Teksti suurus:

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 «Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile» muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 123, 1776

Põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määruse nr 12 «Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile» muutmine

Vastu võetud 08.11.2001 nr 64

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» (RT I 2000, 82, 526; 2001, 42, 235; 88, 531) § 98 lõike 1 ja § 67 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. aasta määruse nr 421 (RT I 2000, 98, 633; 2001, 39, 221) «Volituste andmine «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» punkti 3 alusel.

Muudan põllumajandusministri 31. jaanuari 2001. a määrust nr 12 «Põllumajandusmaa lupjamise toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning lisanõuded meliorandile» § 5 lõiget 5 ja sõnastan selle järgmiselt:

« (5) Taotleja koostab ja esitab Ametile hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates lupjamistööde tegemise perioodi lõppemisest käesoleva määruse lisas 3 toodud vormi kohase kinnituse meliorandiga laotamistööde tegemise kohta, milles näitab lubjatud pinna suuruse, laotatud meliorandi koguse, tööde kogumaksumuse, sealhulgas taotleja osaluse ja vajaliku toetussumma suuruse.»

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json