Teksti suurus:

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.07.2012, 11

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktori valimise avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Vastu võetud 01.03.2004 nr 11
RTL 2004, 24, 359
jõustumine 13.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2005RTL 2005, 26, 36411.03.2005
22.06.2012RT I, 03.07.2012, 106.07.2012

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 7 lõike 21 alusel.

§ 1.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate riigi teadus- ja arendusasutuste direktorite vabad ametikohad täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss ) korras.

  (2) Konkurss direktori ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja, kui vastav ametikoht on vakantne või kui sellel ametikohal töötava isikuga sõlmitud tähtajalise töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud mitte vähem kui kolm kuud.

  (3) Konkursi direktori ametikoha täitmiseks viib läbi (kuulutab välja ja valmistab ette) teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu (edaspidi teadusnõukogu). Direktori valib Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduspoliitika komisjon (edaspidi teaduspoliitika komisjon).

  (4) Asutatava või moodustatava teadus- ja arendusasutuse direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille kuulutab välja ja viib läbi haridus- ja teadusministri moodustatud ajutine komisjon.

  (5) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase konkursiteate üleriigilise levikuga päevalehes avaldamise kuupäevast.
[RTL 2005, 26, 364 - jõust. 11.03.2005]

§ 2.   Konkursiteade

  (1) Konkursiteade avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes arvestusega, et konkursil osalejale (edaspidi kandidaat) jääks avalduse esitamiseks aega vähemalt kolm nädalat alates konkursiteate avaldamisest päevalehes.

  (2) Avaldatav konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) teadus- ja arendusasutuse nimetus ja aadress;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) sõlmitava töölepingu tähtaeg;
  4) kandidaadile esitatavad nõuded;
  5) avalduse esitamise tähtaeg;
  6) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu.

  (3) Kandidaadil on õigus saada teadus- ja arendusasutuselt lisaks konkursiteates märgitud andmetele lisateavet konkursi korras täidetava direktori ametikoha ning teadus- ja arendusasutuse tegevuse kohta.

§ 3.   Konkursil osalemine

  (1) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks teadus- ja arendusasutusele järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) haridust tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri;
  4) ametikohale vastavust tõendavad muud dokumendid või nende ärakirjad;
  5) tähtsamate teadustööde või uurimisprojektide nimekiri;
  6) tegevusprogramm teadus- ja arendusasutuse direktorina;
  7) kandidaadi soovil muud dokumendid või materjalid.

  (2) Konkursist võtavad osa need kandidaadid, kelle avaldus koos kõigi nõutavate dokumentidega on laekunud teadus- ja arendusasutusse konkursiteates märgitud tähtpäevaks. Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud avaldus loetakse tähtaegselt esitatuks.

§ 4.   Konkursi ettevalmistamine

  (1) Teadusnõukogu valmistab konkursi ette, st hindab kandidaatide vastavust ametikohale (edaspidi kandidaatidehindamine) ühe kuu jooksul konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates.

  (2) Konkursi ettevalmistamiseks on teadusnõukogul õigus:
  1) kasutada konkursile esitatud dokumentide ja nendes sisalduvate andmete kontrollimiseks ning muude tehniliste tööde tegemiseks teadusnõukogu koosseisu mittekuuluvaid teadus- ja arendusasutuse töötajaid;
  2) kaasata kandidaatide hindamisse eksperte, kellel ei ole õigust hääletamises osaleda;
  3) kutsuda kõik direktori ametikohale kandideerivad kandidaadid vestlusele, kui see on vajalik oluliste asjaolude täpsustamiseks direktori ametikohale vastavuse hindamisel ja kui neid asjaolusid ei ole võimalik kindlaks teha esitatud dokumentide alusel.

  (3) Kui teadusnõukogu liige kandideerib direktori ametikohale, ei osale ta selle ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi ettevalmistamises.

§ 5.   Kandidaatide hindamine

  (1) Kandidaatide hindamisel võtab teadusnõukogu arvesse:
  1) kandidaadi senist teadustööd ja erialast pädevust;
  2) eelretsenseeritavates ajakirjades ja kogumikes avaldatud artiklite, avaldatud monograafiate ning patentide olemasolu;
  3) kandidaadi koostatud ülevaateartikleid ja tema tööde tsiteeritavust, kui on vastavaid andmeid;
  4) kandidaadile eraldatud uurimis- ja arendustoetusi ning teaduspreemiaid;
[RT I, 03.07.2012, 1 - jõust. 06.07.2012]
  5) kandidaadi senist teadusorganisatsioonilist ja administratiivset tegevust;
  6) kandidaadi muid direktori ametikohal töötamist soodustavaid tegureid.

  (2) Kui teadusnõukogu kutsub kandidaadid vestlusele, teavitatakse neid sellest vähemalt viis tööpäeva ette. Juhul kui kandidaat ei saa mõjuvatel põhjustel vestlusel osaleda, teeb teadusnõukogu otsuse kandidaadi direktori ametikohale vastavuse kohta tema esitatud dokumentide alusel.

  (3) Kandidaatide hindamise põhjal teeb teadusnõukogu iga kandidaadi kohta motiveeritud otsuse tema direktori ametikohale vastavuse või mittevastavuse kohta. Teadusnõukogu esimees teatab kirjalikult igale kandidaadile tema suhtes vastuvõetud otsusest kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 6.   Direktori valimine

  (1) Teadusnõukogu esitab direktori ametikohale vastavaks hinnatud kandidaatide nimekirja koos motiveeritud otsustega teaduspoliitika komisjonile, kes esitatud kandidaatide hulgast valib salajase hääletamise teel ühe kandidaadi, kes esitatakse haridus- ja teadusministrile töölepingu sõlmimiseks.

  (2) Teaduspoliitika komisjon võib kutsuda kõik direktori ametikohale vastavaks hinnatud kandidaadid vestlusele, kui see on vajalik direktori valimiseks oluliste asjaolude täpsustamiseks ja kui neid asjaolusid ei ole võimalik kindlaks teha esitatud dokumentide alusel.

  (3) Teaduspoliitika komisjon moodustab häältelugemise komisjoni, valides endi hulgast nimetatud komisjoni liikmed, ja määrab komisjoni töökorra. Häältelugemise komisjon kannab hääletamissedelitele tähestikulises järjekorras kõik direktori ametikohale vastavaks hinnatud kandidaadid, viib läbi salajase hääletamise ja loeb kokku iga kandidaadi poolt antud hääled.

  (4) Direktor valitakse kohalviibivate teaduspoliitika komisjoni liikmete häälteenamusega. Igal teaduspoliitika komisjoni liikmel on üks hääl.

  (5) Kui direktori ametikohale on vastavaks tunnistatud ainult üks kandidaat ja ta ei kogu vajalikku arvu hääli, ei esita teaduspoliitika komisjon kandidaati töölepingu sõlmimiseks. Häälte võrdsel jagunemisel korraldab häältelugemise komisjon samal päeval enim hääli saanud kandidaatide vahel kordushääletamise. Kui ka kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, loobub teaduspoliitika komisjon kandidaadi esitamisest töölepingu sõlmimiseks.

  (6) Salajase hääletamise tulemuste kohta koostab häältelugemise komisjon akti, milles märgitakse:
  1) teaduspoliitika komisjoni istungi toimumise aeg ja koht;
  2) teaduspoliitika komisjoni istungil osalenud ja istungilt puudunud teaduspoliitika komisjoni liikmete nimed;
  3) häältelugemise komisjoni liikmete nimed;
  4) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus ja sõlmitava töölepingu tähtaeg;
  5) ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide nimed;
  6) vastuvõetud otsus (valimistulemus);
  7) teaduspoliitika komisjoni esimehe ja protokollija allkiri.

  (7) Käesoleva §-i lõikes 6 nimetatud aktile kirjutavad alla häältelugemise komisjoni liikmed. Allkirjastamisele järgneval tööpäeval esitatakse akt haridus- ja teadusministrile valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimiseks.

  (8) Häältelugemise komisjon teeb kõigile direktori ametikohale vastavaks hinnatud kandidaatidele valimistulemuse kirjalikult teatavaks valimistulemuse selgumisele järgneval tööpäeval.

§ 7.   Valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimine

  (1) Haridus- ja teadusminister sõlmib valituks osutunud kandidaadiga konkursiteates märgitud tähtajaga töölepingu kolmekümne päeva möödumisel teaduspoliitika komisjon otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem, kui kolme kuu möödumisel konkursi väljakuulutamisest.

  (2) Haridus- ja teadusminister ei sõlmi valituks osutunud kandidaadiga töölepingut, kui:
  1) isik loobub kirjaliku avaldusega direktori ametikohast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  3) isik ei ole ilmunud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaja jooksul töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus mõjuvatel põhjustel edasi kuni 5 tööpäeva.

  (3) Lõikes 2 sätestatud juhtudel kutsub teaduspoliitika komisjoni esimees teaduspoliitika komisjoni kokku ja teaduspoliitika komisjon teeb ühe järgmistest otsustest:
  1) valib direktori ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast uue kandidaadi ja esitab selle ministrile töölepingu sõlmimiseks või
  2) loobub kandidaadi esitamisest töölepingu sõlmimiseks, kui ühtegi kandidaati ei tunnistata direktori ametikohale vastavaks.

§ 8.   Vaidlustamine

  Kui kandidaat leiab, et konkursi ettevalmistamise või läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus pöörduda haridus- ja teadusministri poole või kohtusse seadusega ettenähtud tingimustel ja korras.

§ 9.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) direktori ametikohale kandideerimiseks ei esitanud keegi avaldust;
  2) teadusnõukogu ei tunnistanud ühtegi kandidaati direktori ametikohale vastavaks;
  3) teaduspoliitika komisjon loobus kandidaadi esitamisest haridus- ja teadusministrile töölepingu sõlmimiseks;
  4) ühegi direktori ametikohale vastava kandidaadiga ei sõlmitud töölepingut.

  (2) Konkursi luhtumisel otsustab teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu, millal kuulutada välja uus konkurss. Uus konkurss korraldatakse käesolevas määruses toodud tingimustel ja korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json