Teksti suurus:

Nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2001, 84, 1153

Nõuded põllumajanduslooma tapaeelse pidamise ja kohtlemise kohta

Vastu võetud 28.06.2001 nr 45

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse» (RT I 2001, 3, 4) § 12 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Määruses käsitletakse põllumajanduslooma (edaspidi loom) mahalaadimist, tapaeelset pidamist ja kohtlemist tapamajas.

§ 2. Üldised nõuded

(1) Looma mahalaadimisel, tapaeelsel pidamisel ja kohtlemisel tapamajas tuleb vältida loomale valu ja kannatuste põhjustamist, mis ei ole hädavajalikud.

(2) Vedamisel või tapamajja saabudes haigestunud, nõrgad või vigastunud loomad tuleb kohe hädatappa. Kõik võõrutamata loomad tuleb kohe tappa. Hädatapmine tuleb läbi viia põhjustades loomale vähimat valu ja kannatusi. Liikumisvõimetud loomad tuleb hädatappa kohas, kus nad on, või vedada tapmiskohta, kui see ei põhjusta neile valu ja kannatusi. Liikumisvõimetu looma vedamiseks võib kasutada käru või liikuvat platvormi.

(3) Kui lõikes 2 nimetatud loomi ei ole võimalik kohe hädatappa, siis tuleb nad eraldada ja tappa võimalikult ruttu, hiljemalt kahe järgneva tunni jooksul arvates tapamajja saabumisest.

(4) Loomi, kes võivad üksteist vigastada liigi, soo, vanuse, päritolu või muude asjaolude tõttu, tuleb hoida eraldi.

2. peatükk
LOOMA TAPAEELSE PIDAMISE NÕUDED

§ 3. Nõuded loomade tapaeelse pidamise ruumi kohta tapamajas

(1) Loom, keda ei suunata kohe tapmisele, tuleb paigutada tapaeelseks pidamiseks ettenähtud ruumi või ehitisse, mis tagab looma kaitse kahjulike ilmastiku- ja muude mõjude eest. Väliaedikute seisukord peab kindlustama looma kaitse füüsikaliste, keemiliste ja muude tervist kahjustavate tegurite eest.

(2) Tapamajas peab olema looma tapaeelseks pidamiseks piisavalt ruume.

(3) Lõikes 1 nimetatud ruumis peab olema looma tapaeelseks pidamiseks kohane sisustus ja seadmed.

(4) Looma latri põrand ei tohi olla libe ega loomale ohtlik.

(5) Ruumi ventilatsioon peab tagama loomale sobiva mikrokliima.

(6) Sobival tasemel kunstlik valgustus peab võimaldama looma jälgimist igal ajal. Tapamajas peab olema võimalus elektri tootmiseks elektrikatkestuse ajal.

(7) Kui looma peetakse tapaeelse pidamise ruumis üle öö, peavad vajadusel olema seal looma lõastamisvahendid ning piisaval hulgal sobivat allapanu.

§ 4. Looma pidamine tapamajas

(1) Looma olukorda ja tervislikku seisundit tuleb kontrollida vähemalt igal hommikul ja õhtul.

(2) Tapamajas tapaeelselt peetaval loomal peab olema võimalus saada pidevalt joogivett temale sobivast seadmest.

(3) Looma, keda ei tapeta 12 tunni jooksul arvates tapamajja saabumisest, peab mõõdukalt söötma sobivate ajavahemike järel. Lõastamata looma tuleb sööta viisil, mis võimaldaks häirimatult süüa. Kõik võõrutamata loomad tuleb kohe tappa.

(4) Loom, keda peetakse tapamajas 12 tundi ja enam, peab olema aedikusse paigutatud ja vajadusel lõastatud viisil, mis võimaldab loomal olla puhkeasendis vastavalt tema liigi eripärale.

(5) Loom tuleb tapakohta viia vahetult enne tapmist.

3. peatükk
LOOMA TAPAEELSE KOHTLEMISE NÕUDED

§ 5. Looma kohtlemine mahalaadimisel ja tapaeelsel pidamisel

(1) Loom tuleb maha laadida kohe pärast tapamajja saabumist. Viivituse korral tuleb looma kaitsta ilmastiku- ja muude mõjude eest. Kui loom on olnud niiske ilmaga kõrge temperatuuri käes, tuleb ta sobival viisil jahutada.

(2) Looma mahalaadimiseks tuleb kasutada selleks sobivaid vahendeid. Looma mahalaadimisvahend ja käiguteed peavad vajaduse korral olema varustatud külgkaitsetega ja olema sellise ehitusega, mis hoiab ära loomade vigastumise. Laadimisvahendi ja käiguteede põrandapind peab olema kaetud libisemist takistava materjaliga. Väljumis- ja sisenemisteed peavad olema võimalikult väikese kaldega.

(3) Looma ei tohi hirmutada, ärritada ega halvasti kohelda. Looma ei tohi lüüa ega suruda nende tundlikule kehapiirkonnale. Keelatud on tegevused nagu sabade keeramine, purustamine ja murdmine ning silmadest haaramine. Looma ei ole lubatud tõsta peast, sabast ega karvadest või muudest kehaosadest, s.t viisil, mis põhjustab loomale valu ja kannatusi.

(4) Loomade juhtimisel tuleb arvestada nende grupidünaamilise liikumise harjumusega. Vajadusel tuleb loomi veovahendist välja juhtida ükshaaval. Looma juhtimiseks on lubatud kasutada ainult selleks otstarbeks mõeldud vahendeid, mille toime tohib olla üksnes lühiajaline.

(5) Elektripiitsa on lubatud kasutada ainult täiskasvanud veise ja sea puhul, kes keeldub liikumast. Vältida tuleb üle kahe sekundi kestvat elektrišokki ja ruumipuudusest tekkivat paanikat. Elektrišokki on lubatud kasutada ainult looma tagapoole lihastele.

(6) Elektrilise uimastamise vahendeid ei ole lubatud kasutada looma liikumise piiramise või liikuma sundimise jaoks.

§ 6. Konteineris veetava looma tapaeelse kohtlemise nõuded

(1) Konteinerit, milles veetakse loomi, ei tohi lasta kukkuda, samuti loopida ega kallutada. Kui võimalik, tuleb konteinerid maha laadida mehaaniliselt.

(2) Perforeeritud või painduvate põrandatega konteineris tapamajja saabunud looma mahalaadimisel tuleb olla eriti hoolikas, et vältida looma vigastamist. Vajadusel tuleb loomi ükshaaval konteinerist välja juhtida.
1 Euroopa Ühenduse direktiiv 93/119/EC

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Heiki KRANICH

Toidu ja kaubanduse asekantsleri kt
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json