Teksti suurus:

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määruse nr 79 «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 118, 1693

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määruse nr 79 «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra kinnitamine» muutmine

Vastu võetud 24.10.2001 nr 94

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600) paragrahvi 2 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 (RTL 1996, 121, 634; 1997, 40, 218; 1998, 143/144, 546; 2000, 10, 99; 46, 676; 2001, 39, 539; 89, 1253) kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korras» tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 2 alapunkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riigimaa erastamisel asukohajärgsed maavalitsused või järelmaksuga maa erastamise lepingute, millele seatud hüpoteek ulatub järelmaksuga erastatud riigivarale, puhul Rahandusministeerium või enne maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse (RT I 1996, 36, 738; 38, õiend; 76, 1342; 80, 1434; 1997, 30, 473; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 103, 1698; 1999, 84, 765; 95, 840; 2000, 54, 347) jõustumist Vabariigi Valitsuse korralduste alusel sõlmitud erastamise ostu-müügilepingute puhul Keskkonnaministeerium.»;

2) punkti 2 alapunktis 4 asendatakse sõnad «Eesti Erastamisagentuur» sõnaga «Rahandusministeerium»;

3) punkti 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 11. Eriarvele ei kanta enampakkumise osavõtumaksu ning tagatisraha ja eluruumide erastamise seaduse paragrahvi 12 lõikes 4 sätestatud tasu erastamise kulude katteks. Põhjendatud taotluse alusel võib erastamise korraldaja teha rahandusministri kirjalikul nõusolekul eriarvelt ülekandeid raha tagasikandmiseks.»

§ 2. Alates 1. novembrist 2001. a on Eesti Erastamisagentuuri poolt avatud riigivara ja riigimaa erastamise eriarve kasutajaks Rahandusministeerium.

§ 3. Määrus jõustub 1. novembril 2001. a.

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json