Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO vahel 3. oktoobril 2001. a sõlmitud kokkulepe palgakorralduse kohta

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 118, 1705

Eesti Vabariigi valitsuse ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO vahel 3. oktoobril 2001. a sõlmitud kokkulepe palgakorralduse kohta

Vastu võetud 15.05.2002

EESTI VABARIIGI VALITSUSE JA TEENISTUJATE AMETILIITUDE KESKORGANISATSIOONI TALO KOKKULEPE
PALGAKORRALDUSE KOHTA

Lähtudes vajadusest viia ellu tänapäeva tööturu nõuetele vastavat, tulemuslikule tööle motiveerivat ning headele töösuhetele suunavat haritlaskonna palgapoliitikat, leppisid Eesti Vabariigi valitsuse volitatud esindajad ning Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO volitatud esindajad kokku alljärgnevas:

1. 2002. aasta eelarvete koostamisel võetakse arvesse läbirääkimistel TALO liikmesliitude kui tunnustatud töötajate ühenduste poolt tehtud palgakorralduslike aluste korrastamise ettepanekuid. Läbirääkimiste aluseks on TALO liikmesliitude ettepanekud töötajate kategooriate palkade alammäärade osas, mis on kajastatud käesoleva kokkuleppe lisas.

2. TALO liikmesliitude esindajad koostöös tööandjatega või nende tunnustatud ühendustega koostavad 1. märtsiks 2002. a ühisettepanekud 2003. aasta palga alammäärade osas.

Ühisettepanekud esitatakse hiljemalt 15. märtsiks 2002. a vastava ministeeriumi kaudu Rahandusministeeriumile, samuti ka teistele tööandjatele arvestamiseks järgneva aasta eelarve koostamisel. Ühisettepanekute mittesaavutamisel on pooltel õigus oma ettepanekute iseseisvaks informatiivseks edastamiseks Rahandusministeeriumile jt tööandjatele või tööandjate ühendustele.

3. Sotsiaalpartnerite poolt tehtud ettepanekuid haritlaskonna palgakorralduslike aluste ning nende kõrgkvalifikatsioonile vastava konkurentsivõimelise palgapoliitika põhimõtteid arvestatakse riigi finantseerimisel olevate asutuste puhul riiklike arengukavade ning teiste tööandjate puhul nende eelarvete koostamisel.

4. Haru-/liikmesliitude ja asutuse tasandil tööandjate ja töötajate tunnustatud esindajad koostavad ühistööna konkreetsed palgakorralduslikud alused, palgasüsteemid ja palgatingimused.

5. Haru-/liikmesliitude ja asutuse tasandil sõlmitavate kollektiivlepingutega võib kokku leppida suuremate palga alammäärade ja paremate palgatingimuste osas.

6. 2003. aasta palgakorralduse täiustamise käigus võetakse aluseks, et TALO liikmeskonda kuuluva kõrgharidusega töötaja kuupalga alammäär töötamisel täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal oleks vähemalt riigi keskmise kuupalga tasemel, mis prognooside kohaselt on 2002. aasta lõpuks 5350 krooni ning tema minimaalne kasvik järgnevate aastate lõikes ei ole väiksem kui Rahandusministeeriumi poolt prognoositav tarbijahinnaindeksi kasv kokkulepitavaks perioodiks.

7. Vastavalt «Kokkuleppe palgakorralduse reformi kohta 2001. aastal» punktile 2 teavitatakse käesoleva kokkuleppega saavutatud ühtsetest palgapõhimõtetest leppega seotud ja samuti kolmandaid osapooli, sõltumata nende haldusalluvusest või finantseerimise allikast, eesmärgiga järgida haritlaskonna töötasustamisel analoogseid põhimõtteid.

8. Kokkuleppe tekst on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, kummalegi poolele üks.

9. Kokkulepe jõustub selle allakirjutamise hetkest ning kehtib 31. detsembrini 2002. aastal. Läbirääkimisi kokkuleppe jätkamiseks 2004. aasta palgatingimuste osas alustavad pooled 2002. aasta septembris.

10. Kokkuvõtteid kokkuleppe täitmisest tehakse vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord poolaastas.

11. Kokkuleppe muudatusettepanekud käesolevasse kokkuleppesse esitavad pooled kirjalikult ning need vaadatakse läbi kahe (2) nädala jooksul, kui taotluses ei ole määratud teist tähtaega.

12. Pooled kohustuvad kümne (10) päeva jooksul pärast kokkuleppe teksti allakirjutamist edastama kokkuleppe täitmisega seotud asutustele, organisatsioonidele ja teistele isikutele.

13. Pooled teevad riigisekretärile ettepaneku avaldada käesolev kokkulepe Riigi Teataja Lisas.

Sotsiaalminister,
valitsusdelegatsiooni juht Eiki NESTOR

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni
delegatsiooni juht Toivo ROOSIMAA

Tallinnas, 3. oktoobril 2001. a.

3. oktoobri 2001. a kokkuleppe
lisa

TALO TAOTLUSED 2002. AASTA PALGA ALAMMÄÄRADE KOHTA

KH – kõrgharidus

  ÜLIKOOLID HARIDUS KOOLIJUHID KULTUUR RINGHÄÄLING TEATRID RADIOLOOGID

MAATEENIST.

14 000 professor           eriarst-
radioloog
 
13 500                
13 000                
12 500     Üle 1000 õpilase          
12 000     801–1000 õpilast  

loominguline tipptöötaja

   
11 500                
11 000     601–800 õpilast          
10 500

dotsent, vanemteadur

301–600 õõpilast     tipp-
kunstnik
   
10 000       kultuuri-
asutuse juht
       
9500     121–300 õpilast          
9000        

juhtiv loome- ja tehniline töötaja

   
8500                
8000 lektor, teadur    

struktuuriüksuste juht

     
7814   õpetaja-metoodik            
7500     71–120 õpilast  

KHga loome- ja tehniline töötaja

   
7000 assistent, õpetaja   alla 70 õpilase

erialase KHga tippspetsialist

juhtiv loome- ja tehniline töötaja

 
6500   vanem-
õpetaja
   

KHta pikk tööstaaž

   
6000 KHga spetsialist    

KHga 5–10a staažiga spetsialist

   

KHga spetsialist

5670   õpetaja            
5500          

KHga loome- ja tehniline töötaja

 
5300   noorem-
õpetaja
           
5000       KHga spetsialist

KHta kogemustega

   
4500                
4000          

KHta loome- ja tehniline töötaja

 


Märkus.  Rakenduskõrgkoolide palga alammäärad on 10% madalamad kui ülikoolides, v.a kõrgharidusega spetsialist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json