Teksti suurus:

Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja 2

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.07.2010
Avaldamismärge:RTL 2001, 104, 1434

Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja 2

Veekeskkonnale ohtlike ainete nimistud 1 ja21
Keskkonnaministri 21. augusti 2001. a määrusnr 44

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40,655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283) § 26 5 lõike 2 alusel.

§1. Nimistu 1 ohtlikud ained

(1) «Veeseaduse» tähenduses kuuluvad oma mürgisuse, püsivusevõi bioakumuleerumisvõime tõttu nimistusse 1 ohtlikud ained järgmistest ainerühmadest:
1) halogeenorgaanilised ühendid ja ained, mis võivad neid veekeskkonnasmoodustada;
2) fosfororgaanilised ühendid;
3) tinaorgaanilised ühendid;
4) tsüaniidid;
5) veekeskkonnas kantserogeensete, mutageensete, teratogeensete või reproduktsiooni kahjustavate omadustega ühendid;
6) püsivad mineraalõlid ja naftapäritoluga süsivesinikud;
7) püsivad sünteetilised ained, mis võivad ujuda veepinnal, jäädaheljumisse või settida ning takistada vee kasutamist.
(2) Nimistusse 1 kuuluvad järgmised ohtlikud ained:

Ohtliku aine nimetus Keemiline koostis CAS nr2 EINECS nr3

Heksaklorotsükloheksaan (HCH):
1,2,3,4,5,6-HCH isomeerid
lindaan e gamma-HCH

C6H6Cl6 608-73-1 210-168-9
 
  58-89-9 200-401-2
1,2-dikloroetaan C2H4Cl2 107-06-2 203-458-1

DDT:
isomeeride 1,1,1-trikloro-2,2-bis-(p -klorofenüül)etaan;
1,1,1-trikloro-2-(o -klorofenüül)-2(p-klorofenüül)etaan;
1,1,1-dikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)-etüleen;
1,1,1-dikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)-etaan summa

C14H9Cl5 50-29-3 200-024-3
     
     
     
     

Pentaklorofenool (PCP)
2,3,4,5,6-pentakloro-1-hüdroksü-benseen ja selle soolad

C6HCl5O 87-86-5 201-778-6
     
Aldriin C12H8Cl6 309-00-2 206-215-8
Dieldriin C12H8Cl6O 60-57-1 200-484-5
Endriin C12H8Cl6O 72-20-8 200-775-7
Isodriin C12H8Cl6 465-73-6 207-366-2
Heksaklorobenseen (HCB) C6Cl6 118-74-1 204-273-9
Heksaklorobuta-1,3-dieen (HCBD) C4Cl6 87-68-3 201-765-5
Triklorometaan (kloroform) CHCl3 67-66-3 200-663-8
Trikloroetüleen C2HCl3 79-01-6 201-167-4
Tetrakloroetüleen C2Cl4 127-18-4 204-825-9
Triklorobenseen (TCB):
1,2,3-TCB;
1,2,4-TCB;
1,3,5-TCB
C6H3Cl3
87-61-6
120-82-1
108-70-3

201-757-1
204-428-0
203-608-6
Süsiniktetrakloriid CCl4 56-23-5 200-262-8

Elavhõbe (Hg)

Keemiline element Hg ja elavhõbedaühendites sisalduv Hg

Kaadmium (Cd)

Keemiline element Cd ja kaadmiumiühendites sisalduv Cd

§2. Nimistu 2 ohtlikud ained

(1) Nimistusse 2 kuuluvad muud § 1 lõikes 1 loetletud ainerühmade ained ning järgmistesse ainerühmadesse kuuluvad ained:
1) metallid, metalloidid ja nende ühendid;
2) taimekaitsevahendid ja biotsiidid ning nende derivaadid, mis ei esine nimistus 1;
3) vee või veekogust saadud inimese toiduks tarvitatavate saaduste (nt kalad jms) maitset ja lõhna tugevalt mõjutavad ühendid ning ühendid, mis võivadveekeskkonnas selliste ühendite moodustumist põhjustada;
4) mittepüsivad mineraalõlid ja naftapäritoluga süsivesinikud;
5) fluoriidid;
6) hapnikusisaldust ebasoodsalt mõjutavad ained.

(2) Nimistusse 2 kuuluvad järgmised ained:

Ohtliku aine nimetus Keemiline koostis CAS nr2 EINECS nr3
Antimon (Sb)      
Arseen4 (As)      
Baarium (Ba)      
Berüllium (Be)      
Boor (B)      
Hõbe (Ag)      
Koobalt (Co)      
Kroom(VI) (Cr)4      
Molübdeen (Mo)      
Nikkel4 (Ni)      
Plii4 (Pb)      
Seleen4 (Se)      
Tallium (Tl)      
Telluur (Te)      
Tina (Sn)      
Titaan (Ti)      
Toorium (Th)      
Tsink4 (Zn)      
Uraan (U)      
Vanaadium (V)      
Vask4 (Cu)      
1,1,1-trikloroetaan4 C2H3Cl3 71-55-6 200-756-3
1-aluselised fenoolid:
kresoolid:
o-kresool,
m-kresool,
p-kresool;
ksülenoolid;
etüülfenoolid;
monoklorofenoolid;
diklorofenoolid;
triklorofenoolid
 
C7H8O
 

95-48-7
108-39-4
106-44-5


202-423-8
203-577-9
203-398-6
Alakloor C14H20ClNO2 15972-60-8 240-110-8
Ammoniaak NH3 7664-41-7 231-635-3
Atratsiin C8H14ClN5 1912-24-9 217-617-8
Atsiinfoss-etüül4 C12H16N3O3PS2 2642-71-9 220-147-6
Atsiinfoss-metüül4 C10H12N3O3PS2 86-50-0 201-676-1
Benseen C6H6 71-43-2 200-753-7
Diklorofoss4 C4H7Cl2O4P 62-73-7 200-547-7
Diklorometaan CH2Cl2 75-09-2 200-838-9
Diuroon C9H10Cl2N2O 330-54-1 206-354-4
Endosulfaan C9H6Cl6O3S 115-29-7 204-079-4
Fenitrotion4 C9H12NO5PS 122-14-5 204-524-2
Fention4 C10H15O3PS2 55-38-9 200-231-9

Fosfor
Fosfor lihtainena ja anorgaanilised fosforiühendid

Heptakloor4 C10H5Cl7 76-44-8 200-962-3
Indeen C9H8 95-13-6 202-393-6
Isoproturoon C12H18N2O 34123-59-6 251-835-4
Kloorfenviinfoss C12H14Cl3O4P 470-90-6 207-432-0
Kloorpürifoss C9H11Cl3NO3PS 2921-88-2 220-864-4
Klordaan4   57-74-9 200-349-0
Malatioon4 C10H19O6PS2 121-75-5 204-497-7
Mirex4 C10Cl12 2385-85-5 219-196-6

Nitritid

Paratioon4 C10H14NO5PS 56-38-2 200-271-7
Paratioon-metüül4 C8H10NO5PS 298-00-0 206-050-1
Pentaklorobenseen C6HCl5 608-93-5 210-172-0
Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH):
Antratseen C14H10 120-12-7 204-371-1
Benso(a)püreen C20H12
50-32-8

200-028-5
Benso(b)fluoranteen C20H12
205-99-2

205-911-9
Benso(g,h,i)perüleen C22H12 191-24-2
205-883-8
Benso(k)fluoranteen C20H12 207-08-9 205-916-6
Fluoranteen C16H10 206-44-0 205-912-4
Indeno(1,2,3-cd)püreen C22H12 193-39-5 205-893-2
Naftaleen C10H8 91-20-3 202-049-5
Polüklooritud bifenüülid (PCB)   1336-36-3 215-648-1

Räni

Räni toksilised ja püsivad orgaanilised ühendid, välja arvatud bioloogiliselt ohutud või kiiresti ohututeks ühenditeks lagunevad räniorgaanilisedühendid

Simasiin C7H12ClN5 122-34-9 204-535-2
Toksafeen4   8001-35-2 232-283-3
Tributüültina C12H28Sn 688-73-3 211-704-4
Trifluraliin C13H16F3N3O4 1582-09-8 216-428-8
Trikloronitrometaan4 CCl3NO2 76-06-2 200-930-9

(3) Kui tõestatakse mõne nimistusse 2 kuuluva aine kantserogeensed,mutageensed, teratogeensed või reproduktsiooni kahjustavad omadused veekeskkonnas või selle kaudu, tuleb see aine lugeda kuuluvaks nimistusse 1.

(4) Ohtlikud ained, mida pole käesolevas määruses loetletud, kuid mille sisaldus on inimtegevuse tagajärjel keskkonnas kõrgenenud, loetakse kuuluvaiks nimistusse 2.

§3. Rakendussätted

(1) Nimistud 1 ja 2 vaadatakse üle ja ajakohastatakse iga nelja aasta tagant.

(2) Määrus jõustub 1. aprillil 2002. A.

1 Euroopa Liidu direktiivid:
76/464/EMÜ «Teatud ohtlike ainete veekeskkonda juhtimisest põhjustatud reostus» (EÜT L 194, 25.07.1976, lk 26);
82/176/EMÜ «Elavhõbedaheidete piirväärtused jakvaliteedieesmärgidkloorleelis-elektrolüüsitööstusele» (EÜT L 81, 27.03.1982, lk 29);
84/156/EMÜ «Elavhõbedaheidete piirväärtused jakvaliteedieesmärgid muudele sektoritele lisaks kloorleelis-elektrolüüsitööstusele» (EÜT L 74,17.03.1984, lk 49);
83/513/EMÜ «Kaadmiumiheidete piirväärtused jakvaliteedieesmärgid» (EÜT L 291, 24.10.1983, lk 1);
86/280/EMÜ «Direktiivi 76/464/EMÜ lisas esitatud nimistu 1 teatud ohtlike ainete heidete piirväärtused ja kvaliteedieesmärgid» (EÜT L 181,04.07.1986, lk 16);
88/347/EMÜ «Täiendused direktiivi 86/280/EMÜ lisale 2 direktiivi76/464/EMÜ lisas esitatud nimistu 1 teatud ohtlike ainete heidete piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta» (EÜT L 158, 25.06.1988, lk 35);
90/415/EMÜ «Täiendused direktiivi 86/280/EMÜ lisale 2 direktiivi76/464/EMÜ lisas toodud nimistu 1 teatud ohtlike ainete heidete piirväärtuste jakvaliteedieesmärkide kohta» (EÜT L 219, 14.08.1990, lk 49);
84/491/EMÜ «Heksaklorotsükloheksaani heidete piirväärtused jakvaliteedieesmärgid» (EÜT L 274, 17.10.1984, lk 11);
80/68/EMÜ «Põhjavee kaitse teatud ohtlike ainetega reostamisevastu» (EÜT L 20, 26.01.1980, lk 43);
2000/60/EÜ «Ühenduse veepoliitika-alane tegevusraamistik»(veepoliitika raamdirektiiv) (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).
2 CAS nr – Chemical Abstract Service'i kemikaaliregistreerimisnumber.

3 EINECS nr – Euroopa kaubanduslike keemiliste aineteloetelu ( European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – EINECS ) number.
4 Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitsekonventsiooniga (RT II 1995, 11/12, 57) reguleeritud ohtlik aine.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json