Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 26, 366

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri" muutmine

Vastu võetud 21.02.2005 nr 19

Määrus kehtestatakse «Raamatupidamise seaduse» (RT I 2002, 102, 600; 2003, 88, 588; 2004, 90, 616) § 36 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» (RTL 2003, 130, 2103; 2004, 104, 1685) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

« (9) Riigiraamatupidamiskohustuslased ja riigiraamatupidamiskohustuslase üksused, kes koostavad ja esitavad Rahandusministeeriumile eelarve koostamise lähtedokumendina tegevuskava, esitavad Rahandusministeeriumile tegevusaruande koostamise lähtedokumendina tegevuskava täitmise aruande, mis kajastab planeeritud tegevusi ja kulutusi ning neile vastavaid tegelikke andmeid. Eelarveaasta kohta koostatud tegevuskava täitmise aruande vorm avaldatakse Rahandusministeeriumi koduleheküljel koos vastava täitmise juhendiga. Tegevuskava täitmise aruanne esitatakse Rahandusministeeriumile kalendriaasta kohta koostatud saldoandmiku esitamise tähtajaks.»;

2) paragrahvi 18 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse varad ja kohustused antakse osaliselt või täielikult ümberkorraldamise käigus üle üksusele, kes ei kuulu riigi koosseisu, lähtutakse raamatupidamises üleandmisega seotud dokumentidest vastavalt «Riigivaraseadusele» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) ja «Riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadusele» (RT I 2004, 24, 166). Üleandmise kuupäeva seisuga viiakse üle antud varad ja kohustused bilansist välja. Kui varad ja kohustused antakse mitterahalise sissemaksena üle eraõigusliku juriidilise isiku aktsia-, osa- või sihtkapitali, võetakse nende bilansist väljaviimisel arvele finantsinvesteering (kontorühm 150). Mitterahalise sissemakse objektiks oleva riigile kuuluva vara õiglase väärtuse hindamisel lähtutakse turuhinnast, kui vara on võimalik vabalt võõrandada ja kui varale eksisteerib aktiivne turg, ja amortiseeritud taastamismaksumusest, kui vara ei ole võimalik vabalt võõrandada ja sellele ei eksisteeri turgu. Vastavalt «Riigivaraseadusele» toimuva riigivara tasuta võõrandamise korral lähtutakse käesoleva üldeeskirja § 44 lõikest 3 ja tasuta kasutusse andmise korral lähtutakse käesoleva üldeeskirja § 44 lõikest 4.»;

3) paragrahvi 33 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Avaliku sektori üksused kajastavad tagasisaamisele mittekuuluvat käibemaksukulu kontol 601000. Edasiantavatelt kuludelt arvestatud käibemaksukulu võib selle eristamiseks kajastada kontol 601001.»;

4) paragrahvi 35 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) 2004. aastal kajastatakse osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kapitaliosaluse meetodil. Alates 2005. aastast muudetakse arvestuspõhimõtet järgmiselt (välja arvatud riigiraamatupidamiskohustuslased):
1) alates 01.01.2004 omandatud osalusi valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse konsolideerimata aruannetes (ja konsolideerimata saldoandmikus) soetusmaksumuses, korrigeerides seda vajadusel allahindlustega;
2) osalusi kuni 31.12.2003 omandatud valitseva ja olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse konsolideerimata aruannetes (ja konsolideerimata saldoandmikus) tuletatud soetusmaksumuses, korrigeerides seda vajadusel allahindlustega; tuletatud soetusmaksumuseks loetakse osalust nende üksuste netovaras seisuga 31.12.2003;
3) osalusi olulise mõju all olevates üksustes kajastatakse konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

(4) Kui konsolideerimata aruannetes kajastatud osaluse soetusmaksumus (või tuletatud soetusmaksumus) on kõrgem, kui osaluse objekti netovara, mis on langenud dividendide väljamaksmise, kahjumi või mõnel muul põhjusel, hinnatakse osaluse soetusmaksumus (või tuletatud soetusmaksumus) alla kuni osaluse summale üksuse netovaras. Tehtud allahindlust järgnevatel perioodidel ei taastata.»;

5) paragrahvi 41 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Põhivara soetusmaksumusse võetakse arvele kulutused, mis on vajalikud selle viimiseks tööseisukorda ja -asukohta (vara soetusmaksumus, kulutused transpordile, paigaldamisele). Vara soetusmaksumusse ei kapitaliseerita vara kasutuselevõtmisega seotud koolitus- või lähetuskulu. Vara tellimisega seotud kulu (hankekonkursi korraldamine, tellija järelevalve) ei kapitaliseerita, kui seda tehakse oma töötajate poolt ning selle suurus ei ole usaldusväärselt määratav või oluline. Samuti ei kapitaliseerita varade soetamiseks võetud laenude kulu (sh intressikulu). Avaliku sektori üksused ei kapitaliseeri põhivara soetusmaksumusse makse ja lõive.»;

6) paragrahvi 50 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Inventuurid lõpetatakse tähtaegadel, mis võimaldavad aastaaruande koostamist nõutud tähtajaks. Riigiraamatupidamiskohustuslase üksuse tegevjuhtkond määrab varude, materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute aastainventuuri läbiviijad, sh inventuuri läbiviimise eest vastutava(d) isiku(d). Varude ja materiaalse põhivara inventuurikomisjonid koosnevad vähemalt 2 liikmest, kellest kumbki ei ole inventeeritavate varade eest vastutav isik. Vastutav isik osaleb inventuurikomisjoni töös selgituste andjana. Aastainventuuri läbiviimist tõendava dokumentatsiooni allkirjastavad nii komisjoni liikmed kui ka varade eest vastutav isik.»

§ 2. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 1 «Kontode koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) konto 101100 «Osalused investeerimisfondides» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          101100 Osalused investeerimisfondides nõutav      

2) konto 155700 «Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara» muudetakse järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      1557   155700 Mitteamortiseeruv materiaalne põhivara nõutav* nõutav*   nõutav

3) konto 323800 «Tuletorni- ja jäämurdetasu» nimetus muudetakse ja asendatakse nimetusega «Tuletorni- ja navigatsioonitasu»;

4) pärast kontot 323870 «Tulu konfiskeeritud varade müügist» lisatakse uus konto 323880 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          323880 Liitumistasude amortisatsioon   nõutav    

5) konto 350200 «Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks» viiakse kontogrupist 3500 üle kontogruppi 3502 konto 350210 ette;

6) kontogrupp 3502 «Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuse vahendamiseks» nimetatakse ümber ja sõnastatakse «Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks»;

7) pärast kontot 551134 «Korrashoiuteenused» lisatakse uus konto 551135 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
          551135 Valveteenused nõutav nõutav    

8) pärast kontot 552590 «Muud kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud» lisatakse uus kontogrupp 5526 ja kontod 552600, 552610, 552620, 552630, 552690 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
      5526     Sotsiaalteenused        
          552600 Nõustamisteenused nõutav nõutav    
          552610 Tehniliste vahendite andmine nõutav nõutav    
          552620 Hooldamine, rehabilitatsioon, taastusravi nõutav nõutav    
          552630 Raviteenused nõutav nõutav    
          552690 Muud sotsiaalteenused nõutav nõutav    

9) konto 652000 «Tulem kapitaliosaluse meetodil» muudetakse ja asendatakse kontorühmaga 652 «Tulem osalustelt» ning selle järel lisatakse uued kontod 652000, 652010, 652020 ja 652030 järgmiselt:

1 2 3 4 5 6 Nimetus TP TT A R
    652       TULEM OSALUSTELT        
          652000 Tulem kapitaliosaluse meetodil nõutav      
          652010 Dividenditulu nõutav      
          652020 Kasum/kahjum osaluste müügist nõutav      
          652030 Kasum/kahjum osaluste ümberhindamisest nõutav      

§ 3. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 2 «Tehingupartnerite koodid» tehakse järgmised muudatused:

1) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
001003 01249345 Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
001003 01249345 Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon 31.12.2003 31.12.2004

2) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007006 70006145 Haridusministeeriumi Riigivara Haldusbüroo 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007006 70006145 Haridusministeeriumi Riigivara Haldusbüroo 31.12.2003 31.12.2004

3) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007008 70003684 Raamatupidamisbüroo 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007008 70003684 Raamatupidamisbüroo 31.12.2003 31.12.2004

4) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007023 70005306 Kallaste Kutsekeskkool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007023 70005306 Kallaste Kutsekeskkool 31.12.2003 31.12.2004

5) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007028 70005111 Kose Teeninduskool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007028 70005111 Kose Teeninduskool 31.12.2003 31.08.2004

6) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007029 70002503 Kuremaa Põllumajandustehnikum 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007029 70002503 Kuremaa Põllumajandustehnikum 31.12.2003 31.08.2004

7) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007053 70005298 Tallinna Sidekool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
007053 70005298 Tallinna Sidekool 31.12.2003 31.08.2004

8) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
008005 70000310 Justiitsministeeriumi Registrikeskus 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
008006 70007340 Kohtute Raamatupidamiskeskus 01.01.2005  

9) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
008043 70001076 Maardu Vangla 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
008043 70001076 Maardu Vangla 31.12.2003 31.10.2004

10) Viru Üksik-Jalaväepataljoni (kood 009022) registreerimisnumber «48010677» asendatakse registreerimisnumbriga «70006866»;

11) Kuperjanovi Üksik-Jalaväepataljoni (kood 009023) registreerimisnumber «38008777» asendatakse registreerimisnumbriga «70006719»;

12) Üksik-Sidepataljoni (kood 009025) registreerimisnumber «01269098» asendatakse registreerimisnumbriga «70006889»;

13) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
009030 01323188 Eesti Mereväe Staap 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
009030 70007044 Mereväe Staap 31.12.2003  

14) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012010 70005128 Raudteeamet 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012010 70005128 Raudteeinspektsioon 31.12.2003  

15) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
010024 70006547 Vooremaa Maastikukaitseala Administratsioon 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
010025 70006949 Emajõe-Suursoo Maastikukaitseala Administratsioon 15.06.2004  

16) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
013005 70000102 Veterinaar- ja Toiduameti Piiriteenistus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
013005 70000102 Veterinaar- ja Toiduameti Piiriteenistus 31.12.2003 01.01.2004

17) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015009 70006441 Eesti Tuletõrjemuuseum 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
    Maavalitsused    
015010 70002452 Harju Maavalitsus 01.01.2005  
015011 70001834 Hiiu Maavalitsus 01.01.2005  
015012 70001449 Ida-Viru Maavalitsus 01.01.2005  
015013 70004117 Jõgeva Maavalitsus 01.01.2005  
015014 70001188 Järva Maavalitsus 01.01.2005  
015015 70004301 Lääne Maavalitsus 01.01.2005  
015016 70004714 Lääne-Viru Maavalitsus 01.01.2005  
015017 70002093 Põlva Maavalitsus 01.01.2005  
015018 70000603 Pärnu Maavalitsus 01.01.2005  
015019 70002880 Rapla Maavalitsus 01.01.2005  
015020 70002006 Saare Maavalitsus 01.01.2005  
015021 70000622 Tartu Maavalitsus 01.01.2005  
015022 70002727 Valga Maavalitsus 01.01.2005  
015023 70002791 Viljandi Maavalitsus 01.01.2005  
015024 70003589 Võru Maavalitsus 01.01.2005  

18) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015036 70005269 Valga Piirivalvepiirkond 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015037 70007357 Lääne Piirivalvepiirkond 01.01.2005  

19) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015037 70005246 Pärnu Piirivalvepiirkond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015037 70005246 Pärnu Piirivalvepiirkond 31.12.2003 31.12.2004

20) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015038 70005252 Saaremaa Piirivalvepiirkond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015038 70005252 Saaremaa Piirivalvepiirkond 31.12.2003 31.12.2004

21) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015039 70005192 Hiiumaa Piirivalvepiirkond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015039 70005192 Hiiumaa Piirivalvepiirkond 31.12.2003 31.12.2004

22) Lääne Politseiprefektuuri (kood 015057) registreerimisnumber «70004956» asendatakse registreerimisnumbriga «70006760»;

23) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015058 70005097 Politseikool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015058 70005097 Politseikool 31.12.2003 31.08.2004

24) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015060 70000585 Päästeamet 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015061 70007446 Häirekeskus 01.01.2005  

25) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015061 70006085 Lõuna-Eesti Häirekeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015061 70006085 Lõuna-Eesti Häirekeskus 31.12.2003 31.12.2004

26) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015062 70006228 Ida-Eesti Häirekeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015062 70006228 Ida-Eesti Häirekeskus 31.12.2003 31.12.2004

27) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015063 70006240 Lääne-Eesti Häirekeskus 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015063 70006240 Lääne-Eesti Häirekeskus 31.12.2003 31.12.2004

28) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015067 70004703 Väike-Maarja Päästekool 31.12.2003  

sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015067 70004703 Väike-Maarja Päästekool 31.12.2003 31.08.2004

29) pärast käesoleva paragrahvi punktis 28 esitatud rida (kood 015067) lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
015068 70003000 Harjumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015069 70001840 Hiiumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015070 70004407 Ida-Virumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015071 70004175 Jõgevamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015072 70001194 Järvamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015073 70006004 Läänemaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015074 70004726 Lääne-Virumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015075 70002118 Põlvamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015076 70001805 Pärnumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015077 70002928 Raplamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015078 70002035 Saaremaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015079 70002331 Tartumaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015080 70002733 Valgamaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015081 70002845 Viljandimaa Päästeteenistus 01.01.2005  
015082 70003589 Võrumaa Päästeteenistus 01.01.2005  

30) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
016014 70005973 Töötervishoiu Keskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
016014 70005973 Töötervishoiu Keskus 31.12.2003 31.12.2004

31) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
020001 70002452 Harju Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
020001 70002452 Harju Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

32) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
020003 70003000 Harjumaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
020003 70003000 Harjumaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

33) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
021001 70001834 Hiiu Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
021001 70001834 Hiiu Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

34) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
021004 70001840 Hiiumaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
021004 70001840 Hiiumaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

35) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
022001 70001449 Ida-Viru Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
022001 70001449 Ida-Viru Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

36) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
022003 70004407 Ida-Virumaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
022003 70004407 Ida-Virumaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

37) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
023001 70004117 Jõgeva Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
023001 70004117 Jõgeva Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

38) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
023002 70004175 Jõgevamaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
023002 70004175 Jõgevamaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

39) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
024001 70001188 Järva Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
024001 70001188 Järva Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

40) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
024003 70001194 Järvamaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
024003 70001194 Järvamaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

41) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
025001 70004301 Lääne Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
025001 70004301 Lääne Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

42) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
025005 70006004 Läänemaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
025005 70006004 Läänemaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

43) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
026001 70004714 Lääne-Viru Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
026001 70004714 Lääne-Viru Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

44) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
026005 70004726 Lääne-Virumaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
026005 70004726 Lääne-Virumaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

45) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
027001 70002093 Põlva Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
027001 70002093 Põlva Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

46) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
027003 70002147 Leevi Internaatkool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
027003 70002147 Leevi Internaatkool 31.12.2003 31.07.2004

47) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
027005 70002118 Põlvamaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
027005 70002118 Põlvamaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

48) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
028001 70000603 Pärnu Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
028001 70000603 Pärnu Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

49) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
028006 70001805 Pärnumaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
028006 70001805 Pärnumaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

50) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
030001 70002006 Saare Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
030001 70002006 Saare Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

51) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
030007 70002035 Saaremaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
030007 70002035 Saaremaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

52) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
031001 70000622 Tartu Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
031001 70000622 Tartu Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

53) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
031008 70002331 Tartumaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
031008 70002331 Tartumaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

54) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
032001 70002727 Valga Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
032001 70002727 Valga Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

55) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
032003 70002756 Taheva Lastesanatoorium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
032003 70002756 Taheva Lastesanatoorium 31.12.2003 31.12.2004

56) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
032006 70002733 Valgamaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
032006 70002733 Valgamaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

57) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
033001 70002791 Viljandi Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
033001 70002791 Viljandi Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

58) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
033006 70002845 Viljandimaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
033006 70002845 Viljandimaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

59) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
034001 70003589 Võru Maavalitsus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
034001 70003589 Võru Maavalitsus 31.12.2003 31.12.2004

60) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
034005 70003595 Võrumaa Päästeteenistus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
034005 70003595 Võrumaa Päästeteenistus 31.12.2003 31.12.2004

61) tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
1041A3 75018070 Tallinna Kiisupere Lastesõim 31.12.2003  
1041A8 75018225 Tallinna 32. Lastesõim 31.12.2003  
1041B8 75018265 Tallinna 48. Lasteaed 31.12.2003  
1041C9 75018348 Tallinna 89. Lasteaed 31.12.2003  
105104 75020598 Tallinna Liikluskorralduskeskus 31.12.2003  
108102 75022410 Tallinna Hooneregister 31.12.2003  

62) tehingupartneri 104122 «Tallinna Vindi Lasteaed-Algkool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Vindi Lasteaed»;

63) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
104132 75016987 Tallinna Ümera Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
104132 75016987 Tallinna Ümera Põhikool 31.12.2003 31.08.2004

64) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
104169 75018532 Tallinna Mustamäe Üldhariduskool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
104169 75018532 Tallinna Mustamäe Üldhariduskool 31.12.2003 31.08.2004

65) tehingupartneri 104183 «Merivälja Põhikool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Merivälja Kool»;

66) tehingupartneri 104194 «Vana-Kalamaja Gümnaasium» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium»;

67) tehingupartneri 1041D4 «Tallinna 160. Lasteaed» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Liivamäe Lasteaed»;

68) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
1041E8 75017136 Tallinna Majaka Lasteaed 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
1041E8 75017136 Tallinna Majaka Lasteaed 31.12.2003 01.01.2004

69) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M1 75030622 Tallinna Lasteaed Sipsik 02.01.2004  

lisatakse uus ida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
1041M2 75014289 Lasnamäe Lastekeskus 01.09.2004  

70) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
106111 75016192 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
106111 75016192 E. Vilde ja A. H. Tammsaare Memoriaalmuuseum 31.12.2003 30.06.2004

71) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
110103 75019477 Tallinna Hambapolikliinik 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
110103 75019477 Tallinna Hambapolikliinik 31.12.2003 30.04.2004

72) tehingupartneri 110109 «Pelguranna Tugikodu» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Vaimse Tervise Keskus»;

73) tehingupartneri 112101 «Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Tallinna Linnaplaneerimise Amet»;

74) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
135102 75014439 Keila Linnavara Haldamise Asutus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
135102 75014439 Keila Linnavara Haldamise Asutus 31.12.2003 30.06.2004

75) tehingupartneri 185141 «Narva Linna Rehabilitatsioonikeskus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Narva Linna Sotsiaalhoolekandekeskus»;

76) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
178101 75004056 Kohtla valla asutus Elamu 31.12.2003  

77) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
201101 75003329 Ambla Vallavalitsus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
201102 75003387 Aravete Keskkool 30.06.2004  
201103 75003370 Aravete Lasteaed 30.06.2004  
201104 75003335 Aravete Tervise- ja Hooldekeskus 30.06.2004  

78) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
213106 75006308 Türi Huvikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
213106 75006308 Türi Huvikool 31.12.2003 30.09.2004

79) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240102 75012883 Haapsalu Sotsiaalmaja 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240102 75012883 Haapsalu Sotsiaalmaja 31.12.2003 31.12.2004

80) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240103 75012898 Lääne Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240103 75012898 Lääne Maakonna Keskraamatukogu 31.12.2003 31.12.2004

81) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240105 75012819 Raudteemuuseum 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240105 75012819 Raudteemuuseum 31.12.2003 31.12.2004

82) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240106 75023763 Haapsalu Linnavaraamet 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240106 75023763 Haapsalu Linnavaraamet 31.12.2003 31.03.2004

83) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
373102 75021942 Valtu Spordimaja 31.12.2003  

lisatakse uus ida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
373103 75031952 Kehtna Varahaldus 01.12.2004  

84) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402105 75023318 Kuressaare 6. Lasteaed 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402105 75023318 Kuressaare 6. Lasteaed 31.12.2003 30.06.2004

85) tehingupartneri 402107 «Ida-Niidu Lasteaed-Algkool» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Ida-Niidu Lasteaed»;

86) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402112 75024521 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402112 75024521 Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium 31.12.2003 28.06.2004

87) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402114 75024567 Kuressaare Kunstikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402114 75024567 Kuressaare Kunstikool 31.12.2003 30.12.2004

88) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402115 75023349 Kuressaare Muusikakool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402115 75023349 Kuressaare Muusikakool 31.12.2003 30.12.2004

89) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402116 75024596 Kuressaare Noorte Huvikeskus 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402116 75024596 Kuressaare Noorte Huvikeskus 31.12.2003 30.12.2004

90) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
434102 75009579 Kuuste Põhikool 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
434102 75009579 Kuuste Põhikool 31.12.2003 31.12.2004

91) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
024302 90008347 SA Koeru Hooldekodu 02.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
029301 80028194 SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus 31.12.2003  

92) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
229301 80134157 MTÜ Lustivere Hooldekodu 01.01.2004  

93) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
553302 90001977 SA Otepää Tervisekeskus 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
553303 90001227 SA Valgamaa Äriinfokeskus 01.01.2004  
558301 90007632 SA Taheva Lastesanatoorium 31.12.2004  

94) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
584302 80185947 MTÜ Eesti Linnade Liit 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
584303 90005320 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA 01.01.2004  
584304 80192918 MTÜ Eesti Omavalitsusliitude Ühendus 01.01.2004  

95) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
585301 80195199 MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
585311 80213342 MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 27.09.2004  

96) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
589302 80165318 Omavalitsuste IT Keskus MTÜ 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
589303 80134157 MTÜ Lustivere Hooldekodu 01.01.2004  

97) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 10549419 Narva Soojusvõrk AS 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012401 11050857 OÜ Jaotusvõrk 16.06.2004  
012401 11022625 OÜ Põhivõrk 24.03.2004  
012401 11047571 OÜ ER Test Service 28.06.2004  

98) tehingupartneri 012418 «Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «AS Levira»;

99) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012419 11035390 OÜ Eesti Proovikoda 15.04.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012420 10140133 AS Cybernetica 31.12.2003  

100) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
014404 10359877 AS Vaba Maa 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
014404 10359877 AS Vaba Maa 31.12.2003 23.01.2004

101) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
100411 10904814 Paljassaare Sadam AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
100412 11066456 AS Lasnamäe Tööstuspark 03.09.2004  

102) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
135402 10571548 Keila Tervisekeskus OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
135403 11040474 OÜ Varahooldus 04.06.2004  

103) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
190401 10579389 Toila V.V. AS 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
191401 11049179 OÜ Tudulinna Kommunaal 01.10.2004  

104) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
310402 10010488 Pärnu ATP AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
310402 10010488 Pärnu ATP AS 31.12.2003 30.06.2004

105) tehingupartneri 402405 «AS Kuressaare Golfipark» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Saaremaa Golfi AS»;

106) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10037688 Eesti Veevärk AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10037688 Eesti Veevärk AS 31.12.2003 31.12.2003

107) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10845129 Eesti Veevärk Konsultatsioon AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10845129 Eesti Veevärk Konsultatsioon AS 31.12.2003 31.12.2003

108) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10844638 Eesti Veevärk Tehnika AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10844638 Eesti Veevärk Tehnika AS 31.12.2003 31.12.2003

109) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10172481 Nõo Veevärk OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446403 10172481 Nõo Veevärk OÜ 31.12.2003 31.12.2003

110) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446604 10466194 Rapla Vesi AS 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446604 10466194 Rapla Vesi AS 31.12.2003 31.12.2003

111) pärast rida:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446414 10804716 OÜ Uppsala Maja 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446415 10037688 Eesti Veevärk AS 01.04.2004  
446416 10845129 Eesti Veevärk Konsultatsioon AS 01.04.2004  
446417 10844638 Eesti Veevärk Tehnika AS 01.04.2004  
446418 10172481 Nõo Veevärk OÜ 01.04.2004  
446419 10466194 Rapla Vesi AS 01.04.2004  

112) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
447401 10290080 Tartu Valla Kommunaal OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
447402 11043550 OÜ Raadi Arendus 16.06.2004  

113) tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
500401 10253334 Toruorel OÜ 31.12.2003  

114) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
557402 10881310 Lossihalduse OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
557402 10881310 Lossihalduse OÜ 01.04.2004 13.07.2004

115) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
592401 10836969 Paikuse Jäätmekäitluskeskus OÜ 01.04.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
594401 11055659 AS Matsalu Veevärk 15.07.2004  

116) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446602 10288769 AS Raadi Lennujaam 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446602 10288769 AS Raadi Lennujaam 31.12.2003 31.12.2003

117) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
596411 10944729 Kagu-Eesti Jäätmekäitluse AS 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
596412 10288769 AS Raadi Lennujaam 01.01.2004  

118) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
011507 90008264 SA Eesti Draamateater 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
011508 90003491 SA Rakvere Teatrimaja 09.11.2004  

119) tehingupartneri 030501 «SA Saaremaa Ettevõtluskeskus» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «Saaremaa Ettevõtluse Edendamise SA»;

120) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
100507 90005596 SA Tallinna Tehnika- ja Teaduskeskus 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
100508 90008465 SA Tallinna Hambapolikliinik 01.05.2004  
100509 90008436 SA Tallinna Lauluväljak 30.03.2004  

121) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
147501 90005403 SA Paldiski Rehabilitatsioonikeskus 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
154501 90006880 SA Rohuneeme Puhkekeskus 01.01.2004  

122) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
179501 90003433 SA Ida-Viru Keskhaigla 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
179502 90003456 SA Kohtla-Järve Linnaelamu 16.03.2004  

123) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
240501 90005917 Läänemaa Haigla SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
276501 90003120 Viru-Nigula Ühismajandi Vara- ja Tööosakute Kompensatsiooni SA 01.01.2004  

124) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
312501 80073757 MTÜ Sauga Valla Spordiklubi 01.01.2004  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
362501 90007477 SA Veriora Noortekas 31.12.2004  

125) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402504 80047470 Kuressaare Vanalinna SA 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
402505 90004779 SA Kuressaare Sõnumid 25.03.2004  
409501 90004036 SA Orissaare Kiirabi 01.01.2004  

126) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
446501 90001701 SA Tartumaa Turism 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
447501 90007611 Raadi SA 13.05.2004  
500501 90007394 SA Võnnu Haigla 22.11.2004  

127) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
581501 90007649 SA Võru Spordikeskus 01.01.2004  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
581502 90190842 MTÜ Võru Noortekeskus 01.01.2004  
585501 80195874 MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio 01.01.2004  
587501 90003195 SA Ida-Virumaa Kiirabi 01.01.2004  

128) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
600501 90000268 SA G9 31.12.2003  

lisatakse uued read järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
602501 90001196 SA Järvselja Õppe- ja Katsemajand 01.01.2004  
602502 90002059 SA Piistaoja Katsejaam 01.01.2004  
602503 90001115 SA Eerika Katsejaam 01.01.2004  
602504 90007282 SA Lõuna-Eesti Tehnilise Täiendkoolituse Keskus 01.01.2004  
605501 90001138 Tartu Ülikooli SA 01.01.2004  

129) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012601 10186632 Orica Eesti OÜ (Eesti Põlevkivi AS sidusettevõtja) 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012605 10186632 Orica Eesti OÜ 31.12.2003  

130) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012603 10281796 AS Eesti Raudtee 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
012604 11071658 AS Nordic Energy Link 29.09.2004  

131) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
135602 10159479 Cleanaway Keila OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
135602 10159479 Cleanaway Keila OÜ 31.12.2003 13.12.2004

132) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
154601 10435466 Viimsi Pagar OÜ 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
154601 10435466 Viimsi Pagar OÜ 31.12.2003 16.06.2004

133) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
542601 10206795 Inselia OÜ 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
604601 11054022 OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus 25.05.2004  

134) pärast rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
100701 90006549 Nõmme Erihariduse SA 31.12.2003  

lisatakse uus rida järgmises sõnastuses:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
201701 80202700 MTÜ Aravete Vabaajakeskus 17.05.2004  

135) tehingupartneri 900222 «ISPA» nimetus asendatakse üksuse nimetusega «ISPA, Ühtekuuluvusfond»;

136) rida

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
900224   Ühtekuuluvusfond 31.12.2003  

muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Kood Registreerimis-number Üksuse nimetus Alates Kuni
900224   Schengen Facility 01.05.2004  

§ 4. Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 «Riigi raamatupidamise üldeeskiri» lisas 4 «Allika koodid» lisatakse pärast koodi 29 EAGGF Guarantee (Põllumajanduse otsetoetused) uus kood 30 järgmiselt:

Kood Nimetus
30 EQUAL

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json