Teksti suurus:

Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2005, 22, 306

Tarbijatelt kõlbmatute ravimite üldapteegis ja veterinaarapteegis vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kord

Vastu võetud 17.02.2005 nr 25

Määrus kehtestatakse «Ravimiseaduse» (RT I 2005, 2, 4) § 37 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib üldapteegis ja veterinaarapteegis tarbijatelt ravimite, mis ei vasta kvaliteedinõuetele, mille kõlblikkuse aeg on lõppenud, mille kasutamine on Eestis keelustatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist (edaspidi kõlbmatud ravimid) hävitamiseks vastuvõtmist ja kõlbmatute ravimite hävitamisele suunamist ning nimetatud tegevustega seotud ravimite säilitamist, arvestust ja dokumentatsiooni säilitamist.

§ 2. Kõlbmatute ravimite vastuvõtmine

(1) Kõlbmatute ravimite vastuvõtmise kohta koostatakse apteegis akt, milles märgitakse:
1) ravimeid üleandnud isiku andmed (nimi, telefon);
2) ravimpreparaadi nimetus, kogus;
3) ravimite vastuvõtja ja üleandja allkiri ja ravimite üleandmise-vastuvõtmise kuupäev.

(2) Kui ravimite üleandja andmeid ei saadud, kinnitab ravimite vastuvõtja seda ravimite üleandmise-vastuvõtmise aktil, märkides ühtlasi andmete puudumise põhjuse.

(3) Kui vastuvõtja ei koosta üleandmise-vastuvõtmise akti või kui ravimi nimetusi ei ole võimalik identifitseerida, tuleb ravimid vastu võtta ohtlike jäätmetena.

(4) Ravimite ohtlike jäätmetena vastuvõtmisel tuleb dokumenteerida nende üldkogus, pakendi tüüp ja vastuvõtmise kuupäev.

§ 3. Kõlbmatute ravimite säilitamine ja arvestus

(1) Tarbijatelt vastu võetud kõlbmatud ravimid või nende säilitamise koht tuleb asjakohaselt märgistada. Säilitamisel tuleb neid ravimeid hoida eraldi teistest apteegis käibelt kõrvaldatud ravimitest.

(2) Vastuvõetud narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid tuleb säilitada nende ravimite säilitamisele kehtestatud tingimustel.

(3) Tarbijatelt vastuvõetud ravimitest tuleb arvestust pidada narkootiliste ja psühhotroopsete ravimite kohta vastavalt nimetatud ravimite kohta kehtestatud korrale. Arvestuse pidamise aluseks on ravimite vastuvõtu ja hävitamiseks üleandmise dokumendid.

§ 4. Ravimite hävitamisele suunamine

(1) Tarbijatelt vastu võetud ravimid kuuluvad hävitamisele. Ravimite hävitamisele suunamisel peab arvestama «Ravimiseaduse» §-s 36 sätestatut.

(2) Ohtlike jäätmetena vastu võetud ravimite suunamisel ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavasse ettevõttesse märgitakse üleandmise akti ravimite üldkogus.

§ 5. Dokumentatsiooni säilitamine

Tarbijatelt kõlbmatute ravimite vastuvõtmise ja hävitamisele suunamise kohta koostatud dokumente tuleb säilitada vähemalt kaks aastat, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja neid aineid sisaldavate ravimite korral viis aastat.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2005. a 1. märtsil.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json