Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.02.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 23, 323

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 21.02.2005 nr 97

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 2001, 43, 237; 2002, 61, 375; 90, 521; 105, 611; 2003, 75, 495; 88, 594; 2004, 89, 615) § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «2005. aasta riigieelarve seaduse» (RT I 2004, 92, 630) §-ga 2 (osa 6 jagu 2) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 15, 233; 51, 554; 2000, 52, 329; 2001, 56, 342; 2002, 78, 465; 105, 626; 2004, 82, 555):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad Ea Jansenile ja Ilmar Koppelile.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 150 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:

1) Martti Raidalile täppisteaduste alal tööde tsükli «Kvarkide ja leptonite ühendteooriast» eest;
2) Maia Kivisaarele keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Bakterigenoomi mutagenees-adaptatsioonimehhanism keskkonna stressi tingimustes» eest;
3) Jakob Kübarsepale (kollektiivi juht),
Ants Lõhmusele,
Irina Hussainovale ja
Rünno Lõhmusele
tehnikateaduste alal tööde tsükli «Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodite arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks» eest;
4) Jaanus Harrole arstiteaduse alal afektide neurobioloogilise regulatsiooni alaste uurimistööde eest;
5) Tiiu Märsile geo- ja bioteaduste alal uurimistööde tsükli «Keskpaleosoiliste selgroogsete evolutsioon ja levik põhjapoolkera meredes ning nende praktiline väärtus geoloogias» eest;
6) Jüri Allikule sotsiaalteaduste alal eksperimentaal-, sotsiaal- ja isiksusepsühholoogiliste uurimistööde eest;
7) Magnus Ilmjärvele humanitaarteaduste alal Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitika alaste uurimuste – monograafia «Hääletu alistumine» ja teiste publikatsioonide eest.

3. Premeeritud kollektiivi juhile makstakse 50% ettenähtud preemiast, 50% jagatakse kollektiivi teiste liikmete vahel.

4. Vastava tasemega teadustööde puudumise tõttu jätta välja andmata 150 000 krooni suurune teaduspreemia põllumajandusteaduste valdkonnas ja 500 000 krooni suurune teaduspreemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest.

5. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2005. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Juhan PARTS

Riigisekretär Heiki LOOT