Teksti suurus:

Hoolekande valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele toetuse andmise korra kinnitamine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2005, 59, 568

Hoolekande valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele toetuse andmise korra kinnitamine

Vastu võetud 16.12.2004 nr 36

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Paide linna põhimääruse punkti 59 alapunkti 5, Paide Linnavolikogu määrab:

1. Kinnitada Paide linna eelarvest hoolekande valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele toetuse andmise kord (juurde lisatud).

2. Paide Linnavalitsusel kinnitada toetuse taotlemise, lepingu ja aruande vorm.

3. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Volikogu esimees Peeter SALDRE

Kinnitatud
Paide Linnavolikogu 16. detsembri 2004. a määrusega nr 36

PAIDE LINNA EELARVEST HOOLEKANDE VALDKONNAS TEGUTSEVATELE MITTETULUNDUSÜHINGUTELE TOETUSE ANDMISE KORD

I. ÜLDSÄTTED

1. Hoolekande valdkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab nimetatud organisatsioonidele Paide linna eelarvest toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

2. Toetust antakse Paide linna haldusterritooriumil tegutsevatele mittetulundusühingutele, kelle põhitegevusalaks on hoolekandealane või tervistedendav tegevus.

3. Toetust antakse tegevuseks, mis toimub üldjuhul Paide haldusterritooriumil ning on suunatud Paide linna eakate, puuetega või kroonilisi haigusi põdevate isikute toimetuleku parandamiseks.

4. Teave taotluste ja eraldatud toetuste kohta avaldatakse linna koduleheküljel.

II. TOETUSE TAOTLEMINE

5. Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis esitatakse linnavalitsusele.

6. Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa ja toetuse kasutamise otstarve ning kavandatava ettevõtmise eelarve.

7. Taotlusele võib taotleja lisada täiendavaid dokumente.

III. TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE JA TOETUSE ANDMISE OTSUSTAMINE

8. Linnavalitsusele esitatud taotluse vaatab läbi linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiukomisjon. Komisjonil on õigus kontrollida 1 (ühe) kuu jooksul taotluses esitatud andmete õigsust.

9. Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiukomisjon teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta. Ettepaneku tegemisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumitest:
1) tegevus on suunatud linna arengukavas püstitatud ülesannete täitmisele;
2) tegevus on suunatud riskigruppi kuuluva elanikkonna toimetuleku parandamiseks.

10. Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise linnavalitsus.

IV. LEPINGU SÕLMIMINE

11. Ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemise päevast sõlmib linnapea taotlejaga vormikohase toetuslepingu (edaspidi leping). Lepingus sätestatakse:
1) toetuse saaja;
2) toetuse saamise otstarve;
3) toetuse suurus;
4) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
5) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
6) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
7) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.

V. ARUANDLUS JA KONTROLL

12. Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta lepingus sätestatud tähtajaks.

13. Linnavalitsusel on õigus kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

14. Linnavalitsusel on õigus leping lõpetada ja makstud toetus tagasi nõuda, kui toetuse saaja ei esita:
1) toetuse kasutamise kohta aruandeid;
2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
3) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

15. Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tagab linnavalitsus.