Teksti suurus:

Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2001, 81, 1108

Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord1

Vastu võetud 22.06.2001 nr 33

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283) paragrahvi 38 lõike 4 alusel.

1. peatükk
PINNAVEEKOGUDE VEEKLASSID

§ 1. Veeklass on vee looduslähedust väljendav vee kategooria, millele vastavad kindlad kvaliteedinäitajate väärtused või väärtuste vahemikud.

§ 2. Pinnaveekogude (edaspidi veekogude) veeklassid on:
1) väga hea – looduslik vesi;
2) hea – looduslähedane vesi;
3) rahuldav – mõõduka inimmõjuga vesi;
4) halb – reostunud vesi;
5) väga halb – tugevalt reostunud vesi.

2. peatükk
PINNAVEEKOGUDE VEEKLASSIDELE VASTAVAD KVALITEEDINÄITAJATE VÄÄRTUSED

§ 3.  Jõgede veeklassidele vastavad vee füüsikalis-keemiliste kvaliteedinäitajate väärtused on järgmised:

Kvaliteedi-
näitaja
Ühik I
väga hea veeklass
II
hea veeklass
III
rahuldav veeklass
IV
halb veeklass
V
väga halb veeklass
pH pH ühik 6,0–9,0 6,0–9,0 6,0–9,0 6,0–9,0 6,0 või >9,0
Lahustunud
hapniku
sisaldus
% küllastus-astmest >70 70–60 60–50 50–40 40
Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) mgO2/l 3,0 3,0–5,0 5,0–8,0 8,0–10,0 >10,0
Ammooniumi-
sisaldus (NH4+)
mgN/l 0,1 0,1–0,3 0,3–0,45 0,45–0,6 >0,6
Lämmastiku-
sisaldus (Nüld)
mgN/l 2,0 2,0–3,0 3,0–4,0 4,0–5,0 >5,0
Fosforisisaldus
(Püld)
mgP/l 0,05 0,05–0,08 0,08–0,12 0,12–0,16 >0,16
Fenoolide sisaldus (ühe- ja kahealuseliste fenoolide summa) µg/l 5 5 5–10 10–50 > 50

§ 4. Järvede veeklassidele vastavad vee füüsikalis-keemiliste ja planktiliste kvaliteedinäitajate väärtused on järgmised:

Kvaliteedi-
näitaja
Ühik I
väga hea veeklass
II
hea veeklass
III
rahuldav veeklass
IV
halb veeklass
V
väga halb veeklass

1. Pruuniveelised düstroofsed järved

pH pindmises vees pH ühik 3,0–7,7 3,0–7,7 3,0 –7,7 >7,7
3,0
>7,7;
3,0
Fosforisisaldus
(Püld)
mg/l 0,03 0,03–0,06 0,06–0,08 0,08–0,1 >0,1
Lämmastiku-
sisaldus (Nüld)
mg/l 0,6 0,6–0,9 0,9–1,2 1,2–1,5 >1,5
Klorofüll a sisaldus mg/l 0,01 0,01–0,02 0,02–0,03 >0,03 >0,03

2. Peamiselt eutroofsed ehk rohketoitelised järved

pH pindmises vees pH ühik 7,0–8,0 8,0–8,3 8,3– 8,8 8,8–9,0;
6,0–7,0
>9,0;
6,0
Fosforisisaldus (Püld) mg/l 0,03 0,03–0,06 0,06–0,08 0,08–0,1 >0,1
Lämmastiku-
sisaldus (Nüld)
mg/l 0,5 0,5–0,7 0,7–1,0 1,0–1,3 >1,3
Klorofüll a sisaldus mg/l 0,01 0,01–0,02 0,02–0,04 0,04 –0,05 >0,05
Vee läbipaistvus (määratud Secchi kettaga) m >3 2–3 1–2 1 1
Metalimnioni (temperatuuri-
hüppekihi) ulatus suvisel stagnatsiooni-
perioodil
m >5 4–5 3–4 2–3 2
Sulfaatide sisaldus SO4 mg/l 10 10–50 10–50 10–50 >50
Dikromaatne keemiline hapnikutarve
(KHTCr)
mgO /l 15 15–30 30–40 40–50 >50

3. Järved, mis ei ole pruuniveelised düstroofsed ega peamiselt eutroofsed

pH pindmises vees pH ühik 7,0–8,0 7,0– 8,0 6,0–7,0;
8,0–8,5
5,0–6,0;
8,5–9,0
5,0;
>9,0
Fosforisisaldus (Püld) mg/l 0,04 0,04–0,07 0,07–0,09 0,09–0,1 >0,1
Lämmastiku-
sisaldus (Nüld)
mg/l 0,6 0,6–0,9 0,9–1,2 1,2–1,5 >1,5
Klorofüll a sisaldus mg/l 0,01 0,01–0,02 0,02–0,04 0,04–0,05 >0,05
Vee läbipaistvus (määratud Secchi kettaga) m >2 1,5–2 1–1,5 0,5–1 0,5

§ 5. Metalimnion ehk temperatuurihüppekiht on järve veemassiivi õhuke vahekiht, mis eraldab ülemist, soojenenud veekihti alumisest, külmast veekihist.

§ 6. Metalimnioni ülemiseks piiriks loetakse sügavust, kus vee temperatuuri langus (reeglina ka hapnikusisalduse langus) on vähemalt 1,5 °C meetri kohta, ning hüppekihi alumiseks piiriks sügavust, kus vee temperatuuri langus on 1 °C meetri kohta või väiksem.

3. peatükk
PINNAVEEKOGUDE VEEKLASSIDE MÄÄRAMISE KORD

§ 7. Järvede veeklassid määratakse sõltuvalt looduslikust eripärast eraldi järgmistel järvedel:
1) pruuniveelised düstroofsed järved, mille nimekiri on esitatud määruse lisas 1;
2) peamiselt eutroofsed ehk rohketoitelised järved, mille nimekiri on esitatud määruse lisas 2;
3) järved, mis ei ole pruuniveeliste düstroofsete ega peamiselt eutroofsete järvede nimekirjas.

§ 8. Fenoolide sisaldust tuleb veekogu vees määrata ja veeklassi määramisel arvesse võtta, kui:
1) veekogu kasutatakse fenoole sisaldava heite suublana;
2) veekogus on veeklassi määramisele eelneva kuue aasta jooksul esinenud fenoolidega reostumist.

§ 9. Jõgede veeklassi määramiseks tuleb veeproove võtta ja kvaliteedinäitajate väärtused määrata vähemalt 12 korda aastas võrdsete ajavahemike järel. Selliseid vähemalt 12 veeproovist koosnevaid tsükleid tuleb korrata vähemalt iga kuue aasta järel.

§ 10. Järvede veeklassi määramiseks tuleb veeproove võtta ja kvaliteedinäitajate väärtused määrata jäävabal perioodil vähemalt 2 korda aastas võrdsete ajavahemike järel, järjestikuste proovide erinevuse korral vähemalt 4 korda aastas võrdsete ajavahemike järel. Selliseid 2–4 veeproovist koosnevaid tsükleid tuleb korrata vähemalt iga kuue aasta järel.

§ 11. Veeklassi määramiseks vajalike proovivõtukohtade arv ja asukohad täpsustatakse keskkonnaseire allprogrammis.

§ 12. Veeklassi määramisel tuleb võimalusel arvesse võtta veeklassi määramisele eelneva kuue aasta jooksul tehtud riikliku, kohaliku omavalitsuse, ning ettevõtja keskkonnaseire andmeid, keskkonnajärelevalve käigus saadud andmeid ning teadustöödes esitatud andmeid vee kvaliteedi kohta.

§ 13. Veekogu veeklass määratakse halvima kvaliteedinäitaja alusel. Juhul kui vee biokeemilise hapnikutarbe väärtus vastab hea veeklassi nõuetele, jäetakse veeklassi määramisel lahustunud hapniku sisaldus arvestamata.

§ 14. Jõgede veeklassi määramisel on aluseks paragrahvides 3 ja 4 esitatud kvaliteedinäitaja väärtuse esinemine tõenäosusega 90%, see tähendab, et 90 %-l tehtud analüüsidest on kvaliteedinäitaja (välja arvatud lahustunud hapniku sisaldus) veeklassile kehtestatud suurimast väärtusest väiksem. Lahustunud hapniku sisaldus peab 90 %-l tehtud analüüsidest olema veeklassile kehtestatud väikseimast väärtusest suurem.

§ 15. Järvede veeklassi määramisel on aluseks veesamba kvaliteedinäitajate, välja arvatud pH ja hüppekihi ulatus, keskmised väärtused.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 16. Avalikult kasutatavates jõgedes valgala pindalaga 100 km2 ja üle selle, Narva jões ja Emajões tuleb veeklassid määrata 1. veebruariks 2005. a.

§ 17.  Avalikult kasutatavates järvedes pindalaga 100 ha ja rohkem, Võrtsjärves ning Eesti Vabariigi territooriumil asuvatel osadel Peipsi järvest ja Narva veehoidlast tuleb veeklassid määrata 1. veebruariks 2005. a.

§ 18.  Paragrahvides 16 ja 17 nimetamata veekogude veeklass tuleb määrata juhul, kui alamvesikonna veemajanduskavas peetakse seda veekogu veemajanduslikult oluliseks.

§ 19. Pärast 1. veebruari 2005. a tuleb iga kuue aasta järel jõgede ja järvede veeklassid uuesti määrata, alustades veeklassi määramist veekogudest, mida kasutatakse heitveesuublatena või milles on eelneva kuue aasta jooksul esinenud vee reostumist, ning alamvesikonna veemajanduskavas loetletud veemajanduslikult olulistest veekogudest.
1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23. oktoobri 2000. a direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika-alane tegevusraamistik (Veepoliitika raamdirektiiv) 2000/60/EÜ (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

Keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määruse nr 33 «Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord»
lisa 1

PRUUNIVEELISTE DÜSTROOFSETE JÄRVEDE NIMEKIRI

Jrk nr Maakond Kood 1) Järve nimi
1. Harju 204010 Järvetsa (Järveotsa)
2. Harju 200160 Kahala
3. Harju 202880 Laanemaa
4. Harju 200100 Lohja
5. Harju 200670 Lõilasmäe
6. Harju 200042 Maalaht
7. Harju 203090 Paunküla Mustjärv
8. Harju 200140 Rummu
9. Harju 200601 Rätsepa
10. Harju 202820 Soeotsa Mustjärv
11. Harju 204000 Turvaste Mustjärv
12. Hiiu 205130 Tihu
13. Hiiu 205131 Tihu Keskmine
14. Hiiu 205132 Tihu Kolmas (Väikejärv)
15. Ida-Viru 203530 Imatu
16. Ida-Viru 201490 Kastjärv
17. Ida-Viru 202550 Piirakajärv
18. Ida-Viru 203600 Puhatu järv
19. Ida-Viru 203620 Puhatu Martiska
20. Ida-Viru 202420 Ratva
21. Ida-Viru 201400 Uljaste Soojärv
22. Jõgeva 205260 Männikjärv
23. Järva 203230 Kakerdaja
24. Lääne 202840 Veskijärv
25. Lääne-Viru 202350 Kantküla Mustjärv
26. Lääne-Viru 200110 Käsmu
27. Lääne-Viru 201150 Ohepalu Suurjärv
28. Lääne-Viru 201060 Pakase
29. Lääne-Viru 201070 Udriku Suurjärv
30. Lääne-Viru 201080 Udriku Väikejärv
31. Lääne-Viru 202330 Udujärv
32. Lääne-Viru 200420 Vatku Kõverjärv
33. Põlva 211060 Akste
34. Põlva 211200 Holvandi Kivijärv
35. Põlva 212390 Hüüdre
36. Põlva 211050 Kalmetu
37. Põlva 212270 Kooraste Palujärv
38. Põlva 209490 Lootvina Särgjärv
39. Põlva 211360 Meelva
40. Põlva 212980 Nohipalu Mustjärv
41. Põlva 213020 Orava Mustjärv
42. Põlva 211030 Piigandi Mustjärv
43. Põlva 211290 Pikamäe
44. Põlva 212491 Vana-Koiola Soojärv
45. Põlva 211160 Viira
46. Pärnu 206440 Lavassaare
47. Saare 207170 Koigi Pikkjärv
48. Saare 207180 Naestejärv
49. Tartu 209510 Järvselja
50. Tartu 208550 Leegu
51. Tartu 208560 Soitsejärv
52. Tartu 209180 Valguta Mustjärv
53. Valga 213230 Kaagjärv
54. Valga 213670 Koobassaare
55. Valga 211690 Koolja e Kuulja
56. Valga 211520 Lasa
57. Valga 211980 Pülme
58. Valga 213750 Ubajärv
59. Valga 211620 Virna
60. Valga 211780 Virtsjärv
61. Valga 213690 Väike Apja
62. Valga 213350 Õdre
63. Valga 211560 Riiska
64. Viljandi 211420 Alatsi
65. Viljandi 207490 Parika
66. Viljandi 207393 Öördi
67. Võru 215540 Idina
68. Võru 214540 Järvemäe
69. Võru 215100 Kellamäe Mustjärv
70. Võru 214480 Kirikumäe Kõrbjärv
71. Võru 213280 Kungjärv
72. Võru 212740 Lauga
73. Võru 212860 Listaku soojärv
74. Võru 215340 Luikjärv
75. Võru 214500 Pedejärv
76. Võru 215290 Preeksa
77. Võru 214541 Tserepi
78. Võru 214130 Tuuljärv
79. Võru 213580 Väike Pehmejärv
80. Võru 213460 Väike Saarjärv
81. Võru 213970 Vällamäe Külajärv

1) Veekogu kood, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. amääruses nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» (RT I 1996, 58, 1090; 1997, 73, 1205; 2000, 80, 513).

Keskkonnaministri 22. juuni 2001. a määruse nr 33 «Pinnaveekogude veeklassid, veeklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning veeklasside määramise kord»
lisa 2

PEAMISELT EUTROOFSETE EHK ROHKETOITELISTE JÄRVEDE NIMEKIRI

Jrk nr Maakond Kood1) Järve nimi
1. Harju 202090 Aegviidu Vahejärv
2. Harju 200930 Jussi Suurjärv
3. Harju 200770 Jussi Veinjärv
4. Harju 200290 Järvi Pikkjärv
5. Harju 202930 Kernu Paisjärv
6. Harju 203180 Kiruvere
7. Harju 203130 Kootsjärv
8. Harju 202080 Nikerjärv
9. Harju 202130 Purgatsi
10. Harju 202890 Riisipere paisjärv
11. Harju 203040 Rõõsa
12. Harju 202900 Turvaste Valgejärv
13. Harju 202830 Tänavjärv
14. Harju 200041 Ulgulaht
15. Harju 202100 Urbukse
16. Hiiu 203790 Venelaht
17. Ida-Viru 202620 Ahnejärv
18. Ida-Viru 202560 Aknajärv
19. Ida-Viru 202600 Jaala
20. Ida-Viru 203500 Jõuga Pesujärv
21. Ida-Viru 203510 Jõuga Liivjärv
22. Ida-Viru 203490 Jõuga Linajärv
23. Ida-Viru 202650 Kirjakjärv
24. Ida-Viru 202570 Kuradijärv
25. Ida-Viru 202680 Kurtna Haugjärv
26. Ida-Viru 201500 Kurtna Liivjärv
27. Ida-Viru 202780 Kurtna Linajärv
28. Ida-Viru 202750 Kurtna Saarejärv
29. Ida-Viru 202590 Kurtna Valgejärv
30. Ida-Viru 202610 Martiska
31. Ida-Viru 202520 Nootjärv
32. Ida-Viru 202740 Nõmmejärv
33. Ida-Viru 201510 Rääkjärv
34. Ida-Viru 202760 Räätsma
35. Ida-Viru 201410 Uljaste
36. Ida-Viru 202540 Virtsike
37. Jõgeva 206510 Elistvere
38. Jõgeva 205700 Ilmjärv
39. Jõgeva 205710 Kaiavere
40. Jõgeva 205780 Kaiu
41. Jõgeva 205540 Kuremaa
42. Jõgeva 205680 Prossa
43. Jõgeva 205550 Ruskavere
44. Jõgeva 205560 Ruskavere Nõmmejärv
45. Jõgeva 206530 Saadjärv
46. Jõgeva 205730 Saare
47. Järva 202160 Jäneda Kalijärv
48. Järva 203291 Käravete paisjärv
49. Järva 205030 Väinjärv
50. Lääne 203900 Karjase
51. Lääne 205140 Mägari
52. Lääne 204560 Prestviek
53. Lääne 203971 Sutlepa laht
54. Lääne-Viru 202410 Aravuse
55. Lääne-Viru 205060 Tammiku e Väike Tammiku
56. Lääne-Viru 200380 Viitna Linajärv
57. Lääne-Viru 200390 Viitna Pikkjärv
58. Põlva 212280 Erastvere
59. Põlva 211050 Hurmi
60. Põlva 210990 Ihamaru Palojärv
61. Põlva 212240 Jõksi
62. Põlva 212920 Järvepää e Kahkva
63. Põlva 210680 Kangru e Krüüdneri
64. Põlva 211070 Kiidjärv
65. Põlva 212490 Koiola
66. Põlva 212320 Kooraste Kõverjärv
67. Põlva 212300 Kooraste Pikkjärv
68. Põlva 211400 Lüübnitsa
69. Põlva 211110 Mooste
70. Põlva 212970 Nohipalu Valgjärv
71. Põlva 213040 Orava Mõisajärv
72. Põlva 210780 Otepää Pikajärv
73. Põlva 210770 Otepää Valgjärv
74. Põlva 211270 Partsi Mõisajärv
75. Põlva 211390 Peresi Umbjärv
76. Põlva 210840 Piigandi
77. Põlva 213030 Solda
78. Põlva 212470 Tilsi Kõrbjärv
79. Põlva 212480 Tilsi Pikkjärv
80. Põlva 212380 Uiakatsi
81. Põlva 210910 Veskimõisa
82. Põlva 210850 Vähkjärv
83. Põlva 213054 Õrsava e Värska
84. Pärnu 205400 Kaisma
85. Pärnu 207340 Tõhela
86. Saare 208700 Kaalupi laht
87. Saare 206790 Kiljatu
88. Saare 215891 Koltsi
89. Saare 207080 Kooru
90. Saare 208870 Linnulaht
91. Saare 207870 Oesaare laht
92. Saare 208201 Purma abajas
93. Saare 206690 Põdragu
94. Saare 207950 Põldalune laht
95. Saare 209530 Riksu
96. Saare 207680 Saaremaa Karujärv
97. Saare 206810 Saka
98. Saare 206730 Sarapiku
99. Saare 206251 Suuremõisa laht
100. Saare 207620 Suursilm
101. Tallinn 200130 Harku
102. Tartu 208470 Agali
103. Tartu 208580 Ahijärv
104. Tartu 205910 Alatskivi e Kokora Kaanjärv
105. Tartu 209330 Arbi
106. Tartu 208540 Kalli
107. Tartu 208430 Karijärv
108. Tartu 210620 Kavandi Suurjärv
109. Tartu 208410 Keeri
110. Tartu 210090 Kodijärv
111. Tartu 205870 Kokora Mustjärv
112. Tartu 209480 Kriimani
113. Tartu 205880 Kuningvere
114. Tartu 206560 Lahepera
115. Tartu 208510 Lavatsi
116. Tartu 209350 Nõo e Suur Karujärv
117. Tartu 210060 Pangodi
118. Tartu 207560 Peipsi
119. Tartu 208500 Poka
120. Tartu 208440 Raadi
121. Tartu 209340 Vaikne
122. Tartu 207530 Vasula
123. Tartu 209320 Verevi
124. Tartu 209240 Viisjaagu
125. Tartu 205900 Vila
126. Tartu 209270 Vissi
127. Tartu 210100 Väike Kodijärv
128. Valga 213660 Aheru
129. Valga 210500 Arula Perajärv
130. Valga 210182 Hellenurme paisjärv
131. Valga 212000 Inni
133. Valga 210550 Juusa
134. Valga 211730 Jääva
135. Valga 210360 Kaarna
136. Valga 211570 Kada
137. Valga 213310 Kallete
138. Valga 210170 Kalmejärv
139. Valga 213190 Karula Pikkjärv
140. Valga 213300 Karula Savijärv
141. Valga 211800 Koorküla Valgjärv
142. Valga 213270 Korijärv
143. Valga 210370 Kurnakese
144. Valga 209992 Kurvitse
145. Valga 210590 Kääriku
146. Valga 213370 Köstrejärv
147. Valga 212020 Lambahanna
148. Valga 212290 Liinujärv
149. Valga 212060 Lubjaahju
150. Valga 210120 Mõrtsuka
151. Valga 210480 Mäha
152. Valga 212040 Naha
153. Valga 211601 Nauska
154. Valga 210130 Nõuni
155. Valga 210520 Nüpli
156. Valga 210510 Otepää Kärnjärv
157. Valga 211660 Petajärv
158. Valga 211710 Pikre
159. Valga 210420 Pilkuse
160. Valga 209970 Põhtjärv
161. Valga 210220 Päidla Ahvenjärv
162. Valga 210150 Päidla Kõverjärv
163. Valga 210200 Päidla Mõisajärv
164. Valga 210210 Päidla Suurjärv
165. Valga 210140 Päidla Uibojärv
166. Valga 210230 Päidla Väikejärv
167. Valga 210530 Pühajärv
168. Valga 213400 Rebase
169. Valga 212150 Restu paisjärv
170. Valga 211600 Rooni
171. Valga 210160 Räbijärv
172. Valga 214972 Räime e Õrro
173. Valga 210470 Saagjärv
174. Valga 211821 Soolikse
175. Valga 213290 Tohvri Kogrejärv
176. Valga 213360 Tollari
177. Valga 210570 Tornijärv
178. Valga 212800 Tsolgo Mustjärv
179. Valga 212820 Tsolgo Pikkjärv
180. Valga 210280 Tõukajärv
181. Valga 211480 Tündre
182. Valga 211770 Udsu
183. Valga 210000 Vanamõisa (Tõrva)
184. Valga 212030 Vidrike
185. Valga 212010 Voki
186. Valga 209993 Vooru Umbjärv
187. Valga 210410 Väike Juusa
188. Valga 210110 Väike Nõuni
189. Viljandi 209060 Aidu
190. Viljandi 207400 Auksi
191. Viljandi 209040 Holstre
192. Viljandi 209850 Kariste
193. Viljandi 207480 Karula
194. Viljandi 208310 Laose Valgjärv
195. Viljandi 206461 Lõhavere Paisjärv
196. Viljandi 209820 Muti
197. Viljandi 209910 Mäeküla
198. Viljandi 209941 Purgi = Purki
199. Viljandi 207470 Pärsti e Kuuni
200. Viljandi 208340 Rõika e Rõikjärv
201. Viljandi 208360 Sinialliku
202. Viljandi 208350 Tillijärv e Pirmastu
203. Viljandi 209010 Viisu Kõverjärv
204. Viljandi 208280 Viljandi
205. Viljandi 207420 Võistre
206. Viljandi 208380 Võrtsjärv
207. Viljandi 208970 Õisu
208. Võru 214490 Alasjärv
209. Võru 215070 Hanija
210. Võru 215550 Hino
211. Võru 215580 Hino Mustjärv
212. Võru 213860 Kaasjärv
213. Võru 213910 Kahrila
214. Võru 212750 Karsna
215. Võru 213830 Kasaritsa Vähkjärv e Kubija Vähajärv
216. Võru 214020 Kaussjärv
217. Võru 214370 Kavadi
218. Võru 214360 Kavadi Alajärv
219. Võru 215210 Kikkajärv
220. Võru 214470 Kirikumäe
221. Võru 215320 Kisejärv
222. Võru 213780 Kubija
223. Võru 214080 Kurgjärv
224. Võru 212900 Lasva
225. Võru 212410 Lõõdla
226. Võru 215200 Majori
227. Võru 215500 Misso Saarjärv
228. Võru 215590 Murati
229. Võru 214291 Mäestjärv
230. Võru 213980 Mäetilga
231. Võru 214270 Noodasjärv
232. Võru 215670 Pabra
233. Võru 215310 Pahi
234. Võru 212840 Paidra
235. Võru 215080 Palujüri
236. Võru 212760 Pille
237. Võru 214530 Plaani Külajärv
238. Võru 213890 Puiga
239. Võru 215520 Pullijärv
240. Võru 215620 Põrste
241. Võru 214010 Ratasjärv
242. Võru 214030 Rõuge Suurjärv
243. Võru 214050 Rõuge Valgjärv
244. Võru 215500 Saarjärv (Misso)
245. Võru 215450 Savioja Suur Soojärv
246. Võru 214320 Sinepijärv e Tahkri
247. Võru 213720 Suur Marujärv
248. Võru 213450 Suur Saarjärv
249. Võru 215400 Sõdaaluse
250. Võru 212620 Tamula
251. Võru 214000 Tõugjärv
252. Võru 212160 Uhtjärv
253. Võru 212610 Vagula
254. Võru 214430 Vaskna
255. Võru 213430 Veetka e Viitka
256. Võru 213810 Verijärv
257. Võru 214110 Vihtla
258. Võru 215171 Väike Palkna
259. Võru 214090 Väikjärv
260. Võru 212540 Väimela Alajärv
261. Võru 212530 Väimela Mäejärv
262. Võru 213600 Ähijärv

1) Veekogu kood, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 18. juuli 1996. amääruses nr 191 «Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine» (RT I 1996, 58, 1090; 1997, 73, 1205; 2000, 80, 513).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json