Teksti suurus:

Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2009
Avaldamismärge:RTL 2005, 29, 402

Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine

Vastu võetud 03.03.2005 nr 22

Määrus kehtestatakse «Pakendiaktsiisi seaduse» (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531; 2003, 88, 591; 2004, 24, 165; 89, 611) § 7 lõike 3 alusel.

§ 1. Pakendi aktsiisideklaratsiooni vorm

Kehtestada pakendi aktsiisideklaratsiooni vorm (lisa).

§ 2. Rahandusministri määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 17. veebruari 1997. a määrus nr 20 «Aktsiisideklaratsiooni vormi kinnitamine» (RTL 1997, 35, 193) tunnistada kehtetuks.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 3. märtsi 2005. a määruse nr 22 «Pakendi aktsiisideklaratsiooni vormi kehtestamine»
lisa

Järelevalvet teostav tolliasutus

Isik (aktsiisimaksja)

Nimi ___________________________________________________________________________________

Registri- või isikukood______________________________________________________________________

Aadress, telefon, e-post____________________________________________________________________

Taaskasutusorganisatsioon

Nimi____________________________________________________________________________________

Registrikood _____________________________________________________________________________

Aadress, telefon, e-post ____________________________________________________________________

Lepingu nr ja kuupäev______________________________________________________________________

PAKENDI AKTSIISIDEKLARATSIOON

Deklareerimisperiood _________ kvartal/_________ aasta

Rida Pakend Taaskasutus-
kohustuse alatäitmine (%)
Aktsiisimäär (EEK) Maksustamisele kuuluva pakendi kogus (kg) Aktsiis (EEK)
A B C D E F
1. Tagatisrahaga joogipakend  
1.1. Klaas        
1.2. Plastik        
1.3. Metall        
2. Tagatisrahata joogipakend  
2.1. Klaas ja keraamika        
2.2. Plastik        
2.3. Metall        
2.4. Paber ja kartong, k.a kihiline kartong        
2.5. Muu        
3. Muu müügipakend  
3.1. Klaas ja keraamika        
3.2. Plastik        
3.3. Metall        
3.4. Paber ja kartong,
k.a kihiline kartong
       
3.5. Muu        

Aktsiis kokku

Kinnitan esitatud andmete õigsust

Nimi   Ametinimetus Allkiri Kuupäev

Pakendi aktsiisideklaratsiooni täitmise juhised

Pakendi aktsiisideklaratsiooni täidab ja esitab järelevalvet teostavale tolliasutusele aktsiisimaksja eest taaskasutusorganisatsioon juhul, kui aktsiisimaksja on pakendiaktsiisi seaduses sätestatud kohustused taaskasutusorganisatsioonile üle andnud. Deklaratsioonile märgitakse selle kohta sõlmitud lepingu number ja kuupäev ning samuti isiku andmed (deklaratsiooni osa «isik (aktsiisimaksja)»), kelle eest taaskasutusorganisatsioon kohustusi täidab.

Pakendi aktsiisideklaratsiooni märgitakse vastavalt tabelis toodud pakendi liigitusele järgmised andmed:

Veerg C Taaskasutuskohustuse alatäitmine on pakendiaktsiisi seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud pakendimaterjali taaskasutamise määra ja tegelikult taaskasutatud pakendimaterjali määra vahe protsentides.
Veerg D Pakendi aktsiisimäär vastavalt pakendiaktsiisi seaduses sätestatule kroonides kilogrammi kohta.
Veerg E Maksustamisele kuuluva pakendi kogus kilogrammides.
Veerg F Pakendilt maksmisele kuuluv aktsiisisumma kroonides, mis leitakse maksustamisele kuuluva pakendi koguse (veerg E) korrutamisel sama rea veerus D märgitud aktsiisimääraga.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json