Teksti suurus:

Kivimäe Haigla lõpetamine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 108, 1504

Kivimäe Haigla lõpetamine

Vastu võetud 30.08.2001 nr 90

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358) § 43 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244  «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra» (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828) punkti 56 alapunkti 2 ja punktide 65 ja 67 alusel.

§ 1. Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Sotsiaalministeerium.

§ 2. Tegevuse lõpetav riigiasutus on Kivimäe Haigla (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris: registrikood 70003388, asukoht Põllu 61/63, 11602 Tallinn).

§ 3. Kivimäe Haigla tegevus lõpetatakse 15. novembril 2001. a.

§ 4. Sotsiaalministri 4. septembri 1998. a määrus nr 48 «Kivimäe Haigla põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 273/274, 1135; 313/314, 1275) tunnistatakse kehtetuks §-s 3 nimetatud tähtajal.

§ 5. Suletakse Kivimäe Haigla kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud.

§ 6. (1) Kivimäe Haigla tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

Peeter Milvere Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna juhataja kt, komisjoni esimees;
Maarika Sotnik Sotsiaalministeeriumi finants-eelarve osakonna raamatupidamise büroo juhataja;
Riina Virkus Sotsiaalministeeriumi finants-eelarve osakonna pearaamatupidaja – osakonnajuhataja asetäitja;
Enn Kuusik Sotsiaalministeeriumi haldus- ja investeeringute osakonna haldusbüroo juhataja;
Signe Vool Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna tervishoiukorralduse büroo jurist;
Jaak Tälli Kivimäe Haigla peaarst;
Aet Vilgas Kivimäe Haigla pearaamatupidaja asetäitja;
Moonika Peterson Kivimäe Haigla raamatupidaja;
Ahti Kallikorm SA Põhja Eesti Regionaalhaigla juhataja.

(2) Likvideerimiskomisjoni töö lõpetatakse riigivara ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktide allkirjastamisega.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

/otsingu_soovitused.json