Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Beneluxi liikmesriikide valitsuste (Belgia Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik) vaheline kokkulepe riigis ebaseaduslikult viibivate isikute tagasivõtmise kohta (tagasivõtmiskokkulepe)

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2005
Avaldamismärge:RT II 2005, 9, 21

Eesti Vabariigi valitsuse ja Beneluxi liikmesriikide valitsuste (Belgia Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik) vaheline kokkulepe riigis ebaseaduslikult viibivate isikute tagasivõtmise kohta (tagasivõtmiskokkulepe)

Prantsuse Vabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise riigis ebaseaduslikult viibivate isikute tagasivõtmise kokkuleppe ning Beneluxi liikmesriikide valitsuste ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise riigis ebaseaduslikult viibivate isikute tagasivõtmise kokkuleppe eelnõude heakskiitmine

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Sõlmitud 3. veebruaril 1999. a, jõustunud 1. veebruaril 2005. a

Eesti Vabariigi valitsus
ja
Beneluxi liikmesriikide valitsused
(Belgia Kuningriik, Hollandi Kuningriik, Luksemburgi Suurhertsogiriik),

lähtudes 11. aprilli 1960. a Beneluxi konventsiooni sätetest ning

edaspidi nimetatud «lepingupooled»,

soovides lihtsustada teise lepingupoole territooriumil ebaseaduslikult viibivate isikute, see tähendab isikute, kelle viibimine ei vasta või enam ei vasta riiki sisenemise ja seal viibimise nõuetele, samuti kodumaale vastavalt transiidi suhtes kehtivatele tingimustele tagasipöördunud isikute tagasivõtmist,

on koostöö vaimus ja vastastikkuse põhimõtte alusel kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1. Mõisted ja rakendusulatus

1. Käesoleva kokkuleppe mõttes on:
a) Beneluxi territoorium: Belgia Kuningriigi, Hollandi Kuningriigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi territooriumid ühiselt;
b) Eesti Vabariigi territoorium.

2. Käesoleva kokkuleppe mõttes tähendavad:
a) «kolmandad riigid»: mis tahes riiki peale Beneluxi riigi ning Eesti Vabariigi;
b) «kolmanda riigi kodanik»: mis tahes isikut, kes ei ole Beneluxi riikidest ühe kodanik või Eesti Vabariigi kodanik;
c) «välispiirid»:
(1) esimest ületatud piiri, mis ei ole lepingupoolte ühispiir;
(2) Beneluxi territooriumil või Eesti Vabariigi territooriumil asuvat mis tahes lennujaama või meresadamat, mille kaudu toimub kolmandatest riikidest pärinevate või sinna suunduvate isikute liikumine.

Artikkel 2. Lepingupoolte kodanike tagasivõtmine

1. Kumbki lepingupool võtab teise lepingupoole taotlusel formaalsusteta oma riigi territooriumile tagasi mis tahes isiku, kes taotleva lepingupoole riigi territooriumil viibides ei täida või enam ei täida riiki sisenemisele ja seal viibimisele kehtivaid tingimusi, juhul kui on tõestatud või kehtiva korra kohaselt eeldatakse, et isik omab taotlust saava lepingupoole riigi kodakondsust. Eelmainitu kehtib mis tahes isiku suhtes, kellelt pärast sisenemist taotleva lepingupoole riigi territooriumile on võõrandatud taotlust saava lepingupoole riigi kodakondsus ning kes ei ole taotlevalt lepingupoolelt saanud vähemalt kinnitust naturalisatsiooni kohta.

2. Taotleva lepingupoole palvel ning kooskõlas artiklis 6 sätestatuga vormistab taotlust saav pool viivitamata tagasivõetavate isikute väljasaatmiseks vajalikud reisidokumendid.

3. Taotlev lepingupool võtab selle isiku samadel tingimustel oma territooriumile jälle tagasi, juhul kui on vajalik edaspidine tõestus selle kohta, et isik ei omanud taotleva riigi territooriumilt lahkumise hetkel taotlust saava riigi kodakondsust. Eelnev ei kehti, kui tagasivõtmise kohustus tuleneb asjaolust, et taotlust saav lepingupool on sellelt isikult tema kodakondsuse võõrandanud pärast tema sisenemist taotleva lepingupoole riigi territooriumile, ilma et asjaosaline isik oleks taotlevalt lepingupoolelt saanud vähemalt kinnituse naturalisatsiooni kohta.

Artikkel 3. Kolmandate riikide kodanike tagasivõtmine

1. Kumbki lepingupool võtab teise lepingupoole taotlusel formaalsusteta oma riigi territooriumile tagasi kolmandate riikide kodanikud, kes ei vasta või enam ei vasta taotleva lepingupoole riigi territooriumile sisenemise ja seal viibimise tingimustele, juhul kui on tõestatud või kui kehtiva korra kohaselt eeldatakse, et need kolmanda riigi kodanikud on transiidina läbinud või viibinud taotlust saava lepingupoole riigi territooriumil.

2. Paragrahvis 1 toodud tagasivõtmise kohustus ei kehti üks-üheselt kolmanda riigi kodaniku kohta, kes sisenemisel taotleva lepingupoole riigi territooriumile omas selle lepingupoole poolt väljastatud kehtivat viibimisluba, või kes pärast sisenemist (sellesse riiki) on nimetatud lepingupoolelt taotlenud viibimisloa väljastamist.

3. Lepingupoolte eesmärgiks on eelkõige naaberriigi alamate väljasaatmine nende päritoluriiki.

4. Ülalnimetatud paragrahvi 1 sätteid ei rakendata juhul, kui taotlev lepingupool rakendab viisavaba sisenemise suhtes sama korda kolmandate riikidega, mille alam on asjaosaline isik.

Artikkel 4. Kolmandate riikide kodanike tagasivõtmine riiki sisenemise eest vastutava lepingupoole eest

1. Kui taotleva lepingupoole riigi territooriumile saabunud isik ei täida riiki sisenemisele ja seal viibimisele kehtivaid tingimusi ning kui sellel isikul on teise lepingupoole poolt väljastatud kehtiv viisa või taotlust saava lepingupoole poolt väljastatud kehtiv viibimisluba, võtab viimane taotletava lepingupoole nõudmisel selle isiku formaalsusteta oma territooriumile tagasi.

2. Kui kaks lepingupoolt on väljastanud viisa või viibimisloa, on tagasivõtmise eest vastutavaks lepingupooleks see, kelle viisa või viibimisluba aegub viimasena.

3. 1. ja 2. paragrahvi ei kohaldata transiitviisa väljastamisele.

Artikkel 5. Viibimisload

Viibimisloaks loetakse artikli 3 paragrahvi 2 ning artikli 4 mõistes mis tahes liiki luba, mille on väljastanud lepingupool, kes annab õiguse viibida oma territooriumil. Mõiste ei hõlma ajutist luba viibimiseks lepingupoolte territooriumil, mis on väljastatud asüülitaotluse läbivaatamiseks.

Artikkel 6. Isiku ja kodakondsuse tuvastamine

1. Vastavalt artikli 2 paragrahvis 1 ning artiklites 3 ja 4 määratletule tõendavad tagasivõetava isiku kodakondsust ning isikut järgmised kehtivad dokumendid:
– kehtiv kodaniku isikutunnistus;
– kehtiv pass või seda asendav pildiga reisidokument ( laissez-passer);
– sõjaväelase isikutunnistus või muu pildiga isikuttõendav koosseisulise sõjaväelase dokument;
– eespool nimetatud dokumendid, mille kehtivus on lõppenud tagasivõtmise taotluse esitamise päevaks.

2. Isikut ja kodakondsust eeldatakse vastavalt korrale järgmiste dokumentide alusel:
– eelmises paragrahvis näidatud dokumendist erinev dokument, mis võimaldab asjaosalist isikut kindlaks teha (juhiluba või muu);
– konsulaarregistreerimist tõendav dokument, kodakondsustunnistus või perekonnaseisuameti tõend.

3. Isiku ja kodakondsuse eeldust võib samuti kinnitada üks järgmistest dokumentidest:
– tunnistaja kirjalik tunnistus, mida kinnitavad pädeva taotleva lepingupoole ametivõimud;
– muud dokumendid, mis võimaldavad asjaosalise isiku kindlakstegemist;
– ülalnimetatud dokumentide fotokoopiad;
– asjaosalise isiku ülekuulamise protokoll, mida täielikult kinnitavad taotleva lepingupoole pädevad ametivõimud;
– keel, milles asjaosaline isik räägib.

Artikkel 7. Tagasivõtmistaotluse esitamine

1. Mis tahes tagasivõtmistaotlus koostatakse kirjalikult ning see sisaldab
a) asjaosalise isiku isikuandmeid (perekonnanime, eesnime, olemasolul varasemaid nimesid, hüüdnimesid ja pseudonüüme, laenatud nimesid, sünnikohta ja -aega, sugu ning viimatist elukohta);
b) passi või olemasoleva reisidokumendi kirjeldust (eriti seerianumber, väljastamise koht ja kuupäev, kehtivusaeg, dokumendi välja andnud ametiasutus) ja/või mis tahes muu riigis viibimise luba tõendav dokument või asjaosalise isiku kodakondsustunnistus;
c) 2 dokumendifotot.

2. Taotlev lepingupool võib taotlust saavale lepingupoolele esitada mis tahes vajaminevat informatsiooni tagasivõtmise protseduuri kohta.

3. Tagasivõtmise taotlus edastatakse taotlust saava lepingupoole pädeva diplomaatilise või konsulaaresinduse kaudu ning sellele lisatakse tagasivõtmistaotluses loetletud dokumendid. Lisatakse arhiiviprotokoll/dokumendid tagasivõtmistaotluse laekumise kohta ning taotlusega seotud dokumendid.

Artikkel 8. Tähtajad

1. Taotlust saav lepingupool vastab talle adresseeritud tagasivõtmistaotlustele viivitamata, lubatav on maksimaalselt viiepäevane viivitus.

2. Taotlust saav lepingupool võtab viivitamata oma territooriumile tagasi isiku, kelle tagasivõtmisega on nõustutud, viivitus on maksimaalselt üks kuu. Taotleva lepingupoole nõudmisel võib seda tähtaega pikendada niivõrd kuivõrd seda nõuavad juriidilised või praktilised takistused.

Artikkel 9. Tagasivõtmiskohustuse aegumine

1. Ühe lepingupoole alama tagasivõtmise taotlus võidakse esitada mis tahes ajahetkel.

2. Kolmanda riigi alama tagasivõtmise taotlust võib esitada maksimaalselt ühe aasta jooksul alates kuupäevast, mil lepingupool fikseeris sellise kolmanda riigi alama ebaseadusliku sisenemise ja viibimise oma territooriumil.

Artikkel 10. Transiit

1. Kohaldamata artiklit 14, lubavad lepingupooled kolmandate riikide isikute transiiti läbi oma territooriumi, siis kui teine lepingupool seda taotleb ning kui on tagatud nende lubamine võimalike kolmandate transiitriikide ning sihtriigi territooriumile.

2. Taotlust saav lepingupool võib väljastada transiitviisa.

3. Sõltumata antud loast võib transiidiloa saanud isikuid üle anda teisele lepingupoolele, kui ilmnevad või saavad edaspidi teatavaks artiklis 14 sätestatud transiiti takistavad tingimused, või reisi jätkumine või lubamine sihtriigi territooriumile ei ole enam tagatud.

4. Lepingupooled kohaldavad kolmandate riikide alamate suhtes, keda ei ole võimalik tagasi saata otse nende päritolumaale, paragrahvis 1 toodud transiidipiiranguid.

Artikkel 11. Andmekaitse

Juhul kui käesoleva Kokkuleppe rakendamine nõuab isikuandmete edastamist, võib edastatav informatsioon puudutada ainult järgmisi isikuandmeid:
1. tagasivõetavate isikute ning vajadusel nende vanemate ja lähedaste isikuandmed (nimi, eesnimi, olemasolul varasemad nimed, hüüdnimed ja pseudonüümid, laenatud nimed, sünniaeg- ja koht, sugu, vajadusel käesolev ja varasem kodakondsus);
2. pass, isikutunnistus, teised isikuttõendavad või reisidokumendid ning laissez-passer’d (number, kehtivusaeg, väljastamise aeg, väljaandja, väljastamise koht jne);
3. muud vajalikud tagasivõetavaid isikuid tõendavad andmed;
4. asukohad ning marsruut;
5. ühe lepingupoole väljastatud viibimisload või viisad.

Artikkel 12. Kulud

1. Vastavalt artiklitele 2, 3 ja 4 välja saadetud isikute transpordikulud katab taotlev lepingupool kuni taotlust saava lepingupoole riigipiirini.

2. Transiidikulud kuni sihtriigi piirini, vajadusel ka tagasisõidust tulenevad kulud katab taotlev lepingupool vastavalt artiklile 10.

Artikkel 13. Ekspertide komitee

1. Lepingupooled toetavad teineteist vastastikku käesoleva Kokkuleppe rakendamisel ja tõlgendamisel. Selleks moodustavad nad ekspertide komitee, mis:
a) jälgib käesoleva Kokkuleppe rakendamist;
b) teeb ettepanekuid käesoleva Kokkuleppe rakendamisega seonduvate probleemide lahendamiseks;
c) teeb ettepanekuid käesoleva Kokkuleppe muutmiseks ja täiendamiseks;
d) uurib ja teeb ettepanekuid ebaseadusliku immigratsiooni vastu võitlemiseks sobivate meetmete suhtes.

2. Lepingupooled jätavad endale õiguse kiita heaks või mitte komitee poolt pakutud meetmeid.

3. Komitee koosneb kolmest Beneluxi riikide esindajast ning kolmest Eesti Vabariigi esindajast. Lepingupooled valivad enda hulgast presidendi ning tema abid. Lisaks sellele määravad nad asetäitjad. Muud eksperdid võivad komisjoni konsulteerida.

4. Komitee koguneb lepingupooltest ühe ettepanekul vähemalt kord aastas.

Artikkel 14. Mõju teiste lepingute suhtes

See Kokkulepe ei puuduta kohustusi, mis tulenevad:
1. Põgenikekonventsioonist 28. juulist 1951, millesse viidi sisse muudatusi Protokolliga põgenike staatuse kohta 31. jaanuarist 1967;
2. (Kurjategijate) väljaandmist ja transiiti reguleerivatest lepingutest;
3. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist 4. novembrist 1950;
4. Belgia Kuningriiki, Luksemburgi Suurhertsogiriiki ning Hollandi Kuningriiki puudutavast ühtsest Euroopa õigusest;
5. Schengeni Kokkuleppest järk-järgulise piirikontrolli kaotamise kohta ühistel piiridel 14. juunist 1985 ning Schengeni Kokkuleppe lisakonventsioonist 19. juunist 1990;
6. Rahvusvahelistest asüülikonventsioonidest, eriti Dublini Konventsioonist Euroopa Liidu liikmesriikidest ühes esitatud asüülitaotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kohta 15. juunist 1990;
7. Rahvusvahelistest konventsioonidest ja kokkulepetest välismaalaste tagasivõtmise kohta.

Artikkel 15. Rakendusprotokoll

Rakendamise protokoll sätestab kõik praktilised vajalikud viisid käesoleva lepingu rakendamiseks ning peatab teised rakendamise viisid.

Artikkel 16. Territoriaalne rakendamine

Selles, mis puudutab Hollandi Kuningriiki, võib käesolevat Kokkulepet rakendada ka hollandi Antillide ning Aruba suhtes käesoleva kokkuleppe depositaari Belgia Kuningriigi valitsuse teate alusel, kes informeerib sellest teisi lepingupooli.

Artikkel 17. Jõustumine

1. Käesolev Kokkulepe jõustub teise kuu esimesel päeval, mis järgneb teate laekumisele, millega viimane lepingupool teatab Belgia Kuningriigi valitsusele jõustumiseks vajalike põhiseaduslike ja siseriiklike protseduuride täitmisest.

2. Belgia Kuningriigi valitsus saadab kõigile lepingupooltele paragrahvis 1 märgitud teate ja informeerib käesoleva lepingu jõustumise kuupäevast.

Artikkel 18. Peatamine ja lõpetamine

1. Käesolev Kokkulepe on sõlmitud määramata ajaks.

2. Eesti Vabariigi valitsus ühelt poolt ning Belgia Kuningriigi valitsus, Hollandi Kuningriigi valitsus ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teiselt poolt võivad pärast teadet Belgia Kuningriigi valitsusele, kes informeerib sellest teisi lepingupooli, mõjuval põhjusel, eriti riigi turvalisust, avalikku korda või rahva tervist puudutavatel põhjustel käesoleva Kokkuleppe kehtivuse peatada. Lepingupooled informeerivad teineteist suspensiooni rakendamisest viivitamata diplomaatiliste kanalite kaudu.

3. Eesti Vabariigi valitsus ühelt poolt ning Belgia Kuningriigi valitsus, Hollandi Kuningriigi valitsus ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teiselt poolt võivad pärast teadet Belgia Kuningriigile, kes informeerib sellest teisi lepingupooli, mõjuval põhjusel käesoleva Kokkuleppe lõpetada.

4. Käesoleva Kokkuleppe katkestamine või lõpetamine jõustub teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuule, mille jooksul vastavalt 2. või 3. paragrahvis märgitud teade laekus Belgia Kuningriigi valitsusele.

Artikkel 19. Depositaar

Käesoleva kokkuleppe depositaariks on Belgia Kuningriigi valitsus.

Selle kinnituseks lepingupoolte selleks täielikult volitatud esindajad allkirjastasid käesoleva Kokkuleppe.

Sõlmitud Brüsselis kolmandal veebruaril ühe tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal neljas eksemplaris prantsuse, hollandi ja eesti keeles, kusjuures kõik tekstid on juriidiliselt võrdse jõuga.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Belgia Kuningriigi valitsuse nimel
Raul MÄLK Erik DERYCKE
Hollandi Kuningriigi valitsuse nimel Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel
E. ROËLL Jean-Jacques KASEL

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’ESTONIE ET LES GOUVERNEMENTS DES ETATS DU BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG) RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SEJOUR IRREGULIER (ACCORD DE READMISSION)
Fait à Bruxelles, le 3 février 1999

Le Gouvernement de la République d’Estonie

Les Gouvernements des Etats du BENELUX

(le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg) agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention BENELUX du 11 avril 1960,
ci-après dénommés “les Parties contractantes”,

desireux de faciliter la réadmission des personnes qui séjournent irrégulièrement sur le territoire de l’Etat d’une autre partie contractante, c’est-à-dire des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur, ainsi que le transit des personnes à rapatrier dans un esprit de coopération et sur la base de la réciprocité,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1. Définitions et champ d’application

1. Aux termes du présent Accord il faut entendre par territoire:
a) du BENELUX: l’ensemble des territoires du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg;
b) de la République d’Estonie: le territoire de la République d’Estonie.

2. Aux termes du présent Accord il faut entendre par:
a) “Etat tiers”: tout Etat autre qu’un Etat du BENELUX et la République d’Estonie;
b) “ressortissant d’un Etat tiers”: toute personne qui n’est pas un ressortissant de l’un des Etats du BENELUX ou de la République d’Estonie;
c) “frontières extérieures”:
(1) la première frontière franchie qui n’est pas commune aux Parties contractantes;
(2) tout aéroport ou tout port de mer situé sur le territoire du BENELUX ou sur le territoire de la République d’Estonie par lesquels s’effectue un mouvement de personnes en provenance ou à destination d’un Etat tiers.

Article 2. Réadmission de ressortissants des Parties contractantes

1. Chaque Partie contractante réadmet sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de l’autre partie contractante, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur, lorsqu’il peut être prouvé ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité de l’Etat de la Partie contractante requise. Il en est de même pour toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie contractante requise et n’a pas obtenu au moins une assurance de naturalisation de la part de la Partie contractante requérante.

2. A la demande de la Partie requérante, et conformément aux dispositions de l’article 6, la Partie contractante requise délivre sans tarder les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre.

3. La Partie contractante requérante réadmet cette personne dans les mêmes conditions, si une vérification ultérieure révèle qu’elle ne possédait pas la nationalité de l’Etat de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante. Tel n’est pas le cas lorsque l’obligation de réadmission résulte du fait que la Partie contractante requise a déchu cette personne de sa nationalité après son entrée sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, sans que l’intéressé ait au moins obtenu de la Partie contractante requérante l’assurance d’une naturalisation.

Article 3. Réadmission de ressortissants d’Etats tiers

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, les ressortissants d’un Etat tiers qui ne répondent pas ou ne répondent plus aux conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante lorsqu’il peut être prouvé ou valablement présumé que ces ressortissants d’un Etat tiers ont transité ou séjourné sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requise.

2. L’obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n’est pas applicable au ressortissant d’un Etat tiers qui, lors de son entrée sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, était en possession d’un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie contractante, ou qui, après son entrée, s’est vu délivrer un titre de séjour par ladite Partie contractante.

3. Les Parties contractantes s’efforcent, en priorité, de reconduire les ressortissants de l’Etat limitrophe dans leur Etat d’origine.

4. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont toutefois pas applicables lorsque la Partie contractante requérante applique un régime d’entrée sans visa à l’égard de l’Etat tiers dont la personne concernée est ressortissant.

Article 4. Réadmission de ressortissants d’Etats tiers par la Partie contractante responsable de l’entrée

1. Si une personne, arrivée sur le territoire de l’Etat de la Partie contractante requérante, ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour en vigueur, et qu’elle dispose d’un visa en cours de validité délivré par l’autre Partie contractante ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise, cette dernière réadmet cette personne sur le territoire de son Etat sans formalité à la demande de la Partie contractante requérante.

2. Si les deux Parties contractantes ont délivré un visa ou un titre de séjour, la Partie contractante compétente est celle dont le visa ou le titre de séjour expire en dernier lieu.

3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables à la délivrance d’un visa de transit.

Article 5. Titre de séjour

Par titre de séjour au sens de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, on entend toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivré par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur le territoire de son Etat. Cette définition ne comprend pas l’autorisation de séjour temporaire sur le territoire d’une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d’une demande d’asile.

Article 6. Etablissement de l’identité et de la nationalité

1. L’identité et la nationalité d’une personne à réadmettre selon les procédures prévues au paragraphe 1er de l’article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent être prouvées par les documents suivants :
– un document d’identité national en cours de validité ;
– un passeport ou un document de voyage avec photographie (laissez- passer) en tenant lieu en cours de validité.
– un document d’identité militaire ou un autre document d’identité du personnel des forces armées avec une photographie du titulaire, en cours de validité.

2. L’identité et la nationalité sont valablement présumées en vertu des documents suivants:
– un document tel que décrit ci-dessus, dont la durée de validité est périmée à la date de la réception de la demande de réadmission.
– un document officiel autre que les documents décrits au paragraphe précédent, permettant d’établir l’identité de la personne concernée (un permis de conduire ou autre);
– un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation d’état civil.

3. La présomption d’identité et de nationalité peut également être étayée par un des éléments suivants:
– un procès-verbal d’un témoin de bonne foi, établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante;
– d’autres documents permettant d’établir l’identité de la personne concernée;
– les photocopies des documents décrits ci-dessus;
– le procès-verbal d’audition de la personne concernée, dûment établi par les autorités compétentes de la Partie contractante requérante;
– la langue dans laquelle s’exprime la personne concernée.

Article 7. Introduction de la demande de réadmission

1. Toute demande de réadmission sera faite par écrit et comprendra:
a) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe et dernier lieu de résidence)
b) la description du passeport ou du document de voyage en tenant lieu (notamment le numéro de série, le lieu et la date d’émission, la durée de validité, l’autorité émettrice) et /ou toute autre preuve documentaire permettant l’établissement ou la preuve de la nationalité de la personne concernée;
c) 2 photographies d’identité.

2. La Partie contractante requérante pourra présenter à la Partie contractante requise tout autre élément d’information utile à la procédure de réadmission.

3. La demande de réadmission sera introduite auprès de la mission diplomatique ou consulaire compétente de la Partie contractante requise et comprendra les documents énumérés dans la demande de réadmission. Un procès- verbal de dépôt/reçu de la demande et des documents joints à la demande sera établi.

Article 8. Délais

1. La Partie contractante requise répond sans délai aux demandes de réadmission qui lui sont adressées, le délai maximum étant toutefois de cinq jours.

2. La Partie contractante requise réadmet sur le territoire de son Etat sans délai la personne dont la réadmission a été acceptée, le délai maximum étant toutefois d’un mois. A la demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que des obstacles d’ordre juridique ou pratique l’exigent.

Article 9. Forclusion de l’obligation de réadmission

1. La demande de réadmission d’un ressortissant de l’Etat d’une des Parties contractantes peut être formulée à tout moment.

2. La demande de réadmission d’un ressortissant d’un Etat tiers doit être formulée dans un délai d’un an maximum à compter de la date à laquelle la Partie contractante a constaté l’entrée et la présence dudit ressortissant d’un Etat tiers sur son territoire.

Article 10. Transit

1. Sans préjudice de l’article 14, les Parties contractantes permettent le transit de ressortissants d’Etats tiers par le territoire de leur Etat, si une autre Partie contractante en fait la demande et que leur transit par des Etats tiers éventuels et leur admission dans l’Etat de destination sont garanties.

2. Il n’est pas indispensable que la Partie contractante requise délivre un visa de transit.

3. Malgré l’autorisation donnée, des personnes admises à des fins de transit peuvent être remises à l’autre Partie contractante, si des conditions telles que visées à l’article 14 sont de nature à empêcher le transit ou viennent à être connues, ou si la poursuite du voyage ou l’admission dans l’Etat de destination n’est plus garantie.

4. Les Parties contractantes s’efforcent de limiter les opérations de transit, telles que décrites au paragraphe 1er ci-dessus, aux ressortissants des Etats tiers qui ne peuvent pas être directement reconduits dans leur Etat d’origine.

Article 11. Protection des données

Dans la mesure où l’application du présent Accord requiert la communication de données à caractère personnel, ces renseignements ne peuvent concerner exclusivement que:
1. les données personnelles des personnes à remettre et, le cas échéant, de leurs parents proches (nom, prénom, le cas échéant noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, noms d’emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure le cas échéant);
2. le passeport, la carte d’identité, les autres documents d’identité ou de voyage et les laissez-passer (numéro, durée de validité, date de délivrance, autorité émettrice, lieu de délivrance, etc…);
3. d’autres données nécessaires à l’identification des personnes à remettre;
4. les lieux de séjour et l’itinéraire du voyage;
5. les autorisations de séjour ou les visas délivrés par une des Parties contractantes.

Article 12. Frais

1. Les frais de transport des personnes qui sont réadmises conformément aux articles 2, 3 et 4 sont à la charge de la Partie contractante requérante jusqu’à la frontière de la Partie requise.

2. Les frais de transit jusqu’à la frontière de l’Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les frais résultant du voyage de retour sont à la charge de la Partie contractante requérante conformément à l’article 10.

Article 13. Comité d’experts

1. Les Parties contractantes s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord. A cette fin, elles créent un comité d’experts chargé:
a) de suivre l’application du présent Accord;
b) de présenter des propositions de solutions aux problèmes liés à l’application du présent Accord;
c) de formuler des propositions visant à modifier et à compléter le présent Accord;
d) d’élaborer et de recommander des mesures appropriées visant à lutter contre l’immigration clandestine.

2. Les Parties contractantes se réservent d’approuver ou non les mesures proposées par le comité.

3. Le comité est constitué de trois représentants pour les Etats du BENELUX et d’un représentant pour la République d’Estonie. Les Parties contractantes désignent parmi eux le président et ses suppléants. En outre, elles désignent des membres suppléants. D’autres experts peuvent être associés aux consultations.

4. Le Comité se réunit sur proposition d’une des Parties contractantes au moins une fois l’an.

Article 14. Clause de non-incidence

Cet Accord ne porte pas atteinte aux obligations découlant:
1. de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés;
2. des traités relatifs à l’extradition et au transit;
3. de la Convention du 4 novembre 1950 relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
4. du droit communautaire européen pour le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;
5. de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d’application de cet à Accord de Schengen du 19 juin 1990;
6. de conventions internationales en matière d’asile, notamment de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de l’Union européenne;
7. de conventions et accords internationaux relatifs à la réadmission des ressortissants étrangers.

Article 15. Protocole d’application

Toutes les autres dispositions pratiques nécessaires à l’application du présent Accord sont arrêtées dans le Protocole d’application.

Article 16. Application territoriale

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l’application du présent Accord peut être étendue aux Antilles néerlandaises et à Aruba par une notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes.

Article 17. Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification par laquelle la dernière des Parties contractantes aura signifié au Gouvernement du Royaume de Belgique l’accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.

2. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera chacune des Parties contractantes des notifications visées au premier paragraphe et de la date de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Article 18. Suspension, dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Le Gouvernement de la République d’Estonie, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement, peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, en sa qualité de dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes, suspendre le présent Accord pour des raisons importantes, notamment pour des raisons tenant à la protection de la sûreté de l’Etat, de l’ordre public ou de la santé publique. Les Parties contractantes s’informent sans tarder, par la voie diplomatique, de la levée d’une telle mesure.

3. Le Gouvernement de la République d’Estonie, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg conjointement peuvent, après en avoir donné notification au Gouvernement du Royaume de Belgique, en sa qualité de dépositaire du présent Accord, qui en informera les autres Parties contractantes, dénoncer le présent Accord pour des raisons importantes.

4. La suspension ou la dénonciation du présent Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant celui où le Gouvernement du Royaume de Belgique a reçu la notification visée respectivement au paragraphe 2 et au paragraphe 3.

Article 19. Dépositaire

Le Gouvernement du Royaume de Belgique est dépositaire du présent Accord.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 3 février 1999, en quatre exemplaires, en langue française, néerlandaise et estonienne, chacun des trois textes faisant également foi.

Pour le gouvernement de la République d’Estonie: Pour le gouvernement du Royaume de Belgique:
Raul MÄLK Erik DERYCKE
Pour le gouvernement du Royaume des Pays-Bas: Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
E. ROËLL

Jean-Jaques KASEL