Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse kultuuri- ja hariduskoostöökokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.02.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 8, 18

Eesti Vabariigi valitsuse ja Küprose Vabariigi valitsuse kultuuri- ja hariduskoostöökokkulepe

Koostatud 8. jaanuaril 2004. a Nikosias, jõustunud 15. veebruaril 2005. a

Eesti Vabariigi valitsus ja Küprose Vabariigi valitsus, edaspidi «lepingupooled»,

soovides arendada kahe riigi kultuuri- ja hariduskoostööd,

veendunud selles, et kõnealune koostöö aitab parandada teineteisemõistmist ja tihendada vastastikuseid suhteid erinevatel tasanditel,

otsustanud heaks kiita Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Helsingi lõppakti ning Pariisi uue Euroopa harta põhimõtted,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Lepingupooled ergutavad vastastikku huvi teise riigi kultuuripärandi vastu ning avardavad teadmisi teineteise kultuurisaavutuste kohta.

Sel eesmärgil soodustavad ja lihtsustavad lepingupooled oma pädevuse ja võimaluste piires ning vastastikuse kasu saamise põhimõttel kahe riigi kunsti-, kultuuri- ja hariduskoostööd, luues nendes valdkondades tegutsevate institutsioonide, organisatsioonide ja isikute vahel kontakti- ja koostöövõimalusi.

Lepingupooled ergutavad oma riigi pädevaid asutusi ja institutsioone kaalutlema tegevust valdkondades, mis võivad muu hulgas hõlmata:
1. selliste näituste ning teiste väljapanekute vahetamist, mis käsitlevad kultuuri ja haridust ning dokumentaalainest;
2. teises riigis loodud kunsti- ja kirjandusteoste tõlkimist ja avaldamist;
3. teise riigi näidendite ja muusikateoste esitamist;
4. teise riigi dokumentaal- ja õppefilmide levitamist ja linastamist, samuti teiste vastastikku kasulike raadio-, televisiooni- ja kinoürituste korraldamist.
5. üksikesinejate ja gruppide esinemist;
6. osavõttu mõlemas riigis korraldatavatest rahvusvahelistest konverentsidest, festivalidest, võistlustest ja teistest kultuuriüritustest;
7. arhitektuuri-, kirjandus-, folkloori-, muusika-, maalikunsti-, skulptuuri-, teatri- ja teiste kunstialade ekspertide vahetust;
8. koostööd, mida ühist huvi pakkuvates valdkondades teevad kultuuriorganisatsioonid ning ülikoolid ja teised kõrghariduse omandamist võimaldavad pädevate riigiasutuste tunnustatud õppeasutused;
9. raamatute (õpikute), perioodikaväljaannete ja teiste dokumentaalmaterjalide vahetamist;
10. koostööd ühisuurimuste läbiviimisel ning ühiskonverentside ja -sümpoosionide korraldamisel.

Artikkel 2

Lepingupooled soodustavad üliõpilaste, sealhulgas magistrantide ja doktorantide, õppejõudude, teadlaste, õpetajate ning teiste haridusspetsialistide vahetust.

Artikkel 3

Lepingupooled vahetavad nende käsutuses olevate vahendite piires lühiajalisi stipendiume haridust ja kultuuri hõlmavate eriainete õppimiseks ning teadustöö tegemiseks pädeva riigiasutuse tunnustatud kõrgemates õppeasutustes.

Artikkel 4

Lepingupooled arendavad kummagi riigi kehtivate seaduste kohaselt avalike arhiivide ja raamatukogude vastastikust koostööd.

Artikkel 5

Lepingupooled lihtsustavad arheoloogiaalast ning iidsete monumentide säilitamist ja tutvustamist käsitlevat koostööd ja infovahetust. Samuti teevad nad koostööd antiikesemetega ebaseadusliku kauplemise vastu suunatud võitluses.

Artikkel 6

Lepingupool hõlbustab teise lepingupoole riigi keele ja kultuuri õpetamist.

Artikkel 7

Lepingupooled soodustavad ja lihtsustavad vastastikuse kasu eesmärgil fundamentaal- ja rakendusteaduste valdkonnas koostööd ja infovahetust ning loovad kontaktivõimalusi kahe riigi teadusasutuste ja -organisatsioonide, uurimisasutuste, ülikoolide ja teiste kõrghariduse omandamist võimaldavate pädevate riigiasutuste tunnustatud õppeasutuste, samuti teadlaste ja erialaspetsialistide vahel. Nad hõlbustavad ka ühisettevõtmisi ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 8

Et hõlbustada teineteise lõputunnistuste, atesteerimistunnistuste, diplomite ja teaduskraadide vastastikust tunnustamist, vahetavad lepingupooled informatsiooni ja dokumente kooskõlas kummagi riigi õigusaktidega.

Artikkel 9

Lepingupooled edendavad aktiivset kultuuri- ja hariduskoostööd UNESCO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide raames.

Artikkel 10

Lepingupooled soodustavad kahe riigi uudisteagentuuride ja ajakirjandusorganisatsioonide koostööd ning otsekontaktide loomist ajalehtede ja teiste perioodikaväljaannete kirjastajate vahel, samuti ajakirjanike ja korrespondentide vahetust.

Artikkel 11

Lepingupooled hõlbustavad raadio ja televisiooni esindajate osavõttu vastavalt kas Eestis või Küprosel korraldatavatest rahvusvahelistest võistlustest, festivalidest, kongressidest jm üritustest.

Lepingupooled aitavad kaasa avalik-õigusliku raadio- ja televisiooni ning audiovisuaalettevõtete kontaktide ja koostöö arendamisele kooskõlas kummagi riigi seadustega.

Artikkel 12

Lepingupooled edendavad koostööd spordi ja kehalise kasvatuse valdkonnas, püüdes luua asjaomaste ametiasutuste otsekontakte ja tihendada nende koostööd. Eelnimetatud ametiasutused määravad vahetult kindlaks selle koostöö raamistiku ja täpsemad tingimused.

Artikkel 13

Lepingupooled edendavad noorsooalast koostööd. Lepingupooled soodustavad noortekontakte ning kahe riigi noorsoo-organisatsioonide ja noorsooalaste ekspertide vahetut koostööd.

Artikkel 14

Lepingupooled annavad selle kokkuleppe kohaste programmide ja vahetustega seotud isikutele vastavuses oma territooriumil kehtivate õigusaktidega mõistlikke soodustusi riiki sisenemisel, seal viibimise ajal ja sealt lahkumisel ning nimetatud programmide ja vahetuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja varustuse riiki sissetoomisel.

Artikkel 15

Lepingupooled võivad vastastikku rajada teineteise pealinnas oma kultuurikeskusi, mille õiguslik staatus, ülesehitus ja töökorralduse tingimused reguleeritakse valitsustevahelise erikokkuleppega.

Artikkel 16

Kokkulepe ei välista kahepoolse koostöö teiste vormide kasutamise võimalust muudes selle kokkuleppega seonduvates valdkondades.

Artikkel 17

Kokkuleppe rakendamiseks moodustavad lepingupooled Eesti–Küprose ühiskomitee, millesse kuuluvad mõlema lepingupoole esindajad ning mis tuleb kokku vaheldumisi Tallinnas ja Nikosias.

Ühiskomitee tegeleb kokkuleppe kohaldamisega seotud küsimustega. Ühiskomitee töötab välja üksikasjalikud koostööprogrammid ja nende rahastamise tingimused.

Artikkel 18

Kokkulepe jõustub kuupäeval, mil lepingupooled on teineteisele teatanud kokkuleppe jõustumiseks vajalike õiguslike protseduuride täitmisest.

Artikkel 19

Kokkulepe kehtib viis aastat. Selle perioodi möödudes pikendatakse kokkulepet automaatselt järgnevaks viieks aastaks, v.a juhul, kui üks lepingupool teatab kuus kuud enne nimetatud perioodi lõppu diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult oma soovist kokkulepe lõpetada.

Koostatud 8. jaanuaril 2004. aastal Nikosias kahes eksemplaris eesti, kreeka ja inglise keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed. Tõlgendamisel tekkivate lahknevuste puhul võetakse aluseks ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Küprose Vabariigi valitsuse nimel
Urmas PAET Pefkios GEORGIADES

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE AND EDUCATION
Done on the 8th of January 2004 in Nicosia; in force as of the 15th of February 2005

The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Cyprus (hereinafter referred to as Contracting Parties)

Desiring to develop co-operation between the two countries in the fields of culture and education,

Convinced that such co-operation will contribute to better mutual understanding and the enhancement of relations at different levels,

Resolved to respect the principles of the Helsinki Final Act of the Organization for Security and Co-operation in Europe and the Paris Charter for a New Europe,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development of interest in the cultural heritage and a wider knowledge of the cultural achievements of each other’s country.

To this end, the Contracting Parties shall within their competence and possibilities encourage and facilitate, on the basis of mutual benefit, exchanges and co-operation between the two countries in the fields of arts, culture and education and provide appropriate opportunities for contacts and joint activities between the organizations, institutions and persons active in these fields.

The Contracting Parties shall encourage the competent authorities and institutions of their respective countries to consider activities that may include among others:
1. Exchange of exhibitions and other displays of cultural, educational and documentary nature.
2. Translation and publication of artistic and literary works produced in the other country.
3. Presentation of plays and musical compositions of the other country.
4. Distribution and screening documentary and educational films of the other country as well as the promotion of other mutually beneficial activities in the fields of cinematography, radio and television.
5. Performances of artistic groups and individual artists.
6. Participation in international conferences, festivals, competitions and other cultural events organized in both countries.
7. Exchange of experts in the fields of architecture, literature, folklore, music, painting, sculpture, theatre and other areas of the arts.
8. Co-operation in the fields of common interest between universities and other institutions of higher education, recognized by the competent authorities of each country, as well as between cultural organizations.
9. Exchange of books (textbooks), periodicals and other documentary material.
10. Co-operation in the organization of joint research, conferences and symposia.

Article 2

The Contracting Parties shall encourage the exchange of university students, including post-graduates, lecturers, scholars, researchers, teachers, scientists as well as other specialists in education.

Article 3

The Contracting Parties shall, within the availability of their means, exchange short term scholarships on specialized subjects on Education and Culture as well as research in institutions of higher education, recognized by the competent authorities of their country.

Article 4

The Contracting Parties shall develop co-operation between their public archives and libraries according to the legislation in force in either country.

Article 5

The Contracting Parties shall facilitate co-operation and exchange of information in the fields of archaeology, conservation and promotion of ancient monuments. They shall also co-operate in combating illicit trade of antiquities.

Article 6

The Contracting Parties shall encourage the teaching of the language and the culture of the other country.

Article 7

The Contracting Parties shall encourage and facilitate, on the basis of mutual benefit, co-operation and exchange of information in the fields of fundamental and applied sciences and provide appropriate opportunities for contact between scientific institutions and organizations, research institutes, universities as well as other institutions of higher education, recognized by the competent authorities of their country, as well as scholars, researchers and specialists from the two countries. They shall also encourage joint activities in specialized fields and topics of common interest.

Article 8

The Contracting Parties shall exchange information and documentation in order to facilitate the mutual recognition of certificates, attestations, diplomas, academic degrees, according to the laws and regulations valid in each country.

Article 9

The Contracting Parties shall promote active co-operation within the context of UNESCO and other international organizations in the fields of culture and education.

Article 10

The Contracting Parties shall encourage co-operation between the news agencies and press organizations of the two countries, direct contacts between publishers of newspapers and periodicals as well as the exchange of journalists and press correspondents.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage the participation of representatives in the radio-television area in international competitions, festivals, congresses, etc that could be organized respectively either in Estonia or in Cyprus.

The Contracting Parties shall contribute to the development of contacts and co-operation between their public radio and television organizations and between audio-visual production companies according to the legal provisions in either country.

Article 12

The Contracting Parties shall encourage co-operation in the fields of sport and physical education. They shall pursue to establish direct contacts and close co-operation between the abovementioned authorities. The framework and details of this co-operation will be decided directly between the aforementioned authorities.

Article 13

The Contracting Parties shall foster co-operation in the field of Youth. The Contracting Parties shall encourage contacts between young people, direct co-operation between youth organizations and specialists in the field of youth of the two countries.

Article 14

Within the terms of the laws and regulations in force in its territory, each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party reasonable facilities for the entry, stay and departure of persons, and for the importation of the material and equipment necessary for carrying out the programmes or exchanges which may be established in accordance with this Agreement.

Article 15

The Contracting Parties may mutually establish cultural centres in their respective capitals, the legal status, the terms of operation and functioning of which shall be regulated by a special intergovernmental agreement.

Article 16

The present Agreement does not exclude the possibility of establishing other forms of bilateral co-operation in other fields related to it or corresponding to its objectives.

Article 17

For the purpose of the implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a joint Estonian-Cyprus Committee, which will be composed of representatives of both Contracting Parties and which will meet alternatively in Tallinn and Nicosia.

The Committee shall consider matters relating to the application of this Agreement. It shall elaborate the details of programmes of co-operation as well as their financial terms.

Article 18

This Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties have notified each other that all necessary legal formalities for its entry into force have been completed.

Article 19

This Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall thereafter be automatically renewed for a successive period of five years unless denounced in writing through diplomatic channels by either Party six months prior to the expiry of the said period.

Done in Nicosia on the 8th of January 2004 in two original copies in the Estonian, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Estonia On behalf of the Government of the Republic of Cyprus
Urmas PAET


Teadaanne välislepingu jõustumise kohta
Pefkios GEORGIADES

/otsingu_soovitused.json