Teksti suurus:

Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 22, 301

Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses

Vastu võetud 17.02.2005 nr 20

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4) § 15 lõike 5 punkti 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse nõuded ravimitealasele arvestusele tervishoiuteenuse osutamisel, veterinaarteenuse osutamisel ja hoolekandeasutuses.

§ 2. Ravimitealane arvestus

(1) Paragrahvis 1 nimetatud teenust osutavas ettevõttes ja hoolekandeasutuses (edaspidi asutus) peavad olema asutuse juhi kinnitatud ravimitealase arvestuse eeskirjad ning määratud ravimitealase arvestuse eest vastutav isik.

(2) Iga ravimi vastuvõtmine peab olema dokumentaalselt tõestatud. Iga ravimi hankimise, sealhulgas raviminäidiste ja kliinilise uuringu ravimi saamise kohta peab olema saatedokument. Kui haigla saab ravimid omaenda haiglaapteegist, võivad saatedokumendid olla haiglaapteegis.

(3) Arvestusdokumentide alusel peab olema tuvastatav ravimite summaarne sissetulek ja summaarne kasutamine ravimpreparaatide lõikes. Ravimite kasutamine peab olema dokumenteeritud.

(4) Arvestust ravimite kohta võib pidada elektrooniliselt või paberkandjal.

(5) Kõlbmatud ravimid tuleb eraldada kasutusel olevatest ravimitest ja nende üle tuleb pidada arvestust ravimpreparaatide lõikes, märkides ravimi nimetuse, toimeaine sisalduse, pakendi suuruse, pakendite arvu, partii numbri ja käibelt kõrvaldamise põhjuse.

(6) Raviminäidiste vastuvõtmise kohta peab olema üleandja ja vastuvõtja allkirjaga saatedokument. Saatedokumendil peab olema märgitud ravimi nimetus, toimeaine sisaldus, partii number, kogus pakendis ja pakendite arv. Raviminäidiste saatedokumente peab säilitama eraldi ostetud ravimite saatedokumentidest. Raviminäidiste saamise ja kasutamiseks andmise üle peab pidama kirjalikku arvestust.

(7) Välisabi korras saabunud ravimite üleandmisele ja saatedokumentide säilitamisele kehtivad lõikes 6 esitatud nõuded. Nimetatud ravimite kasutamine peab olema dokumentaalselt tõendatud. Kui välisabi korras saabunud ravimid jõuavad haiglale haiglaapteegi kaudu, võivad saatedokumendid asuda haiglaapteegis.

(8) Narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite kohta tuleb pidada arvestust vastavalt nimetatud ainete kohta kehtestatud nõuetele.

(9) Üks kord aastas tuleb asutuses teha ravimivaru inventuur, mille aruandesse märgitakse ravimpreparaadi nimetus, toimeaine sisaldus, kogus pakendis, tootja nimi ja pakendite arv.

§ 3. Dokumentide säilitamine

(1) Arvestusdokumente ja nende aluseks olnud dokumente tuleb säilitada asutuses kronoloogilises järjekorras vähemalt kaks aastat ravimi kasutamise kuupäevast arvates.

(2) Arvestusdokumendid ja viimase inventuuri andmed peavad §-s 1 nimetatud teenuse osutamise kohas ja hoolekandeasutuses olema alati kättesaadavad ja esitatakse järelevalvet teostavale ametnikule esimesel nõudmisel.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2005. a 1. märtsil.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json