Teksti suurus:

Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemisleping

Väljaandja:Tamsalu Vallavolikogu
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2005, 32, 0

Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemisleping

Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemislepingu kinnitamine
Tamsalu Vallavolikogu 20. jaanuari 2005. a otsus nr 1

Tamsalu Vallavalitsuse 7. detsembri 2004. a korraldusega nr 256 «Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemislepingu avalikustamine» pandi ühinemisleping koos lisadega välja avalikuks tutvumiseks ning seati vastuväidete ja ettepanekute esitamise tähtajaks 14.01.2005. a. Nimetatud tähtajaks ühtegi vastuväidet ega ettepanekut lepingu osas ei esitatud.

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 91 lõike 6, Tamsalu Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada juurdelisatud Tamsalu linna ja Tamsalu valla ühinemisleping koos juurdekuuluvate lisadega: seletuskiri, majandusaasta aruanded, investeeringute eelarve, pikaajaliste kohustuste aruanne.

2. Vallavalitsusel avalikustada ühinemisleping koos lisadega valla veebilehel ning ühinemisleping avaldada Riigi Teatajas*.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisel.

4. Otsust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras Jõhvi Halduskohtus 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise päevast arvates.

* Ühinemisleping on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas.

 

Võttes aluseks «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» (RT I 1995, 29, 356; 1996, 42, 808; 1999, 93, 833; 2002, 34, 207; 2004, 56, 399) § 9 1, Tamsalu Vallavolikogu 25. aprilli 2002. a otsuse nr 16 ja Tamsalu Linnavolikogu 27. märtsi 2002. a otsuse nr 5, sõlmisid Tamsalu vald ja Tamsalu linn (edaspidi koos nimetatud lepingupooled) käesoleva lepingu (edaspidi leping).

1. Lepingu dokumendid

1.1. Lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest.

1.2. Lepingu lisad on lepingu lahutamatud osad.

1.3. Lepingu lisad on:
1.3.1. seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise vajaduse põhjenduse, territooriumi suuruse (pindala) ja alaliste elanike arvu kohta;
1.3.2. Tamsalu linna ja Tamsalu valla 2003. a majandusaasta aruanded ning Tamsalu linna ja Tamsalu valla 2004. a auditeeritud majandusaasta aruanded. Viimased lisatakse lepingule pärast nende auditeerimist;
1.3.3. ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1 : 50 000;
1.3.4. haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute vajaduse põhjendus ja eelarve;
1.3.5. lepingupoolte pikaajaliste kohustuste aruanne.

2. Üldsätted

2.1. Käesoleva lepinguga sätestavad pooled kahe omavalitsusüksuse – Tamsalu linna ja Tamsalu valla – baasil uue omavalitsusüksuse moodustamise aja ja eesmärgid, uue omavalitsusüksuse tegevuse põhisuunad, ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktide kehtivuse, omavalitsusüksuse töötajate ja teenistujatega seotud küsimuste lahendamise ning haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate organisatsiooniliste, eelarveliste ja teiste varaliste kohustuste ning õigustega seotud küsimuste lahendamise põhimõtted, samuti muude vajalikuks peetavate küsimuste lahendamise.

2.2. Uue omavalitsusüksuse tegevussuundade kavandamisel, eesmärkide elluviimisel, kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustuste täitmisel ja teenuste korraldamisel ning rahaliste vahendite suunamisel lähtub uue omavalitsusüksuse volikogu lepingu kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätestatust.

3. Ühinemise aeg

3.1. Lepingupoolte ühinemise ja uue omavalitsusüksuse moodustamise ajaks on 2005. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aeg.

3.2. Uue omavalitsusüksuse kui avalik-õigusliku juriidilise isiku õigusvõime tekib 2005. a kohaliku omavalitsuse volikogu valmistulemuste väljakuulutamise päevast alates. Nimetatud hetkest omab uus omavalitsusüksus kõiki lepingupoolte õigusi ja kannab poolte kohustusi ning lähtub käesolevas lepingus kokkulepitust.

4. Ühinemise eesmärgid

4.1. Tõsta piirkonna haldussuutlikkust ja omavalitsusüksuse majanduslikku potentsiaali (investeerimisvõimet).

4.2. Tõsta ametnikkonna spetsialiseeritust.

4.3. Parandada avaliku teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust.

4.4. Võimaldada piirkonna arengu käsitlemist ühtse tervikuna.

4.5. Piirkonna sotsiaal-majandusliku olukorra tasakaalustamine.

4.6. Tõsta piirkonna arengu- ja konkurentsivõimet.

4.7. Munitsipaalasutuste efektiivsem haldamine ja arendamine.

5. Omavalitsusüksuse nimi, staatus ja sümboolika

5.1. Uus kohalik omavalitsusüksus on avalik-õiguslik juriidiline isik valla staatuses.

5.2. Uue avalik-õigusliku juriidilise isiku nimi on Tamsalu vald (lepingus edaspidi TAMSALU VALD).

5.3. TAMSALU VALD on ühinevate omavalitsusüksuste õigusjärglane.

5.4. Uue omavalitsusüksuse halduspiirid ühtivad senise Tamsalu valla välispiiridega.

5.5. TAMSALU VALD jaguneb asulateks, milleks on vallasisene linn Tamsalu, Sääse alevik ja külad: Aavere, Alupere, Araski, Assamalla, Järsi, Järvajõe, Kadapiku, Kaeva, Kerguta, Koiduküla, Koplitaguse, Kuie, Kullenga, Kursi, Lemmküla, Loksa, Metskaevu, Naistevälja, Piisupi, Porkuni, Põdrangu, Sauvälja, Savalduma, Türje, Uudeküla, Vadiküla, Vajangu, Vistla, Võhmetu, Võhmuta.

5.6. TAMSALU VALLA keskus on Tamsalu linn. Valla omavalitsusorganite ja ametiasutuste asukoht ning juriidiline aadress on Tehnika 1a, Tamsalu linn.

5.7. TAMSALU VALLA sümboolikana kasutatakse vappi ja lippu.

5.8. Ühinenud omavalitsusüksuste sümboolikana võetakse kasutusele Tamsalu linna vapp ja lipp.

6. Õigusaktide kehtestamine ja kehtivus

6.1. Ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid kehtivad TAMSALU VALLA õigusaktide kehtestamiseni edasi selle omavalitsusüksuse territooriumil, kus nad ühinemiseni kehtisid.

6.2. TAMSALU VALLA põhimääruse eelnõu töötatakse välja lepingupoolte moodustatud ühiskomisjoni juhtimisel hiljemalt 2005. a 1. maiks ning esitatakse menetlemiseks ja kinnitamiseks TAMSALU VALLAVOLIKOGU esimesele istungile.

6.3. TAMSALU VALLA arengukava eelnõu töötatakse välja lepingupoolte moodustatud ühiskomisjoni juhtimisel hiljemalt 2005. a 1. maiks ning esitatakse TAMSALU VALLAVOLIKOGULE, mis pärast volikogu heakskiitmist avalikustatakse üldrahvalikuks aruteluks.

6.4. TAMSALU VALLA arengukava vastuvõtmiseni lähtutakse otsustamisel mõlema ühinenud omavalitsusüksuse arengukavast.

6.5. Tamsalu valla ja linna üldplaneering kehtib endisel kujul ja mahus, kus ta ei ole vastuolus käesoleva lepingu või TAMSALU VALLAVOLIKOGU õigusaktidega.

7. Töötajad ja teenistujad

7.1. Ühinenud omavalitsusüksuste hallatavate asutuste töötajad lähevad üle TAMSALU VALLA alluvusse. Töölepingu tingimused, mis üleminevatel töötajatel on kehtinud eelmise tööandja juures, on siduvad TAMSALU VALLALE kui uuele tööandjale.

7.2. Ühinenud omavalitsuste ametiasutuste teenistujad jätkavad teenistust põhiliselt oma endises eluvaldkonnas juhul, kui TAMSALU VALLA ametiasutuse või -asutuste struktuurist ei tulene teisiti. Ametiasutuste töö ümberkorraldamisel ja uute teenistujate teenistusse võtmise vajadusel leitakse personal eelkõige sisevaliku teel, et tagada info, teadmiste ja oskuste kvaliteet ning selle säilimine ja haldusprotsesside tõrgeteta jätkumine. Töötajate vabastamisel ja kompensatsioonide maksmisel lähtutakse seadustes sätestatust.

7.3. TAMSALU VALLA asutuste struktuur, koosseisud ja töötasustamise kord töötatakse välja lepingupoolte moodustatud ühiskomisjoni juhtimisel hiljemalt 1. aprilliks 2005. a ning esitatakse lepingupoolte volikogudele heakskiitmiseks. TAMSALU VALLA asutuste struktuuri, koosseisud ja töötasustamise korra kinnitab TAMSALU VALLAVOLIKOGU oma esimesel istungil.

8. Varad. Varalised kohustused. Eelarve

8.1. Kõik lepingupooltele kuuluvad varad ja varadega seotud õigused ja kohustused antakse üle ühinemisel moodustuvale uuele omavalitsusele TAMSALU VALLALE kui ühinenud omavalitsuste õigusjärglasele.

8.2. Lepingupooled koostavad vara üleandmist ja vastuvõtmist kajastavad dokumendid ning TAMSALU VALLA algbilansi seisuga 1. oktoober 2005. a.

8.3. Kõik lepingupoolte sõlmitud lepingud ja lepingutega võetud õigused ja kohustused lähevad üle TAMSALU VALLALE.

8.4. Lepingupooled koostavad lepingute nimekirja ning lepingutega võetud kohustuste loetelu seisuga 1. oktoober 2005. a.

8.5. Ühinemise käigus moodustunud omavalitsusüksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast alates kuni eelarveaasta lõpuni jäävaks perioodiks ei võeta vastu ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse jaoks uut eelarvet. Ühinenud omavalitsusüksused jätkavad eraldiseisvalt vastu võetud eelarvete täitmist, kusjuures lepingupoolte omavahelised arveldused lõpetatakse.

8.6. TAMSALU VALLA 2006. a eelarve eelnõu töötatakse välja lepingupoolte poolt hiljemalt 2005. a 1. oktoobriks lähtudes käesolevast lepingust.

8.7. Tamsalu linna ja Tamsalu valla 2005. a eelarves kavandatav laenukohustuste suurenemine kooskõlastatakse teise lepingupoolega.

9. Sotsiaal-, kultuuri- ning haridusobjektide töö korraldamine

Lepingu jõusoleku ajal säilitatakse ning kindlustatakse toimimiseks vajaliku finantseerimisega enne lepingu jõustumist lepingupoolte poolt finantseeritud sotsiaal-, kultuuri- ning haridusobjektid.

10. Vajalikud investeeringud

Investeeringud kavandatakse lähtudes avalike teenuste osutamiseks vajalike tingimuste loomisest ning piirkonna tasakaalustatud arengu põhimõttest. Investeeringute kava on toodud lepingu lisas.

11. Lepingu jõustumine ja kehtivus

11.1. Käesolev leping loetakse sõlmituks, kui selle on kinnitanud lepingupoolte volikogud oma otsusega. Asjaomaste volikogude otsused on lepingu lahutamatud lisad.

11.2. Leping jõustub 2005. a volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast alates. Lepingu punktid 6.2, 6.3, 7.3, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7 jõustuvad lepingu punktis 11.1 nimetatud tähtajal.

11.3. Leping kehtib TAMSALU VALLA volikogu valimiseks korraldatavate järgmiste korraliste valimistulemuste väljakuulutamiseni.

12. Vaidluste lahendamine

Lepinguga seonduvad vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.

13. Muud tingimused

13.1. Leping kehtestab pooltele kehtivad ja täielikult siduvad kohustused, mis tagavad lepingu tingimusteta täitmise. Kui ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid on vastuolus käesolevas lepingus sätestatud põhimõtetega, loetakse käesolev leping ülimuslikuks ning tegevustes lähtutakse käesolevas lepingus sätestatust.

13.2. Leping on koostatud kahes identses eestikeelses originaaleksemplaris, millest kumbki lepingupool saab ühe originaali. Leping edastatakse ka Lääne-Viru maavanemale ning avalikustatakse kummagi lepingupoole ametlikul veebilehel ja Riigi Teatajas.

13.3. Lepingu täitmiseks vajalikke toiminguid valmistab ette ühinevate omavalitsusüksuste esindajatest koosnev ühiskomisjon.

Volikogu esimees Marmelt RIIBE