Teksti suurus:

Tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm

Vastu võetud 23.02.2004 nr 17
RTL 2004, 23, 353
jõustumine 08.03.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

 21.02.2005/20 ( RTL 2005, 27, 379) 11.03.2005

 

Määrus kehtestatakse « Mahepõllumajanduse seaduse» (RT I 2004, 6, 31) § 15 lõike 1 alusel.

 

§1. Tunnustamise taotlus

(1) Mahepõllumajandusliku tootmisega tegeleda sooviv isik esitab määruse lisas toodud vormi kohase taotluse Taimetoodangu Inspektsioonile. Taotluse võib esitada Taimetoodangu Inspektsiooni järelevalve osakonna selle maakonnabüroo kaudu, mille tööpiirkonnas isiku kasutuses olevad maad valdavalt asuvad.

(2) Mahepõllumajandusliku töötlemisega, ja mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud põllumajandussaaduse või -toote impordiga tegelda sooviv isik esitab määruse lisas toodud vormi kohase taotluse Veterinaar- ja Toiduametile.

(3) Jaekaubandus- või toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku töötlemisega tegelda sooviv isik esitab määruse lisas toodud vormi kohase taotluse ettevõtte asukohajärgsele Tervisekaitseinspektsiooni kohalikule asutusele.

[ RTL 2005, 27, 379 – jõust. 11.03.2005]

 

§2. Tootmise tunnustamise taotluse esitamise tähtaeg

(1) Mahepõllumajandusliku tootmisega tegeleda sooviv isik esitab taotluse ja sellele lisatavad dokumendid jooksval aastal ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

(2) Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega, katmikkultuuride kasvatamisega ja seenekasvatusega tegeleda sooviv isik võib taotluse esitada aasta ringi.

(3) Mahepõllumajandusliku mesindusega tegeleda sooviv isik esitab taotluse ja sellele lisatavad dokumendid jooksval aastal ajavahemikul 10. märtsist 10. aprillini.

[ RTL 2005, 27, 379 – jõust. 11.03.2005]

 

§3. Taimekasvatuse tunnustamise taotlusele lisatavad andmed

(1) Mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelda sooviv isik peab taotlusele lisama järgmised andmed ja neid tõendavad dokumendid:

1) maakasutuse õiguslikku alust tõendava dokumendi;

2) ettevõtte põllumassiivide kaardi, milleks loetakse ortofoto väljatrükk või selle puudumisel ettevõtte asukohajärgse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti piirkondlikus büroos kasutatava kaardi koopia põllumassiivide kohta, millel on märgitud kõik põllumassiivid, sealhulgas mittemahepõllumajanduslikus kasutuses olevad põllumassiivid ja need põllumassiivid, millel kavatsetakse alustada mahepõllumajanduslikku taimekasvatust, põldude pindalad täpsusega vähemalt 0,1 hektarit, põllumassiivide numbrid ning iga põld või selle osa koos numbriga;

3) ettevõtte mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku plaani, mis sisaldab andmeid ettevõtte maa, loomade, hoonete, rajatiste ning kasutatavate masinate ja seadmete, sealhulgas põllutööriistade kohta, söötade ja orgaaniliste väetiste tootmise, samuti andmeid mahepõllumajandusliku tootmisega seotud tema poolt ostetavate ja osutatavate tööde ja teenuste kohta;

4) külvikorra plaani;

5) taimekasvatusplaani, mis sisaldab vähemalt andmeid põllumassiivi, põllu (number, pindala), kasvatatavate taimede ja nende eelkultuuride, ja karjatatavate alade kohta;
6) muud vajalikud andmed.

 

(2) Üksnes mahepõllumajandusliku seenekasvatuse või katmikkultuuride kasvatamisega tegelev tootja ei pea esitama lõike 1 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud andmeid ning neid tõendavaid dokumente.

(3) Lõike 1 punktis 4 nimetatud külvikorra plaani ei pea koostama:

1) viie ja enama aasta vanuse rohumaa või viie ja enama aasta vanuseks planeeritud rohumaa kohta;

2) loodusliku rohumaa kohta;

3) puuvilja- ja marjakultuuride ning ravim- ja maitsetaimede kasvatamiseks kasutatava maa kohta;

4) heinaseemne tootmiseks kasutatava maa kohta;

5) põldude kohta, mis on väiksemad kui 0,30 hektarit;

6) põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas oleva võsastumata haritava maa kohta;
7) põldude kohta, mille mulla happesus (pHKCl) on põllu asukohajärgse piirkondliku maaparandusbüroo (edaspidi piirkondlik maaparandusbüroo) või akrediteeritud laboratooriumi väljastatud tõendi kohaselt kuni 5,5.

[ RTL 2005, 27, 379 – jõust. 11.03.2005]

 

§4. Taimede või seente korjamise tunnustamise taotlusele lisatavad andmed

Taimede või seente korjamisega tegelda sooviv isik peab taotlusele lisama järgmised andmed ja dokumendid:

1) maakasutuse kaart, milleks loetakse põllumassiivide kaart, ortofoto väljatrükk või muu kaardimaterjal vähemalt mõõtkavas 1:10 000, millele on kantud taimede ja seente korjamiseks kasutatavate alade piirid ja pindala, samuti alad, millel kavatsetakse alustada taimede või seente korjamist, nende pindalad ja piirid;

2) korjatavate liikide loetelu, kavandatava koguse, korjamise aja ja esmase töötlemise kohta;
3) kaitseala puhul selle valitseja poolt väljaantud luba taimede või seente korjamiseks kaitsealalt;
4) pädeva asutuse või isiku õiend taimede ja seente korjamiseks kasutataval maal kasutatud väetiste ja taimekaitsevahendite kohta;

5) muud vajalikud andmed.

 

§5. Loomakasvatuse tunnustamise taotlusele lisatavad andmed

Mahepõllumajandusliku loomakasvatusega tegelda sooviv tootja peab taotlusele lisama järgmised andmed ja dokumendid:

1) loomakasvatushoonete ja -rajatiste, sealhulgas jalutusalade ning loomade pidamisviisi kirjeldus;

2) karjatamiseks kasutatava põllumassiivi või selle osa number ja pindala, näidates need ettevõtte taimekasvatusplaanis;

3) ettevõttes peetavate loomade arv liikide ja vanusegruppide kaupa;

4) mahepõllumajandusliku mesindusega tegelda sooviv isik peab esitama lisaks punktile 3 mesilagrupi asukohta ja korjeala iseloomustava ettevõtte põllumassiivide kaardi, milleks loetakse ortofoto väljatrükk või selle puudumisel ettevõtte asukohajärgses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti piirkondlikus büroos kasutatava kaardi koopia põllumassiivide kohta ning mesilasperede pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste kirjelduse;

5) muud vajalikud andmed.

 

§6. Töötlemise tunnustamise taotlusele lisatavad andmed

Mahepõllumajandusliku töötlemisega tegelda sooviv käitleja peab taotlusele lisama järgmised andmed ja dokumendid:

1) toote või tootegrupi nimetus ja andmed toote koostisosade, nende päritolu ja tootes kasutatava koguse kohta;

2) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;

3) tegelik töötlemisvõimsus ning töödelda kavatsetavate tootegruppide ning eeldatava toodangu maht;

4) kirjeldus meetmete kohta, millega tagatakse mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud saaduste ja toodete nõuetekohane töötlemine;

5) muud vajalikud andmed.

 

§7. Pakendamise ja ladustamise tunnustamise taotlusele lisatavad andmed

Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud põllumajandussaaduste ja -toodete pakendamise ja ladustamisega tegelda sooviv käitleja peab taotlusele lisama järgmised andmed ja dokumendid:

1) toote ja tootegrupi nimetus;

2) käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem ja andmed kasutatavate tehnoloogiliste võtete kohta;

3) kirjeldus meetmete kohta, millega tagatakse mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud saaduste ja toodete nõuetekohane töötlemine;

4) muud vajalikud andmed.

 

§8. Impordi tunnustamise taotlusele lisatavad andmed

Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud põllumajandussaaduste ja -toodete impordiga tegeleda sooviv käitleja lisab taotlusele ettevõtte tegevuse kirjelduse, et tagada eristatavus märgistatud põllumajandussaaduse või -toote pakendamisel, veol ja ladustamisel.

[ RTL 2005, 27, 379 – jõust. 11.03.2005]

 

§9. [Kehtetu – RTL 2005, 27, 379 – jõust. 11.03.2005]

 

§10. Ettevõtte tunnustamise või tunnustamisest keeldumise kord

(1) Ettevõtte tunnustamise käigus kontrollib järelevalveametnik taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmeid ning vajadusel kontrollib kohapeal ettevõtte vastavust neile andmetele ning tootmise või käitlemise vastavust «Mahepõllumajanduse seaduse» nõuetele.

 

(2) Taotluses ning sellele lisatud dokumentides esitatud andmete ja ettevõtte kontrollimise kohta koostab järelevalveametnik kontrollakti, milles teeb ettepaneku ettevõtte tunnustamise või tunnustamisest keeldumise kohta.

(3) Tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse teeb asjakohase järelevalveasutuse juht. Teade tunnustamise otsuse või põhjendatud otsus ettevõtte tunnustamisest keeldumise kohta toimetatakse taotlejale kätte 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates posti teel, elektrooniliselt või tehakse teatavaks allkirja vastu.

(4) Tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuses märgitakse:

1) otsuse tegemise koht ja aeg;

2) järelevalveasutuse nimi;

3) taotleja nimi ja elu- või asukoht ja postiaadress;

4) ettevõtte tegevuskoht (ettevõtte asukoht), mille tunnustamist taotleti;

5) valdkond ja tegevus, mille tunnustamist taotleti;

6) otsus tunnustatuse või tunnustamisest keeldumise kohta;

7) tunnustamisest keeldumise korral põhjendus, näidates ära õigusakti ja selle sätte, mille nõuetele ettevõte ei vasta.

 

§11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 2. mai 2001. a määruse nr 30 «Tunnustamise taotluse vorm ja taotluse esitamise tähtaeg ning tunnustamise, tunnustatuse peatamise ja tunnustatuse kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2001, 54, 757; 2002, 41, 574; 2003, 30, 443).

_____________
1 Määruses on arvestatud Euroopa Ühenduse määrustega 2092/91/EMÜ (EÜTL 198 22.07.1991, lk 1); 1788/2001/EÜ (EÜT L 243 13.09.2001, lk 3); 1113/2002/EÜ (EÜTL 168 27.06.2002, lk 31); 1918/2002/EÜ (EÜT L 289 25.10.2002, lk 15).

 

 

 


 

 

 Põllumajandusministri 23. veebruari 2004. a määruse nr 17 «Tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm»
lisa
(põllumajandusministri 21. veebruari 2005. a määruse nr 20 sõnastuses)

 

 

 

ETTEVÕTTE TUNNUSTAMISE TAOTLUS

TAOTLEJA

 

Füüsiline isik:

Juriidiline isik:

Eesnimi:

Nimi:

Perekonnanimi:

Registrikood:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Isikukood:

Esindaja eesnimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äriregistrikood:

Esindaja perekonnanimi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksukohustuslaste registri kood:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärinimi:

Mahepõllumajanduse registrisse kantava volitatud isiku ees- ja perekonnanimi:  

Mahepõllumajanduse registrisse kantava volitatud isiku ees- ja perekonnanimi:

  

TAOTLEJA AADRESS

Elukoht/asukoht

 

Ettevõtte asukoht

 

Maakond

 

 

Vald või linn

 

 

Küla, alev, alevik

 

 

Tänav, maja

 

 

Postiindeks

 

 

Telefon

 

 

Faks

 

 

e-post

 

TAOTLEN ETTEVÕTTE TUNNUSTAMIST JÄRGMISTES VALDKONDADES

1. Mahepõllumajanduslik taimekasvatus

 

2. Mahepõllumajanduslik loomakasvatus

 

3. Mahepõllumajanduslik töötlemine

 

4. Mahepõllumajanduslik pakendamine ja ladustamine

 

5. Mahepõllumajandusele viitavalt märgistatud põllumajandussaaduste import

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevus:

1. .................................................................................................................................

 

2. .................................................................................................................................

 

KINNITAN OMA ALLKIRJAGA:

Taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged ja kohustun järgima «Mahepõllumajanduse seaduse» nõudeid taotluse esitamise päevast alates.

TAOTLEJA ALLKIRI:

 

..........................................

KUUPÄEV: ................................

 

 

 

[ RTL 2005, 27, 379 – jõust. 11.03.2005]