Teksti suurus:

Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.08.2005
Avaldamismärge:RTL 2005, 32, 448

Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm1

Vastu võetud 09.03.2005 nr 30

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1,1; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004, 24, 164; 46, 331) § 32 lõike 7 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrus kehtestab kohalikus rannasõidus sõitvate uute ja olemasolevate reisilaevade, sealhulgas kiirreisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vormi.

(2) Määrust kohaldatakse:
1) uutele reisilaevadele;
2) olemasolevatele 24 meetri pikkustele ja pikematele reisilaevadele;
3) kiirreisilaevadele.

(3) Määrust ei kohaldata:
1) sõjalaevadele ja sõjaväe transpordilaevadele;
2) mehhaanilise jõuallikata laevadele;
3) laevadele, mis ei ole ehitatud terasest või samaväärsest materjalist ja millele ei laiene kiirlaevakoodeks või dünaamilise tõstejõuga laevade ohutuse koodeks, mis on kehtestatud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (edaspidi IMO) assamblee 14. novembri 1977. aasta resolutsiooniga A.373 (X) ja muudetud meresõiduohutuse komitee 19. mai 1994. aasta resolutsiooniga MSC 37(63) (edaspidi DSC koodeks);
4) primitiivse konstruktsiooniga puidust laevadele;
5) enne 1965. aastat projekteeritud ja valdavalt algupärastest materjalidest ehitatud ajaloolistele reisilaevadele ja nende üksikkoopiatele;
6) lõbusõidulaevadele, kui need ei ole mehitatud või neid ei mehitata ning kui need ei vea ärilistel eesmärkidel rohkem kui 12 reisijat;
7) ainult sadamaaladel kasutatavatele laevadele.

(4) Välisriigi lippu kandvad reisilaevad ja kiirreisilaevad peavad vastama täielikult käesoleva määruse nõuetele enne, kui neil lubatakse sõita kohalikus rannasõidus.

§ 2. Mõisted

Käesoleva määruse tähenduses on:
1) kiirlaevakoodeks – IMO mereohutuse komitee 20. mai 1994. aasta resolutsioon MSC 36 (63) «Rahvusvaheline kiirlaevade ohutuse koodeks» (HSC koodeks);
2) uus reisilaev – reisilaev, mille kiil pannakse maha pärast käesoleva määruse jõustumist;
3) oluline lainekõrgus – keskmine ühe kolmandiku kõrgemate lainete kõrgus mingi vaadeldud perioodi jooksul.

§ 3. Reisilaevade klassid ja sõidupiirkonnad

(1) Reisilaevad jagatakse järgmistesse klassidesse vastavalt sõidupiirkonnale, kus nad sõidavad:
1) A-klassi reisilaev – reisilaev, mis tegeleb kohaliku rannasõiduga ja mis ei ole B-, C- või D-klassi reisilaev;
2) B-klassi reisilaev – reisilaev, mis tegeleb kohaliku rannasõiduga, mille jooksul ta ei ole kordagi kaugemal kui 20 meremiili rannikust, kus merehädalised võiksid maabuda;
3) C-klassi reisilaev – reisilaev, mis tegeleb kohaliku rannasõiduga sõidupiirkonnas, kus 2,5 m olulise lainekõrguse ületamise võimalus on aastaringselt väiksem kui 10%, või ainult suvisel navigatsiooniajal, mille käigus laev ei ole kordagi kaugemal kui 15 meremiili varjumispaigast ega rohkem kui 5 meremiili rannikust, kus merehädalised võiksid maabuda;
4) D-klassi reisilaev – reisilaev, mis tegeleb kohaliku rannasõiduga sõidupiirkonnas, kus 1,5 m olulise lainekõrguse ületamise võimalus on aastaringselt väiksem kui 10%, või ainult suvisel navigatsiooniajal, mille käigus laev ei ole kordagi kaugemal kui 6 meremiili varjumispaigast ega rohkem kui 3 meremiili rannikust, kus merehädalised võiksid maabuda.

(2) Sõidupiirkonnad, navigatsiooniajad ja nendes piirkondades kasutada lubatud reisilaevade klassid on järgmised:
1) Tallinna laht: Naissaar, Aegna – aastaringselt A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad;
2) Leppneeme–Prangli – aastaringselt A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad;
3) Väinameri: Virtsu–Kuivastu, Rohuküla–Sviby – aastaringselt A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad; Rohuküla–Heltermaa – aastaringselt A-, B- ja C-klassi reisilaevad ning suvel D-klassi reisilaevad;
4) Saaremaa–Hiiumaa: Triigi–Sõru – aastaringselt A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad;
5) Roomassaare–Abruka – aastaringselt A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad;
6) Roomassaare–Ruhnu, Pärnu–Ruhnu – aastaringselt A- ja B-klassi reisilaevad ning suvel C-klassi reisilaevad;
7) Munalaid–Manilaid–Kihnu – aastaringselt A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad;
8) Pärnu–Kihnu – aastaringselt A-, B-ja C-klassi reisilaevad ning suvel – D-klassi reisilaevad.

(3) Jääs sõiduks peab reisilaeval olema jääolukorrale vastav jääklass.

(4) Kiirreisilaevade klasside määramisel kohaldatakse kiirlaevakoodeksi 1. peatüki punktides 1.4.10 ja 1.4.11 määratletud kategooriaid.

§ 4. Uute ja olemasolevate reisilaevade üldised ohutusnõuded

Kõigil uutel ja olemasolevatel reisilaevadel:
1) peavad laevakere, pea- ja abimehhanismide ning elektri- ja automaatseadmete ehitus ja hooldus vastama volitatud klassifikatsiooniühingu reeglitele ja Eesti õigusaktides kehtestatud nõuetele;
2) kohaldatakse 1974. aasta «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» (RT II 2001, 22, 117) ja selle konventsiooni kehtivate protokollide ning muudatuste (edaspidi SOLAS konventsioon) IV, V ja VI peatüki nõudeid koos kõigi jõustunud muudatustega täies mahus;
3) peavad SOLAS konventsiooni V peatükis nimetatud laeva navigatsiooniseadmed vastama «Meresõiduohutuse seaduse» § 191 lõike 3 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele.

§ 5. Uute reisilaevade ohutusnõuded

(1) Lisaks §-s 4 sätestatud nõuetele, peavad uued:
1) A-klassi reisilaevad täielikult vastama SOLAS konventsiooni nõuetele. Reeglite puhul, mille tõlgendamise SOLAS konventsioon jätab ametiasutuse otsustada, võib kohaldada Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/25/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/18/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (EÜT L 098, 15.04.2002, lk 1–26) lisa sätteid;
2) B-, C- ja D-klassi reisilaevad vastama käesoleva määruse asjakohastele nõuetele ja Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/25/EÜ lisa nõuetele;
3) 24 meetri pikkused ja pikemad reisilaevad vastama 1966. aasta rahvusvahelisele laadungimärgi konventsioonile;
4) alla 24 meetri pikkused reisilaevad vastama 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni kriteeriumidega samaväärse ohutustasemega kriteeriumidele.

(2) Uutele D-klassi reisilaevadele tehakse, olenemata lõike 1 punktide 3 ja 4 nõuetest, erand 1966. aasta rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni minimaalse vöörikõrguse nõudest.

(3) Uutel reisilaevadel peab olema täistekk.

§ 6. Olemasolevate reisilaevade ohutusnõuded

(1) Lisaks §-s 4 sätestatud nõuetele, peavad olemasolevad:
1) A-klassi reisilaevad vastama SOLAS konventsiooni olemasolevate reisilaevade nõuetele ning käesoleva määruse asjakohastele nõuetele. Reeglite puhul, mille tõlgendamise SOLAS konventsioon jätab ametiasutuse otsustada, võib kohaldada Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/25/EÜ lisa sätteid;
2) B-klassi reisilaevad vastama Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/25/EÜ lisa sätetele;
3) C- ja D-klassi reisilaevad vastama käesoleva määruse asjakohastele nõuetele ja Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/25/EÜ lisa peatüki III sätetele.

(2) Ulatuslik remont, ümberehitus ja ümberseadistus tuleb teostada vastavuses § 5 lõikes 1 sätestatud uute reisilaevade suhtes kehtivate nõuetega. Olemasolevale reisilaevale ainult kõrgema päästestandardi saavutamiseks tehtud ümberseadistusi ei loeta ulatuslikuks remondiks, ümberehituseks ega ümberseadistuseks.

(3) Lõike 1 punkti 1 nõudeid, kui SOLAS konventsiooniga ei ole kehtestatud varasemat kuupäeva, ning lõike 1 punktide 2 ja 3 nõudeid, kui Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/25/EÜ lisas ei ole sätestatud varasemat kuupäeva, ei rakendata:
1) kuni 1. juulini 2006 olemasolevate reisilaevade suhtes, millele kiil oli maha pandud või mis olid samalaadses ehitusjärgus enne 1. jaanuari 1940;
2) kuni 1. juulini 2007 olemasolevate reisilaevade suhtes, millele kiil oli maha pandud või mis olid samalaadses ehitusjärgus enne 31. detsembrit 1962;
3) kuni 1. juulini 2008 olemasolevate reisilaevade suhtes, millele kiil oli maha pandud või mis olid samalaadses ehitusjärgus enne 31. detsembrit 1974;
4) kuni 1. juulini 2009 olemasolevate reisilaevade suhtes, millele kiil oli maha pandud või mis olid samalaadses ehitusjärgus enne 31. detsembrit 1984;
5) kuni 1. juulini 2010 olemasolevate reisilaevade suhtes, millele kiil oli maha pandud või mis olid samalaadses ehitusjärgus 1. jaanuaril 1985 või hiljem.

§ 7. Kiirreisilaevade ohutusnõuded

(1) Kiirreisilaevad, mis on ehitatud või millele on tehtud ulatuslikku remonti, ümberehitusi või muudatusi 1. jaanuaril 1996. a või hiljem, peavad vastama SOLAS konventsiooni reegli X/3 nõuetele, välja arvatud juhul, kui laeva kiil pandi maha või laev oli samalaadses ehitusjärgus hiljemalt käesoleva määruse jõustumise kuupäeval, ning üleandmine ja kasutuselevõtt toimub hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist ja nad vastavad täielikult DSC koodeksi nõuetele.

(2) Kiirreisilaevad, mis on ehitatud enne 1. jaanuari 1996 ja ei vasta kiirlaeva koodeksi nõuetele, võivad tegeleda kohaliku rannasõiduga ainult juhul, kui neid kasutati kohalikus rannasõidus enne käesoleva määruse jõustumist, nad vastavad DSC koodeksi nõuetele ja neile väljastatakse DSC koodeksis ettenähtud tunnistus.

(3) Kiirreisilaeva konstruktsioon, varustus ja hooldus peavad vastama volitatud klassifikatsiooniühingu reeglitele ja «Meresõiduohutuse seaduse» § 34 lõike 2 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele.

§ 8. Ro-ro reisilaevade püstuvuse nõuded ja nende kasutamise lõpetamine

(1) A-, B- ja C-klassi ro-ro reisilaevad, mille kiil oli maha pandud või mis asusid sarnases ehitusjärgus 1. oktoobril 2004. a või hiljem, peavad vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/25/EÜ ro-ro reisilaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta (ELT L 123, 17.05.2003, lk 22–41) lisade I ja II nõuetele.

(2) A- ja B-klassi reisilaevad, mille kiil oli maha pandud või asusid sarnases ehitusjärgus enne 1. oktoobrit 2004. a, peavad vastama Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/25/EÜ lisade I ja II nõuetele 1. oktoobriks 2010. a, välja arvatud reisilaevad, vanusega kuni 30 aastat, mille kasutamine tuleb lõpetada hiljemalt 1. oktoobril 2015. a.

§ 9. Ohutusnõuded liikumispuudega isikute suhtes

(1) A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevad ja kiirreisilaevad, mille kiil oli maha pandud või mis asusid sarnases ehitusjärgus 1. oktoobril 2004. a või hiljem, peavad vastama Euroopa Paralamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/24/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/18/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 123, 17.05.2003, lk 18–21) lisas «Suunised seoses liikumispuudega isikute suhtes kehtivate ohutusnõuetega reisilaevadel ja kiirreisilaevadel» esitatud ohutusnõuetele.

(2) Reederid peavad tagama lõikes 1 nimetatud suuniste rakendamise olemasolevatel laevadel.

(3) Olemasolevatel A-, B-, C- ja D-klassi reisilaevadel ja kiirreisilaevadel, millel on luba vedada üle 400 reisija, tuleb lõikes 1 nimetatud suuniseid rakendada hiljemalt 17. maiks 2006.

§ 10. Täiendavad ohutusmeetmed, vabastused ja muud määruse nõuetega samaväärsed nõuded

(1) Kui Veeteede Amet leiab, et vaatamata käesoleva määruse nõuete täitmisele on kohaliku rannasõidu reisilaeval siiski oht inimeludele, varale või keskkonnale, võib Veeteede Amet, esitades vastava põhjenduse, keelata reisilaeva kasutamise või nõuda täiendavate ohutusmeetmete rakendamist.

(2) Veeteede Amet võib vabastada reisilaeva mõne käesoleva määruse nõude täitmisest, kui sellega ei vähendata ohutuse taset, arvestades sõidupiirkonna kaitstust ning sellest tulenevat väiksemat lainekõrgust, reisilaeva piiratud kasutusperioodi, sõitu ainult valgel ajal, reisi piiratud kestust ja päästeteenistuse kättesaadavust kohalikus rannasõidus. Vabastus kehtib ainult sõidupiirkonnas, mille osas vabastust taotleti.

(3) Veeteede Amet võib lubada muude käesoleva määruse nõuetega samaväärsete meetmete rakendamist, kui need meetmed on vähemalt sama tõhusad kui määruse nõuded.

(4) Veeteede Amet peab lõigete 1, 2 või 3 rakendamisel teavitama Euroopa Komisjoni täiendavate ohutusmeetmete, vabastuste ja määruse nõuetega samaväärsete nõuete rakendamisest.

(5) Kui Euroopa Komisjon aktsepteerib rakendatud täiendavaid ohutusmeetmeid, vabastusi ja määruse nõuetega samaväärseid nõudeid, teeb Veeteede Amet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku muuta asjakohaseid õigusakte ning teavitab nendest Euroopa Komisjoni.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatud täiendavate ohutusmeetmete, vabastuste ja määruse nõuetega samaväärsete meetmete rakendamisel tuleb samasuguseid meetmeid rakendada kõigile teistele samas piirkonnas sõitvatele laevadele sõltumata nende lipuriigist.

(7) Olemasoleval C- ja D-klassi reisilaeval ei pea olema kiirvalvepaati, evakuatsioonisüsteemi ega taaveteid päästeparvede veeskamiseks, kuid kindlasti peavad sellisel laeval olema vahendid abivajaja veest väljatõstmiseks või päästevahendist laeva pardale tõstmiseks.

§ 11. Ohutuse tunnistuste ja kasutuslubade väljastamine

(1) Kõikidele uuetele ja olemasolevatele reisilaevadele väljastab Veeteede Amet pärast meresõiduohutuse seaduse alusel läbiviidud ülevaatust käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase reisilaeva ohutuse tunnistuse.

(2) Reisilaeva ohutuse tunnistus väljastatakse kuni 12 kuuks. Veeteede Amet võib tunnistuse kehtivustähtaega pikendada kuni ühe kuu võrra.

(3) Kiirreisilaeva ohutuse tunnistuse ja kiirlaeva kasutamise loa väljastab Veeteede Amet kooskõlas kiirlaevakoodeksiga. Kiirlaevale, millele laieneb DSC koodeks, väljastab Veeteede Amet kooskõlas nimetatud koodeksiga dünaamilise tõstejõuga laeva konstruktsiooni ja varustuse tunnistuse ja dünaamilise tõstejõuga laeva kasutusloa.

(4) Enne välisriigi lippu kandavale kiirreisilaevale kasutusloa andmist Eesti kohalikus rannasõidus ja vastupidi, peab Veeteede Amet koostöös teise riigi mereadministratsiooniga kehtestama kasutamise tingimused ja need kandma kiirlaeva kasutusloale.

(5) Käesoleva määruse § 10 lõike 2 alusel antud vabastused tuleb kanda reisilaevale või kiirreisilaevale väljastatud ohutuse tunnistusele.

1 Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 98/18/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (EÜT L 144, 15.05.1998, lk 1–115) ja seda muutvad Euroopa Komisjoni direktiivi 2002/25/EÜ (EÜT L 98, 15.04.2002, lk 1–126), Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/24/EÜ (ELT L 123, 17.05.2003, lk 18–21) ja Euroopa Komisjoni direktiiv 2003/75/EÜ (ELT L 190, 30.07.2003, lk 6–9).

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. märtsi 2005. a määruse nr 30 «Kohalikus rannasõidus sõitvate reisilaevade klassid, sõidupiirkonnad, ohutusnõuded ja ohutuse tunnistuse vorm»
lisa

REISILAEVA OHUTUSE TUNNISTUS
Tunnistusele tuleb lisada «Varustuse nimekiri» (Vorm P)


(vapp) (riik)


Välja antud ....................................................................................................... alusel
                                              (õigusakti nimi)

valitsuse volitusel

_________________________________________________
(riigi nimi)

_________________________________________________
(volitatud asutus või mereadministratsioon)

Laeva nimi Tunnusnumber või kutsung Kodusadam Reisijate arv
       

IMO-number1 ................................................................................................................

Pikkus ............................................................................................................................

Sõidupiirkond, kus laeva võib
kasutada (eeskiri IV/2) ...................................................................................................

Kiilu mahapaneku või laeva sarnases ehitusstaadiumis
asumise kuupäev: ...........................................................................................................

Esmase ülevaatuse kuupäev: .........................................................................................

Laeva klass vastavalt laeva
sõidupiirkonnale                 
                                                                A / B / C / D 2

Piirangud ja lisanõuded3 ................................................................................................

1 Kooskõlas IMO resolutsiooniga A.600(15).
2 Mittevajalik maha kriipsutada.
3 Märkida mis tahes piirangud sõidupiirkonna, marsruudi, tööperioodi või täiendavad nõuded arvestades kohalikke olusid.

KÄESOLEVAGA TÕENDATAKSE:

1. et laev on kooskõlas ...................................................... nõuetega üle vaadatud.

2. et ülevaatus näitas, et laev vastas ......................................................... nõuetele.

3. et laev on vabastatud kooskõlas ............................... järgmiste nõuete täitmisest:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tingimused, mille puhul vabastused on kehtivad

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4. et on määratud järgmised vaheruumideks jaotamise laadungimärgid

Vaheruumideks jaotamise Vabaparras Märkused teiste kasutamistingimuste laadungimärgid
on määratud (mm) kohta ja kantud parrastele laeva keskosas (Reegel II-I/B/11)

C.1 ............... .......................................

C.2 ............... .......................................

C.3 ............... .......................................

Käesolev tunnistus on kehtiv kuni ......................................................................

Välja antud ............................................................................................................
                      ( väljaandmise koht)

................................................................................................................................
    (väljaandmise kuupäev) ( tunnistuse väljastanud volitatud isiku allkiri)                        ( volitatud asutuse pitser või tempel)


Pärast allkirjastamist lisatakse järgmine teade:

Allakirjutanu kinnitab, et tunnistus on väljastatud volitatud isiku poolt

          ..............................................................

                                                  (allkiri )                                   Perioodilised ülevaatused


Käesolevaga tõendatakse, et perioodiline ülevaatus on kooskõlas ......................
................................................................... korraldatud ja ülevaatus näitas, et laev

vastas .......................................................

Koht .................................................  Kuupäev ................................

........................................................................................................................................
                    (allkiri ja volitatud asutuse pitser)

Koht .................................................  Kuupäev ................................

........................................................................................................................................
                    (allkiri ja volitatud asutuse pitser)

Koht .................................................  Kuupäev ................................

........................................................................................................................................
                    (allkiri ja volitatud asutuse pitser)

Koht .................................................  Kuupäev ................................

........................................................................................................................................
                    (allkiri ja volitatud asutuse pitser)

/otsingu_soovitused.json