Teksti suurus:

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2006
Avaldamismärge:

Piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuse andmise täpsem kord

Vastu võetud 20.04.2004 nr 47
RTL 2004, 48, 829
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 15.02.2005/17 ( RTL 2005, 24, 334) 04.03.2005

 

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» (RT I 2004, 24, 163) § 6 lõike 3, § 21 lõigete 3 ja 4 ning § 48 lõike 2, Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ, mis sätestab või müügi alandatud hindadega ning toetuse andmise koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks (EÜT L 350, 20.12.1997, lk 3–35), artikli 10 lõike 2, artikli 12 lõike 1 punkti c, artikli 21 lõike 4 ning artikli 25 lõigete 2 ja 3, Euroopa Komisjoni määruse 429/90/EMÜ, mis sätestab ühenduses otsetarbimiseks mõeldud kontsentreeritud võile pakkumiskutse teel toetuse andmise (EÜT L 045, 21.02.1990, lk 8–14), artikli 9 lõike 2, Euroopa Komisjoni määruse 3143/85/EMÜ, mis sätestab kontsentreeritud võina otsetarbimiseks mõeldud sekkumisvõi müügi alandatud hindadega (EÜT L 298, 12.11.1985, lk 9–14), artikli 4 lõike 2, Euroopa Komisjoni määruse 2191/81/EMÜ, mis sätestab mittetulundusühingutele ja -liitudele või ostmiseks toetuse andmise (EÜT L 213, 01.08.1981, lk 20–23), artikli 1 lõike 4, artikli 3 lõike 5, artikli 5 ning artikli 6 ja Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ, mis sätestab määruse 1255/1999/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad loomatoiduks mõeldud lõssi ja lõssipulbri jaoks toetuse andmise osas ja kõnealuse lõssipulbri müügi osas (EÜT L 340, 31.12.1999, lk 3–27), artikli 12, artikli 17 lõike 1, artikli 22 lõike 4 ning artikli 25 alusel.

 

§1. Reguleerimisala

 

Määrusega kehtestatakse piimatoodete kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning menetluse ajal väljastatavate dokumentide ning toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide vormid ning toetuste andmise täpsem kord.

 

§2. Kasutustoetuse taotlemisega seotud isiku või tema ettevõte heakskiitmine

 

Euroopa Komisjoni määruste 2571/97/EÜ artikli 10 lõikes 1, 429/90/EMÜ artikli 9 lõikes 1, 3143/85/EMÜ artikli 4 lõikes 1, 2191/81/EMÜ artikli 1 lõike 3 punktis a ja 2799/1999/EÜ artikli 9 lõikes 1 nimetatud toiminguid teostada sooviv isik, kelle ettevõte on «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 2002, 13, 81; 61, 375; 63, 387; 102, 603; 2004, 27, 177) alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud, esitab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) heakskiidu taotlemiseks lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

 

§3. Kasutustoetuse taotlemiseks toodetav või

 

Eestis toodetav Euroopa Komisjoni määruste 2571/97/EÜ artikli 1 lõikes 2 ja 2191/81/EMÜ artikli 1 lõike 3 punktis b nimetatud või peab kuuluma rahvuslikku kvaliteediklassi «Ekstra kvaliteet», mis vastab Euroopa Komisjoni määruse 2771/1999/EÜ lisas I toodud nõuetele, ning olema vastavalt märgistatud.

§4. Kasutustoetuse taotlemine

 

(1) Kasutustoetuse taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Kui taoleja andmed ei ole sellesse registrisse kantud, esitab taotleja kasutustoetuse taotlemisel «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 60 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete registrisse kandmiseks.

 

(2) Sekkumislaos oleva või alandatud hinnaga müügi korral Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 4 lõikes 1 nimetatud toodete valmistamise eesmärgil kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 2 toodud vormi kohase ostupakkumise.

 

(3) Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 4 lõikes 1 nimetatud toodete valmistamisel koore, või ja kontsentreeritud või kasutamise korral toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase pakkumise.

 

(4) Kontsentreeritud või otsetarbimise eesmärgil kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase pakkumise.

(5) Sekkumislaos oleva või alandatud hinnaga müügi korral kontsentreeritud võina otsetarbimise eesmärgil kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase ostutaotluse.

 

(6) Mittetulundusühingutele ja -liitudele alandatud hinnaga või müügi kohta antava toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase taotluse.

 

(7) Lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise kohta toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase taotluse.

 

(8) Sekkumislaos oleva lõssipulbri alandatud hinnaga müügi korral loomasöödana kasutamise eesmärgil toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 8 toodud vormi kohase ostupakkumise.

 

(9) Euroopa Komisjoni määruses 2921/90/EÜ sätestatud lõssist kaseiini ja kaseinaatide tootmiseks antava toetuse taotlemiseks esitab toetuse taotleja PRIA-le lisas 9 toodud vormi kohase taotluse.

 

§5. Taotletav kogus

 

Paragrahvi 4 lõikes 6 nimetatud toetuse taotlemisel on toetatava või minimaalseks koguseks 25 kilogrammi.

 

§6. Tootmiskava ja tõendava dokumendi esitamine

 

(1) Paragrahvi 4 lõigete 2 ja 3 alusel esitatud pakkumise edukaks osutumisel edastab Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 10 lõikes 1 nimetatud toiminguid teostav isik, § 4 lõike 4 alusel esitatud pakkumise edukaks osutumisel edastab Euroopa Komisjoni määruse 429/90/EMÜ artikli 9 lõikes 1 nimetatud toiminguid teostav isik, § 4 lõike 5 alusel taotluse esitamisel edastab Euroopa Komisjoni määruse 3143/85/EMÜ artikli 4 lõikes 1 nimetatud toiminguid teostav isik ning § 4 lõike 7 alusel taotluse esitamisel edastab Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artikli 9 lõikes 1 nimetatud toiminguid teostav isik artikli 17 lõikes 4 nimetatud juhul PRIA-le hiljemalt kümme päeva enne toimingu teostamise algust lisas 10 toodud vormi kohase tootmiskava faksi ja posti teel.

 

(2) Paragrahvi 4 lõikes 6 nimetatud taotluse esitamisel edastab selle taotleja PRIA-le hiljemalt taotluse esitamise ajaks Euroopa Komisjoni määruse 2191/81/EMÜ artikli 3 lõikes 2 nimetatud tingimustel väljastatud lisas 11 toodud vormi kohase tõendi.

 

(3) Lõikes 2 nimetatud tõend kehtib kaks kalendrikuud.

 

(4) Muudatustest tootmiskavas teavitab lõikes 1 nimetatud isik PRIA-t vähemalt viis päeva enne asjakohase toimingu teostamise algust faksi ja posti teel.

[RTL 2005, 24, 334 – jõust. 04.03.2005]

 

§7. Pakkumise muutmine

 

Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 21 lõikes 4 nimetatud juhul võib koore, või ja kontsentreeritud või kasutamisel sama määruse artiklis 4 nimetatud toodete valmistamiseks toetuse taotleja esitada PRIA-le enne märgistusaine lisamist kogu pakkumiskoguse kasutamisotstarbe või kasutamisviisi muutmiseks lisas 12 toodud vormi kohase taotluse.

 

§8. Segasööda transportimine

 

Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artiklis 12 nimetatud toetuse saaja poolt segasööda toimetamiseks paagis või konteineris lõpptarbijateni esitab toetuse saaja PRIA-le lisas 13 toodud vormi kohase taotluse.

 

§9. Kasutustoetuse maksmine ja ettemakse teostamine

 

(1) Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artikli 22 lõikes 3 nimetatud lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise toetust maksab PRIA üks kord kalendrikuu kohta.

 

(2) Euroopa Komisjoni määruse 2799/1999/EÜ artiklis 25 nimetatud tingimuste täitmisel lõssi ja lõssipulbri loomasöödana kasutamise toetuse ettemakse saamiseks võib toetuse saaja esitada PRIA-le lisas 14 toodud vormi kohase taotluse.

 

(3) Paragrahvi 4 lõigetes 2 ja 3 nimetatud toetus makstakse pärast Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 10 lõike 2 punktis c nimetatud registrist asjakohase väljavõtte esitamist PRIA-le Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 22 punktis 3 nimetatud tähtaja jooksul.

[RTL 2005, 24, 334 – jõust. 04.03.2005]

 

§10. Teavitamiskohustus

 

(1) Või alandatud hindadega müügil ning koore, või ja kontsentreeritud või kasutamisel pagaritoodete, jäätise ja teiste toiduainete valmistamiseks antava toetuse saaja esitab hiljemalt 10. veebruariks, 10. maiks, 10. augustiks ja 10. novembriks eelmise kvartali kohta PRIA-le Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 25 lõike 2 punktis a nimetatud andmed lisades 15, 16, 17 ja 18 toodud vormidel.

 

(2) Lõikes 1 nimetatud toetuse saaja esitab hiljemalt 10. veebruariks PRIA-le Euroopa Komisjoni määruse 2571/97/EÜ artikli 25 lõikes 3 nimetatud andmed lisas 19 toodud vormil.

 

(3) Lõikes 1 nimetatud toetuse saaja esitab pakkumiskoguse iga partii tarnimisel hiljemalt kolme päeva jooksul pärast tarnimist PRIA-le lisas 20 toodud vormi kohase tarneteatise.

 

§11. Andmete säilitamise kohustus

 

Kasutustoetuse saaja säilitab kõiki nõutavaid dokumente seitse aastat.

 

§12. Määruse jõustumine

 

Käesolev määrus jõustub 2004. a 1. mail.


Märkus. Lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. (Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 26. aprilli 2004. a resolutsioon nr 17-1/0403754.)

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

LIsa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

Lisa 13

Lisa 14

Lisa 15

Lisa 16

Lisa 17

Lisa 18

Lisa 19

Lisa 20

/otsingu_soovitused.json