Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 "Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2005
Avaldamismärge:RT I 2005, 13, 69

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määruse nr 108 "Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 28.02.2005 nr 42

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 27 lõike 3 ja § 89 lõike 1 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

(1) Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» (RT I 1997, 45, 727; 1999, 25, 372; 37, 477; 52, 561; 87, 802; 2000, 2, 8; 34, 209; 52, 331; 71, 446; 100, 646; 2001, 53, 322; 67, 401; 2002, 15, 86; 101, 596) kinnitatud lisas 3 «Ida-Viru Maavalitsuse asukoht ja struktuur» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 alapunkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) arendus- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maakondlike andmekogude väljaarendamist ja pidamist, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri- ja maamajandusalaste ülesannete täitmist, riigihüpoteegi pidamist ja järelevalvet, maakorraldus- ja maareformialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liidu alase informatsiooni levitamist maakonnas;»;

3) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

(2) Vabariigi Valitsuse 3. juuni 1997. a määrusega nr 108 «Maavalitsuste asukoha ja struktuuri kinnitamine» kinnitatud lisas 5 «Järva Maavalitsuse asukoht ja struktuur» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 alapunkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) arendus- ja planeeringuosakond – korraldab maavalitsuse regionaalarengu- ja planeeringu-, haldusterritoriaalse jaotuse korralduse, ettevõtlus- ja infrastruktuurialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liidu struktuurifondide programmide elluviimist;»;

2) punkti 2 alapunkt 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Rakendussäte

Maavanematel viia maavalitsuse koosseis kooskõlla käesoleva määrusega muudetud struktuuriga kahe kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Peaminister Juhan PARTS

Regionaalminister Jaan ÕUNAPUU

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json