Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.02.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 12, 51

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.02.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. veebruari 2005. a otsusega nr 782

§ 1. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompen seerimise seaduses (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905; 1995, 29, 357; 1997, 13, 210; 1998, 12, 153; 1999, 23, 354; 2000, 51, 324; 2001, 93, 565; 2002, 28, 157) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Ekspertkomisjoni koosseisus peab olema vähemalt üks isik, kellel on vastavalt ehitusseadusele (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) õigus teha ehitiste ekspertiise.»;

2) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Enne 2005. aasta 1. jaanuari käesoleva seaduse § 4 lõike 5 kohaselt atesteeritud isikule väljastatud atesteerimistunnistus loetakse kehtivaks kuni isik on omandanud ehitiste ekspertiisi tegemise õiguse ehitusseaduses sätestatud korras, kuid mitte kauemaks kui 2005. aasta 31. detsembrini.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json