Teksti suurus:

Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakogu pidamise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.04.2003
Avaldamismärge:RTL 2001, 118, 1690

Riigi- ja munitsipaalmuuseumi relvakogu pidamise kord

Vastu võetud 19.10.2001 nr 12

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» (RT I 2001, 65, 377) § 25 lõike 10 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Käesolevas korras sätestatakse relvade, nende laskemoona ning padrunikomplektide, mis on muuseumis arvele võetud museaalidena, arvelevõtmise, säilitamise ja eksponeerimise põhinõuded riigi- ja munitsipaalmuuseumidele.

§ 2. Relva- ja padrunikollektsioon (edaspidi kollektsioon) on ajaloolist või kultuurilist väärtust omavate relvade ja padrunite korrastatud kogum, mida kasutatakse või mida on võimalik kasutada eksponeerimiseks või uurimistööks.

Kollektsiooni kasutamine muuks otstarbeks on keelatud.

§ 3. Koguda on lubatud kõiki, sealhulgas sõjaväerelvade hulka arvatud ja muid tsiviilkäibes keelatud tulirelvi, külmrelvi ja padruneid, samuti tulirelvade olulisi osi ja lisaseadiseid, välja arvatud «Relvaseaduse» § 26 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud relvad ja laskemoon.

§ 4. Kollektsiooni kuuluva relva kandmine on keelatud.

2. peatükk
ARVELEVÕTMINE, HOIDMINE, KASUTAMINE JA EKSPONEERIMINE

§ 5. Kollektsiooni kuulvad relvad ja padrunid võetakse muuseumis arvele vastavalt kultuuriministri 27. juuli 1998. a määrusega nr 23 kinnitatud «Museaalide arvelevõtmise ja säilitamise korrale» (RTL 1998, 261/262, 1068).

§ 6. Pärast 1890. aastat valmistatud tulirelvad, samuti «Relvaseaduse» § 20 lõikes 4 märgitud tsiviilkäibes keelatud laskemoon tuleb registreerida asukohajärgses politseiprefektuuris ühe kuu jooksul pärast soetamist.

Relv esitatakse registreerimiseks koos soetamise seaduslikkust tõendava dokumentatsiooniga.

§ 7. Kontrolli kollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona hoidmise ja kasutamise üle teostab muuseumi peavarahoidja või direktori käskkirjaga määratud vastutav koguhoidja.

§ 8. Kollektsiooni kuuluvaid relvi ja padruneid hoitakse selleks kohaldatud relvahoidlas, mis on varustatud elektroonilise valveseadmega. Valveseade on sisse lülitatud, kui hoidlas ei viibi vastutav isik. Hoidla uks peab olema terasplekist või plekiga üle löödud ning sellel peab olema vähemalt kaks lukku. Hoidla aknad peavad olema trellitatud või valmistatud purunemiskindlast klaasist.

§ 9. Tulirelvi hoitakse ainult tühjakslaetuna.

§ 10. Relvahoidlasse tohivad siseneda ainult peavarahoidja või vastutav koguhoidja. Muuseumi teised töötajad on kohustatud relvahoidlasse mineku kooskõlastama peavarahoidja või vastutava koguhoidjaga.

§ 11. Relvakogu kasutamiseks teadusliku uurimise eesmärgil tohib relvahoidlasse siseneda ainult erandkorras peavarahoidja loal ning peavarahoidja või vastutava koguhoidja saatel.

§ 12. Kõik relvahoidla külastused registreeritakse vastavas registreerimisraamatus, mis asub relvahoidlas.

§ 13. Kollektsiooni kuuluvaid relvi ja laskemoona võib eksponeerida ruumis, mis on varustatud elektroonilise valveseadmega.

Eksponeeritavad relvad peavad asuma suletud vitriinides või olema kinnitatud põranda, seina või muu ehituskonstruktsiooni külge ning olema eraldatud spetsiaalselt ehitatud piiretega (klaasvaheseinad, okastraat jms).

§ 14. Kollektsiooni kuuluvate relvade kohalik edasitoimetamine ja vedu võib toimuda ainult «Relvaseaduse» paragrahvides 54 ja 57 kehtestatud korras.

3. peatükk
LÕPPSÄTTED

§ 15. Vastutust kollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona kehtestatud korras arvelevõtu, registreerimise, hoidmise ja kasutamise eest kannab muuseumi peavarahoidja.

§ 16. Kollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona võõrandamine, kasutada andmine või üleandmine teisele muuseumile ja väljaarvamine muuseumikogust toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

§ 17. Järelevalvet käesoleva korra rakendamise ja täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.

§ 18. Määrus jõustub 2002. aasta 1. jaanuaril.

Minister Signe KIVI

Kantsler Margus ALLIKMAA

/otsingu_soovitused.json