Teksti suurus:

Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2001, 77, 1039

Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest

Vastu võetud 18.06.2001 nr 61

Määrus kehtestatakse «Töö- ja puhkeaja seaduse» (RT I 2001, 17, 78)paragrahvi 18 lõike 4 ja paragrahvi 23 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrust kohaldatakse keskmise palga maksmisel «Töö- ja puhkeaja seaduse» paragrahvi 18 lõigetes 1 ja 2 sätestatud lapse toitmiseks antud vaheaegade ja paragrahvis 23 sätestatud puudega lapse kasvatamiseks antud lisapuhkepäeva eest.

(2) Säilitatava keskmise palga arvutab tööandja «Palgaseaduse» (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287) paragrahvi 2 lõikes 6 sätestatud korras ja maksab palgapäeval töötajale.

§ 2. Keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest

(1) Kehtestada andmiku vorm riigieelarve vahenditest puhkusetasu ja palga hüvitise taotlemiseks (lisatakse).

(2) Tööandja esitab kord kuus oma asukohajärgsele pensioniametile vormikohase andmiku, milles näitab «Töö- ja puhkeaja seaduses» sätestatud alustel ja ulatuses lapse toitmise vaheaegade ja puudega lapse kasvatamiseks antud lisapuhkepäevade eest töötajatele välja makstud summad.

(3) Pensioniametil on õigus kontrollida tööandjate poolt esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente.

(4) Pensioniamet kannab andmikus toodud summa viie tööpäeva jooksul, arvates andmiku pensioniametisse saabumise kuupäevast, tööandja pangakontole. Juhul kui tööandja esitatud andmik pole korrektselt vormistatud, võib pensioniamet keelduda tööandjale summade ülekandmisest.

(5) Pensioniamet peab tööandja esitatud andmete ja tööandja pangakontole üle kantud summade kohta eraldi arvestust.

§ 3. Rakendussätted

(1) Sotsiaalministri 22. detsembri 1999. a määrus nr 89 «Lapsetoitmise vaheaegade, lisapuhkepäevade, pikendatud ja täiendava puhkuse eest makstud summade riigieelarve vahenditest maksmise kord» (RTL 2000, 12, 118)  tunnistatakse kehtetuks.

(2) Käesolev määrus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

Sotsiaalministri 18. juuni 2001. a määruse nr 61
«Lapse toitmiseks ettenähtud vaheaegade ja puudega lapse vanemale täiendava tasulise puhkepäeva eest keskmise palga maksmine riigieelarve vahenditest»

lisa

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json