Teksti suurus:

Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2008
Avaldamismärge:

Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad

Vastu võetud 12.03.2001 nr 14
RTL 2001, 39, 534

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

08.02.2005/7 (RTL 2005, 20, 243 ) 20.02.2005

Määrus kehtestatakse "Maakatastriseaduse" paragrahvi 20 lõike 2 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§1. Kohaldamisala

(1) Käesolev kord sätestab katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode (edaspidi kaardid) kasutusse andmise taotluste menetlemise korra, kaartide kasutamiseks sõlmitavate litsentsilepingute vormid ning kaartide kasutamise tasumäärad.

(2) Käesoleva korra alusel antakse nii paber- kui ka digitaalkujul kasutusse järgmisi kaarte:
1) Eesti Põhikaart mõõtkavas 1:10 000;
2) linnaplaanid mõõtkavades 1:500 ja 1:2000;
3) Eesti Mullakaart mõõtkavas 1:10 000;
4) katastri aluskaart mõõtkavas 1:10 000;
5) ortofotod mõõtkavades 1:2000 ja 1:10 000;
6) fotoplaanid mõõtkavades 1:2000 ja 1:10 000.

(3) Käesoleva korra lisad on «Katastrikaardi alusena kasutatavate digitaalkaartide kasutusse andmise tasumäärad» (lisa 1), litsentsilepingute vormid (lisa 2) ja üleandmise ja vastuvõtmise akt (lisa 3) ning paberkaartide kasutusse andmise tasumäärad (lisa 4).

§2. Mõisted

Käesolevas korras käsitletakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) Litsentseerimine – digitaalkaardi kasutajale kasutusõiguste määramine vastava litsentsilepinguga või käesoleva korraga;
2) Taotleja – füüsiline või juriidiline isik või riigiasutus, kes soovib saada käesolevas korras sätestatud digitaalkaardi kasutusõigust;
3) Tuletis – digitaalkaardi töötlemise (failiformaadi, koordinaatsüsteemi, vektor–rasterkuju muutmine) tulemusena saadud või kaardi baasil toodetud informatiivselt iseseisev ja algsest kaardist sõltumatu kaart, toode või infokiht (näiteks planeeringute infokihid);
4) Sisemine otstarve – digitaalkaardi kasutamine juriidilise isiku või riigiasutuse või organisatsiooni siseselt, kooskõlas põhikirja, põhimääruse või muu asutuse või organisatsiooni tööd reguleeriva dokumendiga viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine. Füüsilisest isikust taotleja võib andmeid kasutada viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine.
5) Paberkandjal kaardid – korra paragrahvi 1 lõikes 2 sätestatud digitaalkaartide plotteri väljatrükid paberkandjale.
6) Standardväljatrükk – paberkandjal kaart, mis sisaldab kaardi pealkirja ja mõõtkava, lisakujunduseta väljavõtet digitaalkaardist ja Maa-ameti autoriõigust kajastavaid kirjeid.

§3. Litsentseerimine

(1) Digitaalkaarte antakse kasutusse vormikohaste litsentsilepingute alusel (lisa 2).

(2) Paberkandjal kaartide kasutamiseks litsentsilepinguid ei sõlmita.

2. peatükk
DIGITAALKAARTIDE KASUTAMINE

§4. Litsentsilepingute sõlmimise kohustuslikkus

Litsentsileping sõlmitakse, kui taotleja soovib digitaalkaarte:
1) reprodutseerida (paljundada, taastekitada, järele luua), kaasajastada või kopeerida ükskõik millises vormis;
2) salvestada elektroonilisse süsteemi (Internetti, oma andmekandjale jne);
3) edastada ükskõik millises vormis või millisel teel, kasutada oma arvutis;
4) tõlkida võõrkeelde (näiteks kaardi eestikeelsete kirjade asendamisel muukeelsete kirjadega) või konverteerida teise vormi (näiteks paberkaart rasterkaardiks, rasterkaart vektorkaardiks);
5) kasutada tuletiste tegemisel.

§5. Digitaalkaartide kasutusõiguse taotlemine

(1) Taotleja esitab vormikohase taotluse Maa-ametile koos kahes eksemplaris allkirjastatud vormikohase litsentsilepinguga. Taotluse ja litsentsilepingute vormid on saadaval Maa-ameti koduleheküljel ja kohalikes maakatastrites. Taotluse võib esitada ka elektrooniliselt.

(2) Juriidilise isiku või riigiasutuse taotlusele lisatakse esindaja volitusi tõendav dokument.

(3) Maa-amet peab esitatud taotluste ning sõlmitud litsentsilepingute kohta arvestust.

(4) Kui taotluses esitatud lisasoovid nõuavad vormikohastesse litsentsilepingutesse täienduste tegemist, vormistatakse vastavad täiendused vormikohaste lepingute lisana.

(5) Kui taotleja soovib oma seni kehtivat kaartide kasutusõigust laiendada, sõlmitakse uus litsentsileping. Eelmises lauses sätestatud juhul tasub taotleja üksnes tasumäärade vahe. Käesolevas lõikes sätestatu kehtib ka enne korra kehtestamist tekkinud kasutusõiguse kohta.

§6. Digitaalkaartide litsentsilepingute vormid

(1) Kaartide kasutusaja ja -ulatuse aluselt jagatakse litsentsilepingud kahte kategooriasse:
1) kategooria A, lepingu maksimaalne kestus on seitse aastat, kaarti kasutatakse piiramatus arvus projektides või töödes;
2) kategooria B, lepingu maksimaalne kestus on üks aasta, kaarti kasutatakse ühes konkreetses tähtajalises projektis või töös.

(2) Esimeses lõikes sätestatud litsentsilepingute kategooriad jagunevad kaartide kasutusvormi alusel neljaks tüübiks. Tüüpidele vastavad kaartide kasutusvormid on järgmised:

Tegevus

Tüüp 1 Tüüp 2 Tüüp 3 Tüüp 4

Vaadata arvuti ekraanil

X X X X

Teha turvakoopiaid

X X X X

Teha väljatrükki plotteril või printeril

sisemiseks otstarbeks
max A3 formaadis
X X X X
sisemiseks otstarbeks, formaat limiteerimata, väljatrükk teostatud seadmel, mille dpi-de arv on maksimaalselt 600   X X X

Teha tuletisi

sisemiseks otstarbeks   X X X
kasutusse andmiseks, ilma litsentsilepingu objektiks oleva kaardita     X X
kasutusse andmiseks trükikaardina, koos litsentsilepingu objektiks oleva kaardiga       X

§7. Digitaalkaartide kasutusse andmine

(1) Kõigi ühes taotluses märgitud kaartide kasutamiseks on võimalik sõlmida üks litsentsileping  juhul, kui taotleja soovib kõiki kaarte kasutada samas vormis ning taotluses ei ole esitatud erisoove.

(2) Digitaalkaarte antakse kasutusse järgmiste ühikutena ja järgmistes formaatides:
1) Eesti Põhikaart mõõtkavas 1:10 000 – antakse kasutusse nii raster- kui ka vektorkujul ühtse digitaalkaardina kaardilehtede kaupa. Põhikaardil eristatakse põhiinfot (teed, veed, kõlvikud, nimed, punktobjektid, võimalik saada väljavõtteid ka eraldi infokihina) ning reljeefi ja suletud areaalide infokihte;
2) linnaplaanid vektorkujul mõõtkavades 1:500 ja 1:2000 – antakse kasutusse vektorkujul ühtse digitaalkaardina linnade kaupa;
3) Eesti Mullakaart mõõtkavas 1:10 000 – antakse kasutusse vektorkujul ühtse digitaalkaardina kaardilehtede kaupa (põhikaardi lehtede numeratsioon);
4) katastri aluskaart rastris mõõtkavas 1:10 000, ortofotod mõõtkavades 1:2000 ja 1:10 000, fotoplaanid mõõtkavades 1:2000 ja 1:10 000 – antakse kasutusse rasterkujul lehtede kaupa (põhikaardi lehtede numeratsioon, v.a fotoplaanid).

(3) Digitaalkaartide kasutusse andmise tasu suurus on sätestatud määruse lisas 1.

(4) Käesoleva korra alusel kaartide kasutamiseks litsentsilepingu sõlminud riigiasutusel on õigus anda nimetatud lepingu alusel saadud kaarte raster- ja vektorkujul edasi kolmandatele isikutele välisabi projektide realiseerimiseks ja Euroopa Liidu direktiividest tulenevate nõuete täitmiseks. Eelmises lauses nimetatud juhul ei kohaldata määruse lisas 2 toodud litsentsilepingute kaardi üleandmist keelavaid ja kaartide üleandmise eest sanktsioone kehtestavaid sätteid. Käesoleva punkti alusel saadud kaarti kasutades valminud tuletise koopia antakse Maa-ametile.

[RTL 2005, 20, 243 - jõust. 20.02.2005]

3. peatükk
PABERKANDJAL KAARTIDE KASUTAMINE

§8. Paberkandjal kaartide kasutusõiguse taotlemine

(1) Paberkandjal väljatrüki saamiseks esitab taotleja Maa-ametile paber- või elektroonilises vormis taotluse, milles peab sisalduma soovitava kaardi nimetus, väljatrüki mõõtkava, väljatrüki piirkond ning väljatrükile esitatavad erisoovid.

(2) Taotlusele lisatakse taotleja kirjalik kohustus tasuda osutatud teenuse eest määrusega sätestatud määras. Tasumise aluseks on Maa-ameti poolt esitatud arve.

§9. Paberkandjal kaartide kasutusse andmine

(1) Paberkandjal kaartide kasutusse andmise tasu suurus on sätestatud määruse lisas 4.

(2) Paberkandjal kaarte kasutatakse kooskõlas «Autoriõiguse seadusega».

4. peatükk
TAOTLUSTE RAHULDAMINE

§10. Taotluse täitmise tähtaeg

Maa-amet rahuldab nõuetekohaselt vormistatud taotluse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse laekumise päevast.

§11. Kaartide üleandmine

Maa-amet vormistab kaardid vastavalt esitatud taotlusele. Kaardid loetakse üleantuks vormikohase üleandmise ja vastuvõtmise akti (lisa 3) allkirjastamisega. Eelmises lauses nimetatud aktile lisatakse arve.

§12. Taotluste rahuldamata jätmine

(1) Maa-ametil on õigus jätta digitaalkaardi kasutusse andmise taotlus rahuldamata, kui:
1) taotlus ei ole vormistatud nõuetekohaselt;
2) taotleja ei ole nõuetekohaselt täitnud varem sõlmitud kaartide kasutamisega seotud lepinguid;
3) Maa-ameti valduses ei ole taotleja poolt soovitud kaarte;
4) Maa-ameti valduses ei ole taotleja poolt soovitud andmeformaadis kaarte;
5) Maa-ametil puudub tema valduses oleva taotleja poolt soovitud kaardi kasutusse andmise õigus.

(2) Maa-ametil on õigus jätta paberkandjal kaardi kasutusse andmise taotlus rahuldamata, kui:
1) Maa-ameti valduses ei ole taotleja poolt soovitud väljatrüki jaoks vajalikke digitaalkaarte;
2) Maa-ametil puudub õigus teha tema valduses olevast, taotleja poolt soovitud, digitaalkaardist koopiaid või tuletisi;
3) Maa-ametil puudub soovitud vormis paberkandjal kaardi tegemiseks vajalik tehnoloogia.

Lisa 1
keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruse nr 14 «Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad» juurde

KATASTRIKAARDI ALUSENA KASUTATAVATE DIGITAALKAARTIDE KASUTAMISETASUMÄÄRAD

1. Katastrikaardi alusena kasutatavate digitaalkaartide kasutamise tasumäär arvutatakse käesoleva lisa punktis 2 sätestatud tasumäärade ja punktis 3 sätestatud täistasumäärade alusel ning sellele lisandub andmekandja maksumus ning kopeerimiskulude katteks 30 senti iga kopeeritud Mb eest.

2. Katastrikaardi alusena kasutatavate digitaalkaartide kasutamise tasumäärad:

Litsentsilepingute kategooria A

Taotleja

Vorm

Hind

Tüüp 1 Tüüp 2 Tüüp 3 Tüüp 4

Riigiasutus

Vektorkujul

tasuta*

tasuta*

tasuta*

tasuta* Kasutaja tagab, et ei rikutaks konkurentsiseadust. Täpselt peab olema määratud kasutusotstarve

Rasterkujul

Omavalitsus

Vektorkujul tasuta* 50% täistasumäärast 80% täistasumäärast 100% täistasumäärast
Rasterkujul tasuta* tasuta* 60% 100%

Teadus- ja õppeasutus **

Vektorkujul tasuta* 50% 80% 100%
Rasterkujul tasuta* 50% 80% 100%

Äriühing või füüsiline isik

Vektorkujul 50% 70% 80% 100%+ ***
Rasterkujul 50% 70% 80% 100%+ ***
*kasutusse saaja tasub üksnes andmekandja maksumuse ja kopeerimiskulude katteks 30 senti iga kopeeritud Mb eest
**riigi või munitsipaalalgkoolid, riigi või munitsipaalpõhikoolid, riigi või munitsipaalgümnaasiumid, riigi või munitsipaalhuvialakoolid, riigi või munitsipaalkutseõppeasutused, riigi rakenduskõrgkoolid, avalik-õiguslikud ülikoolid ning riigi, munitsipaal- või avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused
***5% andmete kasutaja poolt andmetest tuletatud toote müügihinnast

Litsentsilepingute kategooria B puhul on tasumääraks 1/5 vastavast litsentsilepingute kategooria A puhul kehtivast tasumäärast.

3. Digitaalkaartide kasutusse andmise täistasumäärad:

3.1. Eesti Põhikaart

Lehtede arv või lehtedega kaetav ala

Vektorkuju

Rasterkuju

Ühik Põhiinfo Üks infokiht Areaalide kiht
1–9 lehte 1 leht 1800 400 180 200
10–50 lehte 1 leht 1500 375 150 180
üle 50 lehe 1 leht 1000 250 100 150
Vald 1 vald 15 000 3750 1500 1800
Maakond 1 maakond 150 000 37 500 15 000 18 000
Eesti   800 000 200 000 80 000 70 000

3.2. Vektorkujul linnaplaanid

Lehtede arv või lehtedega kaetav ala

ühik

Täistasumäär

Vektorkuju Rasterkuju
1 asula 1 km2 3200 320

3.3. Eesti Mullakaart 1:10 000

Mullakaarti antakse kasutusse ainult vektorformaadis.

Lehtede arv või lehtedega kaetav ala ühik täistasumäär
1–9 lehte 1 lehe hind 400
10–50 lehte 1 lehe hind 375
üle 50 lehe 1 lehe hind 250
Vald 1 valla hind 3750
Maakond 1 maakonna hind 37 500
Eesti   200 000

Rasterkujul digitaalkaardid

Lehtede arv või lehtedega kaetav ala

ühik

Kaart 1:10 000

Ortofotod või fotoplaanid
1:2000, 1:10000

Tehtud enne 1991. a, skaneeritud Tehtud pärast 1991. a, skaneeritud Tehtud pärast 1991. a, digitaaltehnoloogia
1–5 lehte 1 leht 24 46 70 150
6–20 lehte 1 leht 16 30 45 130
21–99 lehte 1 leht 12 20 30 110
üle 100 lehe 1 leht 10 18 20 90

Lisa 2
keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a. määruse nr 14 «Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad» juurde

Tüüp A/B1

LITSENTSILEPING ………. – …..1 NR ..........

Tallinn  ............................ 200 ...... a.

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi Leping) objektiks on üleandmise ja vastuvõtmise aktis loetletud andmete litsentsi saajale (edaspidi Litsentsiaadile) kasutusse andmine.

1.2.Üleandmise ja vastuvõtmise akt on Lepingu lahutamatu osa.

1.3. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

andmed – väljavõte digitaalkaardist või digitaalkaardi infokihist, väljavõtte kirjeldus (digitaalkaardi või selle infokihi loetelu lehtede kaupa);

koopia – andmetest tehtud terviklik või osaline tard- või digitaalkujuline paljundus;

turvakoopia – koopia, mille eesmärk on andmete kaitsmine juhusliku hävimise või kaotuse eest;

tuletis – andmete töötlemise (failiformaadi, koordinaatsüsteemi, vektor–rasterkuju muutmine) tulemusena saadud või andmete baasil toodetud iseseisev ja algsetest andmetest sõltumatu kaart, toode või infokiht (näiteks planeeringute infokihid);

toode – iga asi või teenus, mis põhineb andmetel või tema koopiatel või tuletistel;

sisemine otstarve – andmete kasutamine juriidilise isiku siseselt, kooskõlas põhikirja või põhimäärusega ning viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine. Füüsilisest isikust taotleja võib andmeid kasutada viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine.

1.4. Leping kehtib andmetega tehtavate järgmiste toimingute kohta:

–reprodutseerimine (andmete paljundamine, taastekitamine, järelloomine jne), kaasajastamine või kopeerimine ükskõik millises vormis;

–salvestamine elektroonilisse süsteemi;

–edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel;

–tõlkimine võõrkeelde (näiteks kaardi eestikeelsete tekstide asendamisel võõrkeelsete tekstidega) või konverteerimine teise vormi (näiteks vektorkaart rasterkaardiks jne);

–tuletiste tegemine.

1.5. Maa-ametile (edaspidi ka Litsentsiaar) kuuluvad vastavalt autoriõiguse seaduse § 4 lõike 3 punktidele 18 ja 22 andmete autori varalised õigused. Litsentsiaat aktsepteerib Maa-ameti omandi- ja autoriõigust Lepingus nimetatud andmetele. Litsentsiaat tagab, et tuletised ja tooted kannavad Maa-ametile kuuluvate andmete autori varalisi õigusi kinnitavat viidet järgnevas vormis ja viisil: /andemete nimetus / andmete tootmise aasta / litsentsilepingu number / © Maa-amet.

II. LITSENTSITASU

2.1. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kasutusõiguse eest üleandmise ja vastuvõtmise aktis näidatud tasu kümne päeva jooksul aktile allakirjutamise hetkest arvates.

2.2. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kättesaadavaks tegemise eest teenustasu vastavalt Litsentsiaari esitatud arvele.

III. LITSENTSIAADI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Litsentsiaadil on õigus:
3.1.1. vaadata ning kasutada andmeid arvuti ekraanil;
3.1.2. teha andmetest turvakoopiaid;
3.1.3. teha andmetest väljatrükke plotteril või printeril sisemiseks otstarbeks, maksimaalselt A3 formaadis;
3.1.4. kasutada andmeid järgmisel sihtotstarbel ................... /projekti või sihtotstarbe nimetus, täidetakse ainult siis, kui soovitakse saada B kategooria Lepingut/.

3.2.Litsentsiaat kohustub:
3.2.1. kasutama Lepingu objektiks olevaid andmeid kooskõlas Lepinguga;
3.2.2. mitte võõrandama ega andma andmeid kolmandate isikute kasutusse;
3.2.3. mitte kasutama andmeid oma töötajate ja tööettevõtulepingu alusel töötavate isikute isiklikel eesmärkidel;
3.2.4. informeerima Maa-ametit muudatustest Litsentsiaadi nimes, aadressis või teistes andmetes;
3.2.5. lõpetama Lepingu lõppemisel kohe andmete kasutamise;
3.2.6. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel ükskõik millise lepingupoole nõudmisel kustutama või muul moel tagama tema kasutuses olnud andmete, samuti koopiate ja turvakoopiate edasise kasutamise lõppemise kolme tööpäeva jooksul Lepingu lõppemise või lõpetamise päevast arvates;
3.2.7. kasutama andmeid ainult punktis 3.1.4 loetletud sihtotstarbel /punkt kehtib vaid B kategooria Lepingu puhul/.

IV. MAA-AMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Maa-ametil on õigus kontrollida Lepingu täitmist. Litsentsiaar esitab Litsentsiaadi poolt Lepingu punkti 3.2 rikkumise avastamisel viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul rikkumise avastamisest kirjaliku pretensiooni Litsentsiaadile.

4.2. Maa-ametil on õigus Lepingu punktide 3.2.2, 3.2.6 ja 3.2.7 rikkumise korral nõuda Litsentsiaadilt, juhul kui tegemist ei ole riigiasutusest Litsentsiaadiga, leppetrahvi tasumist summas 30 000 krooni. Lisaks leppetrahvile on Maa-ametil õigus nõuda otseste kahjude hüvitamist ja Lepingu ennetähtaegset lõpetamist.

4.3. Maa-ametil on õigus nõuda Litsentsiaadi poolt ebaseaduslikult loodud tuletiste hävitamist või üleandmist Maa-ametile.

4.4. Maa-ametil on õigus tööajal etteteatamata kontrollida punktides 3.2.5, 3.2.6 ja 3.2.7 toodud kohustuse täitmist. Tööajaks loetakse ajavahemikku tööpäevadel kella 8.00–17.00.

V. TÄIENDAVAD KOKKULEPPED

5.1. Pooled võivad sõlmida Lepingu täitmiseks täiendavaid kokkuleppeid.

5.2. Täiendavad kokkulepped on kehtivad, kui nad on vormistatud kirjalikult ja alla kirjutatud Maa-ameti peadirektori ja Litsentsiaadi poolt. Täienduste olemasolu kohta tehakse märge Lepingu originaalteksti lõppu.

VI. FORCE MAJEURE JA VASTUTUS

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui see on põhjustatud ettenägematutest ja Poolte tahtest sõltumatutest asjaoludest – vääramatust jõust. Vääramatu jõud sisaldab mässe, sabotaaži, sõjategevust, sisseseade hävimist plahvatuse, tormi, üleujutuse või maavärina tagajärjel, samuti muid poolte tahtest sõltumatuid ning vääramatu jõuna mõistetavaid asjaolusid. Vääramatu jõu kestmise ajaks Lepingu täitmine peatub.

6.2. Litsentsiaat vastutab andmete või koopiate lubamatu kasutamise eest kolmanda isiku poolt. Litsentsiaat ei vastuta juhul, kui andmed on väljunud tema kontrolli alt kolmanda isiku õiguserikkumise tagajärjel ja kui Litsentsiaat on võtnud tarvitusele tavapärased abinõud andmete puutumatuse tagamiseks.

6.3. Maa-amet vastutab andmete kättesaadavaks tegemise eest korras ettenähtud tähtaja piires.

6.4. Pooled vabanevad vastutusest, kui kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust või teise poole süüst.

VII. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

7.1. Leping lõpeb Lepinguga määratud tähtaja möödumisel.

7.2. Juhul kui Litsentsiaat rikub Lepingu punktis 3.2 sätestatud kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud viie kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni saamisest, on Maa-ametil õigus Leping ühepoolselt lõpetada kirjaliku teate esitamise teel.

7.3. Lepingu objektiks olevate andmete autori varaliste õiguste ja omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb käesolev Leping jõusse.

VIII. LÕPPSÄTTED

8.1. Leping jõustub Litsentsiaadi poolt alla kirjutamisel, jõustumise tähtpäevaks loetakse kuupäeva Lepingu päises ja kehtib ……aastat /tüübi A1 korral maksimaalselt seitse aastat, tüübi B1 korral maksimaalselt üks aasta/.

8.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

8.3. Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus. Riigiasutusest Litsentsiaadiga lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.

8.4. Kui Lepingu mõni säte on või muutub kehtetuks või kohaldamatuks, siis see ei mõjuta teiste sätete kehtivust.

8.5. Leping on koostatud kahes samasisulises eksemplaris, üks kummalegi lepingupoolele.

Olen tutvunud litsentsi tingimustega ning nõustun neid täitma.

.............................................................................................
                            (Litsentsiaati esindava isiku nimi, ametikoht)
 
.............................................................................................
                                  (Litsentsiaati esindava isiku allkiri)

Tüüp A/B2

LITSENTSILEPING ................ – ........... 2 NR ............

Tallinn ................................. 200 ...... a.

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi Leping) objektiks on üleandmise ja vastuvõtmise aktis loetletud andmete litsentsi saajale (edaspidi Litsentsiaadile) kasutusse andmine.

1.2.Üleandmise ja vastuvõtmise akt on Lepingu lahutamatu osa.

1.3. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

andmed – väljavõte digitaalkaardist või digitaalkaardi infokihist, väljavõtte kirjeldus (digitaalkaardi või selle infokihi loetelu lehtede kaupa);

koopia – andmetest tehtud terviklik või osaline tard- või digitaalkujuline paljundus;

turvakoopia – koopia, mille eesmärk on andmete kaitsmine juhusliku hävimise või kaotuse eest;

tuletis – andmete töötlemise (failiformaadi, koordinaatsüsteemi, vektor–rasterkuju muutmine) tulemusena saadud või andmete baasil toodetud iseseisev ja algsetest andmetest sõltumatu kaart, toode või infokiht (näiteks planeeringute infokihid);

toode – iga asi või teenus, mis põhineb andmetel või tema koopiatel või tuletistel;

sisemine otstarve – andmete kasutamine juriidilise isiku siseselt, kooskõlas põhikirja või põhimäärusega ning viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine. Füüsilisest isikust taotleja võib andmeid kasutada viisil, mille eesmärgiks ei ole majandusliku kasu saamine.

1.4. Leping kehtib andmetega tehtavate järgmiste toimingute kohta:

–reprodutseerimine (andmete paljundamine, taastekitamine, järelloomine jne), kaasajastamine või kopeerimine ükskõik millises vormis;

–salvestamine elektroonilisse süsteemi;

–edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel;

–tõlkimine võõrkeelde (näiteks kaardi eestikeelsete tekstide asendamisel võõrkeelsete tekstidega) või konverteerimine teise vormi (näiteks vektorkaart rasterkaardiks jne);

–tuletiste tegemine.

1.5. Maa-ametile (edaspidi ka Litsentsiaar) kuuluvad vastavalt autoriõiguse seaduse § 4 lõike 3 punktidele 18 ja 22 andmete autori varalised õigused. Litsentsiaat aktsepteerib Maa-ameti omandi- ja autoriõigust Lepingus nimetatud andmetele. Litsentsiaat tagab, et tuletised ja tooted kannavad Maa-ametile kuuluvate andmete autori varalisi õigusi kinnitavat viidet järgnevas vormis ja viisil: /andemete nimetus / andmete tootmise aasta / litsentsilepingu number / © Maa-amet.

II. LITSENTSITASU

2.1. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kasutusõiguse eest üleandmise ja vastuvõtmise aktis näidatud tasu kümne päeva jooksul aktile allakirjutamise hetkest arvates.

2.2. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kättesaadavaks tegemise eest teenustasu vastavalt Litsentsiaari esitatud arvele.

III. LITSENTSIAADI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Litsentsiaadil on õigus:
3.1.1. vaadata ning kasutada andmeid arvuti ekraanil;
3.1.2. teha andmetest turvakoopiaid;
3.1.3. teha andmetest väljatrükke plotteril või printeril (max 600 dpi) sisemiseks otstarbeks;
3.1.4. teha andmetest tuletisi sisemiseks otstarbeks;
3.1.5. kasutada andmeid järgmisel sihtotstarbel .................. /projekti või sihtotstarbe nimetus, täidetakse ainult siis, kui soovitakse saada B kategooria Lepingut/.

3.2.Litsentsiaat kohustub:
3.2.1. kasutama Lepingu objektiks olevaid andmeid kooskõlas Lepinguga;
3.2.2. mitte võõrandama ega andma andmeid kolmandate isikute kasutusse;
3.2.3. mitte kasutama andmeid töötajate ja tööettevõtulepingu alusel töötavate isikute isiklikel eesmärkidel;
3.2.4. informeerima Maa-ametit muudatustest Litsentsiaadi nimes, aadressis või teistes andmetes;
3.2.5. lõpetama litsentsilepingu lõppemisel kohe andmete kasutamise;
3.2.6. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel ükskõik millise lepingupoole nõudmisel kustutama või muul moel tagama tema kasutuses olnud andmete, samuti koopiate ja turvakoopiate edasise kasutamise lõppemise kolme tööpäeva jooksul Lepingu lõppemise või lõpetamise päevast arvates;
3.2.7. kasutama andmeid ainult punktis 3.1.5 loetletud sihtotstarbel /punkt kehtib vaid B kategooria Lepingu puhul/.

IV. MAA-AMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Maa-ametil on õigus kontrollida Lepingu täitmist. Litsentsiaar esitab Litsentsiaadi poolt Lepingu punkti 3.2 rikkumise avastamisel viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul rikkumise avastamisest kirjaliku pretensiooni Litsentsiaadile.

4.2. Maa-ametil on õigus Lepingu punktide 3.2.2, 3.2.6 ja 3.2.7 rikkumise korral nõuda Litsentsiaadilt, juhul kui tegemist ei ole riigiasutusest Litsentsiaadiga, leppetrahvi tasumist summas 30 000 krooni. Lisaks leppetrahvile on Maa-ametil õigus nõuda otseste kahjude hüvitamist ja Lepingu ennetähtaegset lõpetamist.

4.3. Maa-ametil on õigus nõuda Litsentsiaadi poolt ebaseaduslikult loodud tuletiste hävitamist või üleandmist Maa-ametile.

4.4. Maa-ametil on õigus tööajal etteteatamata kontrollida punktides 3.2.5, 3.2.6 ja 3.2.7 toodud kohustuse täitmist. Tööajaks loetakse ajavahemikku tööpäevadel kella 8.00–17.00.

V. TÄIENDAVAD KOKKULEPPED

5.1. Pooled võivad sõlmida käesoleva Lepingu täitmiseks täiendavaid kokkuleppeid.

5.2. Täiendavad kokkulepped on kehtivad, kui nad on vormistatud kirjalikult ja alla kirjutatud Maa-ameti peadirektori ja Litsentsiaadi poolt. Täienduste olemasolu kohta tehakse märge Lepingu originaalteksti lõppu.

VI. FORCE MAJEURE JA VASTUTUS

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui see on põhjustatud ettenägematutest ja Poolte tahtest sõltumatutest asjaoludest – vääramatust jõust. Vääramatu jõud sisaldab mässe, sabotaaži, sõjategevust, sisseseade hävimist plahvatuse, tormi, üleujutuse või maavärina tagajärjel, samuti muid poolte tahtest sõltumatuid ning vääramatu jõuna mõistetavaid asjaolusid. Vääramatu jõu kestmise ajaks Lepingu täitmine peatub.

6.2. Litsentsiaat vastutab andmete või koopiate lubamatu kasutamise eest kolmanda isiku poolt. Litsentsiaat ei vastuta juhul, kui andmed on väljunud tema kontrolli alt kolmanda isiku õiguserikkumise tagajärjel ja kui Litsentsiaat on võtnud tarvitusele tavapärased abinõud andmete puutumatuse tagamiseks.

6.3. Maa-amet vastutab andmete kättesaadavaks tegemise eest korras ettenähtud tähtaja piires.

6.4. Pooled vabanevad vastutusest, kui kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust või teise poole süüst.

VII. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

7.1. Leping lõpeb Lepinguga määratud tähtaja möödumisel.

7.2. Juhul kui Litsentsiaat rikub Lepingu punktis 3.2 sätestatud kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud viie kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni saamisest, on Maa-ametil õigus Leping ühepoolselt lõpetada kirjaliku teate esitamise teel.

7.3. Lepingu objektiks olevate andmete autori varaliste õiguste ja omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb käesolev Leping jõusse.

VIII. LÕPPSÄTTED

8.1. Leping jõustub Litsentsiaadi poolt alla kirjutamisel, jõustumise tähtpäevaks loetakse kuupäeva Lepingu päises ja kehtib .............  aastat /tüübi A2 korral maksimaalselt seitse aastat, tüübi B2 korral maksimaalselt üks aasta/.

8.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

8.3. Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus. Riigiasutusest Litsentsiaadiga lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.

8.4. Kui Lepingu mõni säte on või muutub kehtetuks või kohaldamatuks, siis see ei mõjuta teiste sätete kehtivust.

8.5. Leping on koostatud kahes samasisulises eksemplaris, üks kummalegi lepingupoolele.

Olen tutvunud litsentsi tingimustega ning nõustun neid täitma.

...............................................................................................
                           (Litsentsiaati esindava isiku nimi, ametikoht)
...............................................................................................
                                  (Litsentsiaati esindava isiku allkiri)

Tüüp A/B3

LITSENTSILEPING ............. – .......... 3 NR ...........

Tallinn ................................. 200 ...... a.

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi Leping) objektiks on üleandmise ja vastuvõtmise aktis loetletud andmete litsentsi saajale (edaspidi Litsentsiaadile) kasutusse andmine.

1.2. Üleandmise ja vastuvõtmise akt on Lepingu lahutamatu osa.

1.3. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

andmed – väljavõte digitaalkaardist või digitaalkaardi infokihist, väljavõtte kirjeldus (digitaalkaardi või selle infokihi loetelu lehtede kaupa);

koopia – andmetest tehtud terviklik või osaline tard- või digitaalkujuline paljundus;

turvakoopia – koopia, mille eesmärk on andmete kaitsmine juhusliku hävimise või kaotuse eest;

tuletis – andmete töötlemise (failiformaadi, koordinaatsüsteemi, vektor–rasterkuju muutmine) tulemusena saadud või andmete baasil toodetud iseseisev ja algsetest andmetest sõltumatu kaart, toode või infokiht (näiteks planeeringute infokihid);

toode – iga asi või teenus, mis põhineb andmetel või tema koopiatel või tuletistel;

sisemine otstarve – andmete kasutamine juriidilise isiku siseselt, kooskõlas põhikirja või põhimäärusega ning viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine. Füüsilisest isikust taotleja võib andmeid kasutada viisil, mille eesmärgiks ei ole majandusliku kasu saamine.

1.4. Leping kehtib andmetega tehtavate järgmiste toimingute kohta:

–reprodutseerimine (andmete paljundamine, taastekitamine, järelloomine jne), kaasajastamine või kopeerimine ükskõik millises vormis;

–salvestamine elektroonilisse süsteemi;

–edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel;

–tõlkimine võõrkeelde (näiteks kaardi eestikeelsete tekstide asendamisel võõrkeelsete tekstidega) või konverteerimine teise vormi (näiteks vektorkaart rasterkaardiks jne);

–tuletiste tegemine.

1.5. Maa-ametile (edaspidi ka Litsentsiaar) kuuluvad vastavalt autoriõiguse seaduse § 4 lõike 3 punktidele 18 ja 22 andmete autori varalised õigused. Litsentsiaat aktsepteerib Maa-ameti omandi- ja autoriõigust Lepingus nimetatud andmetele. Litsentsiaat tagab, et tuletised ja tooted kannavad Maa-ametile kuuluvate andmete autori varalisi õigusi kinnitavat viidet järgnevas vormis ja viisil: / andemete nimetus / andmete tootmise aasta / litsentsilepingu number / © Maa-amet.

II. LITSENTSITASU

2.1. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kasutusõiguse eest üleandmise ja vastuvõtmise aktis näidatud tasu kümne päeva jooksul aktile allakirjutamise hetkest arvates.

2.2. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kättesaadavaks tegemise eest teenustasu vastavalt Litsentsiaari esitatud arvele.

III. LITSENTSIAADI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Litsentsiaadil on õigus:
3.1.1. vaadata ning kasutada andmeid arvuti ekraanil;
3.1.2. teha andmetest turvakoopiaid;
3.1.3. teha andmetest väljatrükke plotteril või printeril (max 600 dpi) sisemiseks otstarbeks;
3.1.4. teha andmetest tuletisi;
3.1.5. võõrandada digitaalkujul tooteid ja tuletisi ILMA andmeteta kolmandatele osapooltele;
3.1.6. kasutada andmeid järgmisel sihtotstarbel ......................./projekti või sihtotstarbe nimetus, täidetakse ainult siis, kui soovitakse saada B kategooria Lepingut/.

3.2.Litsentsiaat kohustub:
3.2.1. kasutama Lepingu objektiks olevaid andmeid kooskõlas Lepinguga;
3.2.2. teatama tuletiste või toodete võõrandamisel kolmandatele osapooltele Maa-ameti kui andmete omaniku ja varaliste autoriõiguste omaniku nime;
3.2.3. mitte võõrandama ega andma andmeid kolmandate isikute kasutusse;
3.2.4. mitte kasutama andmeid oma töötajate ja tööettevõtulepingu alusel töötavate isikute isiklikel eesmärkidel;
3.2.5. informeerima Maa-ametit igasugustest muudatustest Litsentsiaadi nimes, aadressis või teistes andmetes;
3.2.6. lõpetama Lepingu lõppemisel kohe andmete kasutamise;
3.2.7. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel ükskõik kumma Lepingupoole nõudmisel kustutama või muul moel tagama tema kasutuses olnud andmete, samuti koopiate ja turvakoopiate edasise kasutamise lõppemise kolme tööpäeva jooksul Lepingu lõppemise või lõpetamise päevast arvates;
3.2.8. kasutama andmeid ainult punktis 3.1.6 loetletud sihtotstarbel /punkt kehtib vaid B kategooria Lepingu puhul/.

IV. MAA-AMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Maa-ametil on õigus kontrollida Lepingu täitmist. Litsentsiaar esitab Litsentsiaadi poolt punkti 3.2 rikkumise avastamisel viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul rikkumise avastamisest kirjaliku pretensiooni Litsentsiaadile.

4.2. Maa-ametil on õigus Lepingu punktide 3.2.3, 3.2.7 ja 3.2.8 rikkumise korral nõuda Litsentsiaadilt, juhul kui tegemist ei ole riigiasutusest Litsentsiaadiga, leppetrahvi tasumist summas 30 000 krooni. Lisaks leppetrahvile on Maa-ametil õigus nõuda otseste kahjude hüvitamist Litsentsiaadi poolt ning litsentsilepingu ennetähtaegset lõpetamist.

4.3. Maa-ametil on õigus nõuda Litsentsiaadi poolt ebaseaduslikult loodud tuletiste hävitamist või üleandmist Maa-ametile.

4.4. Maa-ametil on õigus tööajal etteteatamata kontrollida punktides 3.2.5, 3.2.6 ja 3.2.7 toodud kohustuse täitmist. Tööajaks loetakse ajavahemikku tööpäevadel kella 8.00–17.00.

V. TÄIENDAVAD KOKKULEPPED

5.1. Pooled võivad sõlmida käesoleva Lepingu täitmiseks täiendavaid kokkuleppeid.

5.2. Täiendavad kokkulepped on kehtivad, kui nad on vormistatud kirjalikult ja alla kirjutatud Maa-ameti peadirektori ja Litsentsiaadi poolt. Täienduste olemasolu kohta tehakse märge Lepingu originaalteksti lõppu.

VI. FORCE MAJEURE JA VASTUTUS

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui see on põhjustatud ettenägematutest ja Poolte tahtest sõltumatutest asjaoludest – vääramatust jõust. Vääramatu jõud sisaldab mässe, sabotaaži, sõjategevust, sisseseade hävimist plahvatuse, tormi, üleujutuse või maavärina tagajärjel, samuti muid poolte tahtest sõltumatuid ning vääramatu jõuna mõistetavaid asjaolusid. Vääramatu jõu kestmise ajaks Lepingu täitmine peatub.

6.2. Litsentsiaat vastutab andmete või koopiate lubamatu kasutamise eest kolmanda isiku poolt. Litsentsiaat ei vastuta juhul, kui andmed on väljunud tema kontrolli alt kolmanda isiku õiguserikkumise tagajärjel ja kui Litsentsiaat on võtnud tarvitusele tavapärased abinõud andmete puutumatuse tagamiseks.

6.3. Maa-amet vastutab andmete kättesaadavaks tegemise eest korras ettenähtud tähtaja piires.

6.4. Pooled vabanevad vastutusest, kui kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust või teise poole süüst.

VII. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

7.1. Leping lõpeb Lepinguga määratud tähtaja möödumisel.

7.2. Juhul kui Litsentsiaat rikub Lepingu punktis 3.2 sätestatud kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud viie kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni saamisest, on Maa-ametil õigus Leping ühepoolselt lõpetada kirjaliku teate esitamise teel.

7.3. Lepingu objektiks olevate andmete autori varaliste õiguste ja omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb käesolev Leping jõusse.

VIII. LÕPPSÄTTED

8.1. Leping jõustub Litsentsiaadi poolt alla kirjutamisel, jõustumise tähtpäevaks loetakse kuupäeva Lepingu päises ja kehtib ............. aastat /tüübi A3 korral maksimaalselt seitse aastat, tüübi B3 korral maksimaalselt üks aasta/.

8.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

8.3. Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus. Riigiasutusest Litsentsiaadiga lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.

8.4. Kui Lepingu mõni säte on või muutub kehtetuks või kohaldamatuks, siis see ei mõjuta teiste sätete kehtivust.

8.5. Leping on koostatud kahes samasisulises eksemplaris, üks kummalegi lepingupoolele.

Olen tutvunud litsentsi tingimustega ning nõustun neid täitma.

............................................................................................
                           (Litsentsiaati esindava isiku nimi, ametikoht)
............................................................................................
                                  (Litsentsiaati esindava isiku allkiri)

Tüüp A/B4

LITSENTSILEPING ............. – .......... 4 NR ...........

Tallinn ............................ 200 ...... a.

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva litsentsilepingu (edaspidi Leping) objektiks on üleandmise ja vastuvõtmise aktis loetletud andmete litsentsi saajale (edaspidi Litsentsiaadile) kasutusse andmine.

1.2.Üleandmise ja vastuvõtmise akt on Lepingu lahutamatu osa.

1.3. Lepingus kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

andmed – väljavõte digitaalkaardist või digitaalkaardi infokihist, väljavõtte kirjeldus (digitaalkaardi või selle infokihi loetelu lehtede kaupa);

koopia – andmetest tehtud terviklik või osaline tard- või digitaalkujuline paljundus;

turvakoopia – koopia, mille eesmärk on andmete kaitsmine juhusliku hävimise või kaotuse eest;

tuletis – andmete töötlemise (failiformaadi, koordinaatsüsteemi, vektor–rasterkuju muutmine) tulemusena saadud või andmete baasil toodetud iseseisev ja algsetest andmetest sõltumatu kaart, toode või infokiht (näiteks planeeringute infokihid);

toode – iga asi või teenus, mis põhineb andmetel või tema koopiatel või tuletistel;

sisemine otstarve – andmete kasutamine juriidilise isiku siseselt, kooskõlas põhikirja või põhimäärusega ning viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine. Füüsilisest isikust taotleja võib andmeid kasutada viisil, mille eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine.

1.4. Leping kehtib andmetega tehtavate järgmiste toimingute kohta:

–reprodutseerimine (andmete paljundamine, taastekitamine, järelloomine jne), kaasajastamine või kopeerimine ükskõik millises vormis;

–salvestamine elektroonilisse süsteemi;

–edastamine ükskõik millises vormis või millisel teel;

–tõlkimine võõrkeelde (näiteks kaardi eestikeelsete tekstide asendamisel võõrkeelsete tekstidega) või konverteerimine teise vormi (näiteks vektorkaart rasterkaardiks jne);

–tuletiste tegemine.

1.5. Maa-ametile (edaspidi ka Litsentsiaar) kuuluvad vastavalt autoriõiguse seaduse § 4 lõike 3 punktidele 18 ja 22 andmete autori varalised õigused. Litsentsiaat aktsepteerib Maa-ameti omandi- ja autoriõigust Lepingus nimetatud andmetele. Litsentsiaat tagab, et tuletised ja tooted kannavad Maa-ametile kuuluvate andmete autori varalisi õigusi kinnitavat viidet järgnevas vormis ja viisil: /andemete nimetus / andmete tootmise aasta / litsentsilepingu number / © Maa-amet.

II. LITSENTSITASU

2.1. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kasutusõiguse eest üleandmise ja vastuvõtmise aktis näidatud tasu kümne päeva jooksul aktile allakirjutamise hetkest arvates.

2.2. Litsentsiaat tasub Maa-ametile andmete kättesaadavaks tegemise eest teenustasu vastavalt Litsentsiaari esitatud arvele.

III. LITSENTSIAADI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1.Litsentsiaadil on õigus:
3.1.1. vaadata ning kasutada andmeid arvuti ekraanil;
3.1.2. teha andmetest turvakoopiaid;
3.1.3. teha andmetest väljatrükke plotteril või printeril;
3.1.4. teha andmetest tuletisi;
3.1.5. võõrandada digitaalkujul tooteid ja tuletisi ILMA andmeteta kolmandatele osapooltele;
3.1.6. toota tardkujul (st trükitud paberile, kilele, plastikule jne ) tooteid ja tuletisi koos andmetega;
3.1.7. võõrandada punktis 3.1.6 nimetatud õiguse alusel tooteid ja tuletisi kolmandatele isikutele;
3.1.8. kasutada andmeid järgmisel sihtotstarbel ...................... /projekti või sihtotstarbe nimetus, täidetakse ainult siis, kui soovitakse saada B kategooria Lepingut/.

3.2.Litsentsiaat kohustub:
3.2.1. kasutama käesoleva Lepingu objektiks olevaid andmeid kooskõlas käesoleva Lepinguga;
3.2.2. teatama tuletiste või toodete võõrandamisel kolmandatele osapooltele Maa-ameti kui andmete omaniku ja varaliste autoriõiguste omaniku nime;
3.2.3. mitte võõrandama ega andma andmeid kolmandate isikute kasutusse;
3.2.4. mitte kasutama andmeid oma töötajate ja tööettevõtulepingu alusel töötavate isikute isiklikel eesmärkidel;
3.2.5. informeerima Maa-ametit igasugustest muudatustest Litsentsiaadi nimes, aadressis või muudes käesolevas Lepingus tähtsust omavates andmetes;
3.2.6. lõpetama Lepingu lõppemisel kohe andmete kasutamise;
3.2.7. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel ükskõik kumma lepingupoole nõudmisel kustutama või muul moel tagama tema kasutuses olnud andmete, samuti koopiate ja turvakoopiate edasise kasutamise lõppemise kolme tööpäeva jooksul Lepingu lõppemise või lõpetamise päevast;
3.2.8. kasutama andmeid ainult punktis 3.1.8 loetletud sihtotstarbel /punkt kehtib vaid B kategooria Lepingu puhul/.

IV. MAA-AMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Maa-ametil on õigus kontrollida Lepingu täitmist. Litsentsiaar esitab Litsentsiaadi poolt punkti 3.2 rikkumise avastamisel viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul rikkumise avastamisest kirjaliku pretensiooni Litsentsiaadile.

4.2. Maa-ametil on õigus Lepingu punktide 3.2.3, 3.2.6 ja 3.2.7 rikkumise korral nõuda Litsentsiaadilt, juhul kui tegemist ei ole riigiasutusest Litsentsiaadiga, leppetrahvi tasumist summas 30 000 krooni. Lisaks leppetrahvile on Maa-ametil õigus nõuda otseste kahjude hüvitamist Litsentsiaadi poolt ning litsentsilepingu ennetähtaegset lõpetamist.

4.3. Maa-ametil on õigus nõuda Litsentsiaadi poolt ebaseaduslikult loodud tuletiste hävitamist või üleandmist Maa-ametile.

4.4. Maa-ametil on õigus tööajal etteteatamata kontrollida punktides 3.2.5, 3.2.6 ja 3.2.7 toodud kohustuse täitmist. Tööajaks loetakse ajavahemikku tööpäevadel kella 8.00–17.00.

V. TÄIENDAVAD KOKKULEPPED

5.1. Pooled võivad sõlmida käesoleva Lepingu täitmiseks täiendavaid kokkuleppeid.

5.2. Täiendavad kokkulepped on kehtivad, kui nad on vormistatud kirjalikult ja allkirjastatud Maa-ameti peadirektori ja Litsentsiaadi poolt. Täienduste olemasolu kohta tehakse märge Lepingu originaalteksti lõppu.

VI. FORCE MAJEURE JA VASTUTUS

6.1. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui see on põhjustatud ettenägematutest ja Poolte tahtest sõltumatutest asjaoludest – vääramatust jõust. Vääramatu jõud sisaldab mässe, sabotaaži, sõjategevust, sisseseade hävimist plahvatuse, tormi, üleujutuse või maavärina tagajärjel, samuti muid poolte tahtest sõltumatuid ning vääramatu jõuna mõistetavaid asjaolusid. Vääramatu jõu kestmise ajaks Lepingu täitmine peatub.

6.2. Litsentsiaat vastutab andmete või koopiate lubamatu kasutamise eest kolmanda isiku poolt. Litsentsiaat ei vastuta juhul, kui andmed on väljunud tema kontrolli alt kolmanda isiku õiguserikkumise tagajärjel ja kui Litsentsiaat on võtnud tarvitusele tavapärased abinõud andmete puutumatuse tagamiseks.

6.3. Maa-amet vastutab andmete kättesaadavaks tegemise eest korras ettenähtud tähtaja piires.

6.4. Pooled vabanevad vastutusest, kui kohustuste mittetäitmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust või teise poole süüst.

VII. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

7.1. Leping lõpeb Lepinguga määratud tähtaja möödumisel.

7.2. Juhul kui Litsentsiaat rikub Lepingu punktis 3.2 sätestatud kohustust ning rikkumist ei ole kõrvaldatud viie kalendripäeva jooksul arvates pretensiooni saamisest, on Maa-ametil õigus Leping ühepoolselt lõpetada kirjaliku teate esitamise teel.

7.3. Lepingu objektiks olevate andmete autori varaliste õiguste ja omandiõiguse üleminekul teisele isikule jääb käesolev Leping jõusse.

VIII. LÕPPSÄTTED

8.1. Leping jõustub Litsentsiaadi poolt alla kirjutamisel, jõustumise tähtpäevaks loetakse kuupäeva Lepingu päises ja kehtib ........... aastat /tüübi A4 korral maksimaalselt seitse aastat, tüübi B4 korral maksimaalselt üks aasta/.

8.2. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest.

8.3. Lepingu täitmisel ja lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral lahendatakse vaidlus Tallinna Linnakohtus. Riigiasutusest Litsentsiaadiga lahendatakse vaidlused seaduses ettenähtud korras.

8.4. Kui Lepingu mõni säte on või muutub kehtetuks või kohaldamatuks, siis see ei mõjuta teiste sätete kehtivust.

8.5. Leping on koostatud kahes samasisulises eksemplaris, üks kummalegi lepingupoolele.

Olen tutvunud litsentsi tingimustega ning nõustun neid täitma.

............................................................................................

                           (Litsentsiaati esindava isiku nimi, ametikoht)

............................................................................................

                                 (Litsentsiaati esindava isiku allkiri)

Lisa 3
keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruse nr 14 «Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad» juurde

Lisa 4
keskkonnaministri 12. märtsi 2001. a määruse nr 14 «Katastrikaardi alusena kasutatavate kaartide, plaanide ja ortofotode kasutamise kord ja tasumäärad» juurde

KATASTRIKAARDI ALUSENA KASUTATAVATE PABERKANDJAL KAARTIDE KASUTUSSE ANDMISE TASUMÄÄRAD

1. Katastrikaardi alusena kasutatavate paberkandjal kaartide kasutusse andmise tasumäärad eesti kroonides (ei sisalda käibemaksu) standardväljatrüki puhul:

Kaart kr/m2
Eesti Põhikaart 250
Linnaplaanid 250
Eesti Mullakaart 250
Katastri aluskaart 250
Fotoplaanid 300
Ortofotokaart 300
Kombineeritud kaart * 300
*kombineeritud kaart on mitmest eespool mainitud kaardist (näiteks mullakaart + ortofotokaart) koos tehtud väljatrükk

2. Katastrikaardi alusena kasutatavate paberkandjal kaartide kasutusse andmise tasumäär (ei sisalda käibemaksu) eriväljatrüki (spetsiaalne kujundus, taotleja digitaalinfo lisamine jne) puhul on 400 krooni väljatrüki tund.

SID