Teksti suurus:

Soolise võrdõiguslikkuse voliniku põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2005, 14, 73

Soolise võrdõiguslikkuse voliniku põhimäärus

Vastu võetud 10.03.2005 nr 45

Määrus kehtestatakse «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» (RT I 2004, 27, 181) § 15 lõike 2 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Soolise võrdõiguslikkuse volinik

(1) Soolise võrdõiguslikkuse volinik (edaspidi volinik) on iseseisvalt tegutsev «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» nõuete täitmist jälgiv ja teisi nimetatud seadusega talle pandud ülesandeid täitev sõltumatu ja erapooletu asjatundja.

(2) Voliniku ingliskeelne nimi on Gender Equality Commissioner.

§ 2. Voliniku sümboolika

(1) Voliniku pitser on sõõrikujuline. Sõõri läbimõõt on 35 mm ja selle keskel on väike riigivapp. Sõõri äärel on sõnad «Soolise võrdõiguslikkuse volinik».

(2) Volinikul on oma nimega dokumendiplangid, mille kujundus- ja turvaelemendina kasutatakse voliniku logo ja embleemi ning väikest riigivappi.

§ 3. Voliniku asukoht

Volinik asub Tallinnas. Voliniku postiaadress on Gonsiori 29, 15027 Tallinn.

2. peatükk
TÖÖKORD

§ 4. Voliniku ülesanded

(1) «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» nõuete täitmise jälgimisel volinik:
1) kogub riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutustelt, haridus- ja teadusinstitutsioonidelt ning tööandjatelt teavet «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» §-de 9–11 täitmise kohta;
2) kogub ja analüüsib andmeid naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise ja nende lahendamise juhtumite kohta;
3) kogub ja koondab muud õigusalast ja sotsiaalset informatsiooni, mis on seotud naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte ellurakendamisega;
4) jälgib naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimist meedias, eelkõige töö- ja koolituspakkumistes.

(2) Isikute avalduste vastuvõtmisel ja arvamuste andmisel võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta menetleb volinik esitatud avaldusi, lähtudes «Haldusmenetluse seadusest» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) ja arvestades «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» erisusi.

(3) Seaduste mõju analüüsimisel naiste ja meeste seisundile ühiskonnas volinik:
1) analüüsib õigusaktide vastavust «Soolise võrdõiguslikkuse seaduses» sätestatud naiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiibile, üldistab analüüsi tulemused ning informeerib nendest asjakohaseid institutsioone;
2) analüüsib Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse alast õigusloomet ja edastab vastavat informatsiooni asjakohastele institutsioonidele;
3) tellib uuringuid ja edastab analüüsi tulemusi avalikkusele ja asjakohastele institutsioonidele.

(4) Volinik teeb ettepanekuid Vabariigi Valitsusele ja valitsusasutustele, samuti kohalikele omavalitsustele ning nende asutustele õigusaktide muutmise ja täiendamise kohta.

(5) Volinik nõustab ja teavitab Vabariigi Valitsust ja valitsusasutusi ning kohalike omavalitsusüksuste asutusi «Soolise võrdõiguslikkuse seaduse» rakendamist puudutavates küsimustes.

(6) Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks volinik:
1) koostab ja annab välja oma tegevust ning naiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiipi tutvustavaid materjale;
2) teavitab avalikkust naiste ja meeste võrdse kohtlemisega seotud küsimustest;
3) teeb koostööd õiguskantsleriga ning teiste soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavate asutustega;
4) teeb koostööd teiste riikide analoogiliste institutsioonide ja nende ühendustega;
5) osaleb Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse alases õigusloomes;
6) käivitab projekte ja osaleb projektides ning programmides, mille eesmärgiks on õigusalase teadlikkuse tõstmine naiste ja meeste võrdse kohtlemise valdkondades;
7) avaldab ülevaateid naiste ja meeste võrdse kohtlemise printsiibi järgimisest.

§ 5. Aruandlus

Volinik avaldab üks kord aastas oma veebilehel ülevaate oma tegevusest.

§ 6. Lepingute sõlmimine

Volinik sõlmib oma pädevuse piires oma ülesannete täitmiseks vajalikke lepinguid.

§ 7. Voliniku tegevuse finantseerimine

Voliniku tegevuseks vajalikud kulud kaetakse riigieelarvest ja nähakse ette Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas eraldi real.

3. peatükk
MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§ 8. Määruse jõustumine

Määruse § 5 jõustub ühe aasta möödumisel voliniku ametisse nimetamisest.

Peaminister Juhan PARTS

Sotsiaalminister Marko POMERANTS

Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json