Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RTL 2001, 128, 1859

Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused

Vastu võetud 23.11.2001 nr 98

Määrus kehtestatakse Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse (RT I 2000, 57, 373; 2001, 48, 268; 2001, 79, 480; 89, 532) paragrahvi 26 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja (edaspidi registripidaja) reservkapitali suuruse määramisel arvesse võetavate tegevuskulude (edaspidi tegevuskulud) arvutamise alused.

§ 2.   Tegevuskulude arvutamisel arvesse võetavad kulud

  Tegevuskuludeks on raamatupidamise seaduse (RT I 1994, 48, 790; 1995, 26-28, 355; 92, 1604; 1996, 40, 773; 42, 811; 49, 953; 1998, 59, 941; 1999, 55, 584; 101, 903; 2001, 87, 527) lisas 2 ära toodud kasumiaruande skeemide järgmistel kirjetel kajastatud kulud:
  1) skeem 1: punkt 6 «Mitmesugused tegevuskulud», punkt 7 «Tööjõu kulud»;
  2) skeem 2: punkt 2 «Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu», punkt 4 Üldhalduskulud».

§ 3.   Tegevuskulude arvutamise alused

  (1) Tegevuskulude suurus määratakse iga-aastaselt registripidaja jooksvale majandusaastale eelnenud kahe majandusaasta auditeeritud raamatupidamise aastaaruande (edaspidi aastaaruanne) alusel.

  (2) Tegevuskulude arvutamisel § 2 punktis 1 nimetatud skeemi kasutamisel rakendatakse alljärgnevaid koefitsiente:
  1) mitmesugused tegevuskulud – koefitsient 0,6;
  2) tööjõu kulud – koefitsient 0,5.

  (3) Tegevuskulude arvutamisel § 2 punktis 2 nimetatud skeemi kasutamisel rakendatakse alljärgnevaid koefitsiente:
  1) realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu – koefitsient 0,5;
  2) üldhalduskulud – koefitsient 0,7.

  (4) Kuue kuu tegevuskulud saadakse koefitsiendiga korrigeeritud tegevuskulude aastasummade aritmeetilise keskmise jagamisel kahega.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Tegevuskulude suuruse arvutamisel lähtudes 1999. ja 2000. majandusaasta aastaaruannetest rakendatakse kõigile määruse §-s 2 nimetatud tegevuskuludele ühtset koefitsienti 0,5.

Henrik HOLOLEI
Majandusminister rahandusministri ülesannetes

Aare JÄRVAN
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json