Teksti suurus:

«Finantsinspektsiooni seaduse alusel varaliste kohustuste ja väärtpaberite omamise kohta andmete esitamise vormi» kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2001, 115, 1634

«Finantsinspektsiooni seaduse alusel varaliste kohustuste ja väärtpaberite omamise kohta andmete esitamise vormi» kehtestamine

Vastu võetud 08.10.2001 nr 86

Määrus kehtestatakse «Finantsinspektsiooni seaduse» (RT I 2001, 48, 267) § 32 lõike 3 alusel.

Kehtestada «Finantsinspektsiooni seaduse alusel varaliste kohustuste ja väärtpaberite omamise kohta andmete esitamise vorm» (lisa).

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

Rahandusministri 8. oktoobri 2001. a määruse nr 86 «Finantsinspektsiooni seaduse alusel varaliste kohustuste ja väärtpaberite omamise kohta andmete esitamise vormi kehtestamine»
lisa

FINANTSINSPEKTSIOONI SEADUSE ALUSEL VARALISTE KOHUSTUSTE JA VÄÄRTPABERITE OMAMISE KOHTA ANDMETE ESITAMISE VORM

1. Üldandmed juhatuse liikme, töötaja või isiku kohta, kes taotleb juhatuse liikmeks nimetamist või tööle võtmist:

Ees- ja perekonnanimi (kui nimi muudetud, lisatakse ka endine nimi)  
Isikukood/sünniaeg  
Passi number  
Elukoht (aadress)  
Ametikoht, millel töölevõtmist taotletakse  
Tööle asumise või ametisse nimetamise aeg  

2. Üldandmed abikaasa (faktilise abikaasa), laste ja vanemate kohta

Ees- ja perekonnanimi Sugulusaste Isikukood või sünniaeg Elukoht (aadress)
       
       
       

3. Andmed väärtpaberite kohta seisuga …………
3.1. Aktsiad ja osad:

Kellele kuulub Emitent Liik Kogus Nimiväärtus Soetamise kuupäev
           
           
           

3.2. Vahetusvõlakirjad:
Kellele kuulub Emitent Vahetusvõlakirjast tulenevad õigused ja tähtaeg Kogus Nimiväärtus Soetamise kuupäev
           
           
           

3.3. Märkimisõigused või muud (kaubeldavad) õigused, mis annavad õiguse omandada aktsiaid, osasid ja muid väärtpabereid:
Kellele kuulub Emitent Väärtpaberi liik, sellest tulenevad õigused ja tähtaeg Kogus Nimiväärtus Soetamise kuupäev
           
           
           

3.4. Optsioonid:
Kellele kuulub Teine osapool Kogus Alusvara nimetus, kui alusvaraks on väärtpaber, siis selle emitent, nimiväärtus Optsiooni tüüp Ostu-
hind
Preemia Soetamise kuupäev Lõpp-
tähtaeg
                 
                 
                 

3.5. Muud tuletisväärtpaberid:
Kellele kuulub Teine osapool Kogus Alusvara nimetus, kui alusvaraks on väärtpaber; emitent, nimiväärtus Tehingu summa Soetamise kuupäev Lõpp-
tähtaeg
             
             
             

3.6. Võlakirjad ja muud sarnased väärtpaberid, sh tšekid, vekslid:
Kellele kuulub Emitent Kogus Nimiväärtus Summa Omandamise kuupäev Lunastamise tähtaeg
             
             
             

3.7. Investeerimisfondi osakud, sh vabatahtliku ja kohustusliku pensionifondi osakud:
Kellele kuulub Fondivalitseja Fond Kogus Nimiväärtus Soetamise kuupäev
           
           
           

4. Andmed varaliste kohustuste kohta finantsjärelevalve subjektide ees (sh konsolideeritud järelevalve alla kuuluvate äriühingute ees) seisuga ............
4.1. Krediitkaardid ja arvelduskrediidid:

Kellele kuulub Väljastanud krediidiasutus või muu
finantsjärelevalve subjekt
Limiit
     
     
     

4.2. Laenud, tarbijakrediidid ja faktooringud:
Võlgnik Laenu-, krediidiandja või faktoor Lepingu põhi-
summa
Intressi-
määr
Lepingu sõlmimise aeg ja laenu tagastamise tähtaeg Lepingu pikendamised, tagatis ja täiendava laenu taotlused Muud olulised asjaolud, mis võivad põhjustada huvide konflikte
             
             
             

4.3. Liisingulepingud:
Kellele kuulub Liisingu-
andja
Liisingu-
ese
Lepingu summa Intressi-
määr
Lepingu sõlmimise aeg Lepingu pikenda-mised Lepingu tähtaeg Muud olulised asjaolud, mis võivad põhjustada huvide konflikte
                 
                 
                 

4.4. Käendus- ja garantiilepingud:
Kohus-
tatud isik
Millise finants-
järelevalve subjekti kasuks antud käendus või garantii
Käen-
duse või garantii summa
Kelle kohus-
tust käenda-
takse või garan-
teeritakse
Kohus-
tuse summa
Int-
ress
Lepingu sõlmi-
mise aeg
Lepingu piken-
dami-
sed ja täien-
dava laenu taotlu-
sed
Lepingu täht-
aeg
Muud asja-
olud, mis võivad põhjus-
tada huvide konflik-
te
                   
                   
                   

4.5. Finantsjärelevalve subjekti kasuks seatud hüpoteekidest, antud pantidest tulenevad kohustused:
Kellele kuulub Millise finants-
järelevalve subjekti kasuks seatud hüpoteek või antud pant
Hüpo-
teek või pandiese
Kelle kohus-
tust taga-
takse
Kohustuse summa Intress Lepingu sõlmi-
mise aeg
Lepingu pikenda-
mised ja täiendava laenu taotlused
Lepingu tähtaeg Muud asjaolud, mis võivad põhjustada huvide konflikte
                   
                   
                   

4.6. Elukindlustuslepingud, sh pensionikindlustuslepingud:
Kohustatud isik Kindlustus-
andja
Kindlustatu Soodusta-
tud isik
Kindlustus-makse suurus Kindlustus-
summa
Kindlustus-
periood
             
             
             

5. Muud eespool loetlemata varalised kohustused finantsjärelevalve subjektide ees ja väärtpaberitega seotud lepingulised suhted finantsjärelevalve subjektidega:

Kohus-
tatud isik
Kohustuse tekkimise alus ja aeg Vastutab ainuisikuli-
selt või solidaar-
võlgnikuna
Varalise kohustuse summa Solidaar-
vastutuse korral solidaar-
võlgnike
arv
Kohustuse täitmise tähtaeg Muud väärtpaberitega seotud lepingulised suhted, sh portfellihaldus-
teenuse osutaja ja haldurile antud volituste maht
             
             
             

6. Muud asjaolud või selgitused, mida töölevõtmist taotlev isik peab oluliseks:

Kinnitan esitatud andmete õigsust. Kohustun viivitamatult teatama käesolevas vormis esitatud andmete olulistest muudatustest, sh andmetest, mis puudutavad väärtpaberi emitenti ja võlausaldajat, lepingutähtaega või varalise kohustuse suuruse muutumist.

..................................................

Kuupäev, kuu, aasta

.................................................

Allkiri

/otsingu_soovitused.json