAVATELE NÕUETELE, KINNITAN TAOTLUSES ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA KÄESOLEVAS TAOTLUSES ESITATUD ANDMEID.

Taotleja allkiri: .............................. Kuupäev: .................................

Heakskiidu taotluse lisa

Õppeasutused, kelle nimel koolipiimatoetust taotletakse

Õppeasutuse nimi  
Registrinumber  
Õpilaste arv  
Õppeasutuse esindaja nimi  
Maakond  
Vald/linn  
Aadress  
Postiindeks  
Telefon  
e-post  

Õppeasutuse nimi  
Registrinumber  
Õpilaste arv  
Õppeasutuse esindaja nimi  
Maakond  
Vald/linn  
Aadress  
Postiindeks  
Telefon  
e-post  

Õppeasutuse nimi  
Registrinumber  
Õpilaste arv  
Õppeasutuse esindaja nimi  
Maakond  
Vald/linn  
Aadress  
Postiindeks  
Telefon  
e-post  

Taotleja nimi: ....................................... Kuupäev: ...................................
Taotleja allkiri: .....................................  

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 15. veebruari 2005. a määruse nr 16 «Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, abisaaja poolt makstavad maksimaalsed hinnad, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid»
lisa 3

TAOTLUS

Koolipiimatoetuse saamiseks

1. Taotleja andmed 1.2 Täidab PRIA
Heakskiidu otsuse number:

Toetuse taotlemise
periood _ _._ _._ _ _ _ – _ _._ _._ _ _ _

 
Taotleja nimi või ärinimi: FIE isikukood: Registrikood:
Esindaja nimi:

Aadress:

2. Taotluse andmed

Õpilaste arv:

Õppepäevade arv:

Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Täispiimajogurt (maitsestamata; rasvasisaldus 3,5–4,00%) kg krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
2,5%-lise rasvasisaldusega piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni

Märkus: Koolipiimatoetuse ühikumäärad arvestab PRIA, võttes arvesse Euroopa Komisjoni määruses 2707/2000/EÜ ja Vabariigi Valitsuse 17. septembri 2004. a määruses nr 298 «Koolipiimatoetuse andmine» kehtestatut.

Juhul kui toetust taotleb õppeasutust või õppeasutusi esindav isik, peab olema täidetud ka taotluse lisa. Taotluse lisa ... lehel.

KÄESOLEVAGA KINNITAN, ET VASTAN KOOLIPIIMATOETUSE SAAMISEKS KEHTESTATUD NÕUETELE, KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST NING VÕIMALDAN KONTROLLIDA KÄESOLEVAS TAOTLUSES ESITATUD ANDMEID.

Taotleja esindaja nimi: ........................................... Allkiri: ............................. Kuupäev _ _._ _._ _ _ _

Taotluse lisa

Taotleja nimi või ärinimi:

Õppeasutus: Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:
Õppepäevade arv
taotlusperioodil:
Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Täispiimajogurt (maitsestamata; rasvasisaldus 3,5–4,00%) kg krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
2,5%-lise rasvasisaldusega piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni

Õppeasutus: Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:
Õppepäevade arv
taotlusperioodil:
Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Täispiimajogurt (maitsestamata; rasvasisaldus 3,5–4,00%) kg krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
2,5%-lise rasvasisaldusega piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni

Õppeasutus: Piima või piimatooteid
tarbinud õpilaste arv:
Õppepäevade arv
taotlusperioodil:
Tooted, mille kohta toetust taotletakse Jaotatud kogused Toote kogumaksumus
Kuumtöödeldud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud täispiim (rasvasisaldus 3,5–4,00%) l krooni
Täispiimajogurt (maitsestamata; rasvasisaldus 3,5–4,00%) kg krooni
Kuumtöödeldud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud piim (rasvasisaldus 2,5%) l krooni
2,5% rasvasisaldusega piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Kuumtöödeldud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Kuumtöödeldud maitsestatud madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piim l krooni
Madala rasvasisaldusega (1,5–1,8%) piimajogurt (maitsestamata) kg krooni
Hapupiim (rasvasisaldus vähemalt 1,5%) l krooni

Taotleja esindaja nimi Allkiri Kuupäev

Kantsler Ants NOOT


/otsingu_soovitused.json