Teksti suurus:

Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 118, 1701

Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine

Vastu võetud 23.10.2001 nr 713

«Planeerimis- ja ehitusseaduse» (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377) § 51 lõike 2 alusel:
1) kinnitada kaitseväe keskpolügooni esialgseks asukohaks Kuusalu vald Harju maakonnas vastavalt «Kaitseväe keskpolügooni välispiiri kirjeldusele» (lisa) ja asutada kaitseväe keskpolügoon;
2) Kaitseministeeriumil teostada seadusega ettenähtud läbirääkimised ja toimingud keskpolügooni kasutusele võtmiseks.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2001. a korralduse nr 713-k
lisa

KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONI VÄLISPIIRI KIRJELDUS

Kaitseväe keskpolügooni välispiir kulgeb Valgejõe metskonna kvartali 147 põhjatipust mööda Harju maakonna ja Lääne-Viru maakonna vahelist piiri lõuna, kagu, ida ja lõuna suunas kuni kvartali 267 põhjanurgani. Edasi kulgeb piir Kuusalu vallas mööda Sauniku (A47) ja Liiva (A48) talumaade läänepiire lõuna suunas, Mudaaugu (A83) talumaa lääne- ja edelapiiri, Valgejõe metskonna kvartalite 266 ja 267 vahelist piiri ning Aruaia (A90) talumaa põhja- ja idapiiri kuni Aruaia talu sissesõiduteeni, edasi mööda Aruaia talu sissesõiduteed kuni Mägiküla–Pala teeni, edasi mööda Udriku (A73) talumaa lääne- ja edelapiiri, mööda Valgejõe metskonna kvartalite 276 ja 277 vahelist piiri ja mööda seda lõunasse kuni Kolu–Pala teeni. Edasi kulgeb piir mööda Kolu–Pala teed kuni Kulli talu sissesõiduteeni, edasi mööda seda kuni Kulli taluni ja seejärel mööda Olevile suunduvat kirde–edelasuunalist teed edela suunas kuni talu A99 kirdepiirini. Piir jätkub mööda talu A99 lahusmaatüki kirdepiiri ning talu A98 lahusmaatüki lääne- ja lõunapiiri ja mööda põlise riigimetsa lääneserval kulgevat kraavi lõuna suunas kuni maatükini 6b ning mööda maatüki 6b kirdepiiri, Sinipalu (A81) talumaa põhja- ja idapiiri, talu A97 lahusmaatüki idapiiri ja talu 6 lahusmaatüki kirde- ja kagupiiri kuni talu 7 lahusmaatüki kirdepiirini. Edasi kulgeb piir mööda talude 7, A52 ja 25 lahusmaatükkide kirdepiire ja talu 25 lahusmaatüki kirdepiiri mõttelist sirgjoonelist kagusuunalist pikendust läbi talu 9 lahusmaatüki kuni talu 3 lahusmaatüki edelapiirini ning edasi mööda seda ja talu 19 lahusmaatüki lääne- ja lõunapiiri, Sakssaare (A47) talumaa edela- ja lõunapiiri ning talu 16 lahusmaatüki edela- ja kagupiiri kuni Aegviidu metskonna kvartali 228 kirdenurgani. Piir jätkub mööda kvartalit 228 läbivat kraavi lõuna suunas ja edasi mööda nimetatud kraavi läbi kvartali 265 lõuna ja edela suunas kuni talu 45 maa idatipuni, mööda maatükkide 33b ja 33a kirdepiire kagusse ning edasi mööda nimetatud maatüki lõunapiiril kulgevat kraavi Valgejõeni ning mööda Valgejõge ülesvoolu talumaa A65 lahusmaatüki põhjatipuni. Piir jätkub mööda põlise riigimetsamaa ja talumaade vahelist piiri edela, kagu ja edela suunas kuni Tapa–Lehtse–Jäneda maanteeni ja mööda maantee teemaa põhjaserva lääne suunas kuni Harju maakonna ja Järva maakonna vahelise piirini. Edasi kulgeb piir mööda maakondadevahelist piiri loode ja lääne suunas kuni Soodla jõeni ja mööda jõe idakallast allavoolu kuni kvartali 256 eraldist 25 läbiva kraavini. Piir jätkub mööda nimetatud kraavi läbi kvartali 256 põhja ja loode suunas ning edasi mööda sama kraavi läbi kvartali 255 loode ja lääne suunas nimetatud kvartali eraldise 5 põhjanurgani ning edasi mööda nimetatud nurka ja kvartali 199 eraldise 22 kirdenurka ühendavat mõttelist sirgjoont põhja suunas kuni kvartali 199 eraldise 22 kirdenurgani ja edasi mööda nimetatud eraldise põhjapiiril kulgevat kraavi lääne suunas kuni Soodla jõeni ja mööda jõe idakallast ülesvoolu kuni Aegviidu metskonna kvartali 137 kagupiirini. Edasi kulgeb piir mööda kvartalite 137, 138 ja 139 kagupiire kuni kvartali 139 eraldiste 8 ja 13 vahelisel piiril kulgeva kraavini, edasi mööda nimetatud kraavi põhja ja kirde suunas läbi kvartali 139 ja kirde suunas läbi kvartali 150 kuni viimati nimetatud kvartali eraldise 5 kirdepiiril kulgeva kraavini, edasi mööda nimetatud kraavi läbi kvartali 150 loode suunas ning läbi kvartalite 140 ja 126 loode, kirde ja põhja suunas kuni kvartali 126 eraldise 11 põhjapiiril kulgeva kraavini ning mööda seda lääne suunas läbi kvartali 126 ning lääne ja loode suunas läbi kvartali 125 kuni viimati nimetatud kvartali läänepiirini. Piir jätkub mööda kvartali 125 läänepiiri põhja ja loode suunas kuni nimetatud kvartali eraldist 6 läbiva kraavini ja mööda seda läbi kvartalite 125 ja 112 kirde suunas kuni Valgejõeni. Edasi kulgeb piir mööda Valgejõe idakallast põhja suunas kuni Loksa valla ja Kuusalu valla vahelise piirini, edasi mööda valdadevahelist piiri ida, lõuna ja ida suunas kuni Harju maakonna ja Lääne-Viru maakonna vahelise piirini ning edasi mööda seda ida suunas Valgejõe metskonna kvartali 147 põhjatipuni.

Kaitsejõudude keskpolügooni välispiiri kirjeldus on koostatud riigiettevõtte Eesti Maauuringud 1992. aasta maakasutuskaardi (M 1:10 000), Eesti Metsakorralduskeskuse Aegviidu metskonna 1993. aasta ja Valgejõe metskonna 1993. aasta puistuplaanide (M 1:20 000) ning talumaade osas Katastri Ameti 1935. aastal välja antud skeemilise kaardi (M 1:10 000) alusel.

Kaitseminister Jüri LUIK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json