Teksti suurus:

Rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 10 "Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord", rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" ning rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.03.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 32, 450

Rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 10 "Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord", rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" ning rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ""Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 07.03.2005 nr 25

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414; 84, 568; 89, 604) § 5 lõike 2 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 37, 252; 84, 568; 89, 604; 2005, 9, 34) § 6 lõike 4 ja § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruse nr 10 «Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord» muutmine

Rahandusministri 19. jaanuari 2004. a määruses nr 10 «Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsusüksustele eraldamise kord» (RTL 2004, 12, 163; 72, 1195; 140, 2148) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Maksuhalduri kontole laekunud tulumaksust kantakse maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksustele «Tulumaksuseaduse» § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud määrale vastav osa tema maksustatavast tulust, arvestamata «Tulumaksuseaduse» 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi (edaspidi omavalitsusüksusele kantav maksusumma ).»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud määra muutmisel rakendatakse uut määra pärast muudatuse jõustumist saadud tuludelt arvutatud tulumaksu eraldamisel kohalikele omavalitsusüksustele.»

§ 2. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus sätestab «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 alusel riigi-, valla või linna eelarvest sotsiaalmaksu maksmise ja deklaratsiooni esitamise korra.»;

2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) isik, kellele makstakse seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust «Riiklike peretoetuste seaduse» § 91 alusel.»;

3) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 nimetatud isik vastab mitmele nimetatud paragrahvis või «Riiklike peretoetuste seaduse» §-s 6 sätestatud tingimusele samaaegselt, makstakse tema eest sotsiaalmaksu ühekordselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud summalt.»;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 10 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» §-s 6 sätestatud teistele tingimustele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust elukohajärgne pensioniamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 10 alusel.»;

5) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1 või 1 1 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 2–9 sätestatud tingimustele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust elukohajärgne pensioniamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 või 11 alusel.»;

6) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktis 1 või 1 1 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punktides 2–9 või lõikes 11 sätestatud tingimustele, peab tema osas sotsiaalmaksu arvestust elukohajärgne pensioniamet «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 1 punkti 1 või 1 1 alusel.»;

7) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Kui valla- või linnavalitsusel on teave, et «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isik vastab samaaegselt «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 1 sätestatud tingimustele, ei ole valla- või linnavalitsusel kohustust pidada tema osas sotsiaalmaksu arvestust.»;

8) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:

« § 21. Sotsiaalmaksu arvestust pidavad valla- või linnaasutused

«Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõikes 11 nimetatud isiku osas peab sotsiaalmaksu arvestust ja täidab vormi ESD hooldajale või eestkostjale hooldajatoetust maksev valla- või linnavalitsus.»;

9) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui riigi, valla või linna kohustus maksta sotsiaalmaksu käesoleva määruse § 2 lõikes 1 või 2 või §-s 2 1 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille eest riigil, vallal või linnal on kohustus sotsiaalmaksu maksta ning deklaratsioonis näidatakse riigi-, valla- või linnapoolse kohustuse tekkimise või lõppemise kuupäev.»;

10) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva määruse § 2 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 2 1 nimetatud asutused arvestavad aruandekuul iga isiku kohta maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu summa ja esitavad Maksu- ja Tolliametile aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks vormi ESD. Vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul esitatakse vorm ESD elektrooniliselt.»;

11) paragrahvi 6 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Paragrahvi 2 lõike 2 punktis 5 nimetatud nimekirja kantud äriühing, mittetulundusühing või sihtasutus esitab Sotsiaalministeeriumile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kelle töövõime kaotus on 40% või enam, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid ning töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev.»;

12) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pensioniamet, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium, Piirivalveamet, Tööturuamet, Päästeamet, Kaitsejõudude Peastaap ning valla- ja linnavalitsus kannavad Maksu- ja Tolliameti kontole üle deklaratsiooni järgi tasumisele kuuluva sotsiaalmaksu hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.»

§ 3. Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» muutmine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määruse nr 107 ««Tulumaksuseadusest», «Sotsiaalmaksuseadusest», «Kogumispensionide seadusest» ja «Töötuskindlustuse seadusest» tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine» (RTL 2004, 4, 45; 83, 1322; 160, 2409) lisas 10 tehakse järgmised muudatused:

1) veergude 3 ja 4 ühine pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Riigi-, valla- või linnapoolse kohustuse»;

2) märkuste punkti 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Vorm ESD esitatakse Maksu- ja Tolliametile vastavate infotehnoloogiliste võimaluste olemasolul elektrooniliselt maksustamisperioodile järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks.»;

3) märkuste punktides 3 ja 5 asendatakse tekst «riik» tekstiga «riik, linn või vald»;

4) märkuste punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4. Veergudes 3 ja 4 näidatakse kuupäev ja aasta, mis ajast riigil, linnal või vallal tekib või lõpeb kohustus maksta selle isiku eest sotsiaalmaksu. Kui riigi, linna või valla kohustus maksta sotsiaalmaksu «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõigetes 1 või 1 1 nimetatud isiku eest tekib või lõpeb aruandekuu kestel, siis arvutatakse maksmisele kuuluv sotsiaalmaksu summa proportsionaalselt kalendripäevade arvuga, mille kestel on riigil, linnal või vallal kohustus maksta sotsiaalmaksu.»;

5) märkuste punkti 5 täiendatakse järgmise tekstiga:

«punkti 10 kood – 6110»;

6) märkuste punkti 5 täiendatakse järgmise tekstiga:

««Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 11 kood – 620».

§ 4. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 1 jõustub üldises korras.

(2) Määruse § 2 punktid 1 ja 6–12 ning § 3 punktid 1–4 ja 6 jõustuvad 2005. aasta 1. aprillil.

(3) Määruse § 2 punkte 2–5 ja § 3 punkti 5 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2005. aasta 1. jaanuarist.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json