Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandum töötamisõigusega turismiviisade kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.05.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 8, 17

Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandum töötamisõigusega turismiviisade kohta

Vastu võetud 20.09.2004

Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandumi töötamisõigusega turismiviisade kohta ratifitseerimise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Eesti Vabariigi valitsus ja Austraalia valitsus

on Eesti ja Austraalia tihedama koostöö edendamiseks jõudnud järgmiste ühiste arusaamadeni.

1. Üldine

Memorandum väljendab Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse (edaspidi «pooled») ühiseid arusaamu ja eesmärke, mis puudutavad puhkuse ajal töötamise jaoks kehtivate korduva sissesõidu viisade (edaspidi «töötamisõigusega turismiviisa») andmist kaheteistkümne (12) kuu pikkuseks ajavahemikuks.

2. Viisade väljastamise tingimused

a) Kumbki pool väljastab töötamisõigusega turismiviisasid teise poole kodanikele:
(i) kes kavatsevad eelkõige veeta kindlaksmääratud ajavahemikul puhkuse vastavalt kas Eestis või Austraalias;
(ii) kes on viisa taotlemise ajal kaheksateist (18) kuni kolmkümmend (30) aastat (kaasa arvatud) vanad;
(iii) kellel ei ole kaasas neist sõltuvaid lapsi;
(iv) kes ei ole varem töötamisõigusega turismiviisa alusel Eestisse ega Austraaliasse saabunud;
(v) kellel on kehtiv pass ja tagasisõidupilet või piisavalt vahendeid, et osta tagasisõidupilet;
(vi) kellel on piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks vastavalt kas Eestis või Austraalias viibimise algperioodil;
(vii) kellel on hea tervis ja usaldusväärne taust.

b) Kumbki pool annab töötamisõigusega turismiviisa kasutajale vastavalt kas Eestis või Austraalias viibimise loa kuni kaheteistkümne (12) kuu pikkuseks ajavahemikuks.

c) Töötamisõigusega turismiviisa alusel Eestisse või Austraaliasse sisenenud isikud peavad järgima Eesti või Austraalia asjakohaseid õigusakte ega tohi asuda tööle töötamisõigusega turismiviisa eesmärgiga vastuolus olevatele ametikohtadele.

d) Eesti Vabariigi valitsus innustab Eesti noorte-, kultuuri- ja ühiskondlikke organisatsioone ning Austraalia valitsus Austraalia noorte-, kultuuri- ja ühiskondlikke organisatsioone osutama asjakohast nõustamisteenust vastavalt kas Eestisse või Austraaliasse töötamisõigusega turismiviisa alusel saabunud Eesti või Austraalia kodanikele.

e) Memorandumi rakendamise üksikasjad sätestatakse selle lisas. Lisa on memorandumi lahutamatu osa.

3. Peatamine

Punkti 5.3 kohaselt võib pool eeltoodud sätete rakendamise ajutiselt riigi poliitika tõttu täielikult või osaliselt peatada, teatades peatamisest teisele poolele diplomaatiliste kanalite kaudu.

4. Muutmine

Memorandumit võib igal ajal poolte kirjalikul kokkuleppel muuta.

5. Jõustumine ja kestus

5.1. Pooled teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu memorandumi jõustamiseks nõutava riigisisese menetluse lõppemisest.

5.2. Memorandum jõustub 30. päeval pärast viimase punktis 5.1 nimetatud teate laekumist ning selle kehtivus lõpeb pärast kolme kuu möödumist päevast, mil üks pooltest on esitanud kirjaliku teate memorandumi lõpetamise kohta.

5.3. Vaatamata memorandumi või mõne selle memorandumi sätte lõpetamisele või peatamisele, lubatakse isikul, kellel on lõpetamise või peatamise kuupäeval kehtiv töötamisõigusega turismiviisa olemas, siseneda nimetatud riiki või seal viibida ning töötada vastavalt viisale kuni viisa kehtivusaja lõppemiseni, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

Allkirjastatud 20. septembril 2004. aastal Tallinnas kahes eksemplaris eesti ja inglise keeles; mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Austraalia valitsuse nimel
Priit KOLBRE Richard ROWE

EESTI VABARIIGI VALITSUSE JA AUSTRAALIA VALITSUSE VASTASTIKUSE MÕISTMISE MEMORANDUMI TÖÖTAMISÕIGUSEGA TURISMIVIISADE KOHTA LISA

Käesoleva lisaga kinnitatakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi töötamisõigusega turismiviisade kohta (edaspidi «memorandum») menetluse üksikasjad.

1) Nii Eesti kui ka Austraalia puhul on puhkuse ajal töötamise programmi raames toimuvate külastuste põhieesmärk puhkus ning töötamine on teisejärguline. Silmas peetakse seda, et töötamisõigusega turismiviisa kasutaja ei tööta tervet külastuse aega kahtteist (12) kuud.

2) Austraalia kodanike töötamisõigusega turismiviisa taotlused võib esitada igasse viisataotlusi menetlevasse Eesti välisesindusse. Eesti kodanike töötamisõigusega turismiviisa taotlused võib esitada otse Austraalia Suursaatkonda Berliinis. Taotluse võib edastada ka elektrooniliselt Interneti kaudu, kui taotleja viibib taotluse esitamise ja viisa väljastamise ajal väljaspool Austraaliat.

3) Nii Eesti kui ka Austraalia töötamisõigusega turismiviisa võimaldab automaatselt töötada ja ajutiselt elada vastavalt kas Eestis või Austraalias.

4) Nii Eestis kui ka Austraalias võib töötamisõigusega turismiviisa kasutaja osaleda kuni kolmekuulisel (3) koolitusel või väljaõppel.

5) Memorandumi järgi ei kohaldata Eestis ega Austraalias töötamisõigusega turismiviisa kasutajale piiranguid töö liigi suhtes. Kuid nii Eestis kui ka Austraalias sõltub teatud erialale töölevõtmine selle eriala kvalifikatsioonitunnistuse tunnustamisest ja sellel praktiseerimiseks vajalikust registreerimisest.

6) Eesti poole töötamisõigusega turismiviisa kasutaja tohib Austraalias töötada ühe tööandja juures kuni kolm (3) kuud ilma sisserände-, siseasjade ja kultuuriministeeriumi kantsleri ( Secretary of the Department of Immigration and Indigenous and Multicultural Affairs) loata.

7) Austraalia poole töötamisõigusega turismiviisa kasutaja tohib Eestis töötada ühe tööandja juures kuni kolm kuud ilma eelneva registreerimiseta Kodakondsus- ja Migratsiooniametis.

8) Vajaduse korral võivad nii Eestis kui ka Austraalias valitsuse esindajad taotlejaid küsitleda, et selgitada neile viisa väljastamise asjakohasus.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO WORKING HOLIDAY VISAS
Signed on the 20 of September 2004 at Tallinn

The Government of the Republic of Estonia and the Government of Australia,

In a spirit of promoting closer co-operation between Estonia and Australia have reached the following understandings:

1. General

This Memorandum expresses the understandings and intentions of the Government of the Republic of Estonia and the Government of Australia (hereinafter referred to as “the Parties”) in relation to granting multiple entry visas valid for working holidays for a period of twelve (12) months (hereinafter referred to as “working holiday visas”).

2. Terms of Issue of Visas

a) Each Party will issue working holiday visas to citizens of other Party who:
(i) intend primarily to holiday in Estonia or Australia, as the case may be, for a specified period;
(ii) are aged between eighteen (18) and thirty (30) years inclusive at the time of application for the visa;
(iii) are persons who are not accompanied by dependent children;
(iv) have not previously entered Estonia or Australia on a working holiday visa;
(v) possess a valid passport and a return travel ticket or sufficient funds with which to purchase such a ticket;
(vi) possess reasonable funds for their maintenance during the period of initial stay in Estonia or Australia, as the case may be; and
(vii) have good health and a sound background.

b) Each Party will grant to the holder of a working holiday visa permission to stay in Estonia or Australia, as the case may be, for a period of up to twelve (12) months.

c) Persons who have entered Estonia or Australia on a working holiday visa will be required to comply with the respective laws and regulations of Estonia or Australia and not to engage in employment that is contrary to purpose for which the working holiday visa was granted.

d) The Government of Australia will encourage youth, cultural and community organisations in Australia, and the Government of the Republic of Estonia will encourage youth, cultural and community organisations in Estonia, to provide appropriate counselling facilities for Estonian citizens and Australian citizens respectively who have entered Estonia or Australia, as the case may be, on working holiday visas.

e) Details on how this Memorandum will operate are set out in the Annex. The Annex is an integral part of this Memorandum.

3. Suspension

Subject to paragraph 5.3, either Party may temporarily suspend the foregoing provisions in whole or in part for reasons of public policy by notifying the other Party of such a suspension through the diplomatic channel.

4. Amendment

Amendments to this Memorandum may be made at any time by a written arrangement between the Parties.

5. Commencement and Duration

5.1. Each of the Parties will notify the other Party, through the diplomatic channels, of the completion of the internal procedures for bringing this Memorandum into effect.

5.2. This Memorandum will take effect from the thirtieth day following receipt of the last of the notifications referred to in the preceding sub-paragraph, and will continue in effect until terminated following the expiry of three months from the date of written notice that a Party wishes to terminate it.

5.3. Notwithstanding any termination or any suspension of this Memorandum or of any provisions of this Memorandum, unless otherwise mutually consented to by the Parties, any person who at the date of such termination or suspension already holds a valid working holiday visa will be permitted to enter and/or remain in such country and to work in accordance with such visa until such visa expires.

Signed in duplicate at Tallinn on the 20th day of September 2004 in Estonian and English languages, each text being equally valid.

For the Government of the Republic of Estonia For the Government of Australia
Priit KOLBRE Richard ROWE

ANNEX TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO WORKING HOLIDAY VISAS

This Annex confirms the procedural details under which the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Estonia and the Government of Australia relating to Working Holiday Visas (hereinafter “the Memorandum”) will operate.

(1) For both Estonia and Australia, the principal purpose of visits under the Working Holiday Program is a holiday with work being incidental to the holiday. It is policy that the holder of Working Holiday visa does not work for the full twelve (12) months of the visit;

(2) Applications for working holiday visas from Australian citizens may be lodged at any foreign representation of the Republic of Estonia processing visa applications. Applications for working holiday visas from Estonian citizens may be lodged directly at the Australian Embassy in Berlin. Applications can also be lodged electronically through the Internet, provided the applicant is outside Australia at the time of lodgement and at the time of the grant of the relevant visa;

(3) In both Estonia and Australia, a Working Holiday visa will automatically allow the visa holder to work and reside temporarily in Estonia or Australia, as the case may be;

(4) In both Estonia and Australia, Working Holiday Makers will be permitted to engage in any studies or training for up to three (3) months;

(5) In either Estonia or Australia, subject to the Memorandum, there will be no restrictions on the type of employment Working Holiday Makers may undertake. Employment in a profession in both Estonia and Australia, however, is dependent upon recognition of qualifications and any rules of registration for practice in that profession;

(6) In Australia, Estonian Working Holiday Makers must not be employed by any one employer for more than three (3) months without the permission of the Secretary of the Department of Immigration and Indigenous and Multicultural Affairs;

(7) In Estonia, Australian Working Holiday Makers must not be employed by any one employer for more than three (3) months without registration with the Citizenship and Migration Board;

(8) For both Estonia and Australia, applicants will be interviewed when necessary by representatives of each Government to determine their eligibility for the grant of a visa.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json