Teksti suurus:

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud «Raudtee tehnokasutuseeskirja» täiendamine

Väljaandja:Teede- ja Sideminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2001, 129, 1870

Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud «Raudtee tehnokasutuseeskirja» täiendamine

Vastu võetud 14.11.2001 nr 103

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» (RT I 1999, 29, 405; 2001, 31, 170) paragrahvi 16 lõike 2 alusel.

§ 1. Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud «Raudtee tehnokasutuseeskirjas» (RTL 1999, 127, 1773; 2000, 54, 836) tehakse järgmised täiendused:

1) punkti 10 viimast lõiku täiendatakse pärast sõnu «ehitusgabariidi rakendamise juhendis» sõna ja numbriga «(lisa 3)»;

2) «Raudtee tehnokasutuseeskirja» täiendatakse lisaga 3 «Ehitusgabariidi rakendamise juhend» (lisatud).

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2002. a.

Minister Toivo JÜRGENSON

Kantsler Margus LEIVO

Teede- ja sideministri 14. novembri 2001. a määruse nr 103
«Teede- ja sideministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 39 kinnitatud
«Raudtee tehnokasutuseeskirja» täiendamine»

lisa 3

EHITUSGABARIIDI RAKENDAMISE JUHEND

SISUKORD

I peatükk. ÜLDSÄTTED

 
  1. Mõisted

II peatükk. EHITUSGABARIIDID

 
  2. Ehitusgabariit S
  3. Ehitusgabariit Sp
  4. Gabariitide S ja Sp ülemine piirjoon
  5. Gabariitide S ja Sp alumine piirjoon

III peatükk. VEEREMIGABARIIDID

 
  6. Veeremigabariit T
  7. Gabariitide T, Tts, Tpr ja 1-T alumine piirjoon
  8. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM ülemised piirjooned
  9. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM alumised piirjooned
  10. Gabariidi 03-VM ülemine piirjoon
  11. Gabariidi 03-VM alumised piirjooned
  12. Eriveeremitüüpide ehitusgabariidid
  13. Veeremi transportimine valmistajatehasest sihtkohta
  14. Gabariitide T ja 1-T järgi ehitatud veeremi täiskõrgus
  15. Veeremi alumiste vedrustamata osade kõrgus
  16. Veeremi ehitus- ja projektkontuur

IV peatükk. EHITUSGABARIIDI S ja Sp RAKENDAMISE SÄTTED

 
  17. Rakendamise põhitingimused
  18. Ehitusgabariitide S ja Sp mõõtude kasutamine
  19. Reisi- ja kaubaplatvormide gabariitmõõdud
  20. Gabariitide S ja Sp piirjoon (kaugus tee teljest 3100 mm)
  21. Gabariidi Sp piirjoon (kaugus tee teljest 2000 mm)
  22. Gabariidi Sp piirjooned ja
  23. Gabariidi S ülemine piirjoon elektrifitseeritud raudteeliinil
  24. Ümberehitatavate ehitiste minimaalne piirjoon
  25. Naaberteede/-radade telgede vahekaugus
  26. Ehitise/rajatise, seadme ja naaberteed/-radade telgede vahekauguse lubatud minimaalsed ehitusgabariidi nõuded, ettevalmistamisel gabariidi Tpr järgi ehitatud 8-teljelise poolvaguni ja gabariidi Tts järgi ehitatud tsisternvaguni kurseerimiseks
  27. Gabariidinõuded ehitisele/rajatisele ja seadmele
  28. Radade/teede telgedevahelised lubatud minimaalkaugused Tpr ja Tts gabariidi järgi ehitatud veeremi kurseerimisel
  29. Materjalide, tagavaraosade, seadmete jms kaugus rööbastee äärest
  30. Ehitusgabariidi S ja Sp piirmõõtude ja naaberteede/-radade telgede vahekauguse muutumine kõverikes
  31. Ehitusnormid
  32. Ekspluatatsiooninormid
  33. Ehitusgabariidi laienduse üleminek lähenemisel kõverikule
  34. Ehitiste/rajatiste ja seadmete gabariidi nõuetele vastavuse kontrollimine, ebagabariitsete kohtade arvele võtmine ja kõrvaldamine
  35. Ehitiste/rajatiste, seadmete ja radade/teede telgede mõõdistamine
  36. Ebagabariitse ehitise/rajatise, seade või radade/teede telgede vahekauguse arvele võtmine, ümberehitamine ja sellekohane aruandlus
  Lisa 1. Ehitusgabariit 1-SM
  Lisa 2. Naaberteede telgede vahekaugus jaamas
  Lisa 3. Ehitiste või seadmete ja veeremigabariidi või veeremi vahelised minimaalsed lubatud horisontaal- ning vertikaalvahemikud
  Tabel 1. Ehitiste või seadmete ja veeremigabariidi või veeremi vahelised minimaalsed lubatud horisontaalvahemikud δx (mm)
  Tabel 2. Ehitise või seadme ja veeremigabariidi või konkreetse veeremi minimaalsed lubatud vertikaalvahemikud δy, mm
  Lisa 4. Ehitusgabariitide ja radade/teede telgede vahekauguse mõõdud (ehitusnormid) teekõverikus
  Tabel 1. Avalikuks kasutamiseks määratud raudtee jaamavahe ja jaama pearadade ääres paiknevate ehitiste ja seadmete ehitusgabariidi S mõõdud tee kõverikus (ehitusnormid)
  Tabel 2. Harutee (välis- ja siseharutee) kõverikes paiknevate ehitiste ja seadmete ehitusgabariitide S ja Sp mõõdud (ehitusnormid)
  Tabel 3. Jaamateede (v.a peatee) välisrööpa kõrgendusega kõverikus asuva ehitise ja seadme ehitusgabariitide S ja Sp mõõdud (ehitusnormid)
  Tabel 4. Välisrööpa kõrgenduseta ja 50 km/h piirkiirusega jaamatee kõverikus asuva ehitise ja seadme ehitusnormid (gabariitide S ja Sp mõõdud)
  Tabel 5. Kõverikes asuvate teede telgede vahekauguse ehitusnormid (suurendamine) avalikuks kasutamiseks määratud raudteel, mm
  Tabel 6. Välis- ja siseharutee naaberteede/radade telgede vahekauguse ehitusnormid (suurendamine) kõverikus, mm
  Tabel 7. Raja/tee telje ja toe (viadukti, jalakäigusilla, kontaktvõrgu, side ja turvanguseadme õhuliini, elektrivalgustuse või -varustuse ning torujuhtme) foorimasti, tee- ja signaalmärgi ning posti siseääre vahekauguse ehitusnormid kõverikes (suurendamine)
  Tabel 8. Välisrööpa arvutuslikud kõrgendused kõverikus tee telje ning toe, masti ja posti vahekauguse ehitusnormi leidmiseks
  Tabel 9. Ehitusgabariidi S mõõdud kõverikus (ekspluatatsiooninormid)
  Tabel 10. Ehitusgabariidi Sp mõõdud kõverikus (ekspluatatsiooninormid)
  Tabel 11. Minimaalse piirjoone A mõõdud ehitise ümberehitamisel kõverikus (ekspluatatsiooninormid)
  Tabel 12. Elekterveole ümberehitatava ehitise minimaalse piirjoone B1 ülemise osa mõõdud (ekspluatatsiooninormid)
  Tabel 13. Elektrifitseeritaval liinil asuvate ehitiste minimaalse piirjoone B2 ülemise osa mõõdud (ekspluatatsiooninormid)
  Tabel 14. Reisi- ja kaubaplatvormi ülemise ääre koordinaadid kõverikus (ekspluatatsiooninormid)
  Tabel 15. Piirjoone PR ja PR’ minimaalsed sisemõõdud kõverikus
  Tabel 16. Piirjoone PRp ja PR’p minimaalsed sisemõõdud kõverikus
  Tabel 17. Piirjoone Ts minimaalsed sisemõõdud kõverikus
  Tabel 18. Piirjoone Tsp minimaalsed sisemõõdud kõverikus
  Tabel 19. Radade/teede telgede vahekauguste dm ja d’m suurendamine kõverikus (ekspluatatsiooninormid)
  Tabel 20. Täielik tsentrifugaalkiirendus
  Tabel 21. Ristjääkkiirendus
  Tabel 22. Tingvaguni külgeemaldumine kõverikus (b = 36 000/R)
  Tabel 23. Gabariidi Tpr järgi ehitatud 8-teljelise 4350 mm kõrguse (ülemisest vöötalast) poolvaguni ja gabariidi Tts järgi ehitatud 8-teljelise tsisternvaguni külgeemaldumine kõverikus (bv = 26 700/R, bs = 16 500/R)
  Lisa 5. Ebagabariitsete kohtade passi näidisvorm

I peatükk
ÜLDSÄTTED

Raudtee, «Raudteeseaduse» (RT I 1999, 29, 405; 2001, 31, 170) ja «Raudtee tehnokasutuseeskirja» (RTL 1999, 127, 1773; 2000, 54, 836) mõistes, ning muud ehitised/rajatised ja seadmed, mis paiknevad raudtee ääres või selle kaitsetsoonis, peavad vastama ehitusgabariitide S või Sp (Raudteede Koostööorganisatsiooni, edaspidi OSShD, liikmesriikide raudteedel kasutatava standardi GOST 9238-83) nõuetele ja tagama raudteeveeremi (edaspidi veerem) ohutu liiklemise.

Ehitusgabariitide rakendamise juhend (edaspidi juhend) sätestab ehitusgabariitide S ja Sp (edaspidi gabariit S ja Sp) rakendamise eripärasused raudtee ehitus- ja hoiutöödel, ehitiste/rajatiste ja seadmete gabariitide S ja Sp nõuetele vastavuse kontrollimise ja järelevalve tehnilised tingimused ning ebagabariitsete (mittegabariitsete) kohtade kõrvaldamise korra.

Käesoleva juhendiga sätestatud nõuded kehtivad:

– 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteele, sh raudtee-ettevõtja või ettevõtja haruteele liitumisjaamast kuni raudtee-ettevõtja või ettevõtja territooriumi piirini (edaspidi välisharutee) ning ettevõtja territooriumi või territooriumide vahelisele haruteele (edaspidi siseharutee);

– ehitisele «Planeerimis- ja ehitusseaduse» (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377) mõistes ja rajatistele raudteeseaduse mõistes 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteele, kus liikleb standardi GOST 9238-83 nõuete kohaselt ehitatud veerem;

– rahvusvahelisel 1520 (1524) mm rööpmelaiusega ja 1435 mm rööpmelaiusega raudteel kasutamiseks ehitatud veeremile;

– raudteele, kus on kehtestatud piirkiirus kuni 160 km/h;

– uue raudtee, raudtee-ettevõtja või ettevõtja välis- ja siseharutee ning selle ehitise/rajatise ja seadme ehitusprojektile;

– olemasoleva raudtee ja raudtee infrastruktuuri ehitise/rajatise, raudtee-ettevõtja või ettevõtja harutee ning seal asuva ehitise/rajatise ja seadme rekonstrueerimisele, remontimisele, teise raja ehitamisele, raudtee elektrifitseerimisele ja muudele ehitus- ja remonttöödele.

Juhendi tehniliste normide kasutamine rööbastee, infrastruktuuri ehitise/rajatise, seadme ja veeremi ehitamisel või remontimisel, rekonstrueerimisel, sh ka nende puhul, mis on ehitatud enne käesoleva juhendi jõustumist, on sätestatud käesoleva juhendi vastavates peatükkides.

1. Mõisted

1.1. Juhendis kasutatakse järgmisi mõisteid ja termineid:
1) ehitusgabariit – rööbastee teljega ristiolev piirjoon, millest sissepoole ei tohi peale veeremi ulatuda ükski ehitise ega seadme osa, rööbastee ääres paiknevad materjalid, varuosad, seadmed jms. Erandiks on need seadmete osad, mis on ette nähtud vahetuks koostööks veeremiga (kontaktjuhe koos kinnitusdetailidega jms) tingimusel, et nende paiknemine gabariidisiseses ruumis on kooskõlas veeremi nende osadega, millega nad tohivad kokku puutuda ja on välistatud kokkupuude veeremi muude osadega;
2) veeremigabariit – rööbastee teljega risti olev piirjoon, millesse peab mahtuma sirgele horisontaalteele paigaldatud nii uus kui maksimaalse lubatud piirkulumiga tühi või laaditud veerem (veeremi rööbasteel olek kõige ebasobivamas asendis ilma vedrude külgkaldeta ja dünaamilise võnkumiseta);
3) veeremi ehituskontuur – rööbastee teljega risti olev arvutuslik piirjoon, mis määratakse käesoleva juhendi punktis 16 toodud metoodika alusel. Sellest väljapoole ei tohi ulatuda ükski sirgel horisontaalteel seisva uue laadimata veeremi osa, mille pikisuunaline vertikaalne kesktasapind on ühitatud tee teljega;
4) veeremi projektkontuur – rööbastee teljega risti olev arvutuslik piirjoon, mida on ehituskontuuriga võrreldes vähendatud plusstolerantsi suuruse võrra ja mille sees peavad asuma vaadeldavas lõikes kõik projekteeritava nimimõõtmetega veeremi konstruktsioonielemendid.

Veeremi ehitus- ja projektkontuurid määratakse projekteeritava veeremi kõigi iseloomulike lõigete jaoks.

1.2. Ehitus- ja veeremigabariidi vaheline (kaherajalisel liinil ka kõrvuti olevatel rööbasteedel seisvate veeremite gabariitidevaheline) nn ohutusruum (edaspidi ruum) on ette nähtud veeremi ja sellele laaditud veose nihkumise juhuks, mis võib olla põhjustatud rööbastee seisundi muutustest normide piires ja tekkida veeremi vertikaal- või horisontaalvõngete või vedrude külgkalde tõttu. Vajadusel nähakse ette ohutusruum ka veeremit teenindava personali ohutuse tagamiseks.

1.3. Veeremigabariidi ja ehituskontuuri vaheline ruum on vajalik:
1) veeremi horisontaalnihke kompenseerimiseks, mis leiab aset rööbasteel tekkiva lookleva liikumise juures konstruktsiooniliste pilude tõttu veereosa lubatud piirkulumiga elementides;
2) vertikaalnihke kompenseerimiseks, mille põhjustavad veereosade maksimaalne lubatud kulumine ja vedrude staatiline läbivajumine arvutusliku koormuse mõjul.

1.4. Veeremi ehitus- ja projektkontuuride vaheline ruum nähakse ette veeremi ehitamisel ja remondil lubatud plusshälvete kompenseerimiseks.

1.5. Ehitusgabariitide tähised ja nende kasutusalad on:
1) S – avalikuks kasutamiseks määratud raudtee ning liitumisjaama ja ettevõtja territooriumi vahelise välisharutee ääres paiknevatele ehitistele/rajatistele ja seadmetele (joonised 1 ja 3–6);
2) Sp – raudtee-ettevõtja või ettevõtja siseharutee ääres paiknevatele ehitistele/rajatistele ja seadmetele (joonised 2–7).

1.6. Veeremigabariidi tähised ja nende kasutusalad SRÜ riikide, Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Mongoolia raudtee-ettevõtjate veeremile on:
1) T – veeremile avalikuks kasutamiseks määratud raudteel, raudtee-ettevõtja või ettevõtja sise- või välisharuteel, mille ehitised ja seadmed vastavad ehitusgabariidile S ja Sp (joonised 8 ja 12–15);
2) Tts – tsistern- ja kallurvagunile avalikuks kasutamiseks määratud raudteel, raudtee-ettevõtjale või ettevõtjale kuuluval sise- või välisharuteel, mille ehitised/rajatised ja seadmed vastavad käesolevale ehitusgabariidi rakendamise juhendile (joonised 9 ja 12–15);
3) Tpr – poolvagunile avalikuks kasutamiseks määratud raudteel, raudtee-ettevõtjale või ettevõtjale kuuluval sise- või välisharuteel, mille ehitised/rajatised ja seadmed vastavad käesolevale ehitusgabariidi rakendamise juhendile (joonised 10 ja 12–15);
4) 1-T – avalikuks kasutamiseks määratud raudteel, raudtee-ettevõtjale või ettevõtjale kuuluval sise- või välisharuteel kasutatavale veeremile (joonised 11–15);
5) 1-VM – 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteel ja Raudteede Koostöö organisatsiooni (edaspidi OSShD) liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega rahvusvaheliseks raudteeliikluseks avatud magistraal- ja teistel raudteedel kasutatavale veeremile (joonised 16 ja 19–23);
6) 0-VM – veeremile 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteel ja OSShD liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega raudteede põhiliinidel, kus on kehtestatud üksikutel raudteelõikudel liikluspiirangud (joonised 17 ja 19–23);
7) 02-VM – 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteel ning OSShD liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel kasutatavale veeremile (joonised 18–23);
8) 03-VM – 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteel ning kõigil Aasia ja Euroopa 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel kasutatavale veeremile (joonised 24–26).

1.7. Ehitus- ja veeremigabariitide nõuete alusel kehtestatakse raudteeveostele laadimisgabariidid ja ebagabariitsuse astmed. Veoste laadimisgabariitide ja ebagabariitsuse astmete määramisel juhindutakse neist rahvusvahelistest eeskirjadest ja juhenditest, milliseid aktsepteerivad ühist vaguniparki kasutavate riikide raudteeadministratsioonid. Ebagabariitsete veoste läbilaskmise kord raudteel sätestatakse raudtee-ettevõtja tegevuseeskirjas.

II peatükk
EHITUSGABARIIDID

2. Ehitusgabariit S

2.1. Ehitusgabariidi S (edaspidi gabariit S) piirjooned ja mõõdud peavad vastama joonisel 1 toodutele, sh:
1) sirgel rööbasteel asuva ülesõidukatte piires oleva renni (a2–a1) laius ei tohi olla alla 75 mm;
2) juhendis nimetatud erijuhtudel on lubatud ehitada kauba- ja reisiplatvorme, mille kõrgus rööpapeast on üle 1100 mm;
3) kaubaplatvormid peavad asuma rööbastee teljest vähemalt 1750 mm kaugusel nii, et on tagatud raudteeliikluse ja teenindava personali ohutus;
4) mastid, toed, postid, ehitised ja seadmed ei tohi piirata fooride nähtavust.

Märkus. 1. Mõõdud a1 ja a2 peavad olema:

• 1520 mm rööpmelaiuse korral: a1 = 670 mm, a2 = 760 mm;
• 1524 mm rööpmelaiuse korral: a1 = 672 mm, a2 = 762 mm.
2. Gabariit S kehtib samuti reisirongide peatuskohtadele.

Joonis 1. Gabariit S

silla sildeehitise, varikatuse, platvormi, ülesõidukatte, vedurisignalisatsiooni induktorite, pöörmemehhanismi ja selle piires asuvate turvanguseadmete ning jaama teedevahel asuvate ehitiste/rajatiste ja seadmete piirjoon (vastavalt p 5.12);
kõigi uute seadmete ja ehitiste/rajatiste piirjoon, v.a need, mis asuvad sellisel rööbasteel, mille elektrifitseerimine on välistatud ka sel juhul kui elektrifitseeritakse kogu kõnealune piirkond, sh:
I–II–III – jaamavahede ja nende jaamateede piirjoon (rajatiste piires*), kuhu ei ole kavandatud veeremi tehnoloogilist seisukohta;

* Käesolevas juhendis nimetatakse:
rajatiseks – silda (ka jalakäigusilda), viadukti, estakaadi, tugiseina ja varikatust, v.a need kohad, kus on konkreetsetest oludest lähtudes vajalik täpselt märkida, millise rajatisega on tegemist;
jaamaks – rööpmestikuga meldepunkti.

  Ia–Ib–IIa–IIIa – muude jaamateede piirjoon.
  Märkus. Murru kujul antud mõõdu lugejas on kontaktjuhtme riputus kandetrossiga, nimetajas – sama ilma kandetrossita.
sellise rööbastee ääres oleva ehitise/rajatise või seadme piirjoon, mille elektrifitseerimine on välistatud ka sel juhul, kui elektrifitseeritakse kogu kõnealune piirkond;
jaamavahe või jaama äärmise tee välisküljel või eraldiasuval jaamateel oleva ehitise (v.a silla sildeehitise, platvormi ja varikatuse konstruktsiooni elemendid) ja seadme piirjoon;
piirjoon, millest jaamavahel ja jaamatee kasuliku pikkuse ulatuses ei tohi olla kõrgemal ükski seade, v.a rajatise elemendid, ülesõidukatted, veduri-signalisatsiooni induktorid, pöörmemehhanismid ja nende piires asuvad turvanguseadmed;
jaamavahel ja jaamateel asuva ehitise (või vundamendi), maa-aluste trosside, kaablitorude ja muude, raudteesse mittekuuluvate rajatiste ning seadmete piirjoon, v.a signaali- ja translatsioonipunktides asuvad turvangurajatised ja -seadmed;
silla-, estakaadi- jt rajatiste käsipuude konstruktsioonielementide piirjoon.

2.2. Ehitise ja seadme kaugust (3100 mm) rööbastee teljest( )võib rasketes tingimustes** vähendada raudtee-ettevõtja või ettevõtja põhjendatud taotlusel Raudteeameti loal, kuid see ei tohi olla väiksem, kui:
1) 2750 mm – kontaktvõrgu masti, foori, tugiseina siseservani jaamavahel ja 2450 mm jaamas;
2) 1920 mm – rööpapeast kääbusfoori kuni 1100 mm kõrguse (mõõdetuna rööpapea pealispinnast) väljaulatuva osani.

Seejuures tuleb rööbastee teljest vähem kui 3100 mm kaugusele paigaldatava toe, masti ja eraldiseisva posti asukohas punktidele 10–14 ettenähtud horisontaalmõõte 3100 ja 2900 mm samuti vastavalt vähendada.

2.3. Avalikuks kasutamiseks määratud raudtee elekterveole ümberehitatavate ehitiste ja seadmete ning välisharutee gabariitide S ja Sp ülemisi piirjooni võib kasutada ainult raudtee-ettevõtja või ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal. Seejuures võib kalduda kõrvale gabariidi S piirjoonest I-II-III ja Ia–Ib–IIa–IIIa tingimusel, et säilivad joonisel 3 ja tabelis 1 näidatud vahemikud.

3. Ehitusgabariit Sp

3.1. Ehitusgabariidi Sp (edaspidi gabariit Sp) piirjooned ja mõõdud peavad vastama joonisel 2 toodutele.

** raskete tingimuste all mõistetakse keerulisi topograafilisi, geoloogilisi jt kohalikke tingimusi, mille puhul kehtestatud gabariitmõõtude kasutuselevõtt põhjustab ehitustööde mahu ja maksumuse tunduva suurenemise.


Märkus. 1. Mõõdud a1 ja a2 peavad olema:

• 1520 mm rööpmelaiuse korral: a1 = 670 mm, a2 = 760 mm;
• 1524 mm rööpmelaiuse korral: a1 = 672 mm, a2 = 762 mm.
2. Mõõt tee teljest punktideni 1,1a ja rööpapeast piirjooneni 1–1 kehtib mitteelektrifitseeritava rööbastee puhul (hoone- või rajatisesisesed lubatavad mõõdud on sulgudes).
3. Elektrifitseerimisele kuuluva rööbastee gabariidi Sp ülemine piirjoon määratakse punktis 4 toodud normide järgi.

3.2. Sirgel rööbasteel asuva ülesõidukatte piires oleva renni (a2–a1) laius peab olema vähemalt 75 mm.

3.3. Käesolevas juhendis nimetatud erijuhul on lubatud ehitada kauba- ja reisiplatvorme, mille kõrgus rööpapeast on üle 1100 mm.

3.4. Kaubaplatvorm peab olema tee teljest vähemalt 1750 mm kaugusel, et oleks tagatud raudteeliikluse ja teenindava personali ohutus.

3.5. Mastid, toed, postid, ehitised ja seade ei tohi piirata fooride nähtavust.

3.6. Rööbasteel, mida mööda veetakse ebagabariitseid veoseid, ei tohi olla ühtki rööpapeast kõrgemale kui 1100 mm ulatuvat ehitist või seadet (näidatud pideva joonega).

3.7. Ehitise/rajatise ja seadme kaugust (3100 mm) rööbastee teljest ( ) võib rasketes tingimustes vähendada raudtee-ettevõtja või ettevõtja põhjendatud taotlusel Raudteeameti loal, kuid see ei tohi olla väiksem, kui:
1) 2750 mm – kontaktvõrgu masti, foori ja tugiseina siseservani jaamavahel ja 2450 mm jaamas;
2) 1920 mm rööpapeast kääbusfoori kuni 1100 mm kõrguse (mõõdetuna rööpapea pealispinnast) väljaulatuva osani.

3.8. Raudtee-ettevõtja või ettevõtja võib põhjendatud asjaoludel ja Raudteeameti loal:
1) rakendada ehitiste/rajatiste ja seadmete jaoks piirjoont ( ), mille kõrgus on 4800 mm;
2) vähendada raskete tingimuste korral kaugust 2350 mm tee teljest piirjooneni ( ) kuni 2250 mm-ni.

3.9. Mõõtu 2000 mm rööbastee teljest piirjooneni () võib raudtee-ettevõtja või ettevõtja põhjendatud taotluse alusel Raudteeameti loal vähendada. Seejuures peab säilima veeremi ja konkreetse ehitise või seadme vahel juhendis näidatud minimaalne ohutusruum ning olema tagatud suurema gabariidimõõtmetega veeremi kasutamine.

Joonis 2. Gabariit Sp

silla sildeehitise, varikatuse, platvormi, ülesõidukatte, veduri-signalisatsiooni induktori, pöörmemehhanismi ja selle piires asuvate turvanguseadmete ning ettevõtja territooriumil asuva ehitise ja seadme piirjoon (v.a ehitised/rajatised ja seadmed, mis on piiratud , jt joontega), ning jaama teedevahel asetseva ehitise/rajatise ja seadme piirjoon vastavalt p 5.12;
sellise ehitise/rajatise ja seadme (v.a silla sildeehitise, platvormi ja varikatuse konstruktsioonielementide) piirjoon, mis asub naaberettevõtjate vahel jaamavahe või jaama äärmiste teede välisküljel või ettevõtjate territooriumil asuvaid jaamu ühendavate äärmiste teede välisküljel;
piirjoon, millest jaamavahel ja jaamatee kasuliku pikkuse ulatuses ei tohi olla kõrgemal ükski seade, v.a rajatise elemendid, ülesõidukatted, veduri-signalisatsiooni induktorid, pöörmemehhanismid ja nende piires asuvad turvanguseadmed;
kraanatala, riigli, väravaposti jt samalaadsete rööbasteedel asuvate ehitiste ja seadmete piirjoon, mis on ette nähtud üksnes kuni 4700 mm kõrgusega eriveeremile, kuhu üle 4700 mm (kuni 5300 mm) kõrgusega üldkasutatava veeremi sattumine on välistatud;
piki rööbasteed asuva kuni 1000 mm pikkuse üksiku samba, väravaposti või hoone esileulatuva osa (seina- ja tugipiilar, trepp jms) piirjoon;
jaamateel (v.a pea- ja vastuvõtu-ärasaateteel) asuva laadimis-, tühjendus- ja valamisseadme, rööbasteeäärse lao katuseräästa, veeremi mittetööasendis oleva tehnohoolde-, ekipeerimis- ja remondiseadme või muu tehnoloogilise seadme piirjoon;
sillakäsipuu jt rajatiste konstruktsioonielementide piirjoon.

4. Gabariitide S ja Sp ülemine piirjoon

4.1. Uute ja ümberehitatavate ehitiste/rajatiste ning seadmete ehitusgabariitide S ja Sp ülemised piirjooned elektrifitseeritavatel ülemise kontaktjuhtmega teelõikudel, mis asuvad ettevõtja territooriumil või territooriumide vahel, kehtestatakse joonisel 3 ja tabelis 1 näidatud normide kohaselt.

Joonis 3. Gabariitide S ja Sp ülemine piirjoon

ehitusgabariidi ülemine piirjoon;
veeremigabariidi ülemine piirjoon;
vooluvõtturi üles-alla ja külgsuunas liikumise asendile vastav ala.

Elekterveoga raudtee uute või ümberehitatavate ehitiste/rajatiste ja seadmete ning kontaktjuhtme, vooluvõtturi ja veeremi vahelised
normaal- ja minimaalvahemikud

Tabel 1

Joonisel 3 näidatud vahemik

Vahemiku suurus (mm) kontaktjuhtme normaalpinge juures (kV)

1,5...4 6...12 25
1 2 3 4
Vertikaalne õhuvahemik A1 veeremigabariidi ja kontaktjuhtme madalaima asendi vahel:
Jaamavahel ja jaamateel (rajatiste piires), kus veeremi seismist ei ole ette nähtud
Muudel jaamateedel

450 (250)
950

450 (300)
950

450 (375)
950
Vertikaalne õhuvahemik A2 pinge all oleva kontaktjuhtme osade ja ehitise või seadme maandatud osade vahel 200 (150) 250 (200) 350 (300)
Külgmine õhuvahemik a pingestatud vooluvõtturi detailide ja ehitise või seadme maandatud osade vahel 200 (150) 220 (180) 250 (200)
Vertikaalvahemik δ kontaktjuhtme pinge all olevate osade paigutamiseks:
– kandetrossita;
– kandetrossiga

150 (100)
300 (250)

150 (100)
300 (250)

150 (100)
300 (250)


Märkus. 1. Esimest mõõtarvu kasutatakse siis, kui olemasoleva raudtee ümberehitamine elekterveole ei põhjusta majanduslikult ebaotstarbekaid kulutusi ja pikaajalisi liikluskatkestusi.

2. Sulgudes olevat mõõtarvu kasutatakse olemasoleva rajatise jaoks ainult erandjuhul vastava põhjendusega ning raudtee-ettevõtja või ettevõtja põhjendatud taotluse alusel Raudteeameti loal.

4.2. Vältimaks olemasoleva ehitise/rajatise ja seadme mittevajalikke ümbertegemisi raudtee elekterveole ümberehitamisel, tuleb ehitusgabariidi ülemise piirjoone ( ) nurgad vahemike a ja A2 tagamiseks ümardada.

4.3. Ettevõtja võib siseraudtee kapitaalehituse teostamisel Raudteeameti loal vähendada kontaktjuhtme rippekõrgust, arvestades seal kurseeriva veeremi tüüpi, konstruktsiooni ja mõõte.

4.4. Kontaktvõrgu pinge korral alla 1,5 kV peab kontaktjuhtme rippekõrguse ning kontaktvõrgu ja selle voolukandva osa ning ehitise maandatud osa vahelise õhuvahemiku suuruse kehtestama ehitusprojektiga. Ehitusprojekti tellib raudtee-ettevõtja või ettevõtja, kooskõlastades selle Raudteeametiga.

4.5. Külgvooluvõtu korral kehtestatakse kontaktjuhtme rippekõrgus ja kaugus rööbastee teljest igal üksikjuhul eraldi ehitusprojektiga, sõltuvalt kohalikest tingimustest, kasutatava veeremi konstruktsioonist ja liiklusohutusest.

5. Gabariitide S ja Sp alumine piirjoon

5.1. Kaksikristpöörme gabariitide S ja Sp alumine piirjoon peab vastama joonisel 4 toodule.

Joonis 4. Kaksikristpöörme gabariitide S ja Sp alumine piirjoon

Märkus. Piirjoon määrab ära tömbi riströöpa osade rööpapeast kõrgemale ulatumise ja rööbastee teljest eemaldumise lubatud normid ning see ei ole pöörme konkreetne ristlõige.

5.2. Sorteerimismäe vaguniaeglusti gabariitide S ja Sp alumine piirjoon peab vastama joonistel 5 ja 6 toodule.

5.3. Joonisel 5a näidatud piirjoone ületamine on lubatud erandina ainult tangtüüpi aeglusti (KV) puhul, kui see on pidurdusvalmidusasendis. Seejuures peab pidurduslati kõrgus rööpapeast olema alla 140 mm.

5.4. Vaguniaeglusti konstruktsiooni jaoks, mis võimaldab rattapaaril vabajooksuasendis pidurduslatti vetruvalt (ilma löögita) eemale suruda, võib sellele asendile vastavat rattaharja läbiminekurenni laiust 64 mm vähendada kuni 45 mm.

5.5. Vagunialuste tõukurite ja muu vaguni pealelükkeseadmete gabariidi alumine piirjoon peab vastama joonisel 7 toodule.

5.6. Joonistel 1–7 ja tabelis 1 näidatud 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudtee ehitusgabariidid kehtivad ka 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel, mida mööda liikleb (pärast pöördvankrite vahetamist) ka SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu, Soome ning Mongoolia raudteede veerem. Muu välisriigile kuuluva veeremi kasutamise korral tuleb nendel rööbasteedel kasutada OSShD ehitusgabariiti 1-SM, mis on toodud käesoleva juhendi lisas 1.

5.7. Gabariitide S ja Sp alumine piirjoon sorteerimismäe vaguniaeglustile
a) piirjoon, millest üheski asendis, k.a töö- ehk pidurdusasend, ei tohi üle ulatuda ükski vaguniaeglusti osa;

Joonis 5. Gabariitide S ja Sp alumine piirjoon sorteerimismäe vaguniaeglustile

ainult KV-tüüpi aeglustile kehtiv piirjoon;

b) piirjoon, millest ei tohi mittetööasendis üle ulatuda ükski vaguniaeglusti osa;

Joonis 6. Gabariitide S ja Sp alumine piirjoon sorteerimismäe vaguniaeglustile

ainult tüübi 50 aeglustile kehtiv piirjoon.

5.8. Kaherajalise liini jaamavahel peab raudtee radade telgedevahe olema vähemalt 4100 mm.

Kolme- ja neljarajalistel liinidel peab 2. ja 3. raja telgedevahe olema vähemalt 5000 mm. Uue ja ümberehitatava jaama naaberteede telgedevahe tuleb võtta käesoleva juhendi lisa 2 järgi.

Minimaalse telgedevahe kõrvutiasuvatel jaamateedel, kus liikleb veeremigabariidi Tpr järgi ehitatud raudteeveerem, kehtestab raudtee-ettevõtja ja ettevõtja Raudteeameti loal.

5.9. Ehitusgabariidi mõõdud ja radade/teede telgede vahekaugus on antud sirgete teelõikude ja üle 4000 m raadiusega kõverike jaoks. Kõverikes, mille raadius on 4000 m ja vähem, peavad ehitusgabariidi mõõdud ja radade/teede telgedevahed suurenema, lähtudes 2-teljelise 24 m pikkuse ja 17 m suundbaasiga vaguni (on võetud arvutuste aluseks) läbipääsust samasuguse liiklusohutusega nagu on sirgel teel, ning võttes rongiliikluse perspektiivis arvesse ka võimalikke suurenevaid rongiliikluse piirkiirusi.

Ehitusgabariitide ja radade/teede telgedevahe suurendamise normid kõverikes on sätestatud käesoleva juhendiga.

5.10. Kõverikes on:
horisontaalmõõduks kaugus teetelgjoonest, mis läbib rööbet ehitisele/rajatisele või seadmele lähima rööpapea tööservast 760 (762) mm kaugusel;
 vertikaalmõõduks kaugus rööpapea pealispinnast.

5.11. Ehitusgabariitide S ja Sp mõõdud, mille piirjooned on joonistel 1 ja 2 näidatud pideva joonega, ja joonisel 2 joonega () ning peatee radadevaheline kaugus 4100 mm peavad tagama läbisõidul veeremi, ohutusnõudeid täitva teenindava personali ja reisijate ohutuse. Teenindava personali ja ettevõtjate töötajate töö- ja liikumiskohtades tuleb neid mõõte suurendada normideni, mille juures on tagatud töötajate ohutus, veeremi ja ehitise/rajatise või seadme ning kahe kõrvutiasuva veeremi vahel olles. Suurendatud kaugus kehtestatakse võttes aluseks teede asetuse, otstarbe, liikumise kiiruse, ja see on:
1) ehitistele/rajatistele ja seadmetele vähemalt 3100 mm rööbastee teljest;
2) radade/teede vahel vastavalt 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudtee projekteerimisnormidele ja -eeskirjadele.

Ettevõtja territooriumil asuval raudteel, kus ei veeta ebagabariitseid veoseid, võib kehtestada raja/tee telje ning teenindava personali liikumiskohas asuva ehitise/rajatise või seadme vahelise kauguse selliselt, et liikuva veeremi ja ehitise/rajatise või seadme vahele jääks vähemalt 850 mm laiune ala.

Joonis 7. Gabariidi Sp alumine piirjoon vagunialustele tõukuritele jt vaguni pealelükkeseadmetele

piirjoon, millest ei tohi ainult kaubavagunitele ette nähtud teel väljapoole ulatuda ükski mittetööasendis vagunialuse tõukuri jt vaguni pealelükkeseadmete osa;
piirjoon, millest ei tohi igasuguse veeremi läbilaskmist võimaldaval teel väljapoole ulatuda ükski mittetööasendis vagunialuse tõukuri jt vaguni pealelükkeseadmete osa;
piirjoon, mis on lubatud enne 1. jaanuari 1974. a ehitatud mittetööasendis vagunialuse tõukuri jt vaguni pealelükkeseadmetele.

5.12. Jaamavahel ja jaama teedevahel ei tohi tee kasuliku pikkuse piires, teede hoolde- ja remonditööde mehhaniseerimise tagamiseks, olla ühtki ehitist/rajatist ega seadet, v.a gabariitide S ja Sp joonega () lubatu.

Kui selle nõude täitmine on võimatu ja tekib vajadus paigutada teedevahele üksikuid seda nõuet rikkuvaid seadmeid (tugi, mast, post, turvanguseade jt), tuleb need koondada võimalikult ühele teedevahele, et oleks tagatud teiste jaamateede jooksva remondi ja hoolde mehhaniseerimise võimalus. Sellise seadme kaugus naabertee teljest peab olema kooskõlas gabariitide S ja Sp piirjoonte mõõtudega, mis on joonistel 1 ja 2 näidatud pideva joonega.

5.13. Kaugus tee teljest viadukti ja jalakäigusilla vahetugede ning jaama teedevahel asuva hoone lähima servani peab olema vähemalt 2450 mm.

5.14. Tehnoseadmete paigaldamisel nende ettevõtja teede vahele, kus ei veeta ebagabariitseid veoseid, tuleb määrata seadmeosade kaugused iga naabertee teljest vastavalt joonisel 2 toodud gabariidi Sp piirjoonele ().

5.15. Kogu sorteerimismäe küüru pikkuses ei tohi kuni 1920 mm kaugusel tee teljest olla ühtegi rööpapeast kõrgemale ulatuvat ehitist ega seadet.

5.16. Käesoleva juhendiga kehtestatud ehitusgabariitide vertikaalmõõdud peavad säilima kogu ehitise/rajatise või seadme kasutusaja jooksul. Ehitise/rajatise ja seadme kõrguse määramisel tuleb arvestada rööpapea kõrguse muutumist, mis võib väheneda rööbaste kulumise tõttu või suureneda teist tüüpi (kõrgemate) rööbaste paigaldamise, killustikballasti kasutuselevõtu jne tagajärjel.

III PEATÜKK

VEEREMIGABARIIDID

6. Veeremigabariit T

6.1. Veeremigabariitide (edaspidi gabariidid) T, Tts, Tpr ja 1-T ülemine piirjoon. Gabariidi T ülemine piirjoon peab vastama joonisele 8.

Joonis 8. Gabariidi T ülemine piirjoon

piirjoon ainult signaalseadmetele;
väljaulatuvate osade (käepide, küünarnukialus, vihmaveerenn, tuuleklaas jne) piirjoon. Avatud asendis peab tuuleklaas mahtuma signaalseadme piirjoontesse;
vt p 13.

6.2. Piirkonnas, kus plaanitakse kasutada veeremit, mille ehitamisel on punktide 8 ja 10 vahelises kõrgusevahemikus kasutatud gabariidi T laiust täies ulatuses, ei tohi punktide 5–6 vahel olla ühtegi jaamas ehitusgabariidile S mittevastavat ehitist/rajatist (vt joonist 1).

6.3. Gabariidi T järgi projekteeritud veeremi ehituslaius punktide 8 ja 10 vahelises kõrgusevahemikus ei tohi olla üle 3600 mm. Kui see kujuneb osas 16 toodud arvutuste tulemusel väiksemaks, siis tuleb ehitusmõõduks võtta arvutuslik mõõt.

6.4. Gabariidi Tts ülemine piirjoon peab vastama joonisele 9.

Joonis 9. Gabariidi Tts ülemine piirjoon

6.5. Kõrgusevahemikus 5200–5300 mm peab gabariidi Tts järgi projekteeritav veerem mahtuma gabariiti 1-T samal kõrgusel, mis on joonisel 11 näidatud pideva joonega.

6.6. Gabariidi Tpr ülemine piirjoon peab vastama joonisel 10 toodule.

6.7. Kuni gabariidi Tpr järgi ehitatud veeremi läbilaskmist mittevõimaldavate ehitiste/rajatiste ja seadmete ümbertegemiseni võib kasutada Tpr gabariidi täislaiust veeremi mahutamiseks kontuuri, mis on ülevalt piiratud joonega 3–3 (kõrguseni 4350 mm). Joonest 3–3 kõrgemal peab veerem mahtuma gabariiti 1-T, mis on joonisel 11 näidatud pideva joonega.

6.8. Gabariidi 1-T ülemine piirjoon peab vastama joonisel 11 toodule.

6.9. Gabariidi 1-T järgi projekteeritava veeremi ehituslaius ei tohi punktide 8 ja 10 vahelises kõrgusevahemikus olla üle 3250 mm. Kui see punkti  16 järgi tehtud arvutuste tulemusena kujuneb alla 3250 mm, siis tuleb ehitusmõõduks võtta arvutuslik mõõt.

Joonis 10. Gabariidi Tpr ülemine piirjoon

käepidemete piirjoon;
vt p 13.

Joonis 11. Gabariidi 1-T ülemine piirjoon

piirjoon ainult signaalseadmetele;
väljaulatuvate osade (käepide, küünarnukialus, vihmaveerenn, tuuleklaas jne) piirjoon. Avatud asendis peab tuuleklaas mahtuma signaalseadme piirjoontesse;
vt p 13.

7. Gabariitide T, Tts,, Tpr ja 1-T alumine piirjoon

7.1. Gabariitide T, Tts, Tpr ja 1-T alumine piirjoon peab vastama joonistel 12–15 toodule.
a) SRÜ ja Eesti, Läti ning Leedu 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, v.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed (vt joonist 12);

Joonis 12. Gabariitide T, Tts, Tpr ja 1-T alumine piirjoon
(punkti 7.1 alapunkt «a»)

b) SRÜ riikide ja Eesti, Läti ning Leedu 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, k.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed aeglusti mittetööasendi korral (vt joonist 13);

Joonis 13. Gabariitide T, Tts, Tpr ja 1-T alumine piirjoon
(punkti 7.1 alapunkt «b»)

c) SRÜ riikide ja Eesti, Läti ning Leedu 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, k.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed aeglusti igasuguse asendi korral (vt joonist 14);

Joonis 14. Gabariitide T, Tts, Tpr ja 1-T alumine piirjoon
(punkti 7.1 alapunkt «c»);

d) SRÜ riikide ja Eesti, Läti ning Leedu 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, k.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed aeglusti igasuguse asendi korral ja vagunite pealelükkeseadmetega teed (vt joonist 15).

Joonis 15. Gabariitide T, Tts, Tpr ja 1-T alumine piirjoon
(punkti 7.1 alapunkt «d»)

kere vedrustusega osade piirjoon;
pöördvankri vedrustusega raam ja sellele kinnitatud osade piirjoon;
vedrustuseta osade piirjoon.

Märkus. 1. Sulgudes olevaid vertikaalmõõte kasutatakse ainult reisivagunitel (v.a posti-, pagasi- ja kahekorruselised vaatekupliga vagunid), k.a elektri- ja diiselrongivagunid.
2. Joonisel 14 joonel 24–25–26 ja joonisel 15 joonel 22–23–24 asuvad süvendid on ainult pidurihoobade kaitseklambrite jaoks.

7.2. Madalate platvormide jt kuni 200 mm kõrguste seadmetega liinidel kasutataval veeremil gabariidiga T võib joonistel 12–15 olevate punktide 10 ja 11 kõrgust 60 mm võrra vähendada (võtta ühel tasapinnal punktiga 12).

7.3. Gabariitidega T ja 1-T veeremi jaoks võib kauguseks tee teljest punktideni 11–12–13 (joonised 12–15) olla 1700 mm neil liinidel, kus ehitiste ja seadmete alumine osa on täielikus vastavuses jaama ehitusgabariidiga S.

8. Veeremigabariitide (edaspidi gabariidid) 1-VM, 0-VM, 02-VM ülemised piirjooned

8.1. Gabariit 1-VM peab vastama joonisel 16 toodule.

Joonis 16. Gabariidi 1-VM ülemine piirjoon

piirjoon ainult signaalseadmetele.

Märkus. Murruna on näidatud:
lugejas – mõõt, millele peavad vastama rahvusvahelise liikluse jaoks ehitatud uued vagunid ning Bulgaaria, Ungari, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Tšehhi ja Slovakkia raudteedel varemehitatud kasutusel olevad vagunid;
nimetajas – mõõt, millele peavad vastama SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu ning Mongoolia raudteedel varemehitatud kasutusel olevad vagunid.

8.2. Veeremi ehituslaius punktide 10 ja 11 vahelises kõrgusevahemikus ei tohi olla üle 3250 mm.

8.3. 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteel kasutatava veeremi väljaulatuvad osad (käepide, küünarnukialus, vihmaveerenn, tuuleklaas jt) on lubatud sobitada gabariiti 1-VM, võttes arvesse lisakaldjoont, mille kaugus tee teljest on:
• kõrgusel 3850 mm (punkt 4) 1700 mm;
• kõrgusel 1160 mm (punkt 9) 1800 mm.

8.4. Gabariidi 0-VM ülemine piirjoon peab vastama joonisel 17 toodule.

Joonis 17. Gabariidi 0-VM ülemine piirjoon

piirjoon ainult signaalseadmetele;
kuni 1960. a ehitatud vagunite lubatud gabariidilaiendus.

Märkus. Murruna on näidatud:
lugejas – mõõt, millele peavad vastama rahvusvahelise liikluse jaoks ehitatud uued vagunid ning Bulgaaria, Ungari, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Tšehhi ja Slovakkia raudteedel varemehitatud kasutusel olevad vagunid;
nimetajas – mõõt, millele peavad vastama SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu ning Mongoolia raudteedel varemehitatud kasutusel olevad vagunid.

8.5. Gabariidi 02-VM ülemine piirjoon peab vastama joonisel 18 toodule.

Joonis 18. Gabariidi 02-VM ülemine piirjoon

 piirjoon ainult signaalseadmetele.

9. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM alumised piirjooned

9.1. Gabariitide alumised piirjooned peavad vastama joonistel 19–23 toodule.
a) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega SRÜ riikide ja Eesti, Läti ning Leedu raudteedel, ning OSShD liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, v.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed (vt joonist 19);

Joonis 19. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM alumised piirjooned
(punkti 9.1 alapunkt «a»)

b) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu raudteedel ning OSShD liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, k.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed aeglusti mittetööasendi korral (vt joonist 20);

Joonis 20. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM alumised piirjooned
(punkti 9.1 alapunkt «b»)

c) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu raudteedel ning OSShD liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, k.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed aeglusti igasuguse asendi korral (vt joonist 21);

Joonis 21. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM alumised piirjooned
(punkti 9.1 alapunkt «c»)

d) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu raudteedel ning OSShD liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, k.a OSShD liikmesriikide raudteede uut tüüpi vaguniaeglustitega (ehitatud OSShD poolt soovitatud perspektiivse gabariidi järgi) seadmestatud sorteerimismäeteed aeglusti igasuguse asendi korral (vt joonist 22);

Joonis 22. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM alumised piirjooned
(punkti 9.1 alapunkt «d»)

e) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu raudteedel ning OSShD liikmesriikide 1435 mm rööpmelaiusega raudteedel liikuva veeremi puhul, k.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed ja vagunite pealelükkeseadmetega teed (vt joonist 23).

Joonis 23. Gabariitide 1-VM, 0-VM, 02-VM alumised piirjooned
(punkti 9.1 alapunkt «e»)

Märkus. 1. Murruna on näidatud:
lugejas – mõõdud rahvusvahelisteks vedudeks ehitatud uute vagunite ning Bulgaaria, Ungari, Saksamaa, Poola, Rumeenia, Tšehhi ja Slovakkia raudteedel liikuvate varemehitatud vagunite jaoks;
nimetajas – mõõdud SRÜ, Eesti, Läti, Leedu ja Mongoolia raudteedel liikuvate varemehitatud vagunite jaoks.
2. Sulgudes antud mõõdud kehtivad 1435 mm rööpmelaiusega raudteel.
3. Joonisel 21 joonel 24–25–26 ja joonisel 23 joonel 18–19–20 asuvad süvendid on ainult pidurihoobade kaitseklambrite jaoks.

10. Veeremigabariidi 03-VM ülemine piirjoon

Gabariidi 03-VM ülemine piirjoon peab vastama joonisel 24 toodule.

Joonis 24. Gabariidi 03-VM ülemine piirjoon

11. Gabariidi 03-VM alumised piirjooned

11.1. Gabariidi 03-VM alumised piirjooned peavad vastama joonistel 25 ja 26 toodule.
a) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega SRÜ riikide ja Eesti, Läti ning Leedu raudteedel ning 1435 mm rööpmelaiusega Euroopa ja Aasia raudteedel, v.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed (vt joonist 25);

Joonis 25. Gabariidi 03-VM alumine piirjoon (punkti11.1 alapunkt «a»)

b) 1520 (1524) mm rööpmelaiusega SRÜ riikide ja Eesti, Läti ning Leedu raudteedel ning 1435 mm rööpmelaiusega Euroopa ja Aasia raudteedel, k.a vaguniaeglustitega seadmestatud sorteerimismäeteed aeglusti igasuguse asendi korral (vt joonist 26);

Joonis 26. Gabariidi 03-VM alumine piirjoon (punkti 11.1 alapunkt «b»)

kere vedrustusega osad;
pöördvankri vedrustusega raami ja sellele kinnitatud osad;
kere ja pöördvankri vedrustuseta osad.

Märkus. 1. Sulgudes olevad mõõdud on 1435 mm rööpmelaiusega raudteele.
2. Joonisel  26 näidatud gabariidi vertikaalmõõdud on kere ja pöördvankrivedrustusega osade jaoks. Vedrustamata osade jaoks tuleb neid 15 mm võrra vähendada.

12. Eriveeremitüüpide ehitusgabariidid

Raudteede gabariitidest lähtuvad eriveeremitüüpide ehitusgabariidid kehtestab:

• avalikuks kasutamiseks määratud raudteel ja välisharuteedel liikuvale veeremile raudtee-ettevõtja kooskõlastatult Raudteeametiga;

• ainult ettevõtjate raudteel liikuvale veeremile – veeremihoidja kooskõlastatult Raudteeametiga.

13. Veeremi transportimine valmistajatehasest sihtkohta

Veeremi projekteerimisel ja ehitamisel kasutatakse gabariitide T, Tpr ja 1-T kriipsjoonega piiratud mõõte.

Veeremi transportimine valmistajatehasest sihtkohta mööda avalikuks kasutamiseks määratud raudteed toimub kui kaup oma telgedel ebagabariitse veoste veoeeskirja järgi.

14. Gabariitide T ja 1-T järgi ehitatud veeremi täiskõrgus

Gabariitide T ja 1-T järgi ehitataval, SRÜ riikide ja Eesti, Läti, Leedu raudteedel ning ettevõtjate haruteedel kasutamiseks ettenähtud veeremil võib gabariidi täiskõrgus olla 5300 mm.

Gabariitide T ja 1-T järgi ehitatav eriveerem (k.a vedurid), mis on ette nähtud kasutamiseks ainult nende ettevõtjate haruteedel, kus ehitiste/rajatiste ja seadmete ehitusgabariidi Sp juures (vt joont joonisel 2) on kõrgust vähendatud 4800 mm-ni, ei tohi olla kõrgem kui 4700 mm. Eriveeremi (k.a vedurid) kõrguse vähendamise vajaduse peab raudtee-ettevõtja kooskõlastatult Raudteeametiga ära märkima veeremi projekteerimise tehnilistes tingimustes.

15. Veeremi alumiste vedrustamata osade kõrgus

Veeremi uute konstruktsioonide projekteerimisel tuleb püüda veeremi alumiste vedrustamata osade kõrgust suurendada, kasutades selleks joonistel 12 ja 19 näidatud mõõdu 65 mm asemel vähemalt 80 mm.

16. Veeremi ehitus- ja projektkontuur

16.1. Veeremigabariidi ülemine vertikaalmõõt on ühtlasi ka selleks maksimaalmõõduks, mis selle gabariidi järgi projekteeritaval koormamata veeremil võib olla kõrguseks.

Projekteeritava veeremi juures lubatud minimaalsed alumised ehitusmõõdud saadakse, kui suurendatakse veeremigabariidi vastavaid vertikaalmõõte veeremi kasutamisel käiguosade normeeritud maksimumkulumi tagajärjel tekkinud staatilise paralleelse allalangemise suuruse võrra. Vedrustusega detailide ja vedrude ühtlase vajumise ning nende arvutuslikust koormusest tingitud läbipainde (arvestamata dünaamilisi võnkumisi) korral saadakse need mõõdud samal viisil.

Veeremi jaoks, mille kasutamise käigus on võimalik vahetada ühe läbimõõduga rattapaar teise läbimõõduga rattapaariga, määratakse vertikaalmõõt suurima võimaliku läbimõõduga rattapaaril ülevalt ja väikseima võimaliku läbimõõduga rattapaaril altpoolt.

16.2. Veeremiehituse lubatud maksimaalsed horisontaalmõõdud saadakse vähendades igast küljest vastava gabariidiga veeremi ristmõõte vajalike piirangute E0, Es ja Ev võrra mm (veeremi ristnihkeid sisenemisel arvutusliku raadiusega kõverikku, võttes arvesse käiguosa detailide lubatud piirkulumit ja lõtku), mis leitakse järgmiste valemitega:
• veeremi juhtristlõike* piirang E0
E0 = 0,5 (S – d) + q + w + (k1 – k3) – k;      (1)
* veeremi juhtristlõike all mõistetakse käesolevas juhendis pöördtapi ristlõiget, millel on tee telje suhtes kõige väiksem ristnihe.

• veeremi ristlõike sisepiirang Es, mis asub juhtristlõigete vahel
Es = 0,5 (S – d) + q + w + [k2 (l – n) n + k1 – k3] – k + α;      (2)

• veeremi ristlõike välispiirang Ev

Ev = [0,5 (S – d) + q + w]  + [k2 (l + n) n – k1 – k3] – k + β,      (3)

kus:
l – veeremi juhtlõigete vaheline kaugus (veeremibaas), m;
n – kaugus veeremi vaadeldavast ristlõikest lähima juhtlõikeni, m;
S – rööpme suurim laius arvutusliku raadiusega kõverikus, mm;
d – piirkulumiga rehviharjade välisservade vaheline väikseim kaugus, mm;
q – suurim võimalik ristnihe juhtlõikes pöördvankriraami keskasendist ühele poole rattapaari, mis on tekkinud puksisõlme ning vankriraami ja puksi ühendusliigendi elastsete elementide piirkulumist ja deformeerumisest põhjustatud pilude tagajärjel;
w – suurim võimalik ristnihe juhtristlõikes kere keskasendist ühele poole pöördvankriraami, mis on tekkinud kere ja pöördvankriraami ühendusliigendi piirkulumist ja vetruvast võnkumisest põhjustatud pilude tagajärjel;
k – suurus, mis lubab gabariitides 0-VM, 02-VM, 03-VM ja 1-VM projekteeritud veeremil väljuda kõverikul R = 250 m oma alumise osaga gabariidi piiridest, mm;
k1  – pöördvankritega veeremi lisaristnihke suurus arvutusliku raadiusega kõverikul (gabariitidel T, Tts, Tpr , 1-T ja gabariidi 1-VM ülemisel osal 200 m; gabariitidel 0-VM, 02-VM, 03-VM ja gabariidi 1-VM alumisel osal 250 m), mm;
k2   – dimensioonitegur, mis sõltub kõveriku arvutusliku raadiuse suurusest (gabariitidel T, Tts, Tpr, 1-T ja 1-VM ülemisel osal 200 m; gabariitidel 0-VM, 02-VM, 03-VM ja gabariidi 1-VM alumisel osal 250 m), mm/m2;
k3 – suurus, mis lubab gabariitides T, 1-T, Tts, Tpr ja ülemises osas gabariidi 1-VM järgi projekteeritud veeremil väljuda kõverikul R = 200 m gabariidi piiridest, mm;
α ja β – veeremi sise- ja välislõigete lisapiirangud, mm, väga pika veeremi juures, mis kehtestatakse kõveriku R = 150 m läbimise puhuks. Tavalise, masstoodangu veeremi puhul võrduvad α ja β nulliga.

16.3. Veeremi lubatud maksimaallaius 2B, mm, vaadeldava ristlõike mingil n kõrgusel rööpapeast leitakse valemiga:

2B = 2 (Bw – E),       (4)

kus:
Bw– pool vastava veeremi gabariidi laiusest vaadeldaval kõrgusel, mm;
E – üks eespool toodud piirangutest Eo, Es ja Ev, mm.

16.4. Kui gabariitide T, Tts, Tpr, 1-T ja gabariidi 1-VM ülemise osa järgi projekteeritaval veeremil p 16.2 toodud valemites (1...3) osutub sulgudes olev eraldivõetud suurus (k1 – k3), [k2 (l – n)n + k1 – k3] või [k2 (l + n)n – k1 – k3] negatiivseks, siis seda ei arvestata, s.t see võrdsustakse nulliga. Sel juhul tehakse piirangute E0, Es ja Ev arvutus tingimusel, et veerem mahub sirgel teelõigul gabariiti järgmiste valemite järgi:

     (5)

   (6)

kus:
 – veeremi vastavate lõigete poollaiuse piirangud sirgel teelõigul, mm;
Sp – maksimaalne rööpmelaius sirgel teelõigul, mm, ülejäänud tähemärkide tähendused on samad, mis valemites (1), (2) ja (3).

Veeremigabariitide 0-VM, 02-VM, 03-VM ja gabariidi 1-VM alumise osa piirangute E0, Es ja Ev arvutamisel tuleb arvestada sulgudes olevaid negatiivseid suurusi. Kui seejuures piirangud E0, Es ja Ev osutuvad negatiivseteks, siis neid ei arvestata (nad võrdsustatakse nulliga) ning veeremi laiuseks võetakse vastavas lõikes gabariidi laius.

16.5. Valemites (1), (2) ja (3) võetakse tegurite k, k1, k2 ja k3 suurused tabeli 2 järgi.

16.6. Valemites (2) ja (3) olevad lisapiirangud α ja β on kasutusel ainult veeremi eritüüpide juures, mille pikkus ja baas on suuremad tingvaguni pikkusest ja baasist ning mis kehtestatakse lähtudes tingimustest, et veerem läbiks kõverikku R = 150 m.

Tabel 2

Gabariit

Gabariidi punktid

Teguri suurus

k, mm k1, mm k2, mm k3, mm

T, Tts, Tpr, 1-T

Kõik punktid

0

0,625 p2

2,5

180

1-VM

1...11
Ülejäänud punktid 25

0,5 p2

2

0

0-VM

1...11 75
Ülejäänud punktid 25

02-VM

1...8 75
Ülejäänud punktid 25

03-VM

1...5 75
Ülejäänud punktid 25

Siin p on veeremi pöördvankri baas, m

α ja β arvväärtuseks tuleb võtta:

gabariitide T, Tts , Tpr, 1-T ja gabariidi 1-VM ülemise osa jaoks:

α = 0,
α = 0,833 (l × n – n2 + 0,25p2 – 72),
kui l × n – n2 + 0,25 p2 ≤ 72;
kui l × n – n2 + 0,25 p2 > 72;

(7)
β = 0,
β = 0,833 (l × n + n2 – 0,25p2 – 72),
kui l × n + n2 – 0,25 p2 ≤ 72;
kui l × n + n2 – 0,25 p2 > 72;

(8)

gabariitide 0-VM, 02-VM, 03-VM ja gabariidi 1-VM alumise osa jaoks:

α = 0,
α = 1,333 (l × n – n2 + 0,25p2 – 100),
kui l × n – n2 +0,25 p2 ≤ 100;
kui l × n – n2 + 0,25 p2 > 100;

(9)
β = 0,
β = 1,333 (l × n + n2 – 0,25p2 – 120),
kui l × n + n2 – 0,25 p2 ≤ 120;
kui l × n + n2 – 0,25 p2 > 120;

(10)

16.7. Tabelis 2 ja valemites (7), (8), (9) ja (10) võetakse pöördvankri baasiks p:
1) kolmeteljelisel pöördvankril – äärmiste telgede vahekaugus;

2) liigendpöördvankritega veeremil – (11)

kus:
• p0 on ühe pöördvankri baas,
• p1, p2 , p3...pn on 1., 2., 3. ja n ühendustala tugipunktide vahe.

Kui ühe ja sama veeremi pöördvankrite baasid on erineva suurusega, siis võetakse E0 ja Es arvutamiseks kõige suurema ja Ev arvutamiseks kõige väiksema baasi suurus.

16.8. Veeremi lõplikud ehitusmõõtmed tuleb kehtestada arvestades seda, et oleks tagatud projekteeritava uue veeremi osade ja olemasoleva veeremi osade koostöö (teise läbimõõduga ja vanatüübiliste rattapaaride allaveeretamine, teist tüüpi laagrite kasutamine jne).

16.9. Sorteerimismäel liikuva veeremi projekteerimisel tuleb selle mõõtudele teha lisakontroll lähtudes tingimusest, et mäeküüru vertikaalkõveriku väikseim raadius on 250 m.

16.10. Käesoleva juhendi valemitega arvutusmetoodika veeremi ehitusmõõtude saamiseks kehtestatakse ehitusgabariidi kasutamise sätetega.

16.11. Veeremi valmistamisel ja remondil tehakse tema alumine projektkontuur kindlaks suurendades, ülemist ja horisontaalset aga vähendades, veeremi ehituskontuuri vastavate osade ja detailide plusstolerantsi suuruse võrra.

16.12. Projekteeritava veeremi mahutamine käesoleva juhendi gabariitidesse toimub ehitus- ja projektkontuuri ning tema vastavate osade (kere, pöördvanker ja neile kinnitatud detailid) välispiirjoone paigutamisega ühisele joonisele nende ühitamiseks.

Iga gabariiti mahutatava väljaulatuva veeremiosa koordinaadid tuleb ära näidata:
horisontaalne – veeremi pikisuunalisest keskmisest vertikaaltasapinnast;
vertikaalne – rööpapea pealispinnast.

Lisaks peavad olema tehtud kerepealse ja -aluse seadmestiku asendiskeemid, millel on ära märgitud vaadeldava veeremiosa kontrollitava lõike ja pöördtapi lõike vaheline kaugus.

16.13. Valmistaja ettevõtja ei tohi valmistada veeremit, mis ei vasta ehituskontuurile.

IV peatükk
EHITUSGABARIIDI S JA SP RAKENDAMISE SÄTTED

17. Rakendamise põhitingimused

17.1. Gabariit S kehtib avalikuks kasutamiseks määratud raudtee ning liitumisjaama ja ettevõtja territooriumi vahelise välisharutee ääres paiknevatele ehitistele/rajatistele ja seadmetele.

Gabariit Sp kehtib raudtee-ettevõtja või ettevõtja siseharutee ääres paiknevatele ehitistele/rajatistele ja seadmetele.

17.2. Gabariite S ja Sp kasutatakse:
1) uue raudtee ning ettevõtja välis- ja siseharutee projekteerimisel ja ehitamisel;
2) raudtee rekonstrueerimisel, ettevõtja välis- ja siseharutee uuendamisel, raudtee elektrifitseerimisel, uue peatee ehitamisel, jaamatee pikendamisel, teedevõrgu laiendamisel ning muudel ehitustöödel;
3) raudtee ekspluatatsioonil ja remonttöödel.

17.3. Käesoleva juhendiga kehtestatakse gabariitide S ja Sp piirmõõtmete kasutamine uue raudtee ehitamisel, raudtee rekonstrueerimisel, raudtee-ettevõtja ning ettevõtja sise- ja välisharutee remontimisel.

17.4. Käesolevas juhendis toodud piirmõõdud kehtivad raudteel, kus rongid sõidavad piirkiirusega kuni 160 km/h. Suurema piirkiiruse korral määratakse ehitisgabariidi piirmõõdud ja radade/teede telgede vahekaugus ehitusprojektiga.

17.5. Ehitusgabariitide S ja Sp piirmõõdud ning radade/teede telgede vahekaugused on antud sirgele teeosale ja kõverikule raadiusega üle 4000 m. Alla 4000 m raadiusega kõverikul tuleb piirmõõte ja radade/teede telgede vahekaugust suurendada käesolevas juhendis sisalduvate ehitus- ja ekspluatatsiooninormide kohaselt.

17.6. Ehitise/rajatise ja seadme rajamisel (ehitamisel) ei tohi olla negatiivset hälvet gabariitidega S ja Sp kehtestatud kaugustest rööbastee (raja) teljest ja rööpapea tasandist, v.a platvormi kõrguse, kääbusfoori ja mitmesuguste väliseadmete puhul, vt p 19.10.

17.7. Gabariitide S ja Sp pideva piirjoone mõõtmetele vastav ehitis/rajatis ja seade peab tagama käesoleva juhendi veeremigabariidi alusel ehitatud veeremi ohutu liiklemise. Tagatud peavad olema ka kõigi lubatud ebagabariitsuse astmega laetud vagunite kurseerimine. Raudteel, mille juures on gabariidi Sp piirjoone järgi ehitatud ehitisi või rajatisi ja seadmeid, on välistatud 4., 5. ja 6. külgebagabariitsuse astmega laaditud vaguni kurseerimine. Piirjoone puhul on välistatud sellise veeremi kurseerimine, mille kõrgus rööpapeast on üle 4700 mm.

17.8. Ehitusgabariitidega S ja Sp ja radade/teede telgede vahekauguste mõõtudest tuleb kinni pidada nii ehitise/rajatise, seadme ja rööbastee ehitamisel ja edaspidi kogu nende kasutusaja jooksul. Selle eest vastutavad:
1) ehitise/rajatise, seadme ja rööbastee ehitus-, rekonstrueerimis- või remondiprojekti koostamisel projekteerija, raudtee-ettevõtjad ja ettevõtjad, ning need füüsilised ja juriidilised isikud, kes osalevad ehitusprojektide ekspertiisi ning kooskõlastamise protsessis, nagu Raudteeameti või omaniku järelevalveinsenerid jt;
2) ehitamise, rekonstrueerimise ja remondi ajal ehitajad ning objekti ehitusjärelevalves ja ehitusobjekti kasutussevõtmises osalevad ametiisikud;
3) rööbastee, ehitise/rajatise ja seadme kasutamise ajal nende korrashoiu eest vastutavad raudtee-ettevõtjad, ettevõtjad või teised volitatud isikud.

18. Ehitusgabariitide S ja Sp mõõtude kasutamine

18.1. Gabariitide S ja Sp pidev piirjoon
1) gabariitide S ja Sp pidevat piirjoont 1–2–4a–8 (vt jooniseid 1 ja 2) kasutatakse jaamavahel asuva üksiku ehitise (silla sildeehitis) ehitamisel ja projekteerimisel, mille ristlõike suurenemine tõstab märkimisväärselt rajatise maksumust.
2) gabariitide S ja Sp pidevat piirjoont 1–2–4–5–6–7–8 kasutatakse:
• jaamas ja reisirongi peatuskohas kõrge või madala reisi- või kaubaplatvormi ehitamisel ja projekteerimisel;
• jaamas (jaama piires) toe, masti, posti, turvanguseadme jms objekti ehitamisel ja projekteerimisel selleks eraldatud 5300–6500 mm laiusega teedevahele;
• pöörmete piirkonnas pöörmeajami, pöörmemehhanismide, teekarbi, kaablimuhvi, drossel-transformaatori, foori, turvanguseadmete ning pneumopuhuri ehitamisel ja projekteerimisel;
• ettevõtja territooriumil olevate ehitiste, nii väljas kui hoone sees asuvate seadmete ehitamisel ja projekteerimisel.

18.2. Gabariitide S ja Sp alumist pidevat joont kasutatakse ka ülesõidukoha katte ja vedurisignalisatsiooni induktori paigaldamisel või ehitamisel.

18.3. Teedevahel, jaamatee kasuliku pikkuse ulatuses, ei tohi olla ehitisi/rajatisi ja seadmeid peale nende, mis on piiratud gabariitide S ja Sp piirjoonega ja vastavad käesoleva juhendi p 18.1.

18.4. Jaamatee kasuliku pikkuse ulatuses ja jaama kõriku piires lubatakse teedevahele püstitada:
1) mastiga kordus- ja tõkkefoore ning kääbusfoore;
2) mast- ja kääbusfoore vastuvõtu-ärasaateteede ja sorteerimis-ärasaateteede vahele sel juhul, kui foori koht ei ühti isoleerluku asukohaga;
3) kahepoolse pargiside poste;
4) viadukti ja jalakäigusilla tugesid ning teenindushooneid.

18.5. Mastfoor, tugi ja teenindushoone peab asuma naabertee teljest 2450 mm kaugusel, kääbusfoor vähemalt 1920 mm kaugusel ja selle kõrgus ei tohi olla üle 1100 mm.

18.6. Eba- ja üliebagabariitse veosega vaguni liiklemiseks tuleb jaamas näha ette igas liiklussuunas vähemalt üks rööbastee, mille äärsed kõik ehitised/rajatised ja seadmed vastaksid gabariidi S ja/või Sp pidevale joonele. Selle rööbastee ja naabertee telgede vahekaugus peab olema jaamas vähemalt 4800 mm ja ehitatavas või rekonstrueeritavas jaamas vähemalt 5300 mm. Piirdetulp teedevahel ei tohi olla rööpapea pealispinnast kõrgem kui 450 mm.

19. Reisi- ja kaubaplatvormide gabariitmõõdud

19.1. Reisi- ja kaubaplatvorm peab ehitamisel, rekonstrueerimisel ja kasutamisel mahtuma käesoleva juhendi joonistel 1 ja 2 näidatud gabariitide S ja Sp pideva piirjoonega 4–5–6–7–8 piiratud alumisse ruumi. Välja arvatud p 19.2 nimetatud juhtudel peavad reisiplatvormil olema järgmised mõõtmed:
1) kõrgel reisiplatvormil: kõrgus rööpapeast 1100 mm ja kaugus tee teljest 1920 mm;
2) madalal reisiplatvormil: kõrgus rööpapeast 200 mm ja kaugus tee teljest 1745 mm.

19.2. Reisijate rongile peale- ja mahamineku hõlbustamiseks võib kõrge reisiplatvormi ehitada kõrgusega 1100–1300 mm (vt käesoleva juhendi p 2.1 ja 3.3), kui see asub:
1) intensiivse linnalähiliiklusega raudteeliini jaama vastuvõtu-ärasaatetee või peatee ääres, tingimusel, et peatee ja vähemalt üks vastuvõtu-ärasaatetee tagavad ebagabariitse veosega vaguni liiklemise mõlemas liiklussuunas (st et kõik teeäärsed ehitised/rajatised ja seadmed vastavad jaamavahel kehtiva gabariidi S pidevale joonele);
2) mitmerajalise raudteeliini reisirongi peatuskohas ainult reisiliiklusele spetsialiseeritud raja ääres;
3) jaama tupikteel, kus ei ole ette nähtud ebagabariitse veosega rongi vastuvõttu ja ärasaatmist.

19.3. Tupiktee äärsed ja kuni 50 km/h piirkiirusega jaamatee (v.a peatee) äärsed kõrged reisiplatvormid, mis on tee teljest vähemalt 1875 mm kaugusel, võivad olla kasutusel kuni ümberehitamiseni.

19.4. Olemasolevat madalat, kuni 270 mm kõrgust ja tee teljest vähemalt 1425 mm kaugusel asuvat reisiplatvormi võib kasutada kuni selle ümberehitamiseni.

19.5. Kaubaplatvorm peab ehitamise ja kasutamise ajal vastama p 2.1 nõuetele.

19.6. Jaamatee ääres, kus ei laadita ega kurseeri ebagabariitse veosega ega sõida gabariidi T järgi ehitatud elektrirongide vaguneid, on lubatud Raudteeameti loal ehitada kaubaplatvorme kõrgusega 1200 mm, kaugusega tee teljest kuni platvormi servani 1800 mm.

Erandjuhul võib kaubaplatvormi kõrguse 1200 mm asemel kasutada Raudteeameti loal kõrgust 1300 mm.

19.7. Lubatud on kasutada enne käesoleva juhendi kehtestamist ehitatud p 19.6 nimetatud jaamatee äärset kaubaplatvormi, kui see on tee teljest vähemalt 1750 mm kaugusel.

19.8. Eriotstarbelise otsarambiga kaubaplatvormi kõrguseks võib Raudteeameti loal võtta 1300 mm.

19.9. Kui eriotstarbelise veeremi laadimisteel on välistatud muude veeremiliikide kurseerimine, võib kaubaplatvormi ehitusprojektiga näha ette optimaalse kõrguse ja kauguse rööbastee teljest raudtee-ettevõtja taotlusel ja Raudteeameti loal.

19.10. Raudteeameti loal on lubatud reisi- ja kaubaplatvormi kõrguse ja kauguse mõõtudes järgmised hälbed:
1) platvormi kõrguse mõõte 200, 1100, 1200 ja 1300 mm võib suurendada kuni 20 mm ja vähendada kuni 50 mm;
2) kaugust rööbastee teljest 1920, 1800 ja 1745 mm võib vähendada 25 mm võrra;
3) vahekaugust rööbastee teljest platvormi ääreni – 1920 mm võib kasutamise käigus suurendada kuni 30 mm (s.o kuni 1950 mm-ni).

Hälvete, v.a platvormi kõrguse miinushälbe kasutamine, ei laiene uue platvormi ehitamisele ja olemasoleva ümberehitamisele.

20. Gabariitide S ja Sp piirjoon (kaugus tee teljest 3100 mm)

20.1. Ehitamisel, rekonstrueerimisel ja kasutamisel peavad kõik rööpapeast kuni 3200 mm kõrgused ehitised/rajatised ja seadmed (v.a silla sildeehitis, varikatuse ja platvormi konstruktsioonielemendid) olema rööbastee teljest 3100 mm kaugusel, kui nad asuvad:
1) avalikuks kasutamiseks määratud jaamatee või jaamavahetee äärmise tee välisküljel;
2) rööbastee välisküljel, mis viib harutee jaamast ettevõtja territooriumini;
3) avalikuks kasutamiseks määratud üksiku eraldiseisva jaamatee välisküljel;
4) naaberettevõtjate territooriumide vahel asuva jaamavahe või jaama äärmise tee välisküljel;
5) ettevõtja territooriumil asuvate jaamade vahelise äärmise ühendustee välisküljel.

Teedevahel asuvatele objektidele mõõt 3100 mm ei laiene. Nendele kehtivad p 18.1 nõuded.

20.2. Raskete ehitustingimuste korral võib p 20.1 näidatud mõõtu, rööbastee teljest 3100 mm, põhjendatud juhul raudtee-ettevõtja ja ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal vähendada ja võtta erandkorras alljärgnevalt:
1) 2750 mm jaamavahel ja 2450 mm jaamas kontaktvõrgu toe, foorimasti ja tugiseina ehitamisel või püstitamisel;
2) 2450 mm kääbusfoori püstitamisel.

20.3. Olemasoleva kontaktvõrgu masti, viadukti, jalakäigusilla, side- ja turvangu- ning elektriõhuliini, torujuhtme, veepüstiku, foorimasti ja tugiseina ehitamisel ning kasutamisel p 20.1 nimetatud teede ääres võib nende kauguse tee teljest võtta järgmiselt:
1) jaamavahel vähemalt 2750 mm ja jaamas 2450 mm;
2) kääbusfooril, kui foori kõrgus rööpapeast on kuni 1100 mm – 1920 mm.

20.4. Põhjendatud juhul raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal võib siis, kui on tagatud raudteepersonali, ettevõtja töötajate ja reisijate ohutusnõuded (nad ei pea käima piki raudteed ja neile on tehtud selleks jalgtee), võib kasutada väiksemat kaugust kui 3100 mm, kuid mitte alla 2450 mm järgmistel juhtudel:
1) ehitusjärgus oleva kaubaaida, teenistuslike ja tehnohoonete, vedurite ekipeerimisseadmete ning muude jaama pea- ja vastuvõtu-ärasaatetee ääres olevate ehitiste/rajatiste juures, kui see tee ei ole jaamas äärmine;
2) jaama rekonstrueerimisel, sh olemasoleva hoone, viaduktitoe, jalakäigusilla jms äärmise tee välisküljel paikneva kapitaalehitise ning p 20.1 nimetatud eraldiasuvate teede puhul, kui mõõt 3100 mm ei ole kasutatav olemasoleva ehitise/rajatise või seadme põhjaliku ümberehituseta;
3) erandjuhul – ükskõik millise tee ääres paikneva hoone ja tara jaoks.

20.5. Rööbasteepoolse väljapääsuga hoone peab asuma rööbastee teljest vähemalt 6000 mm kaugusel. Uue hoone projekteerimisel on eelmainitud nõue kohustuslik. Olemasoleva hoone puhul, kui kõnealune nõue on täitmata, tuleb rööbastee poolse väljapääsu ette ehitada piire. Kaugus piirdeni võetakse p 20.1–20.4 sätestatud mõõtude järgi.

20.6. Süvendis olev kontaktvõrgu mast (tugi) paigutatakse küveti taha. Eriti tuisuohtlikus süvendis ja selle lähistel (100 m piires) peab kaugus tee teljest masti (toe) servani olema vähemalt 5700 mm.

Sirge teeosa horisontaalkauguse mõõtu 5700 mm suurendatakse kõverikes käesoleva juhendi lisa 4 tabeli 7.7 piirnormide järgi.

21. Gabariidi Sp piirjoon (kaugus tee teljest 2000 mm)

21.1. Ettevõtja territooriumil asuva jaama- või sadamatee juurde (sh hoone sisse), v.a ebagabariitse veosega veeremi või rongi peatusteta läbisõidutee, võib 2000 mm kaugusele tee teljest ehitada või rajada laadimis- ja tühjendamisseadmeid, rööbasteeäärse lao katuseräästaid, veeremi tehnohoolde-, ekipeerimis-, remondi- jms tehnoseadmeid.

21.2. Punktis 21.1 loetletud seadmete ehitamisel või rajamisel rööbastee teljest 2000 mm kaugusele on keelatud teenindava personali läbikäik seadme ja veeremi vahelt ning manöövrijuhi või muu isiku möödasõit seadmest veeremi seadmepoolsel jalatoel.

Läbikäiguks või manöövrijuhi möödasõiduks seadmest seadmepoolsel veeremi jalatoel peab seadmete konstruktsioonelementide, mille kõrgus rööpapea pealispinnast on kuni 3200 mm, kaugus tee teljest olema vähemalt 2450 mm (üksikelemendil piirjooneni ).

21.3. Punktis 21.1 nimetatud seadmete tehnoloogilisi üksikelemente tohib põhjendatud erandjuhul ehitada piirjoonest kõrvale kaldudes, kui see on tingitud töö tehnoloogilise protsessi nõuetest või parendab töötingimusi ja teenindava personali ohutust. Sel juhul määratakse miinimumkaugus tee teljest seadmeni, suurendades baasgabariidi T järgi ehitatud veeremi poollaiust lisa 3 tabelites 6.1 ja 6.2 toodud minimaalvähemike suuruse võrra. Veeremi baasgabariidiks tuleb võtta:

1) seadmete puhul, mis on ettenähtud töötamiseks:
• igat tüüpi T-gabariidi järgi ehitatud veeremiga – gabariidi T piirjoon mööda joont 1–a–b–b1–a2–4–10 (gabariit Tb) juhendi joonis 8;
• T-gabariidi järgi ehitatud elektrirongivagunitega – gabariidi T piirjoon mööda joont 1–a–a1–a2–4–10 (gabariit Ta) juhendi joonis 8;
• T-gabariidi järgi ehitatud ettevõtja kallurvagunitega – kallurvaguni gabariitmõõtmed;

2) seadmete puhul, mis paiknevad rööbastee ääres, kus kurseerib ainult eriveerem ja kuhu muu veeremi sattumine on välistatud:
• laadimise-tühjendamise-, pesemise- jms seadmed, mis on ettenähtud töötamiseks mitmesugust tüüpi tsisternvagunitega (8-teljeline, gabariidi Tps järgi ehitatud tsisternvagun, mõõdud punktis 26). Selle ja tavalise väiksema 4-teljelise tsisternvaguni mõõtude erinevusest tingitud seadmete kauguste erinevused tee teljest kompenseeritakse liigendseadme abil;
• seadmed, mida kasutatakse ainult 4-teljeliste tsisternide töötlemisel (v.a naftasaaduste tsisternid) ja mille juures Tts-gabariidi järgi ehitatud tsisternide kasutamine on välistatud – vastavat tüüpi tsisternvagun või selline veeremi gabariitjoon, millesse ta mahub;
• vagunikaaduriga töötamisel – Tpr-gabariidi järgi ehitatud poolvagun, mille laius on 3350 mm ja kere ülemise vöö kõrgus 4350 mm;
• laadimis- ja tühjendamis-, sulatamis-, manöövri- ja muud poolvaguni kasutamiseks vajalikud tarvikud ja remondiseadmed – poolvagun, mille laius on 3350 mm ja ülemise vöö kõrgus 4800 mm;
• muud seadmed – gabariidi Tpr katkendjoon 0–1–2–3.

22. Gabariidi Sp piirjooned ja

22.1. Rööbasteel asuva kraanatala, riigli, väravatala jms nendega sarnaste ehitiste ja seadmete sisemiste osade vahekauguseks võetakse 4800 mm vastavalt gabariidi Sp piirjoonele tingimusel, et sinna ei satu üle 4700 mm kõrgust veeremit raudtee-ettevõtja loata.

22.2. Üksik sammas, tootmishoone, väravapost ja ehitatava või rekonstrueeritava hoone väljaulatuv osa (tugipiilar, pilaster, trepp jne), kui see asub vähem kui 1000 mm ulatuses piki rööbasteed, peab olema vastavalt gabariidi Sp piirjoonele tee teljest 2350 mm kaugusel.

Rasketes tingimustes võib põhjendatud juhul raudtee-ettevõtja või ettevõtja taotlusel ja Raudteeameti loal vähendada seda kaugust 2250 mm-ni.

Enne käesoleva juhendi kehtimahakkamist ehitatud üksik sammas, tootmishoone väravapost ja muu ehitise väljaulatuv osa (tugipiilar, pilaster, trepp jne) võib olla ekspluatatsioonis kuni kapitaalremondini, kui selle pikkus piki teed on alla 1000 mm ja ta asub tee teljest 2250–2350 mm kaugusel.

23. Gabariidi S ülemine piirjoon elektrifitseeritud raudteeliinil

23.1. Elektrifitseeritud raudteeliinidel (kandetrossiga kontaktjuhtme riputuse lubatud suurim kõrgus 6400 mm, kandetrossita riputusel – 6250 mm) kasutatakse jaamavahel, reisirongide peatuskohas, välisharuteel asuva uue või ümberehitatava ehitise/rajatise juures punkte I–II–III läbivat ehitusgabariidi piirjoont.

23.2. Seoses üleminekuga kontaktjuhtme ühtsele riputuskõrgusele jaamavahel ja jaamas võib gabariidi S punkte I–II–III läbivat piirjoont kasutada ka jaamas, kui kontaktjuhtme riputuse kõrguseks võetakse 5750 mm. Kui riputuse kõrgus on 6250 mm, tuleb jaamas kasutada gabariidi S punkte Ia–Ib–IIa–IIIa läbivat piirjoont.

23.3. Gabariidi S punkte I–II–III läbiv piirjoon on kehtestatud arvestamata rööpapea tõusu rööbastee pealisehitise tugevdamisel ja killustikballastile üleminekul või mõnel muul põhjusel. Selline rööpapea tõus võib viia kontaktjuhtme riputuse kõrguse mõõdu allapoole 5750 mm. Selle vältimiseks tuleb ehitise/rajatise ehitamisel või ümberehitamisel (sild, viadukt, jalakägusild jms) suurendada piirjoone I–II–III vertikaalmõõtu 6400 (6250) mm lisaks veel tee pealisehitise elementide projektijärgsete ja perspektiivsete vertikaalmõõtude vahe võrra. See vahe võib olla 400–500 mm ja selle arvutamisel on soovitav kasutada gabariidi S punkte Ia–Ib–IIa–IIIa läbivat piirjoont.

23.4. Vertikaalkaugused H mm, rööpapea pealispinnast muude ehitiste (torustik, signaalsild jne) konstruktsioonialuseni, mille suurendamine ei põhjusta lisakulutusi, määratakse elektrifitseeritud või elektrifitseeritavate raudteeliinide projekteerimisel, arvutades vastava kontaktjuhtme riputuskõrguse Hk, valemiga

H = Hk + T + A2 + P (mm),       (12)

kus:
• T – vertikaalkaugus kontaktjuhtme ja kandetrossi vahel nende ristumiskohas;
• kui ristumine toimub silde keskel kontaktvõrgu mastide (tugede) vahel, võib kauguseks võtta pooltasakaalustatud riputuse korral 800 mm ja tasakaalustatud riputuse korral 600 mm;
• A2 – vertikaalne õhuvahemik kontaktriputuse pingestatud osa ja ehitise maandatud osa vahel (võetakse tabelist 1);
• P – perspektiivse tee pealisehitise tugevdamise tööde tagajärjel tekkiva rööpapea võimaliku tõusu jaoks, kus võetav varu on 400–500 mm.

kandetrossiga kontaktjuhe                     kandetrossita kontaktjuhe

Joonis 27. Elekterveole ümberehitatava raudteeliini ehitise ülemise osa minimaalne sisepiirjoon B1: 25 kV pingega kontaktjuhtme puhul


kandetrossiga kontaktjuhe                         kandetrossita kontaktjuhe

Joonis 28. Elekterveole ümberehitatava raudteeliini ehitise ülemise osa minimaalne sisepiirjoon B1: 1,5–4 kV pingega kontaktjuhtme puhul

Märkus. Jaamavahel ja jaamateel asuvate ehitiste vertikaalmõõdud on antud 5750 mm kõrgusel oleva kontaktjuhtme riputuse jaoks.

kandetrossiga kontaktjuhe                            kandetrossita kontaktjuhe

Joonis 29. Elekterveole ümberehitatava raudteeliini ehitise ülemise osa minimaalne sisepiirjoon B2: 25 kV pingega kontaktjuhtme puhul


kandetrossiga kontaktjuhe                          kandetrossita kontaktjuhe

Joonis 30. Elektrifitseeritud raudteeliini ehitise ülemise osa minimaalne sisepiirjoon B2: 1,5–4 kV pingega kontaktjuhtme puhul

Märkus. Jaamavahel ja jaamateel asuvate ehitiste vertikaalmõõtmed on antud 5675 mm kõrgusel oleva kontaktjuhtme riputuse jaoks, mida tohib olemasoleva ehitise juures kasutada ainult põhjendatud erandjuhul raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti kirjalikul loal.

23.5. Rasketes ehitustingimustes võib elekterveole ümberehitatava raudtee rajatise ülemise osa sisepiirjoone võtta kõrvalekaldega gabariidi S punkte I–II–III läbivast piirjoonest, tingimusel, et see vastab minimaalpiirjoonele B1 (joonised 27 ja 28). See piirjoon arvestab käesoleva juhendi joonisel 3 ja tabelis 1* toodud normaalseid õhuvahemikke ning tagab veeremi vooluvõtturi läbimineku.

* Seoses üleminekuga jaamavahe ja jaama kontaktjuhtme ühtsele riputuskõrgusele, mis on vähemalt 5750 mm rööpapeast, tuleb käesoleva juhendi tabelis 1 toodud vahemiku A1 suuruse 950 mm asemel võtta 450 mm.

23.6. Nii vahelduv- kui alalisvooluga elektrifitseeritud raudteeliini või edaspidi vahelduvvoolule ümber ehitatava või tulevikus elektrifitseeritava raudteeliini ehitiste ja seadmete puhul tuleb kasutada joonisel 27 näidatud piirjoont.

23.7. Elektrifitseeritud raudteeliini ehitise ülemise osa sisepiirjoon ei tohi olla väiksem kui B2 (vt jooniseid 29 ja 30). See piirjoon arvestab juhendi joonisel 3 ja tabelis 1 minimaalseid õhuvahemikke ning tagab veeremi vooluvõtturi läbimineku mõningate ehitiste või seadmete asukohast ekspluatatsioonitingimustest tulenevate piirangutega. Piirjoont B2 võib kasutada põhjendatud juhul raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal.

23.8. Piirjoonte B1 ja B2 kasutamine ei välista eriniššide tegemist kontaktriputuse tugi- ja fikseerivate seadmete asukohtadesse väljapoole piirjoont. Niššide mõõtmed määratakse ehitusprojektiga.

24. Ümberehitatavate ehitiste minimaalne piirjoon

24.1. Raudtee-ettevõtja ning ettevõtja välis- ja siseharutee rekonstrueerimisel (sh raudtee elektrifitseerimisel, täiendava peatee ehitamisel, jaama ehitise/rajatise ja seadme rekonstrueerimisel jms rekonstrueerimistööde käigus) tuleb kõik ebagabariitsed ehitised/rajatised, seadmed ja teedevahed viia vastavusse ehitusgabariitide S ja Sp nõuetega.

24.2. Kui p 24.1 loetletud ehitiste/rajatiste ümberehitamise või rekonstrueerimise, vastavalt gabariidi S ja Sp nõuetele, ehitustööde ajal tunduvalt väheneb raudteelõigu läbilaskevõime või ümberehitamine pole majanduslikult üldsegi võimalik (ökonoomsem on uue ehitamine), siis erandjuhul võib raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal teha ümberehituse minimaalpiirjoone A (joonis 31) järgi, tagades pearadade telgede vahekauguse vähemalt 4100 mm.

Arvestades raudteeliinide elektrifitseerimist, peab ehitise/rajatise ülaosa vastama käesoleva juhendi punktile 23.5.

Joonis 31. Ümberehitatava ehitise minimaalne piirjoon A
(elektrifitseerimata liinil)

Märkus. Elektrifitseerimata liinil võetakse piirjoone A ülaosa vastavalt käesoleva juhendi punktile 23.5.

25. Naaberteede/-radade telgede vahekaugus

25.1. Kaherajalise liini jaamavahel peab radade telgede vahekaugus olema vähemalt 4100 mm. Kolme- ja neljarajalisel liinil peab 2. ja 3. raja telgede vahekaugus olema vähemalt 5000 mm.

25.2. Ehitatava või rekonstrueeritava jaama kõrvutiasuvate teede telgede vahekaugus peab vastama ehitusnormidele ja ehitusprojektile.

25.3. Jaama äärmiste peateede telgede vahekauguseks võib raudtee-ettevõtja taotlusel ja Raudteeameti loal võtta 4100 mm.

25.4. Kui jaama teedevahel on käesoleva juhendi punktis 18.1 nimetatud ehitisi/rajatisi ja seadmeid, peab kõrvutiasuvate teede telgede vahe olema küllaldane ja igal teel tagatud vastavus ehitusgabariidi nõuetele. Toe, masti, posti, kaalumaja, pöörme- ja turvanguposti jms paigaldamisel peab teede telgedevahe So (mm), olema vähemalt

So ≥ 2450 + a + 2450 (mm),       (13)

kus:
• a – teega risti oleva ehitise/rajatise või seadme laius, võttes arvesse tema paigaldamiseks lubatud hälvet (mm).

Mõne ehitise/rajatise ja seadme, näiteks kääbusfoorile, mis asub ehitusgabariitide S ja Sp alumise eendi kohal (piirjoon mööda punkte 4–5–6–7–8), tuleb valemis antud suuruse 2450 mm asemel võtta 1920 mm ning kõverikus koos ettenähtud laiendusega.

25.5. Kui peatee kõrvale pannakse maha ajutine rööbastee, tuleb selle telje kaugus määrata lähtudes kõigi rongide, sh ebagabariitse veosega rongi, takistusteta läbisõitmist mööda peateed. Ajutisel teel oleva veeremi või seadme poollaiusel B peab selle kaugus sirgel olema vähemalt:

So ≥ 2450 +B + C (mm),       (14)

kus:
• 2450 mm – selle ruumi laius, mille võib enda alla võtta peateel olev ebagabariitne veos, arvestades tee teljest;
• C – ajutise tee projektasendist võimaliku kõrvalekalde ja sellel oleva veeremi või seadme nihkumise ohutuspilu. Ohutuspilu suurus peab olema vähemalt 150 mm ja määratletud ehitusprojektiga.

25.6. Jaama peateele, kus telgede vahekaugus on 4100 mm, ei tohi kõrvalteele viivaid pöörmeid projekteerida ühes sihitasandis. Selliste pöörmete keskpunktid peavad olema üksteise suhtes nihutatud vähemalt 17 m (joonis 32).

Paralleelsiirete mahapanekul kõrvutiasuvatel teedel telgede vahekaugusega 4100 mm peab paralleelsiirete telgede vahe olema vähemalt 4800 mm ja naaberpöörmete keskpunktid teineteise suhtes nihutatud vähemalt 13,5 m ( vt joonis 33).

Joonis 32. Pöörme keskpunktide vahekaugused

Joonis 33. Pöörme keskpunktide vahekaugused

25.7. Kasutamise käigus võib tee telgede vahekaugusi 4100, 4500, 4800 ja 5300 mm vähendada kuni 50 mm võrra.

26. Ehitise/rajatise, seadme ja naaberteede/-radade telgede vahekauguse lubatud minimaalsed ehitusgabariidi nõuded, ettevalmistamisel gabariidi Tpr järgi ehitatud 8-teljelise poolvaguni ja gabariidi Tts järgi ehitatud tsisternvaguni kurseerimiseks

26.1. Ehitise/rajatise, seadme ja gabariidi nõuded ning radade/teede telgede vahekaugused on ette nähtud ümberehitatavatele objektidele, mis peavad olema rakendatud enne gabariitide Tpr ja Tts järgi ehitatud 8-teljelise poolvaguni ja tsisternvaguni kurseerimise alustamist.

26.2. Ehitise/rajatise, seadme ja teedevahe lubatud minimaalseteks gabariidinõueteks on minimaalne piirjoon ning jaamavahe radade ja jaama teede telgede vahekauguse mõõt, millele ehitis, seade ja teedevahe peab vastama gabariidi Tpr ja Tts järgi ehitatud 8-teljelise poolvaguni ja tsisternvaguni kurseerimise alustamise hetkel. Nende väljatöötamise peapõhjusteks on:
1) Tpr gabariidi järgi ehitatud poolvaguni ja Tts gabariidi järgi ehitatud tsisternvaguni mõõtude suurenemine (laius ja kõrgus) võrreldes olemasoleva kurseeriva veeremiga;
2) gabariidinõuetele mittevastavad ehitised/rajatised, seadmed ja radade- või teedevahed, mis on kohandatud ohutuks töötamiseks ainult olemasoleva kurseeriva veeremiga;
3) objektiivsetel põhjustel ei ole võimalik raudteeliini kõiki ebagabariitseid ehitisi/rajatisi ja seadmeid lühikese aja jooksul ümber ehitada vastavalt gabariidi S (Sp) nõuetele.

26.3. Käesolevas juhendis toodud ehitiste/rajatiste minimaalsed piirjooned ja teedevahe mõõdud on kehtestatud lähtudes gabariitide Tpr ja Tts järgi ehitatud 8-teljelise poolvaguni ja tsisternivaguni mõõtudest. Need mõõdud ja parameetrid on:
1) gabariidi Tpr järgi ehitatud 8-teljelisel poolvagunil: laius 3350 mm, kõrgus 4350 mm, kere pikkus 17,95 m, baas 10,55 m;
2) gabariidi Tts järgi ehitatud 8-teljelisel tsisternvagunil: suurim laius 3029 mm kõrgusel mööda kerekaart 3598 mm, pikkus18,09 m, baas 10,52 m. Tsisternvaguni ristmõõdud muudel kõrgustel on:

Kõrgus rööpapeast, mm 5175 5000 4750 4500 4320 4150 4000 3900 3750 3600 3029
Poollaius, mm 925 1000 1238 1405 1512 1588 1612 1650 1688 1713 1799

Märkus. Kõrgusel alla 3029 mm tsisterni laius väheneb; alates kõrgusest 1465 mm madalamale vastab see gabariidile 1-T.

26.4. Gabariidi Tpr järgi ehitatud poolvaguni kurseerimiseks ettevalmistamisel võib tekkida vajadus kõrvaldada ehitise/rajatise, seadme ja teede/radadevahe ebagabariitsus jaamavahel ja jaamas, gabariidi Tts järgi ehitatud tsisternvaguni kurseerimiseks üksnes jaamavahel. Gabariidi Tts järgi ehitatud veeremi kurseerimiseks on jaama teedevahele esitatavad nõuded samad, mis kehtivad olemasoleva kurseeriva veeremi korral, kuna gabariidi Tts alumise osa mõõdud on samad, mis gabariidil 1-T.

27. Gabariidinõuded ehitisele/rajatisele ja seadmele

27.1. Ehitusgabariitide S ja Sp nõuetele vastavad ehitised/rajatised ja seadmed tagavad gabariitide Tpr ja Tts järgi ehitatud igat tüüpi veeremi ohutu kurseerimise.

27.2. Gabariidi Tpr järgi ehitatud 8-teljelise poolvaguni ohutuks kurseerimiseks ehitusgabariitide S ja Sp nõetele mittevastava ehitise/rajatise ja seadmega alal, tuleb kasutada joonistel 34 ja 35 (PR´ ja PR´p) pideva joonega tähistatud ehitise piirjoone mõõte. Joonistel 34 ja 35 katkendjoonega näidatud piirjooned (PR ja PRp) on ette nähtud muud tüüpi veeremi kurseerimise ettevalmistamiseks, mis on ehitatud gabariidi Tpr täiskõrguse järgi (üle 4350 mm). Neid piirjooni hakatakse kasutama alles edaspidi ehk tulevikus.

27.3. Gabariidi Tts järgi ehitatud 8-teljelise tsisternvaguni ohutuks kurseerimiseks teeosal, kus on ehitusgabariitidele S ja Sp mittevastavaid ehitisi/rajatisi ja seadmeid, tuleb kasutada joonistel 36 ja 37 kujutatud piirjooni (Ts ja Tsp).

Joonis 34. Ehitise kontrollpiirjooned PR ja PR´ gabariidi Tpr järgi ehitatud veeremi kurseerimiseks kiirusega üle 40 km/h

kontrollpiirjoon PR´ 8-teljelise gabariidi Tpr järgi ehitatud poolvaguni kurseerimiseks;
kontrollpiirjoon PR muude gabariidi järgi Tpr veeremitüüpide kurseerimiseks.

* peateede jaoks, muude teede jaoks 1775 mm.

Joonis 35. Ehitiste kontrollpiirjooned PRp ja PR´p gabariidis Tpr veeremi kurseerimiseks kiirusega kuni 40 km/h

kontrollpiirjoon PR´p 8-teljelise gabariidi Tpr järgi ehitatud poolvaguni kurseerimiseks;
kontrollpiirjoon PRp gabariidi Tpr järgi ehitatud veeremi kurseerimiseks.

* peateede jaoks, muude teede jaoks 1775 mm.

27.4. Joonistel 34–37 toodud piirjooned on antud sirge teeosa jaoks. Kõverikel tuleb need võtta vastavalt lisa 4 tabelite 14–17 järgi.

Joonis 36. Ehitise kontrollpiirjoon Ts gabariidi järgi ehitatud Tts veeremi kurseerimiseks kiirusega üle 40 km/h

Joonis 37. Ehitise kontrollpiirjoon Tsp gabariidi järgi ehitatud Tts veeremi kurseerimiseks kiirusega 40 km/h ja vähem

27.5. Ehitised/rajatised ja seadmed, mis tööasendis on Tpr gabariidi järgi ehitatud poolvaguni ja Tts gabariidi järgi ehitatud tsisternvaguniga vastastikuses koostoimes, peavad ehituslikult vastama p 26.3 mõõtudele.

27.6. Kui kõrge kaubaplatvormi viimine rööbastee teljest jooniste 34 ja 35 piirjoontega ette nähtud 1775 mm kaugusele nõuab kaubaplatvormi täielikku ümberehitamist, võib raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal kasutada ka kaubaplatvormi, mille kaugus rööbastee teljest on 1750 mm. See mõõt saadakse poolvaguni poollaiuse 3350 : 2 = 1675 mm ja poolvaguni ja platvormiserva vahelise vahe – 75 mm liitmisel, ja mis on OSShD liikmesriikide raudteedel võetud miinimummõõduks.

27.7. Erandjuhul, kui jooniste 34–37 piirjoonte mõõtudest kinnipidamiseks tuleb ehitis/rajatis või seade täielikult ümber ehitada, lubatakse nendevaheline nõutav kaugus määrata, arvestades poolvaguni või tsisterni ehituslikku poollaiust (vt p 26.3) ja ehitise/rajatise või seadme vahelise lubatud minimaalse vahemiku suurust, mis on toodud lisa 3 tabelites 1 ja 2.

28. Radade/teede telgedevahelised lubatud minimaalkaugused Tpr ja Tts gabariidi järgi ehitatud veeremi kurseerimisel

28.1. Allpool esitatud radade/teede telgedevahelised lubatud minimaalkauguste nõuded kehtivad üksnes ekspluatatsioonis olevate jaamavahede ja jaamade kohta.

28.2. Pearadade telgede vahekaugus jaamavahel ja peateede telgede vahekaugus jaamas peab olema vähemalt 4100 mm. Naaberteede telgede vahekaugus jaamas ei tohi olla väiksem kui on radade vahekaugus jaamavahel.

28.3. Rongi peatusteta läbisõiduks ettenähtud jaama peatee või ärasaate-vastuvõtutee ning naaberteede telgede vahekaugus peab olema vähemalt 5000 mm. Naaberteede telgede vahekauguse korral 5000 mm, kui rong sõidab jaamast läbi kiirusega 61–120 km/h, tuleb rongi möödumise ajaks töö naaberteel peatada ja töötajad peavad minema ohutusse kohta.

Jaamateede telgede väiksema vahekauguse (kuni 4100 mm) võib jätta rekonstrueerimata tingimusel, et töötajad vabastavad teedevahe 3 minutit enne rongi jaamast läbisõitu või siis vabastatakse kõrvalasuv tee veeremist rongi jaamast läbisõitu ajaks.

28.4. Kõrvutiasuvate vastuvõtu-ärasaateteede ja sorteerimisteede telgede vahekaugus peab olema vähemalt 4800 mm. Sellise naaberteede telgede vahekaugus korral võib vastuvõtu-ärasaateteel teha kõiki tööoperatsioone, v.a liikuda sellel teedevahel, kui mõlemal pool naaberteedel liigub veerem. Sel juhul tuleb peatuda ja liiklemist võib jätkata alles siis, kui veerem ühel naaberteedest enam ei liigu. Sorteerimisteel võib sellise naaberteede telgede vahekauguse korral teha kõiki tööoperatsioone.

Vastuvõtu-ärasaate- ja sorteerimisteede telgede vahekaugus, mis on väiksem kui 4800 mm, kuid mitte väiksem kui 4650 mm, v.a teed, mille vahel töötab kingpidurdaja, võib raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal jääda ümber ehitamata kui täidetakse:
1) personal võib teha tööoperatsioone ainult sel juhul, kui naabertee on koosseisu töötlemise ajal veeremist vaba või seal veerem ei liigu või töö rongi liikumise ajaks naaberteel katkestatakse;
2) teedevahel võib liigelda siis, kui üks naabertee on veeremist vaba või kui mõlemad naaberteed on hõivatud seisva veeremiga, või kui töötaja jääb veeremi möödasõidu ajaks seisma.

28.5. Muude jaamateede (nagu veeremi seisutee, kaubahoovitee jms) telgede vahekaugus peab olema vähemalt 4500 mm. Sellise jaamateede telgede vahekauguse korral võib teha tööd, liikudes teedevahel, ainult naaberteedel seisvate vagunite korral.

28.6. Kui jaamavahel on radade telgede vahekaugus 4100 mm, siis on tagatud naaberrajal vastassuunas sõitva veeremigabariidi järgi ehitatud veeremi ohutu möödasõitmine, ja samuti gabariidi Tpr ja Tts järgi ehitatud veeremi möödasõitmine, ning tagatud ohutud veotingimused ebagabariitsete veoste veoks.

Jaamavahel, kus radade telgede vahekaugus ei ole 4100 mm (väiksem), on tagatud vastassuunas sõitva gabariidi Tpr järgi ehitatud 8-teljelise poolvaguni ohutu möödasõitmine vähemalt 3850 mm korral ja gabariidi Tts järgi ehitatud tsisternvaguni möödasõitmine vähemalt 4000 mm radade telgede vahekauguse juures.

Ülalnimetatud rajavahedega raudteed võivad jaamavahel (kohas, kus nende suurendamine 4100 mm-ni on raskendatud) raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal jääda ajutiselt ekspluatatsiooni, tingimusel, et seejuures tagatakse ebagabariitsete veoste vedu mööda vastassuuna rada.

28.7. Kui p 28.3 nimetatud teedel on piirkiirus kuni 60 km/h, siis kehtivad teede telgede vahekauguse kohta samad nõuded, mis p 28.4 järgi kehtivad vastuvõtu-ärasaateteede kohta.

28.8. Kui kõrvutiasuvate vastuvõtu-ärasaateteede ja sorteerimisteede telgede vahekaugus on alla 4800 mm ja nende suurendamiseks tuleb jaamas teha ulatuslikke ümberehitustöid, siis on vaja tagada p 28. 4 nõuded – 4650 mm telgede vahekaugusega teede kasutamiseks.

28.9. Erandjuhul, kui on väheste tööoperatsioonidega tee, võib teede telgede vahekaugust p 28.3–28.5 nimetatu suhtes vähendada, või siis võtta raudtee-ettevõtja taotlusel Raudteeameti loal suurem p 25 nimetatud «S» väärtus. Sel juhul peab jaama tööohutuse juhend sisaldama teedevahel lubatud ja keelatud tööde loetelu.

Tabelis 3 on nimetatud tööoperatsioonid ja nende tegemiseks vajalikud naaberteede telgede vahekaugused S, mis on p 28.3–28.5 toodud mõõtude aluseks.

Tabel 3

Töö nimetus

Kaugus S (mm), kui sõidab kiirusega v1 ja koosseis naaberteel kiirusega v2

v1 = 0
v2 = 0
v1= 0
v2 60
v1 60
v2 = 0
v1 60
v2 60
Tööd liikumisega mööda teedevahet tehniliste operatsioonide* tegemisel 4500 4800 4800
Liikuva veeremi mööda sõitmine 4500 4500 4750
Liikuva rongi kohtamine käsisignaaliga 4650 4800
Käsisignaalide andmine manöövritööl 4450 4650 4650 4800
Vaguni lahtihaakimine käsitsi (v1 ≤ 3 km/h) 4370 4600 4600 4770
Veeremi üldjärelevaatus, vagunite üleskirjutamine (v1 ≤ 25 km/h) 4350 4550 4550 4800
Kommertsülevaatus ja vagunite märgistamine** 4480 4720  
Kommertskorratuste kõrvaldamine ** 4570 4800  
Vaguni tehnojärelevaatus** 4490 4720  
Vaguni remont rongis** 4585 4800  
Vagunilt signaalketta mahavõtmine või riputamine** 4350 4500  
Pidurkinga allapanek ja eemaldamine käsitsi* 4350 4350  
Sama, hargi abil (v1 ≤ 15 km/h) 4700 4800
Sõitmine vaguni astmeraual (v1 ≤ 25 km/h) 4200 4300

* neid tööoperatsioone ei tehta, kui v1 > 0 ja v2 > 0;
** kui v1 > 0, siis ohutustehnika eeskirjade järgi ei tohi neid tööoperatsioone teha.

28.10. Ülaltoodud teede telgede vahekaugused kehtivad sirgel teelõigul, kõverikus tuleb neid vastavalt lisa 4 tabeli 18 ekspluatatsiooninormide kohaselt suurendada.

29. Materjalide, tagavaraosade, seadmete jms kaugus rööbastee äärest

29.1. Rööbastee ääres paiknevad materjalid, tagavaraosad, seadmed jms ei tohi olla seespool ehitusgabariidi S (Sp) piirjoontega märgistatud ruumi. Erandiks on teepeenrale ja radade/teede vahele vagunist mahalaaditud ballast. Mahalaaditud ballast ei tohi olla rööpapeast kõrgem kui 200 mm, selle teepoolne nõlv peab olema kaldega kuni 1:1 ja kaugus tee teljest ballasti nõlvani peab rööpapea tasandil olema vähemalt 1425 mm.

Laoplatsil ladustatud rööpapeast kõrgemale kui 1200 mm ulatuvad kaubad või muud asjad peavad olema paigutatud välisrööpa servast vähemalt 2000 mm kaugusele ja kõrgemale kui 1200 mm ulatuvad kaubad või muud asjad – vähemalt 2500 mm kaugusele välisrööpa servast.

29.2. Ehitise/rajatise ja seadme remonttöödel kasutatav abiseade (telling, töölava, pars jms) peab üldjuhul asuma väljaspool ehitusgabariidi S ja Sp piirjoontega märgistatud ruumi.

Põhjendatud erandjuhul võib, arvestades raudteeliikluse mahtu, raudteeettevõtja taotlusel Raudteeameti loal kasutada abiseadet, mis ei ole kooskõlas gabariidi S nõuetega, kui on tagatud reisi- ja kaubaveeremi, sh lahtise tavagabariidi nõuete kohaselt laaditud veeremi ohutu kurseerimine.

Veeremi ja abiseadme välispinna vahele peavad jääma vahemikud.

Neid vahemikke aluseks võttes määratakse veose ebagabariitsuse aste, millega võib veel ehitisest/rajatisest ja seadmest mööda sõita.

Ülalnimetatud nõuded ja tööde lõpptähtaeg määratakse ehitusprojektiga.

30. Ehitusgabariidi S ja Sp piirmõõtude ja naaberteede/-radade telgede vahekauguse muutumine kõverikes

30.1. Sirgel teeosal kehtivaid ehitusgabariidi piirmõõte, radade/teede telgede vahekaugusi ja kaugusi raja/tee teljest toe, masti või postini tuleb kõverikus, vastavalt ehitus- ja ekspluatatsiooninormidele, muuta.

30.2. Ehitusnormide ja ohutusstandarditega on kehtestatud liiklusohutuse nõuded, arvestades kõiki võimalikke kiiruse ning välisrööpa kõrgenduse muudatusi (miinimumist maksimumini) ning raudteeliini ehitiste/rajatiste ja seadmete kasutusiga.

30.3. Ekspluatatsiooninorme kasutatakse ehitusgabariidi piirjoonte mõõtude määramiseks kõverikes konkreetse kiiruse ja välisrööpa kõrgenduse juures.

30.4. Erineva raadiusega kõverikes tuleb naaberteede/-radade telgede vahekauguse suurendamise mõõdud määrata lähtudes kõige väiksemast raadiusest.

31. Ehitusnormid

31.1. Ehitusnormid laienevad avalikuks kasutamiseks määratud raudteedele ning raudtee-ettevõtja või ettevõtja sise- ja välisharuteedele, sh:
1) uue raudteeliini, jaama, ehitise/rajatise ja seadme ehitamisel;
2) olemasoleva raudteeliini, jaama, ehitise/rajatise ja seadme rekonstrueerimisel ümberehitatavale osale;
3) ekspluatatsioonis oleva raudtee kapitaalremondil ja muudel ehitustöödel.

31.2. Punktis 31.1 nimetatud juhtudel tuleb ehitusnorme kasutada igat liiki ehitiste/rajatiste ja seadmete puhul, v.a reisi- ja kaubaplatvormid ning riströöpatagusel kõverikul asuvad ehitised/rajatised ja seadmed.


Joonis 38. Ehitusgabariidi S piirjoon kõverikus ehitusnormi järgi:
tee sirgel teeosal; sama kõverikus

31.3. Ehitusnorm tuleb võtta juhendi lisa 4 tabelitest:
• tabelitest 1–4 – gabariitide S ja Sp mõõtude määramiseks;
• tabelitest 5–6 – naaberradade/-teede telgede vahekauguse laienduse määramiseks;
• tabelist 7 – rööbastee telje ja masti, toe või posti vahekauguse suurendamise määramiseks.

31.4. Gabariitide S ja Sp mõõdud on ehitusnormide tabelites toodud gabariidipunktide horisontaalkoordinaatidena Bv, B´v ja Bs ning vertikaalkoordinaatidena Hv, H´v ja Hs, vastavalt kõveriku sise- ja väliskülje jaoks (vt joonist 38). Koordinaate H´v ja B´v arvestatakse ainult gabariidi S ja Sp ülemiste nurgapunktide (IIa, IIIa, I, Ia, 10) juures. Nende määramisel on arvestatud veeremi ülemiste nurgapunktide nihkumist, mis tekib kõverikus veeremi kaldumisel sissepoole (külgeemaldumisel).

31.5. Rööbastee telje ja toe, masti või posti vahelise horisontaalkauguse suurendamise ehitusnormid määratakse lisa 4 tabeli 7 järgi sõltuvalt kõveriku raadiusest ja kõveriku sisekülje jaoks, sõltuvalt välisrööpa arvutuslikust kõrgendusest, võetakse lisa 4 tabelist 8.

31.6. Uue kõveriku rajamisel, vana ümberehitamisel ja kasutamisel peab kääbusfoori kaugust suurendama vastavalt lisa 4 tabeli 7 sellele lahtrile, kus kaugusenorm sirgel on 5700 mm. Kääbusfoori paigaldamisel kõverikul asuvasse teedevahesse peab selle laius olema vähemalt

Sk ≥ 1920 + dv + a + 1920 + ds (mm),      (15)

kus:

a   – kääbusfoori laius põiki teed (mm);
dv
ds
–  projekteerimisnormide jaoks võetakse välisrööpa kõrgendus 50 mm;

–  ekspluatatsiooninormide jaoks see, mis on antud kõverikus olemas.

31.7. Kõverikus paikneva piirdetulba kauguse suurendamise projekteerimis- ja ekspluatatsiooninormid tuleb võtta lisa 4 tabeli 7 veergudest 2 ja 3.

31.8. Radade/teede telgede vahekauguse suurendamise ehitusnormid avalikuks kasutamiseks määratud raudtee kõverikus võetakse lisa 4 tabelist 5, haruteede jaoks lisa 4 tabelist 6 sõltuvalt kõveriku raadiusest ja välisrööpa kõrgendustest, sh hv – välisteel ja hs – siseteel.

Lisa 4 tabelites 5 ja 6 toodud norme jaama kohta (veerg 5–9) kasutatakse teedevahel, kus telgede vahekaugus on 4500 mm ja enam. Kui jaama peateede telgede vahekaugus on sirgel teeosal 4100 mm, tuleb seda mõõtu kõverikus suurendada jaamavahele kehtestatud ehitusnormi järgi.

Jaama osalisel rekonstrueerimisel, kus peateede, vastuvõtu-ärasaateteede ja sorteerimisteede telgede vahekaugus sirgel teeosal on 5300 mm, võib lisa 4 tabeli 5 veergudes 5–9 ja lisa 4 tabeli 6 veergudes 6–8 näidatud mõõte 150 mm võrra vähendada.

Vagunist vagunisse laadimiseks ettenähtud teede telgede vahekauguse suurendus kõverikus määratakse valemiga – 72 000/R (mm),      (15)

kus R on kõveriku raadius (m).

31.9. Ehitusnorm vahepealse raadiusega kõveriku jaoks, mida lisa 4 tabelid 1–7 ei sisalda, tuleb võtta lähima väiksema raadiusega kõveriku järgi.

31.10. Kui siseharuteel kurseerib ainult veerem, mille külgeemaldumine on oluliselt väiksem kui leppe- ehk tingvagunil (pikkus L = 24 m; baas l = 17 m), võib lisa 4 tabelites 3 ja 4 gabariidi Sp jaoks antud ehitusnormi vähendada alljärgnevalt:

             (16)

         (17)

teedevahe laiendamiseks lisa 4 tabelis 6 toodud ehitusnormi

          (18)

kus:
R – kõveriku raadius (m);
• Lev – eriveeremi kere pikkus, mida kasutatakse vaadeldaval teel (m);
lev – eriveeremi baas (m).

Samad vähendused kehtivad ka ekspluatatsiooninormide jaoks.

32. Ekspluatatsiooninormid

32.1. Ekspluatatsiooninormid kehtivad kõigil avalikuks kasutamiseks määratud raudteedel ja haruteedel. Neid rakendatakse:
1) enne käesoleva juhendi kehtima hakkamist ehitatud ja ehitusnormidele mittevastava olemasoleva raudteeliini, ehitise/rajatise ja seadme juures;
2) olemasoleva ehitise/rajatise ja seadme ümberehitamisel käesoleva juhendiga kehtestatud ehitusgabariidi minimaalpiirjoone järgi;
3) kõrge ja madala reisiplatvormi, kaubaplatvormi ning ehitise/rajatise ehitamisel riströöpatagusesse kõverikku ja nende kasutamisel.

32.2. Ekspluatatsiooninormid võetakse:
1) gabariidile S ja Sp lisa 4 tabelitest 9 ja 10;
2) rekonstrueeritava ehitise/rajatise ülemise osa minimaalpiirjoone jaoks lisa 4 tabelist 11;
3) elektrifitseeritava raudteeliini ehitise/rajatise ülemise osa minimaalpiirjoone B1 ja B2 jaoks lisa 4 tabelitest 12 ja 13;
4) kõrgele ja madalale platvormile lisa 4 tabelist 14;
5) minimaalpiirjoone jaoks, mida läbib Tpr ja Tts gabariidi järgi ehitatud veerem, lisa 4 tabelitest 15 ja 18;
6) olemasoleva raudteeliini radade/teede telgede vahekaugusele lisa 4 tabelist 19;
7) jääkkiirenduse ja veeremi väljaulatuva osa suurused ekspluatatsiooninormides nimetatud juhtudel lisa 4 tabelitest 20–22.

32.3. Gabariidi S, Sp ja minimaalpiirjoone mõõdud on ära toodud ekspluatatsiooninormide tabelites punktide horisontaal- (Bv ja Bs) ja vertikaalkoordinaatidena (Hv ja Hs) kõveriku sise- ja välisküljel. Ekspluatatsiooninormide tabelites antakse gabariidi S ja Sp koordinaadid ainult kõrgusel 1070 mm ja kõrgemal asuvate punktide jaoks. Madalamate punktide koordinaadid tuleb võtta tabeli 14 järgi. Ekspluatatsiooninormidel põhineva ehitusgabariidi graafiline põhimõtteline kujutis on näidatud joonisel 39.

Joonis 39. Ehitusgabariidi S graafiline põhimõtteline kujutis kõverikus ekspluatatsiooninormi järgi:
sirgel teeosal; sama kõverikus

32.4. Raja/tee telje ning toe, masti või posti vahelise kauguse suurendamise ekspluatatsiooninorm võetakse lisa 4 tabelist 7 sõltuvalt kõveriku raadiusest ja välisrööpa olemasoleva või kavandatava kõrgenduse suurusest.

Näide. R = 400 m; h = 60 mm; kaugus toeni sirgel teel do = 3100 mm.

Tabelist 7 leiame:
• välisküljel (kõigil kõrgendustel) – 2. veerg: kui R = 400 m ja dv = 90 mm, siis on otsitav kaugus dkv = do + dv = 3100 + 90 = 3190 mm;
• siseküljel – 18. veerg: kui R = 400 m ja h = 60 mm on ds = 185 mm, ja otsitav kaugus dks = do + ds = 3100 + 185 = 3825 mm.

32.5. Tabelites näidatud juhtudel leitakse ekspluatatsiooninormi määramiseks vajalik jääkkiirenduse arvsuurus aj alljärgnevalt:
• lähtudes kõveriku raadiusest R ja reisirongi sõidukiirusest v leitakse lisa 4 tabelist 20 täielik tsentrifugaalkiirendus ats;
• ats ja antud kõveriku välisrööpa kõrgenduse h järgi leitakse lisa 4 tabelist 21 jääkkiirendus aj.

32.6. Koordinaatide Bv ja Bs juures arvestatav külgeemaldumise b arvsuurus tuleb võtta lisa 4 tabelist 22 vastavalt kõveriku raadiusele.

32.7. Ekspluatatsiooninormide kohane radade/teede telgede minimaalne vahekaugus kõverikus Sk tehakse kindlaks suurendades sirgele teeosale kehtestatud radade/teede telgede vahekaugust So gabariidilaienduse dm või d´m võrra, s.o

Sk = So + (dm või d´m) (mm),        (19)

kus:
• dm – radade/teede telgedevahelise kauguse vajalik suurendamine kõverikus, kui hv = hs, hv = hs = 0, hv < hs; võetakse lisa 4 tabeli 19 veergudest 2–17;
• d´m – sama, juhul kui hv > hs või hs = 0, võetakse lisa 4 tabeli 20 veerust 19;
• hv –  välimise tee välisrööpa kõrgendus (mm);
• hs – sisemise tee välisrööpa kõrgendus (mm).

Näited. 1. R = 700 m; hv = hs = 70 mm; So = 4100 mm.

Kuna hv = hs, määrame dm. Leiame lisa 4 tabeli 19 veerust 9, et kui R = 700 m ja h = 70 mm, siis dm = 105 mm. Sel juhul Sk = 4100 + 105 = 4205 mm.
2. R = 1200 m; hv = 120 mm; hs = 80 mm; So = 4100 mm.

Kuna hv > hs, leiame d´m. Leiame kõrgenduste vahe hv – hs = 120 – 80 = 40 mm ja selle järgi tabeli 7.18 veerust 19 d´m = dm + 100. Sama tabeli 14. veerust leiame, et R = 1200 m ja h = 120 mm korral on dm = 75 mm. Sel juhul d'm = 75 + 100 = 175 mm. Siis Sk = 4100 + 175 = 4275 mm.

32.8. Vahepealse suurusega kõveriku raadiuse ja välisrööpa kõrgenduse korral määratakse ekspluatatsiooninorm interpolatsiooniga.

33. Ehitusgabariidi laienduse üleminek lähenemisel kõverikule

33.1. Ehitusgabariidi laienduse üleminek lähenemisel kõverikule toimub siirdelõigu piires (vt tabelit 4). Selles lõigus kasvab gabariidi laiendus pikkamööda nullist vastava ringkõverikule kehtestatud täisnormini. Kaugus rööbastee teljest ehitusgabariidi vastava punktini või laienduse suurus mingis siirdelõigus määratakse tabelis 4 esitatud valemite järgi jooninterpolatsiooni meetodil.

Tabel 4

Märkused. 1. Valemid: a – ehitusgabariidi S (Sp) punkti horisontaalkoordinaadi määramiseks; b – kauguse määramiseks tee teljest toe (viadukt, jalakäigusild, kontaktvõrk, side- ja turvangu õhuliin, elektriliin ja torujuhe), foorimasti, tee- ja signaalmärgi või posti siseservani.
2. Valemite tingmärgid:

– kaugus tee teljest ehitusgabariidi S või Sp mingi punktini laienduse siirdelõigu vaadeldavas punktis kas kõveriku sise- või välisküljel (mm);
B – ehitusgabariidi vaadeldava punkti horisontaalkoordinaat sirgel teel (mm);
Bv, Bs – ehitusgabariidi vaadeldava punkti lisa 4 tabelite 1–4 või 9 ja 10 järgi määratav horisontaalkoordinaat kõverikus (mm);
– tee telje ja toe, masti või posti vahekauguse suurenemine laienduse siirdelõigu vaadeldavas punktis kas kõveriku sise- või välisküljel (mm);
dv, ds – tee telje ning toe, masti või posti siseserva vahekauguse suurenemise norm vaadeldavas kõverikus (mm), määratakse lisa 4 tabeli 7 järgi;
Lsk – siirdekõveriku pikkus (m);
Lür – kaugus kõrgenduse ülemineku algusest ringkõveriku alguseni (m);
– kaugus gabariidi laienduse ülemineku algusest vaadeldava punktini kas kõveriku sise- või välisküljel (m).

33.2. Radade/teede kontsentrilise paiknemise korral toimub üleminek sirge tee radade/teede telgede vahekauguselt kõverikul olevale telgedevahelisele kaugusele üldjuhul kogu siirdekõveriku ulatuses (selle algusest lõpuni). Ülemineku pikkust siirdekõveriku siserajal/-teel suurendatakse võrreldes tema välisrajal/-teel kasutatud ülemineku pikkusega.

34. Ehitiste/rajatiste ja seadmete gabariidi nõuetele vastavuse kontrollimine, ebagabariitsete kohtade arvele võtmine ja kõrvaldamine

34.1. 1520 (1524) mm rööpmelaiusega rautee ning selle jaamade projekteeritavad, ehitatavad, rekonstrueeritavad, ümberseadmestatavad, kapitaalselt remonditud ja kasutuses olevad ehitised/rajatised ja seadmed, rööbasteed (kaasa arvatud jaamavahe ja jaama radade/teede telgede vahekaugused) ja muud rööbastee äärsed infrastruktuurirajatised peavad vastama ehitusgabariitide S või Sp nõuetele.

34.2. Raudtee ehitiste/rajatiste, seadmete ja radade/teede gabariidinõuete täitmise tagab raudtee-ettevõtja ja ettevõtja ning sellekohast riiklikku järelevalvet teostab Raudteeamet.

34.3. Ehitiste/rajatiste, seadmete ja radade/teede telgede vahekauguse gabariidi nõuetele vastavust kontrollivad:
1) ehitamise, rekonstrueerimise ja remondi ajal, samuti ehitatud uute, rekonstrueeritud ja kapitaalselt remonditud ehitiste/rajatiste, seadmete ja teede vastuvõtmisel – raudtee-ettevõtja või ettevõtja ning Raudteeameti järelevalveinsener;
2) ehitise/rajatise, seadme ja tee kasutamise ajal – vastavalt tehnokasutuseeskirjale (vähemalt kaks korda aastas) kevadise ja sügisese ülevaatuse käigus – nende otsesed teenindajad ja raudtee-ettevõtja või ettevõtja juhid;
3) mitte harvemini kui üks kord kümne aasta jooksul teostab ehitiste/rajatiste ja seadmete lauskontrolli raudtee-ettevõtja ja Raudteeameti järelevalveinsener.

Sildu ja reisiplatvorme kontrollib raudtee-ettevõtja või ettevõtja mitte harvemini kui üks kord viie aasta jooksul. Elektrifitseeritud piirkonnas teostatakse järelevalvet koos raudtee-ettevõtja või ettevõtja energiavarustuse spetsialistiga.

34.4. Gabariidi nõuete mittetäitmisel või -vastavusel, mille tõttu ei ole tagatud ohutu raudteeliiklus lubatud piirkiirusega, tuleb viga viivitamata kõrvaldada. See fikseeritakse jaamaseadmete järelvaatuse raamatus, kus näidatakse ära rongide läbilaskmise tingimused ja vajalike tööde tähtajad.

35. Ehitiste/rajatiste, seadmete ja radade/teede telgede mõõdistamine

35.1. Ehitise/rajatise, seadme ja radade/teede telgede vahekauguse välimõõtmisi tehakse nende tegelike mõõtmete normidele vastavuse kindlakstegemiseks.

35.2. Ehitise/rajatuse ja seadme piirjoone ning radade/teede telgede vahekauguse, samuti telje ja toe, masti, posti jms abiseadmete vahelise kauguse mõõdistamist teostatakse risti tee teljega ristkoordinaatide või polaarmeetodil.

Ehitise ja seadme piirjoone iga murdepunkti mõõdetakse:
1) püstkoordinaati:
sirgel rööpapea pealispinnast ja kõverikus siserööpa pealispinnast;
2) horisontaalkaugust:
sirgel raja/tee teljest ja kõverikus rööpmesisesest vertikaaljoonest, mis on 760 (762) mm kaugusel lähima rööpa siseservast.

Polaarmeetodil mõõdistamisel võetakse pooluseks ehitisele kõige lähema raja/tee telje lõikepunkt rööpapeade pealispindu läbiva horisontaalsirgega (kõverikus siserööpa pealispinda läbiva pea horisontaalsirgega).

35.3. Ehitise/rajatiste ja seadme piirjoont mõõdistatakse mööda selle murdepunkte.

35.4. Eri liiki ehitisi/rajatisi ja seadme gabariiti mõõdistatakse ning radade/teede telgede vahekaugust mõõdetakse järgmistes lõigetes:
1) mitteparalleelsete vöödega sildeehitistega fermidega allsõidusillal – portaalraamide kohal ning paralleelvöödega fermide puhul mõõdistatakse portaalraamide kohal ja iga sildeehitise põiksideme ühes lõikes, lisaks veel selle põiksideme lõigetes, mille sisepiirjoon sildeehitise ümberehitamisel või rekonstrueerimisel muutus;
2) keskelsõidu sillal – nähtava kitsenemisega kohas. Kui seda ei ole, siis kogu silla pikkuse kohta 2–3 lõikes, seejuures vähemalt igal sildeehitisel ühes lõikes;
3) ülasõidusillal aitab 2–3 mõõtenäidust raja/tee teljest mõlemale poole kuni käsipuuni ja nähtava kitsenemisega kohas, kui see on olemas;
4) viadukti ja jalakäigusilla all – ehitise all oleva rööpapea kõrgeima tasandi lõikes ning tugede ja sildeehitiste paiknemise tõttu kõige kitsamas kohas. Kuni 10 m ulatuses piki raja/tee telge asuva ehitise juures võib piirduda ühe kitsenemiskoha mõõdistamisega. Seda lõiget kontrollitakse risti ehitise all oleva raja/tee või toele lähimate radade/teede telgedega;
5) sirgel teel tuleb mõõta kaugust raja/tee teljest platvormi, tugiseina, hoone, kaubaaida, tara jms samalaadse objektini selle nähtavas kitsenemiskohas. Kui viimast on raske eristada, siis ehitise mõlemas otsas ja keskel (platvormil iga toe kohal). Kui ehitis asub kõverikus, tuleb kontrollitavad lõiked võtta iga 20 m järel ja nähtava kitsenemise kohas (platvormil iga toe kohal);
6) kaugus raja/tee teljest toe, masti, posti jm sarnase objekti servani mõõdetakse rööpapea pealispinna tasandil, kui ei ole sellest tee suunas kõrgemaid osi, kui on, siis tuleb võtta selle osa ristlõike mõõdud;
7) jaamavahe pearadade ja jaama peateede telgede vahekaugust tuleb mõõta iga kilomeetri- ja piketiposti juurest (kõverikus iga 20 m järel), pöörme sulgrööpa alguses ja radadevahe nähtavas kitsenemiskohas. Jaamas tuleb teede telgede vahekaugust mõõta 50–100 m järel ja teedevahe nähtava kitsenemise kohas. Kaherajalisel sillal jt rajatiste radade telgede vahekaugust tuleb mõõta kõigis ehitise piirjoone mõõdistamise lõigetes.

35.5. Ehitusgabariidi kontrollimisel mõõdistatakse ehitise/rajatise ja seadme piirjoont, mõõdetakse teede vahekaugust ja kaugust teise ehitise/rajatise ja seadmeni tavaliste mõõteriistade ja -vahenditega (mõõdulint, latt, liist, lood, vesilood) või kasutatakse eriinstrumente ja -riistu (šabloon, mall, optiline gabariidimõõtur, teodoliit, tahhümeeter).

35.6. Tegutseval raudteeliinil tuleb ehitusgabariidi ja radade/teede telgede vahekauguse kontrollimisel täita kõiki rongide liiklusohutuse ja ohutustehnika eeskirju ning juhendeid.

35.7. Raudtee-ettevõtja töötajate tööohutust mõjutav ebagabariitne ehitis või seade tuleb mõlemast küljest piirata alalise hoiatusmärgiga «Ettevaatust! Ebagabariitne koht.» Hoiatusmärgi asukoht peab olema selline, et teda ei saaks võtta kui rongiliikluse ja manöövritöö signaali, samuti ei tohi ta piirata signaalide, signaalnäidikute ja märkide nähtavust. Märk ei tohi segada inimeste ja transpordi liikumist, veoste teisaldamist jne.

Sõltuvalt märgi otstarbest ja paigaldamise kohast võib sellel olev kujutis olla kas märgi ühel või mõlemal poolel.

36. Ebagabariitse ehitise/rajatise, seade või radade/teede telgede vahekauguse arvele võtmine, ümberehitamine ja sellekohane aruandlus

36.1. Ehitusgabariitidele S ja Sp, radade/teede telgede vahekauguse ehitusnormide nõuetele mittevastav ehitis/rajatis, seade või vahekaugus on ebagabariitne objekt. See võetakse arvele ja tuleb plaanilise remondi käigus ümber ehitada ning viia vastavusse kehtivate ehitusnormide ja ehitusgabariidi nõuetega.

36.2. Avalikuks kasutamiseks määratud raudtee ja haruraudtee ebagabariitsete objektide arvelevõtmist, ebagabariitsuse kõrvaldamist ja sellekohast aruandlust teostab raudtee-ettevõtja või ettevõtja.

Ehitusgabariidi rakendamise juhendi
lisa 1

EHITUSGABARIIT 1-SM

1. Ehitusgabariidi 1-SM (edaspidi gabariit 1-SM) 1435 mm rööpmelaiusega raudtee ülemine piirjoon ja mõõdud peavad vastama joonisel 1 toodud mõõtmetele.

Joonis 1. Gabariidi 1-SM ülemine piirjoon

gabariidi põhipiirjoon;
vajaliku vaba külgruumi piirjoon;
A – B  – jaamavahe kõigile seadmetele, v.a rajatised;
C – D  – jaama kõigile ehitistele/rajatistele ja seadmetele ning jaamavahel paiknevatele ehitistele/rajatistele.

2. Kuni käesoleva tehnilise juhendi kehtimahakkamiseni ehitatud rahvusvahelisteks vedudeks kasutatavatel magistraalteedel on lubatud järgmised kõrvalekalded joonise piirjoonest:
1) gabariidi 1-SM kõrguse vähendamine 4800 mm-ni (jooneni 1a–1a);
2) gabariidi 1-SM poollaiuse vähendamine 1770 mm-ni punktis 3;
3) gabariidi 1-SM poollaiuse vähendamine 1700 mm-ni mööda piirjoont 11–12a–12;
4) alumise külgosa piirjoone säilitamine mööda joont 12a–13a–13.

3. Gabariidi 1-SM alumine piirjoon ja kõrgemal kui 4850 mm olev piirjoon tuleb elektrifitseeritud liinidel võtta vastavalt käesoleva juhendiga kehtestatud normidele 1520 (1524) mm rööpmelaiusega raudteede jaoks.

4. Gabariidis 1-SM oleva jaamavahe radade telgedevaheline kaugus peab olema vähemalt 4000 mm.

Olemasolevate liinide ümberehitamisel peab jaamavahe radade telgedevaheline minimaalne kaugus olema vähemalt 3750 mm.

5. Gabariidi 1-SM mõõdud ja käesoleva lisa p 4 nimetatud radade/teede telgedevahelised kaugused on antud sirgetele teeosadele ja kõverikele raadiusega 4000 m või rohkem. Alla 4000 m raadiusega kõverikul tuleb ehitusgabariidi horisontaalmõõte ja radade/teede telgede vahekaugust suurendada.

Ehitusgabariidi poollaiuse suurendamine kõveriku siseküljest bRi ja välisküljest bRa ning radade/teede telgede vahekauguse bR suurendamine arvutatakse valemitega:

bRi = bRa = 3600/R (mm);    (1)
bR = 7200/R (mm),    (2)

kus R on kõveriku raadius m.

6. Gabariidi 1-SM mõõtmeid tuleb kõverikus mõõta:
vertikaalis – risti rööpapeade pealispindu läbiva tasapinnaga;
horisontaalis – joonest, mis läbib tee telgjoont ja on risti rööpapeade pealispindu läbiva tasapinnaga.

Ehitusgabariidi rakendamise juhendi
lisa 2

NAABERTEEDE TELGEDE VAHEKAUGUS JAAMAS

1. Uute ja olemasolevate rekonstrueeritavate naaberteede telgede vahekaugus jaamas tuleb võtta tabeli 1 järgi.

Tabel 1

Tee nimetus

Naaberteede telgede vahekaugus jaamas, mm

Normaalne

Minimaalne
1. Peatee

5300

4800
2. Pea- ja naabertee:
1) ühe- ja kaherajalistel liinidel, kui rongide kiirus on kuni 120 km/h;
2) kaherajalistel liinidel, kui rongide kiirus on üle 120 km/h


5300  
6500


5300  
6500*

3. Vastuvõtu-ärasaate- ja sorteerimis-ärasaateteed

5300

4800**
4. Muud jaamateed, nagu veeremi seisutee, kaubahoovitee (v.a ümberlaadimistee) jne

4800

4500

5. Vastuvõtu- ja ärasaatepargi tee, kus tehakse vagunite remonti rongis

Üle ühe tee

5600 ja 5300

5600 ja 5300


* Teise raja ehitamisel või olemasoleva liini rekonstrueerimisel võib rasketes oludes raudtee-ettevõtja ja Raudteeameti loal vähendada kaugust kuni 5300 mm-ni.
** Kui järgmisel 10–15 aastal on ette näha gabariidi T järgi valmistatud veeremi kasutuselevõttu, võib seda kaugust rakendada ainult Raudteeameti loal.

2. Teede telgede vahekaugus on antud ainult sirge teeosa jaoks. Kõverikus peab kaugust suurendama vastavalt ehitusgabariidi rakendamise juhendile.

3. Tabelis toodud naaberteede telgede vahekaugusi tuleb kasutada uuel liinil asuva või olemasoleva jaama ümberehitamisel.

4. Kui teedevahel asub ehitis/rajatis või seade, peab vajadusel teede telgede vahekaugust suurendama nii, et sellest mõlemale poole kuni naabertee teljeni oleks tagatud jaamas ettenähtud ehitusgabariit S või Sp mööda pidevat joont.

5. Jaamas peab pärast 8–10 teed nägema ette laiendatud, vähemalt 6500 mm laiuse teedevahe, kuhu paigutatakse kõik seadmed, mis takistavad teede hooldusel ja jooksval remondil kasutatavaid masinaid (lumesahk ja -koristusmasin, ballastöör, killustikupuhastusmasin jt).

6. Vedurite vahetusjaamas ja vahejaamas, kus on rongide tehniline seisukoht, tuleb ebagabariitse veosega rongi läbilaskmiseks kavandada igas suunas vähemalt üks tee, mille telje kaugus naabertee teljest on 5300 mm.

7. Kui peatee rajad on kõige äärmised, võib nende telgede vahekauguseks võtta 4100 mm.

8. Piirdetulp pannakse kohta, kus sirgel teeosal on kokkujooksvate teede telgedevahe vähemalt 4100 mm, kõverikul lisatakse vastav laiendus.

9. Veose vagunist vagunisse laadimiseks kasutatavatel naaberteedel määratakse teede telgede vahekaugus igal konkreetsel juhul arvutuste teel.

Ehitusgabariidi rakendamise juhendi
lisa 3

EHITISTE VÕI SEADMETE JA VEEREMIGABARIIDI VÕI VEEREMI VAHELISED MINIMAALSED LUBATUD HORISONTAAL- NING VERTIKAALVAHEMIKUD

Ehitiste või seadmete ja veeremigabariidi või veeremi vahelised minimaalsed lubatud horisontaalvahemikud δx (mm)

Tabel 1

Kõrgusel rööpapeast (mm)

Gabariitidele
T, Tts, Tpr, 1-T

Veerem

reisiveeremile

kaubaveeremile

liikumisel kiirusega kuni (km/h)

40 10 40 10 40 10
1 2 3 4 5 6 7
5500–5201 135 125 190 175 165 155
5200–4901 125 115 180 I70 160 150
4900–4601 120 110 175 160 155 145
4600–4301 115 105 170 155 145 140
4300–4001 105 100 160 150 140 135
4000–3701 100 95 155 145 135 130
3700–3401 90 90 150 140 130 125
3400–3101 85 80 140 130 125 120
3100–2801 80 75 135 125 120 115
2800–2501 70 70 130 120 115 110
2500–2201 65 60 120 115 105 105
2200–2001 60 55 115 105 100 100
2000–1801 55 50 110 100 95 95
1800–1601 50 50 105 100 95 90
1600–1301 45 45 100 95 90 85
1300 ja vähem 25 25 75 75 75 75

Märkused.
1. Veergudes 4–7 antud mõõdud on vaadeldava veeremi siselõigete jaoks. Ehitiste ja veeremi välislõike välispinnal asuvate osade vaheliste minimaalvahemike määramiseks tuleb veergudes 4–7 toodud mõõte suurendada:
• kiirusel kuni 40 km/h – 65 nv/l võrra;
• kiirusel kuni 10 km/h – 55 nv/l võrra,

kus:
• nv – kaugus pöördvankri lähimast pöördtapist veeremi vaadeldava välislõikeni (m);
l – veeremi baas (m).
• Veeremi siselõige – ristlõige veeremi baasi piires (juhtlõigete vahel).
• Veeremi välislõige – ristlõige väljaspool veeremi baasi (väljaspool juhtlõikeid).
• Juhtlõige – lõige, mis läbib rattapaari telge kaheteljelisel ja pöördvankri pöördtapi vertikaaltelge neljateljelisel veeremiüksusel.

2. Tabelis 1 antud horisontaalkauguste mõõte ehitise ja seadmeni teekõverikus tuleb suurendada, sh  võrra, kui ehitis või seade paikneb kõveriku välisküljel ja võrra, kui see paikneb kõveriku siseküljel.
     (1)
     (2)

kus bRa ja bRi on kõveriku välis- ja siseküljel tekkiv veeremi külgeemaldumine, mis määratakse valemitega:

• veeremigabariitide jaoks

(3)
• konkreetse veeremi jaoks

(4)
(5)

kus:
• h – välisrööpa kõrgendus (mm);
• R – kõveriku raadius (m);
• p – veeremi pöördvankrite baas (m);
• ns – kaugus pöördvankri lähimast pöördtapist veeremi vaadeldava siselõikeni (m);
• H0 – kaugus rööpapeast vaadeldava gabariidipunktini või veeremiosani (mm).

Ehitise või seadme ja veeremigabariidi või konkreetse veeremi minimaalsed lubatud vertikaalvahemikud δy, mm

Tabel 2

Kaugus tee teljest, mm

Gabariitidele T, Tts, Tpr ja 1-T

Veeremile

 

liikumisel kiirusega kuni (km/h)

  40 10 40 10
1900–1701 65/80 60/75 85/100 80/95
1700–1501 60/75 55/70 80/95 75/90
1500–1301 55/70 50/65 75/90 70/85
1300–1101 40/65 40/60 60/85 60/80
1100–901 40/60 40/60 60/80 60/80
900–701 40/55 40/55 60/75 60/75
700 ja vähem 40/50 40/50 60/70 60/70


Märkused.

1. Murruna antud normmõõdud on antud ehitise või seadmete osadele, mis asuvad vastavast osast: lugejas – madalamal ja nimetajas – kõrgemal.
2. Tabelis 2 antud vertikaalkauguste norme rööpapeast ehitise ja seadme osadeni tuleb suurendada võrra kõveriku välisküljel ja vähendada võrra kõveriku siseküljel (mm):
(6)
(7)

kus B0 – veeremigabariidi või konkreetse veeremi poollaius vaadeldaval kõrgusel (mm).

Ehitusgabariidi rakendamise juhendi
lisa 4

EHITUSGABARIITIDE JA RADADE/TEEDE TELGEDE VAHEKAUGUSE MÕÕDUD (EHITUSNORMID) TEEKÕVERIKUS

Avalikuks kasutamiseks määratud raudtee jaamavahe ja jaama pearadade/teede ääres paiknevate ehitiste ja seadmete ehitusgabariidi S mõõdud teekõverikus (ehitusnormid)

1. Kõveriku välisküljel

Tabel 1

Kõveriku raadius,
m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

Iia

(6900/1000)

(6750/1100)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4000 6900 1120 6970 720 6750 1210 6820 830
3000 6900 1170 7000 600 6750 1270 6860 710
2500 6900 1180

(1210)

7030 470 6750 1280

(1310)

6890 590
2000 6900 1180

(1270)

7060 350 6750 1280

(1370)

6920 460
1800 6900 1180

(1280)

7080 250 6750 1280

(1370)

6940 370
1500 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
1200 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
1000 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
800 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
700 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
600 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
500 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
400 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
350 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
300 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
250 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220
200 6900 1180

(1280)

7110 100 6750 1280

(1370)

6980 220

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,
m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

II

Ib

(6400/1020)

(6250/1120)

(5900/1700)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v Hv Bv
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4000 6400 1130 6470 760 6250 1220 6320 870 5900 1800
3000 6400 1180 6500 650 6250 1270 6360 760 5900 1840
2500 6400 1190

(1210)

6530 580 6250 1280

(1310)

6390 640 5900 1850

(1880)

2000 6400 1190

(1270)

6560 420 6250 1280

(1370)

6420 530 5900 1850

(1930)

1800 6400 1190

(1270)

6580 330 6250 1280

(1370)

6440 450 5900 1850

(1930)

1500 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

1200 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

1000 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

800 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

700 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

600 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

500 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

400 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

350 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

300 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

250 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

200 6400 1190

(1270)

6620 190 6250 1280

(1370)

6480 310 5900 1850

(1930)

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius, m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

Ia

I

1

2

(5400/1700)

(5550/1600)

(5550/1600)

(4300/2450)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v Hv Bv
1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
4000 5400 1800 5550 1700 5550 1700 5650 1390 4300 2460
3000 5400 1840 5550 1750 5550 1750 5690 1290 4300 2460
2500 5400 1850

(1880)

5550 1760

(1780)

5550 1760

(1780)

5730 1190 4300 2460
2000 5400 1860

(1930)

5550 1760

(1830)

5550 1760

(1830)

5770 1100 4300 2470
1800 5400 1860

(1930)

5550 1760

(1840)

5550 1760

(1840)

5800 1020 4300 2470
1500 5400 1870

(1940)

5550 1770

(1840)

5550 1770

(1840)

5850 900 4300 2470
1200 5400 1870

(1940)

5550 1770

(1850)

5550 1770

(1850)

5850 910 4300 2480
1000 5400 1880

(1950)

5550 1780

(1850)

5550 1780

(1850)

5850 920 4300 2490
800 5400 1890

(1960)

5550 1790

(1860)

5550 1790

(1860)

5850 930 4300 2500
700 5400 1890

(1960)

5550 1790

(1870)

5550 1790

(1870)

5850 930 4300 2500
600 5400 1900

(1970)

5550 1800

(1880)

5550 1800

(1880)

5850 940 4300 2510
500 5400 1910

(1980)

5550 1820

(1890)

5550 1820

(1890)

5850 950 4300 2520
400 5400 1930

(2000)

5550 1830

(1910)

5550 1830

(1910)

5850 970 4300 2540
350 5400 1950

(1920)

5550 1850

(1920)

5550 1850

(1920)

5850 980 4300 2550
300 5400 1960

(1930)

5550 1860

(1940)

5550 1860

(1940)

5850 1000 4300 2570
250 5400 1990

(1960)

5550 1890

(1960)

5550 1890

(1960)

5850 1020 4300 2590
200 5400 2020

(2090)

5550 1920

(2000)

5550 1920

(2000)

5850 1060 4300 2630

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

4

4a

5

(1100/2450)

(1070/2450)

(1100/1920)

Hv Bv Hv Bv Hv Bv
1 30 31 32 33 34 35
4000 1100 2460 1070 2460 1100 1940
3000 1100 2460 1070 2460 1100 1940
2500 1100 2460 1070 2460 1100 1940

(1950)

2000 1100 2470 1070 2470 1100 1950

(1950)

1800 1100 2470 1070 2470 1100 1950

(1960)

1500 1100 2470 1070 2470 1100 1950

(1960)

1200 1100 2480 1070 2480 1100 1960

(1970)

1000 1100 2490 1070 2490 1100 1970

(1970)

800 1100 2500 1070 2500 1100 1980

(1980)

700 1100 2500 1070 2500 1100 1980

(1990)

600 1100 2510 1070 2510 1100 1990

(2000)

500 1100 2520 1070 2520 1100 2000

(2010)

400 1100 2540 1070 2540 1100 2020

(2030)

350 1100 2550 1070 2550 1100 2030

(2040)

300 1100 2570 1070 2570 1100 2050

(2060)

250 1100 2590 1070 2590 1100 2070

(2080)

200 1100 2630 1070 2630 1100 2110

(2120)

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

6

7

(200/1920)

(200/1745)

Hv Bv Hv Bv
1 36 37 38 39
4000 160 1930 160 1750
3000 150 1930 150 1760
2500 140 1930 140 1760
2000 140

(120)

1940 140

(120)

1760
1800 140

(120)

1940 140

(120)

1770
1500 140

(120)

1940 140

(120)

1770
1200 140

(120)

1950 140

(120)

1780
1000 140

(120)

1960 140

(120)

1780
800 140

(120)

1970 140

(120)

1790
700 140

(120)

1970 140

(120)

1800
600 140

(120)

1980 140

(120)

1810
500 140

(120)

1990 140

(120)

1820
400 140

(120)

2010 140

(120)

1840
350 140

(120)

2020 140

(120)

1850
300 140

(120)

2040 140

(120)

1870
250 140

(120)

2060 140

(120)

1890
200 140

(120)

2100 140

(120)

1930

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,
m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

8 9

10

11
(0/1745) (0/2450)

(3200/3100)

(0/3100)
Hv Bv Hv Bv H’v B’v Bv
1 40 41 42 43 44 45 46
4000 1750 2460 3200 3110 3350 2990 3110
3000 1760 2460 3200 3110 3400 2950 3110
2500 1760 2460 3200 3110 3440 2910 3110
2000 1760 2470 3200 3120 3490 2880 3120
1800 1770 2470 3200 3120 3530 2850 3120
1500 1770 2470 3200 3120 3590 2800 3120
1200 1780 2480 3200 3130 3590 2810 3130
1000 1780 2490 3200 3140 3590 2820 3140
800 1790 2500 3200 3150 3590 2830 3150
700 1800 2500 3200 3150 3590 2830 3150
600 1810 2510 3200 3160 3590 2840 3160
500 1820 2520 3200 3170 3590 2850 3170
400 1840 2540 3200 3190 3590 2870 3190
350 1850 2550 3200 3200 3590 2880 3200
300 1870 2570 3200 3220 3590 2900 3220
250 1890 2590 3200 3240 3590 2920 3240
200 1930 2630 3200 3280 3590 2960 3280

2. Kõveriku siseküljel

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs– vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

IIa

II

Ib

(6900/1000)

(6750/1100)

(6400/1020)

(6250/1120)

(5900/1700)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
4000 6900 1250 6750 1340 6400 1250 6250 1340 5900 1910
3000 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1460 5900 2020
2500 6900 1500 6750 1590 6400 1480 6250 1570 5900 2120
2000 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1690 5900 2230
1800 6900 1720 6750 1800 6400 1690 6250 1770 5900 2310
1500 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
1200 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
1000 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
800 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2444
700 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
600 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
500 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
400 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
350 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
300 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
250 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440
200 6900 1880 6750 1960 6400 1830 6250 1910 5900 2440

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

Ia

1, I

2

4

4a

(5400/1700)

(5550/1600)

(4300/2450)

(1100/2450)

(1070/2450)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
4000 5400 1890 5550 1810 4300 2600 1040 2480 1010 2470
3000 5400 2000 5550 1910 4300 2650 1030 2490 1000 2490
2500 5400 2010 5550 2010 4300 2710 1010 2510 980 2510
2000 5400 2100 5550 2110 4300 2770 990 2530 970 2520
1800 5400 2270 5550 2190 4300 2810 970 2540 940 2540
1500 5400 2410 5550 2320 4300 2880 950 2560 920 2560
1200 5400 2410 5550 2330 4300 2890 950 2570 920 2560
1000 5400 2420 5550 2330 4300 2890 950 2570 920 2570
800 5400 2430 5550 2340 4300 2900 950 2580 920 2580
700 5400 2430 5550 2350 4300 2910 950 2590 920 2580
600 5400 2440 5550 2360 4300 2920 950 2600 920 2590
500 5400 2450 5550 2370 4300 2930 950 2610 920 2600
400 5400 2470 5550 2390 4300 2950 950 2630 920 2620
350 5400 2490 5550 2400 4300 2960 950 2640 920 2640
300 5400 2500 5550 2420 4300 2980 950 2660 920 2650
250 5400 2530 5550 2440 4300 3000 950 2680 920 2680
200 5400 2560 5550 2480 4300 3040 950 2720 920 2710

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

5

6

(1100/1920)

(200/1920)

Hs Bs Hs Bs
1 67 68 69 70
4000 1040 1950 160 1930
3000 1030 1970 130 1930
2500 1010 1980 100 1930
2000 990 2000 80 1940
1800 970 2020 60 1940
1500 950 2040 30 1940
1200 950 2050 30 1950
1000 950 2050 30 1960
800 950 2060 30 1970
700 950 2070 30 1970
600 950 2080 30 1980
500 950 2090 30 1990
400 950 2110 30 2010
350 950 2120 30 2020
300 950 2140 30 2040
250 950 2160 30 2060
200 950 2200 30 2100

Tabeli 1 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

7

8 9

10

11

(200/1745)

(0/1745) (0/2450)

(3200/3100)

(0/3100)
Hs Bs Hs Bs Hs Bs Bs
1 71 72 73 74 75 76 77
4000 160 1750 1750 2460 3200 3200 3110
3000 130 1760 1760 2460 3200 3250 3110
2500 100 1760 1760 2460 3200 3290 3110
2000 80 1760 1760 2470 3200 3330 3120
1800 60 1770 1770 2470 3200 3370 3120
1500 30 1770 1770 2470 3200 3420 3120
1200 30 1780 1780 2480 3200 3430 3136
1000 30 1780 1780 2490 3200 3430 3140
800 30 1790 1790 2500 3200 3440 3150
700 30 1800 1800 2500 3200 3450 3150
600 30 1810 1810 2510 3200 3460 3160
500 30 1820 1820 2520 3200 3470 3170
400 30 1840 1840 2540 3200 3490 3190
350 30 1850 1850 2550 3200 3500 3200
300 30 1870 1870 2570 3200 3520 3220
250 30 1890 1890 2590 3200 3540 3240
200 30 1930 1930 2630 3200 3580 3280

Märkused.
1. Punkti numbri all sulgudes on murruga näidatud selle koordinaadid sirgel: lugeja – gabariidipunkti kõrgus H (rööpapea pealispinnast), nimetaja – horisontaalkaugus B raja/tee teljest gabariidipunktini.
2. Sulgudes toodud kõveriku väliskülje normid veergudes 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 25, 35, 36, 38 näitavad lubatud jääkkiirenduse tõusu kuni 1m/s2 ja neid kasutatakse peateel.
3. Veergudes 34, 36, 38 toodud kõveriku väliskülje normid kehtivad ehitisele ja seadmele, mis ei ole seotud reisijate peale-mahamineku ja kauba laadimisega. Kõveriku sise- ja välisküljel asuva reisi- ja kaubaplatvormi kõrgus tuleb võtta ekspluatatsiooninormide järgi, lähtudes välisrööpa kõrgendusest ning liikumise piirkiirusest tulevikus.

Harutee (välis- ja siseharutee) kõverikes paiknevate ehitiste ja seadmete ehitusgabariitide S ja Sp mõõdud (ehitusnormid)

1. Kõveriku välisküljel

Tabel 2

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

Iia

(6900/1000)

(6750/1100)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4000 6900 1020 6920 940 6750 1120 6770 1040
3000 6900 1040 6920 910 6750 1140 6770 1020
2500 6900 1060 6930 890 6750 1160 6780 1000
2000 6900 1080 6930 870 6750 1180 6790 970
1800 6900 1100 6930 870 6750 1200 6790 970
1500 6900 1120 6950 830 6750 1220 6800 930
1200 6900 1170 6960 780 6750 1260 6810 890
1000 6900 1180 6970 720 6750 1280 6820 830
800 6900 1180 6990 660 6750 1280 6840 770
700 6900 1180 7010 570 6750 1280 6860 680
600 6900 1180 7020 510 6750 1280 6880 620
500 6900 1180 7050 380 6750 1280 6910 490
400 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460
350 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460
300 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460
250 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460
200 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460
180 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460
150 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460
120 6900 1180 7060 350 6750 1280 6920 460

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

II

I

(6400/1020)

(6250/1120)

(5900/1700)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v Hv Bv
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4000 6400 1040 6420 960 6250 1140 6270 1060 5900 1720
3000 6400 1060 6420 940 6250 1160 6270 1040 5900 1740
2500 6400 1080 6430 920 6250 1170 6280 1020 5900 1750
2000 6400 1100 6430 900 6250 1190 6290 1000 5900 1770
1800 6400 1100 6430 900 6250 1210 6290 1000 5900 1780
1500 6400 1130 6450 860 6250 1230 6300 960 5900 1800
1200 6400 1170 6460 820 6250 1270 6310 930 5900 1840
1000 6400 1190 6470 760 6250 1280 6330 870 5900 1850
800 6400 1190 6490 710 6250 1280 6340 810 5900 1850
700 6400 1190 6510 620 6250 1280 6360 730 5900 1850
600 6400 1190 6520 560 6250 1280 6380 670 5900 1850
500 6400 1190 6550 450 6250 1280 6410 560 5900 1850
400 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850
350 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850
300 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850
250 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850
200 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850
180 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850
150 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850
120 6400 1190 6560 420 6250 1280 6420 530 5900 1850

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

Ia

I

1

(5400/1700)

(5550/1600)

(5550/1600)

Hv Bv Hv Bv Hv Bv H’v B’v
1 20 21 22 23 24 25 26 27
4000 5400 1730 5550 1630 5550 1630 5570 1560
3000 5400 1740 5550 1650 5550 1650 5580 1530
2500 5400 1770 5550 1660 5550 1660 5590 1530
2000 5400 1780 5550 1680 5550 1680 5600 1510
1800 5400 1790 5550 1700 5550 1700 5600 1500
1500 5400 1820 5550 1720 5550 1720 5610 1490
1200 5400 1860 5550 1760 5550 1760 5630 1460
1000 5400 1880 5550 1780 5550 1780 5650 1410
800 5400 1890 5550 1780 5550 1790 5670 1370
700 5400 1890 5550 1790 5550 1790 5690 1300
600 5400 1900 5550 1800 5550 1800 5710 1260
500 5400 1910 5550 1810 5550 1810 5750 1180
400 5400 1930 5550 1830 5550 1830 5770 1170
350 5400 1950 5550 1850 5550 1850 5770 1180
300 5400 1960 5550 1860 5550 1860 5770 1200
250 5400 1990 5550 1890 5550 1890 5770 1220
200 5400 2020 5550 1920 5550 1920 5770 1260
180 5400 2040 5550 1940 5550 1940 5770 1280
150 5400 2080 5550 1980 5550 1980 5770 1320
120 5400 2140 5550 2040 5550 2040 5770 1380

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

1

1

(5500/1635)

(5400/1700)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v
1 28 29 30 31 32 33 34 35
4000 5500 1660 5520 1590 5400 1730 5420 1660
3000 5500 1680 5530 1580 5400 1750 5430 1650
2500 5500 1700 5540 1560 5400 1760 5440 1630
2000 5500 1720 5550 1550 5400 1780 5450 1620
1800 5500 1730 5550 1550 5400 1790 5450 1620
1500 5500 1760 5560 1520 5400 1820 5460 1590
1200 5500 1790 5580 1490 5400 1860 5480 1560
1000 5500 1810 5600 1450 5400 1870 5500 1520
800 5500 1820 5620 1410 5400 1880 5520 1480
700 5500 1830 5650 1340 5400 1890 5550 1410
600 5500 1840 5670 1300 5400 1900 5570 1370
500 5500 1850 5710 1220 5400 1910 5610 1290
400 5500 1870 5720 1210 5400 1930 5630 1280
350 5500 1880 5720 1220 5400 1940 5630 1300
300 5500 1900 5720 1240 5400 1960 5630 1310
250 5500 1920 5720 1260 5400 1980 5630 1340
200 5500 1960 5720 1300 5400 2020 5630 1370
180 5500 1980 5720 1320 5400 2040 5630 1390
150 5500 2020 5720 1360 5400 2080 5630 1430
120 5500 2080 5720 1420 5400 2140 5630 1490

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

1a

2a 2b

2

(4800/2100)

(2350) (2000)

(4300/2450)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv Hv Bv
1 36 37 38 39 40 41 42 43
4000 4800 2130 4830 2070 2360 2010 4300 2460
3000 4800 2150 4840 2060 2360 2010 4300 2460
2500 4800 2160 4850 2050 2360 2010 4300 2460
2000 4800 2180 4860 2040 2370 2020 4300 2470
1800 4800 2190 4860 2040 2370 2020 4300 2470
1500 4800 2220 4870 2010 2370 2020 4300 2470
1200 4800 2250 4890 1990 2380 2030 4300 2480
1000 4800 2270 4920 1950 2390 2040 4300 2490
800 4800 2280 4940 1920 2400 2050 4300 2500
700 4800 2280 4980 1860 2400 2050 4300 2500
600 4800 2290 5000 1830 2410 2060 4300 2510
500 4800 2300 5050 1760 2420 2070 4300 2520
400 4800 2320 5060 1750 2440 2090 4300 2540
350 4800 2330 5060 1770 2450 2100 4300 2550
300 4800 2350 5060 1780 2470 2120 4300 2570
250 4800 2370 5060 1810 2490 2140 4300 2590
200 4800 2410 5060 1840 2530 2180 4300 2630
180 4800 2430 5060 1860 2550 2200 4300 2650
150 4800 2470 5060 1900 2590 2240 4300 2690
120 4800 2530 5060 1960 2650 2300 4300 2750

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

4

4a

5

(1100/2450)

(1070/2450)

(1100/1920)

Hv Bv Hv Bv Hv Bv
1 44 45 46 47 48 49
4000 1100 2460 1070 2460 1100 1930
3000 1100 2460 1070 2460 1100 1930
2500 1100 2460 1070 2460 1100 1940
2000 1100 2470 1070 2470 1100 1940
1800 1100 2470 1070 2470 1100 1950
1500 1100 2470 1070 2470 1100 1950
1200 1100 2480 1070 2480 1100 1960
1000 1100 2490 1070 2490 1100 1970
800 1100 2500 1070 2500 1100 1980
700 1100 2500 1070 2500 1100 1980
600 1100 2510 1070 2510 1100 1990
500 1100 2520 1070 2520 1100 2000
400 1100 2540 1070 2540 1100 2020
350 1100 2550 1070 2550 1100 2030
300 1100 2570 1070 2570 1100 2050
250 1100 2590 1070 2590 1100 2070
200 1100 2630 1070 2630 1100 2110
180 1100 2650 1070 2650 1100 2130
150 1100 2690 1070 2690 1100 2170
120 1100 2750 1070 2750 1100 2230

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

6

7

(200/1920)

(200/1745)

Hv Bv Hv Bv
1 50 51 52 53
4000 190 1930 190 1750
3000 190 1930 190 1760
2500 180 1930 180 1760
2000 170 1940 170 1760
1800 170 1940 170 1770
1500 160 1940 160 1770
1200 150 1950 150 1780
1000 140 1960 140 1780
800 140 1970 140 1790
700 140 1970 140 1800
600 140 1980 140 1810
500 140 1990 140 1820
400 140 2010 140 1840
350 140 2020 140 1850
300 140 2040 140 1870
250 140 2060 140 1890
200 140 2100 140 1930
180 140 2120 140 1950
150 140 2160 140 1990
120 140 2220 140 2050

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

8 9

10

11
(0/1745) (0/2450)

(3200/3100)

(0/3100)
Hv Bv Hv Bv H’v B’v Bv
1 54 55 56 57 58 59 60
4000 1750 2460 3200 3110 3240 3080 3110
3000 1760 2460 3200 3110 3260 3090 3110
2500 1760 2460 3200 3110 3270 3060 3110
2000 1760 2470 3200 3120 3270 3060 3120
1800 1770 2470 3200 3120 3300 3060 3120
1500 1770 2470 3200 3120 3320 3040 3120
1200 1780 2480 3200 3130 3350 3030 3130
1000 1780 2490 3200 3140 3370 3020 3140
800 1790 2500 3200 3150 3410 3010 3150
700 1800 2500 3200 3150 3430 2980 3150
600 1810 2510 3200 3160 3480 2970 3160
500 1820 2520 3200 3170 3490 2940 3170
400 1840 2540 3200 3190 3490 2950 3190
350 1850 2550 3200 3200 3490 2960 3200
300 1870 2570 3200 3220 3490 2980 3220
250 1890 2590 3200 3240 3490 3000 3240
200 1930 2630 3200 3280 3490 3040 3280
180 1950 2650 3200 3300 3490 3060 3300
150 1990 2690 3200 3340 3490 3100 3340
120 2050 2750 3200 3400 3490 3160 3400

2. Kõveriku siseküljel

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

IIa

II

(6900/1000)

(6750/1100)

(6400/1020)

(6250/1120)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 61 62 63 64 65 66 67 68
4000 6900 1040 6750 1140 6400 1060 6250 1150
3000 6900 1060 6750 1160 6400 1080 6250 1170
2500 6900 1080 6750 1180 6400 1100 6250 1190
2000 6900 1100 6750 1200 6400 1120 6250 1210
1800 6900 1100 6750 1200 6400 1120 6250 1210
1500 6900 1150 6750 1240 6400 1160 6250 1250
1200 6900 1190 6750 1290 6400 1200 6250 1290
1000 6900 1250 6750 1350 6400 1250 6250 1350
800 6900 1310 6750 1410 6400 1300 6250 1400
700 6900 1410 6750 1500 6400 1400 6250 1490
600 6900 1470 6750 1560 6400 1450 6250 1540
500 6900 1600 6750 1680 6400 1570 6250 1660
400 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680
350 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680
300 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680
250 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680
200 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680
180 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680
150 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680
120 6900 1630 6750 1710 6400 1600 6250 1680

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

Ib

Ia

1, I

1

1

(5900/1700)

(5400/1700)

(5550/1600)

(5500/1635)

(5400/1700)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
4000 5900 1730 5400 1740 5550 1640 5500 1670 5400 1740
3000 5900 1750 5400 1750 5550 1650 5500 1690 5400 1750
2500 5900 1770 5400 1780 5550 1680 5500 1710 5400 1770
2000 5900 1790 5400 1790 5550 1700 5500 1730 5400 1790
1800 5900 1790 5400 1790 5550 1700 5500 1730 5400 1800
1500 5900 1820 5400 1840 5550 1740 5500 1770 5400 1830
1200 5900 1860 5400 1870 5550 1780 5500 1810 5400 1870
1000 5900 1910 5400 1930 5550 1830 5500 1870 5400 1930
800 5900 1960 5400 1980 5550 1890 5500 1930 5400 1980
700 5900 2040 5400 2060 5550 1970 5500 2000 5400 2060
600 5900 2100 5400 2120 5550 2030 5500 2060 5400 2120
500 5900 2200 5400 2230 5550 2140 5500 2170 5400 2230
400 5900 2230 5400 2270 5550 2190 5500 2220 5400 2270
350 5900 2230 5400 2290 5550 2200 5500 2230 5400 2280
300 5900 2230 5400 2290 5550 2220 5500 2250 5400 2300
250 5900 2230 5400 2330 5550 2240 5500 2270 5400 2330
200 5900 2230 5400 2360 5550 2280 5500 2310 5400 2360
180 5900 2230 5400 2380 5550 2300 5500 2330 5400 2380
150 5900 2230 5400 2420 5550 2340 5550 2370 5400 2420
120 5900 2230 5400 2480 5550 2400 5500 2430 5400 2480

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

1a

2a (B-2350)

2b (B-2000)

2

4

(4800/2110)

Kõrgusel, mm

kõrgusel, mm

(4300/2450)

(1100/2450)

4450 1100 4970 1100
Hs Bs Bs Bs Bs Bs Hs Bs Hs Bs
1 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
4000 4800 2140 2380 2340 2030 2000 4300 2470 1090 2450
3000 4800 2160 2390 2350 2050 2000 4300 2490 1080 2450
2500 4800 2170 2410 2360 2070 2010 4300 2510 1080 2460
2000 4800 2190 2430 2360 2090 2010 4300 2520 1070 2460
1800 4800 2200 2430 2370 2090 2020 4300 2530 1070 2470
1500 4800 2230 2460 2380 2120 2030 4300 2560 1060 2480
1200 4800 2270 2500 2390 2160 2040 4300 2590 1050 2490
1000 4800 2310 2530 2400 2200 2050 4300 2620 1040 2500
800 4800 2360 2570 2420 2240 2070 4300 2660 1030 2520
700 4800 2440 2620 2430 2290 2080 4300 2700 1020 2530
600 4800 2490 2660 2450 2330 2100 4300 2740 1010 2550
500 4800 2580 2730 2480 2400 2130 4300 2810 990 2580
400 4800 2620 2760 2500 2440 2150 4300 2840 990 2600
350 4800 2640 2770 2510 2450 2160 4300 2850 990 2610
300 4800 2650 2790 2530 2470 2180 4300 2870 990 2630
250 4800 2680 2810 2550 2590 2200 4300 2890 990 2650
200 4800 2710 2850 2590 2530 2240 4300 2930 990 2690
180 4800 2730 2870 2610 2550 2260 4300 2950 990 2710
150 4800 2770 2910 2650 2590 2300 4300 2990 990 2750
120 4800 2830 2970 2710 2650 2360 4300 3050 990 2810

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

4a

5

6

(1070/2450)

(1100/1920)

(200/1920)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 89 90 91 92 93 94
4000 1060 2450 1090 1920 190 1930
3000 1050 2450 1080 1920 190 1930
2500 1050 2460 1080 1930 180 1930
2000 1040 2460 1070 1930 180 1940
1800 1040 2470 1070 1940 180 1940
1500 1030 2480 1060 1950 170 1940
1200 1020 2490 1050 1960 170 1950
1000 1010 2500 1040 1970 160 1960
800 1000 2510 1030 1990 140 1970
700 990 2530 1020 2010 120 1970
600 980 2550 1010 2030 110 1980
500 960 2570 990 2050 90 1990
400 960 2600 990 2080 80 2010
350 960 2610 990 2090 80 2020
300 960 2630 990 2110 80 2040
250 960 2650 990 2130 80 2060
200 960 2690 990 2170 80 2100
180 960 2710 990 2190 80 2120
150 960 2750 990 2230 80 2160
120 960 2810 990 2290 80 2220

Tabeli 2 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

7

8 9

10

11

(200/1745)

(0/1745) (0/2450)

(3200/3100)

(0/3100)
Hs Bs Bs Bs Hs Bs Bs
1 95 96 97 98 99 100 101
4000 190 1750 1750 2460 3200 3110 3110
3000 190 1760 1760 2460 3200 3130 3110
2500 180 1760 1760 2460 3200 3140 3110
2000 180 1760 1760 2470 3200 3150 3120
1800 180 1770 1770 2470 3200 3160 3120
1500 170 1770 1770 2470 3200 3180 3120
1200 170 1780 1780 2480 3200 3210 3130
1000 160 1780 1780 2490 3200 3230 3140
800 140 1790 1790 2500 3200 3260 3150
700 120 1800 1800 2500 3200 3310 3150
600 110 1810 1810 2510 3200 3330 3160
500 90 1820 1820 2520 3200 3380 3170
400 80 1840 1840 2540 3200 3410 3190
350 80 1850 1850 2550 3200 3420 3200
300 80 1870 1870 2570 3200 3440 3220
250 80 1890 1890 2590 3200 3460 3240
200 80 1930 1930 2630 3200 3500 3280
180 80 1950 1950 2650 3200 3520 3300
150 80 1990 1990 2690 3200 3560 3340
120 80 2050 2050 2750 3200 3620 3400

Märkused.
1. Punkti numbri all sulgudes on murruna näidatud selle koordinaadid sirgel: lugeja – gabariidipunkti kõrgus H (rööpapea pealispinnast), nimetaja – horisontaalkaugus B tee teljest gabariidipunktini.
2. Veergudes 48, 50, 52 toodud kõveriku väliskülje normid kehtivad ehitisele ja seadmele, mis ei ole seotud reisijate peale-mahamineku ja kauba laadimisega. Kõverike sise- või välisküljel asuva reisi- ja kaubaplatvormi kõrgus tuleb võtta ekspluatatsiooninormide järgi, lähtudes välisrööpa kõrgendusest ning liikumise piirkiirusest perspektiivis (vt tabel 14).

Jaamateede (v.a peatee) välisrööpa kõrgendusega kõverikus asuva ehitise ja seadme ehitusgabariitide S ja Sp mõõdud (ehitusnormid)

1. Kõveriku välisküljel

Tabel 3

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

IIa

Iia

(6900/1000)

(6750/1100)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4000 6900 1000

(1050)

6920

(6920)

940

(930)

6750 1100

(1150)

6770 1040
3000 6900 1020

(1080)

6920

(6920)

930

(910)

6750 1120

(1180)

6770 1020
2500 6900 1030

(1100)

6920

(6930)

910

(890)

6750 1130

(1200)

6780 1000
2000 6900 1040

(1140)

6930

(6930)

890

(860)

6750 1140

(1230)

6790 980
1800 6900 1050

(1160)

6930

(6940)

880

(840)

6750 1150

(1250)

6790 970
1500 6900 1070

(1180)

6940

(6950)

850

(810)

6750 1170

(1280)

6790 960
1200 6900 1090

(1180)

6950

(6960)

820

(760)

6750 1090

(1280)

6800 920
1000 6900 1120

(1180)

6960

(6980)

780

(690)

6750 1220

(1280)

6810 880
800 6900 1160

(1180)

6980

(7000)

700

(600)

6750 1260

(1280)

6830 810
700 6900 1180 6990

(7000)

640

(600)

6750 1280 6840 750
600 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
500 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
400 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
350 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
300 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
250 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
200 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
180 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
150 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
120 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
100 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
80 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710
60 6900 1180 7000 600 6750 1280 6850 710

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

II

II

(6400/1020)

(6250/1120)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v
1 10 11 12 13 14 15 16 17
4000 6400 1020

(1050)

6420 970 6250 1120

(1050)

6270 1070
3000 6400 1030

(1070)

6420 950 6250 1130

(1070)

6270 1050
2500 6400 1040

(1090)

6430 940 6250 1140

(1090)

6280 1040
2000 6400 1060

(1120)

6430 920 6250 1160

(1120)

6280 1020
1800 6400 1070

(1140)

6430 910 6250 1170

(1140)

6280 1010
1500 6400 1080

(1170)

6440 880 6250 1180

(1160)

6290 980
1200 6400 1100

(1170)

6450 850 6250 1200

(1160)

6300 950
1000 6400 1130

(1170)

6460 810 6250 1230

(1160)

6310 910
800 6400 1160

(1170)

6480 740 6250 1260

(1290)

6330 840
700 6400 1190 6500 690 6250 1290 6350 790
600 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
500 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
400 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
350 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
300 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
250 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
200 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
180 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
150 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
120 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
100 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
80 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750
60 6400 1190 6510 650 6250 1290 6360 750

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

Ib

Ia

I

1

(5900/1700)

(5400/1700)

(5550/1600)

(5550/1600)

Hv Bv Hv Bv Hv Bv Hv Bv H’v B’v
1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
4000 5900 1700

(1740)

5400 1710

(1750)

5550 1610

(1650)

5550 1610

(1650)

5570

(5570)

1560

(1560)

3000 5900 1710

(1770)

5400 1720

(1770)

5550 1620

(1670)

5550 1620

(1670)

5570

(5580)

1560

(1540)

2500 5900 1720

(1790)

5400 1740

(1800)

5550 1630

(1690)

5550 1630

(1690)

5580

(5590)

1550

(1530)

2000 5900 1730

(1820)

5400 1750

(1820)

5550 1650

(1730)

5550 1650

(1730)

5590

(5600)

1530

(1510)

1800 5900 1740

(1830)

5400 1770

(1850)

5550 1660

(1740)

5550 1660

(1740)

5600

(5600)

1520

(1500)

1500 5900 1760

(1850)

5400 1780

(1870)

5550 1680

(1770)

5550 1680

(1770)

5600

(5620)

1500

(1470)

1200 5900 1780

(1850)

5400 1800

(1870)

5550 1700

(1770)

5550 1700

(1770)

5620

(5630)

1470

(1430)

1000 5900 1800

(1850)

5400 1830

(1870)

5550 1730

(1780)

5550 1730

(1780)

5630

(5660)

1460

(1390)

800 5900 1830

(1850)

5400 1870

(1890)

5550 1770

(1790)

5550 1770

(1790)

5660

(5690)

1400

(1320)

700 5900 1850 5400 1890 5550 1790 5550 1790 5690 1360

(1330)

600 5900 1850 5400 1900 5550 1800 5550 1800 5690 1340
500 5900 1850 5400 1910 5550 1820 5550 1820 5690 1350
400 5900 1850 5400 1930 5550 1830 5550 1830 5690 1370
350 5900 1850 5400 1950 5550 1850 5550 1850 5690 1380
300 5900 1850 5400 1960 5550 1860 5550 1860 5690 1400
250 5900 1850 5400 1990 5550 1890 5550 1890 5690 1420
200 5900 1850 5400 2020 5550 1920 5550 1920 5690 1460
180 5900 1850 5400 2040 5550 1940 5550 1940 5690 1480
150 5900 1850 5400 2080 5550 1980 5550 1980 5690 1520
120 5900 1850 5400 2140 5550 2040 5550 2040 5690 1580
100 5900 1850 5400 2200 5550 2100 5550 2100 5690 1640
80 5900 1850 5400 2290 5550 2190 5550 2190 5690 1730
60 5900 1850 5400 2440 5550 2340 5550 2340 5690 1880

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

Ia

1

(5400/1700)

(5500/1635)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv H’v B’v
1 28 29 30 31 32 33 34 35
4000 5400 1710 5420 1660 5500 1645 5520 1595
3000 5400 1720 5420 1660 5500 1655 5520 1595
2500 5400 1730 5430 1650 5500 1665 5530 1585
2000 5400 1750 5440 1630 5500 1685 5540 1565
1800 5400 1760 5450 1620 5500 1695 5550 1555
1500 5400 1770 5460 1610 5500 1705 5560 1545
1200 5400 1800 5470 1580 5500 1735 5570 1515
1000 5400 1830 5480 1570 5500 1765 5580 1505
800 5400 1860 5510 1510 5500 1795 5610 1445
700 5400 1890 5530 1460 5500 1825 5630 1395
600 5400 1900 5540 1450 5500 1835 5640 1385
500 5400 1910 5540 1460 5500 1845 5640 1395
400 5400 1930 5540 1470 5500 1865 5640 1405
350 5400 1940 5540 1490 5500 1875 5640 1425
300 5400 1960 5540 1500 5500 1895 5640 1435
250 5400 1980 5540 1530 5500 1915 5640 1465
200 5400 2020 5540 1560 5500 1955 5640 1495
180 5400 2040 5540 1580 5500 1975 5640 1515
150 5400 2080 5540 1620 5500 2015 5640 1545
120 5400 2140 5540 1680 5500 2075 5640 1615
100 5400 2200 5540 1740 5500 2135 5640 1675
80 5400 2290 5540 1830 5500 2225 5640 1765
60 5400 2440 5540 1980 5500 2375 5640 1915

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

1a

2a 2b

2

4

(4800/2100)

(-/2350) (-/2000)

(4300/2450)

(1100/2450)

Hv Bv H’v B’v Hv Bv Hv Bv Hv Bv
1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
4000 4800 2120 4830 2070 2360 2010 4300 2460 1100 2460
3000 4800 2130 4830 2080 2360 2010 4300 2460 1100 2460
2500 4800 2140 4840 2060 2360 2010 4300 2460 1100 2460
2000 4800 2160 4850 2050 2370 2020 4300 2470 1100 2470
1800 4800 2160 4860 2040 2370 2020 4300 2470 1100 2470
1500 4800 2180 4860 2030 2370 2020 4300 2470 1100 2470
1200 4800 2200 4880 2010 2380 2030 4300 2480 1100 2480
1000 4800 2220 4890 2000 2390 2040 4300 2490 1100 2490
800 4800 2260 4930 1940 2400 2050 4300 2500 1100 2500
700 4800 2280 4950 1910 2400 2050 4300 2500 1100 2500
600 4800 2290 4970 1890 2410 2060 4300 2510 1100 2510
500 4800 2300 4970 1910 2420 2070 4300 2520 1100 2520
400 4800 2320 4970 1920 2440 2090 4300 2540 1100 2540
350 4800 2330 4970 1940 2450 2100 4300 2550 1100 2550
300 4800 2350 4970 1950 2470 2120 4300 2570 1100 2570
250 4800 2370 4970 1980 2490 2140 4300 2590 1100 2590
200 4800 2410 4970 2010 2530 2180 4300 2630 1100 2630
180 4800 2430 4970 2030 2550 2200 4300 2650 1100 2650
150 4800 2470 4970 2070 2590 2240 4300 2690 1100 2690
120 4800 2530 4970 2130 2650 2300 4300 2750 1100 2750
100 4800 2590 4970 2190 2710 2360 4300 2810 1100 2810
80 4800 2680 4970 2280 2800 2450 4300 2900 1100 2900
60 4800 2830 4970 2430 2950 2600 4300 3050 1100 3050

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

5

6

7

(1100/1920)

(200/1920)

(200/1745)

Hv Bv Hv Bv Hv Bv
1 46 47 48 49 50 51
4000 1100 1930

(1930)

200

(190)

1930 200

(190)

1750
3000 1100 1930

(1940)

200

(180)

1930 200

(180)

1760
2500 1100 1940

(1940)

190

(170)

1930 190

(170)

1760
2000 1100 1940

(1950)

190

(160)

1940 190

(160)

1760
1800 1100 1940

(1950)

190

(150)

1940 190

(160)

1770
1500 1100 1950

(1960)

180

(140)

1940 180

(140)

1770
1200 1100 1960

(1960)

170

(140)

1950 170

(140)

1780
1000 1100 1960

(1970)

160

(140)

1960 160

(140)

1780
800 1100 1970

(1980)

150

(140)

1970 150

(140)

1790
700 1100 1980 140 1970 140 1800
600 1100 1990 140 1980 140 1810
500 1100 2000 140 1990 140 1820
400 1100 2020 140 2010 140 1840
350 1100 2030 140 2020 140 1850
300 1100 2050 140 2040 140 1870
250 1100 2070 140 2060 140 1890
200 1100 2110 140 2100 140 1930
180 1100 2130 140 2120 140 1950
150 1100 2170 140 2160 140 1990
120 1100 2230 140 2220 140 2050
100 1100 2290 140 2280 140 2110
80 1100 2380 140 2370 140 2200
60 1100 2530 140 2520 140 2350

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

8

10

11
(0/1745)

(3200/3100)

(0/3100)
Bv Hv Bv H’v B’v Bv
1 52 53 54 55 56 57
4000 1750 3200 3110 3240

(3240)

3080

(3080)

3110
3000 1760 3200 3110 3240

(3250)

3080

(3070)

3110
2500 1760 3200 3110 3250

(3260)

3070

(3060)

3110
2000 1760 3200 3120 3260

(3270)

3070

(3060)

3120
1800 1770 3200 3120 3270

(3290)

3060

(3050)

3120
1500 1770 3200 3120 3290

(3310)

3050

(3040)

3120
1200 1780 3200 3130 3310

(3330)

3040

(3020)

3130
1000 1780 3200 3140 3320

(3360)

3040

(3010)

3140
800 1790 3200 3150 3340

(3400)

3020

(2990)

3150
700 1800 3200 3150 3380

(3400)

3000

(2990)

3150
600 1810 3200 3160 3400 3000 3160
500 1820 3200 3170 3400 3010 3170
400 1840 3200 3190 3400 3030 3190
350 1850 3200 3200 3400 3040 3200
300 1870 3200 3220 3400 3060 3220
250 1890 3200 3240 3400 3080 3240
200 1930 3200 3280 3400 3120 3280
180 1950 3200 3300 3400 3140 3300
150 1990 3200 3340 3400 3180 3340
120 2050 3200 3400 3400 3240 3400
100 2110 3200 3460 3400 3300 3460
80 2200 3200 3550 3400 3390 3550
60 2350 3200 3700 3400 3540 3700

2. Kõveriku siseküljel

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

IIa

II

Ib

(6900/1000)

(6750/1100)

(6400/1020)

(6250/1120)

(5900/1700)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
4000 6990 1030 6750 1130 6400 1050 6250 1150 5900 1730
3000 6900 1040

(1060)

6750 1140 6400 1070 6250 1170 5900 1730
2500 6900 1060

(1080)

6750 1160 6400 1080 6250 1180 5900 1750

(1770)

2000 6900 1080

(1100)

6750 1190 6400 1100 6250 1200 5900 1770

(1790)

1800 6900 1100

(1130)

6750 1200 6400 1110 6250 1210 5900 1790

(1800)

1500 6990 1130

(1170)

6750 1220 6400 1140 6250 1240 5900 1800

(1840)

1200 6990 1170

(1220)

6750 1260 6400 1170 6250 1270 5900 1840

(1890)

1000 6900 1190

(1280)

6750 1300 6400 1210 6250 1310 5900 1860

(1940)

800 6900 1280

(1380)

6750 1380 6400 1280 6250 1380 5900 1940

(2020)

700 6900 1350

(1380)

6750 1430 6400 1330 6250 1430 5900 1990

(2020)

600 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
500 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
400 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
350 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
300 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
250 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
200 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
180 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
150 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
120 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
100 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
80 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020
60 6900 1380 6750 1480 6400 1370 6250 1470 5900 2020

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

Ia

1, I

1

1a

2a

(5400/1700)

(5550/1600)

(5500/1635)

(4800/2100)

(4450/
2350)
(1100/
2350)
Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs Bs Bs
1 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
4000 5400 1740 5550 1640 5500 1675 4800 2140 2380 2340
3000 5400 1740

(1750)

5550 1640

(1660)

5500 1675 4800 2140 2380 2350
2500 5400 1760

(1780)

5550 1660

(1680)

5500 1695 4800 2160 2400 2350
2000 5400 1780

(1800)

5550 1680

(1700)

5500 1715 4800 2180 2420 2360
1800 5400 1790

(1810)

5550 1700

(1720)

5500 1735 4800 2200 2430 2370
1500 5400 1820

(1860)

5550 1720

(1760)

5500 1755 4800 2210 2450 2370
1200 5400 1860

(1900)

5550 1760

(1800)

5500 1795 4800 2250 2480 2390
1000 5400 1880

(1960)

5550 1790

(1870)

5500 1815 4800 2270 2500 2400
800 5400 1970

(2040)

5550 1870

(1960)

5500 1895 4800 2340 2560 2420
700 5400 2010

(2040)

5550 1920

(1960)

5500 1945 4800 2390 2590 2430
600 5400 2050 5550 1960 5500 1985 4800 2420 2620 2440
500 5400 2060 5550 1970 5500 1995 4800 2430 2630 2450
400 5400 2080 5550 1990 5500 2015 4800 2450 2650 2470
350 5400 2100 5550 2000 5500 2025 4800 2470 2660 2480
300 5400 2110 5550 2020 5500 2045 4800 2480 2680 2500
250 5400 2140 5550 2040 5500 2065 4800 2510 2700 2520
200 5400 2170 5550 2080 5500 2105 4800 2540 2740 2560
180 5400 2190 5550 2100 5500 2125 4800 2560 2760 2580
150 5400 2230 5550 2140 5500 2165 4800 2600 2800 2620
120 5400 2290 5550 2200 5500 2225 4800 2660 2860 2680
100 5400 2350 5550 2260 5500 2285 4800 2720 2920 2740
80 5400 2440 5550 2350 5500 2375 4800 2810 3010 2830
60 5400 2590 5550 2500 5500 2525 4800 2960 3160 2980

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

2b

2

4

5

4970/

2000

1100/

2000

(4300/2450)

(1100/2450)

(1100/1920)

Bs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 78 79 80 81 82 83 84 85
4000 2030 2000 4300 2470 1090 2450 1090 1920
3000 2030 2000 4300 2480

(2490)

1090

(1080)

2450

(2450)

1090

(1080)

1920

(1920)

2500 2050 2000 4300 2490

(2510)

1080

(1080)

2450

(2460)

1080

(1080)

1920

(1930)

2000 2070 2010 4300 2510

(2520)

1080

(1070)

2460

(2460)

1080

(1070)

1930

(1930)

1800 2090 2020 4300 2530

(2540)

1070

(1070)

2470

(2470)

1070

(1070)

1940

(1940)

1500 2110 2020 4300 2540

(2570)

1070

(1060)

2470

(2480)

1070

(1060)

1940

(1950)

1200 2150 2040 4300 2580

(2600)

1060

(1050)

2490

(2490)

1060

(1050)

1960

(1960)

1000 2170 2050 4300 2600

(2640)

1050

(1040)

2520

(2510)

1050

(1040)

1970

(1980)

800 2220 2070 4300 2650

(2690)

1040

(1030)

2520

(2530)

1040

(1030)

1990

(2000)

700 2260 2080 4300 2680

(2690)

1030

(1030)

2530

(2530)

1030

(1030)

2000

(2000)

600 2280 2090 4300 2700 1030 2540 1030 2010
500 2300 2100 4300 2710 1030 2550 1030 2030
400 2310 2120 4300 2730 1030 2570 1030 2040
350 2330 2130 4300 2740 1030 2580 1030 2060
300 2340 2150 4300 2760 1030 2600 1030 2070
250 2370 2170 4300 2780 1030 2620 1030 2100
200 2400 2210 4300 2820 1030 2660 1030 2130
180 2420 2230 4300 2840 1030 2680 1030 2150
150 2460 2270 4300 2880 1030 2720 1030 2190
120 2520 2330 4300 2940 1030 2780 1030 2250
100 2580 2390 4300 3000 1030 2840 1030 2310
80 2670 2480 4300 3090 1030 2930 1030 2400
60 2820 2630 4300 3240 1030 3080 1030 2550

Tabeli 3 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

6

7

8

10

11

(200/1920)

(200/1745)

(0/1745)

(3200/3100)

(0/3100)
Hs Bs Hs Bs Bs Hs Bs Bs
1 86 87 88 89 90 91 92 93
4000 190 1930 190 1750 1750 3200 3110 3110
3000 190

(190)

1930 190

(190)

1760 1760 3200 3120

(3130)

3110
2500 190

(180)

1930 190

(180)

1760 1760 3200 3130

(3140)

3110
2000 180

(180)

1940 180

(180)

1760 1760 3200 3140

(3150)

3120
1800 180

(180)

1940 180

(180)

1770 1770 3200 3160

(3170)

3120
1500 180

(170)

1940 180

(170)

1770 1770 3200 3170

(3190)

3120
1200 170

(160)

1950 170

(160)

1780 1780 3200 3200

(3220)

3130
1000 170

(150)

1960 170

(150)

1780 1780 3200 3210

(3240)

3140
800 150

(130)

1970 150

(130)

1790 1790 3200 3250

(3280)

3150
700 140

(130)

1980 140

(130)

1800 1800 3200 3280

(3290)

3150
600 130 1980 130 1810 1810 3200 3300 3160
500 130 1990 130 1820 1820 3200 3310 3170
400 130 2010 130 1840 1840 3200 3330 3190
350 130 2020 130 1850 1850 3200 3340 3200
300 130 2040 130 1870 1870 3200 3360 3220
250 130 2060 130 1890 1890 3200 3380 3240
200 130 2100 130 1930 1930 3200 3420 3280
180 130 2120 130 1950 1950 3200 3440 3300
150 130 2160 130 1990 1990 3200 3480 3340
120 130 2220 130 2050 2050 3200 3540 3400
100 130 2280 130 2110 2110 3200 3600 3460
80 130 2370 130 2200 2200 3200 3690 3550
60 130 2520 130 2350 2350 3200 3840 3700

Märkused.
1. Punkti numbri all sulgudes on murruna näidatud selle koordinaadid sirgel: lugeja – gabariidipunkti kõrgus H (rööpapea pealispinnast), nimetaja – horisontaalkaugus B tee teljest gabariidipunktini.
2. Veergudes 46, 48, 50 toodud kõveriku väliskülje normid kehtivad ehitisele ja seadmele, mis ei ole seotud reisijate peale-mahamineku ja kauba laadimisega. Kõveriku sise- või välisküljel asuva reisi- ja kaubaplatvormi kõrgus tuleb võtta ekspluatatsiooninormide järgi lähtudes välisrööpa kõrgendusest ning liikumise piirkiirusest perspektiivis (vt tabel 14).
3. Sulgudes toodud norm kehtib 120 km/h piirkiirusega tee ääres asuvale ehitisele või seadmele.
4. Üle 80 mm ulatuva välisrööpa kõrgendusega jaamateel kasutada tabelis 2 toodud norme.

Välisrööpa kõrgenduseta ja 50 km/h piirkiirusega jaamatee kõverikus asuva ehitise ja seadme ehitusnormid (gabariitide S ja Sp mõõdud)

1. Kõveriku välisküljel

Tabel 4

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

IIa

II

Ib

(6900/1000)

(6750/1100)

(6400/1020)

(6250/1120)

(5900/1700)

Hv Bv Hv Bv Hv Bv Hv Bv Hv Bv
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4000 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
3000 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
2500 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
2000 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
1800 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
1500 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
1200 6900 1010 6750 1100 6400 1030 6250 1130 5900 1710
1000 6900 1020 6750 1120 6400 1040 6250 1140 5900 1720
800 6900 1040 6750 1140 6400 1050 6250 1150 5900 1730
700 6900 1050 6750 1150 6400 1070 6250 1170 5900 1740
600 6900 1060 6750 1160 6400 1080 6250 1180 5900 1750
500 6900 1080 6750 1180 6400 1090 6250 1190 5900 1770
400 6900 1110 6750 1210 6400 1120 6250 1220 5900 1800
350 6900 1140 6750 1230 6400 1140 6250 1240 5900 1810
300 6900 1170 6750 1260 6400 1170 6250 1270 5900 1840
250 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850
200 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850
180 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850
150 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850
120 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850
100 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850
80 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850
60 6900 1180 6750 1280 6400 1190 6250 1280 5900 1850

Tabeli 4 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

Ia

1, I

1

1a

2a 2b

(5400/1700)

(5550/1600)

(5500/1635)

(4800/2110)

(-/2350) (-/2000)
Hv Bv Hv Bv Hv Bv Hv Bv Hv Bv
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4000 5400 1710 5550 1610 5500 I645 4800 2120 2360 2010
3000 5400 1710 5550 1610 5500 1645 4800 2120 2360 2010
2500 5400 1720 5550 1610 5500 1655 4800 2120 2360 2010
2000 5400 1720 5550 1620 5500 1655 4800 2130 2370 2020
1800 5400 1720 5550 1620 5500 1655 4800 2130 2370 2020
1500 5400 1730 5550 1630 5500 1665 4800 2130 2370 2020
1200 5400 1740 5550 1640 5500 1675 4800 2140 2380 2030
1000 5400 1760 5550 1650 5500 1695 4800 2150 2390 2040
800 5400 1780 5550 1680 5500 1715 4800 2160 2400 2050
700 5400 1790 5550 1690 5500 1725 4800 2160 2400 2050
600 5400 1810 5550 1710 5500 1745 4800 2170 2410 2060
500 5400 1830 5550 1740 5500 1765 4800 2180 2420 2070
400 5400 1880 5550 1780 5500 1815 4800 2200 2440 2090
350 5400 1910 5550 1810 5500 1845 4800 2210 2450 2100
300 5400 1950 5550 1850 5500 1885 4800 2230 2470 2120
250 5400 1990 5550 1890 5500 1925 4800 2250 2490 2140
200 5400 2020 5550 1920 5500 1955 4800 2290 2530 2180
180 5400 2040 5550 1940 5500 1975 4800 2310 2550 2200
150 5400 2080 5550 1980 5500 2015 4800 2350 2590 2240
120 5400 2140 5550 2040 5500 2075 4800 2410 2650 2300
100 5400 2200 5550 2100 5500 2135 4800 2470 2710 2360
80 5400 2290 5550 2190 5500 2225 4800 2560 2800 2450
60 5400 2440 5550 2340 5500 2375 4800 2710 2950 2600

Tabeli 4 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

2

4

5

(4300/2450)

(1100/2450)

(1100/1920)

Hv Bv Hv Bv Hv Bv
1 22 23 24 25 26 27
4000 4300 2460 1100 2460 1100 1930
3000 4300 2460 1100 2460 1100 1930
2500 4300 2460 1100 2460 1100 1930
2000 4300 2470 1100 2470 1100 1940
1800 4300 2470 1100 2470 1100 1940
1500 4300 2470 1100 2470 1100 1940
1200 4300 2480 1100 2480 1100 1950
1000 4300 2490 1100 2490 1100 1960
800 4300 2500 1100 2500 1100 1970
700 4300 2500 1100 2500 1100 1970
600 4300 2510 1100 2510 1100 1980
500 4300 2520 1100 2520 1100 1990
400 4300 2540 1100 2540 1100 2010
350 4300 2550 1100 2550 1100 2020
300 4300 2570 1100 2570 1100 2040
250 4300 2590 1100 2590 1100 2060
200 4300 2630 1100 2630 1100 2100
180 4300 2650 1100 2650 1100 2120
150 4300 2690 1100 2690 1100 2160
120 4300 2750 1100 2750 1100 2220
100 4300 2810 1100 2810 1100 2280
80 4300 2900 1100 2900 1100 2370
60 4300 3050 1100 3050 1100 2520

Tabeli 4 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku välisküljel

(Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

6

7

8

10

11

(200/1920)

(200/1745)

(0/1745)

(3200/3100)

(0/3100)
Hv Bv Hv Bv Bv Hv Bv Bv
1 28 29 30 31 32 33 34 35
4000 200 1930 200 1750 1750 3200 3110 3110
3000 200 1930 200 1760 1760 3200 3110 3110
2500 200 1930 200 1760 1760 3200 3110 3110
2000 200 1940 200 1760 1760 3200 3120 3120
1800 200 1940 200 1770 1770 3200 3120 3120
1500 200 1940 200 1770 1770 3200 3120 3120
1200 200 1950 200 1780 1780 3200 3130 3130
1000 190 1960 190 1780 1780 3200 3140 3140
800 190 1970 190 1790 1790 3200 3150 3150
700 190 1970 190 1800 1800 3200 3150 3150
600 180 1980 180 1810 1810 3200 3160 3160
500 170 1990 170 1820 1820 3200 3170 3170
400 170 2010 170 1840 1840 3200 3190 3190
350 160 2020 160 1850 1850 3200 3200 3200
300 150 2040 150 1870 1870 3200 3220 3220
250 140 2060 140 1890 1890 3200 3240 3240
200 140 2100 140 1930 1930 3200 3280 3280
180 140 2120 140 1950 1950 3200 3300 3300
150 140 2160 140 1990 1990 3200 3340 3340
120 140 2220 140 2050 2050 3200 3400 3400
100 140 2280 140 2110 2110 3200 3460 3460
80 140 2370 140 2200 2200 3200 3550 3550
60 140 2520 140 2350 2350 3200 3700 3700

2. Kõveriku siseküljel

Tabeli 4 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

IIa

II

Ib

(6900/1000)

(6750/1100)

(6400/1020)

(6250/1120)

(5900/1700)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
4000 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
3000 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
2500 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
2000 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
1800 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
1500 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
1200 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
1000 6900 1000 6750 1100 6400 1020 6250 1120 5900 1700
800 6910 1000 6760 1100 6410 1020 6260 1120 5900 1700
700 6910 1000 6760 1100 6410 1020 6260 1120 5900 1700
600 6910 1000 6760 1100 6410 1020 6260 1120 5900 1700
500 6910 1000 6770 1100 6410 1020 6270 1120 5900 1700
400 6920 1000 6770 1100 6420 1020 6270 1120 5900 1700
350 6920 1000 6770 1100 6420 1020 6280 1120 5900 1700
300 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
250 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
200 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
180 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
150 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
120 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
100 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
80 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700
60 6930 1000 6780 1100 6430 1020 6280 1120 5900 1700

Tabeli 4 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

Ia

1, I

1

1a

2a 2b

(5400/1700)

(5550/1600)

(5500/1635)

(4800/2110)

-/2350 -/2000
Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs Bs Bs
1 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
4000 5400 1710 5550 1610 5500 1645 4800 2120 2360 2010
3000 5400 1710 5550 1610 5500 1645 4800 2120 2360 2010
2500 5400 1720 5550 1610 5500 1655 4800 2120 2360 2010
2000 5400 1720 5550 1620 5500 1655 4800 2130 2370 2020
1800 5400 1720 5550 1620 5500 1655 4800 2130 2370 2020
1500 5400 1730 5550 1620 5500 1665 4800 2130 2370 2020
1200 5400 1730 5550 1630 5500 1665 4800 2140 2380 2030
1000 5400 1740 5550 1640 5500 1675 4800 2150 2390 2040
800 5400 1750 5550 1650 5500 1685 4800 2160 2400 2050
700 5400 1750 5550 1650 5500 1685 4800 2160 2400 2050
600 5400 1760 5550 1660 5500 1695 4800 2170 2410 2060
500 5400 1770 5550 1670 5500 1705 4800 2180 2420 2070
400 5400 1790 5550 1690 5500 1725 4800 2200 2440 2090
350 5400 1810 5550 1700 5500 1745 4800 2210 2450 2100
300 5400 1820 5550 1720 5500 1755 4800 2230 2470 2120
250 5400 1850 5550 1740 5500 1785 4800 2250 2490 2140
200 5400 1880 5550 1780 5500 1815 4800 2290 2530 2180
180 5400 1910 5550 1800 5500 1845 4800 2310 2550 2200
150 5400 1940 5550 1840 5500 1875 4800 2350 2590 2240
120 5400 2000 5550 1900 5500 1935 4800 2410 2650 2300
100 5400 2060 5550 1960 5500 1995 4800 2470 2710 2360
80 5400 2150 5550 2050 5500 2085 4800 2560 2800 2450
60 5400 2300 5550 2200 5500 2235 4800 2710 2950 2600

Tabeli 4 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

2

4

5

6

(4300/2450)

(1100/2450)

(1100/1920)

(200/1920)

Hs Bs Hs Bs Hs Bs Hs Bs
1 56 57 58 59 60 61 62 63
4000 4300 2460 1100 2460 1100 1930 200 1930
3000 4300 2460 1100 2460 1100 1930 200 1930
2500 4300 2460 1100 2460 1100 1930 200 1930
2000 4300 2470 1100 2470 1100 1940 200 1940
1800 4300 2470 1100 2470 1100 1940 200 1940
1500 4300 2470 1100 2470 1100 1940 200 1940
1200 4300 2480 1100 2480 1100 1950 200 1950
1000 4300 2490 1100 2490 1100 1960 200 1960
800 4300 2500 1100 2500 1100 1970 200 1970
700 4300 2500 1100 2500 1100 1970 200 1970
600 4300 2510 1100 2510 1100 1980 200 1980
500 4300 2520 1100 2520 1100 1990 200 1990
400 4300 2540 1100 2540 1100 2010 200 2010
350 4300 2550 1100 2550 1100 2020 200 2020
300 4300 2570 1100 2570 1100 2040 200 2040
250 4300 2590 1100 2590 1100 2060 200 2060
200 4300 2630 1100 2630 1100 2100 200 2100
180 4300 2650 1100 2650 1100 2120 200 2120
150 4300 2690 1100 2690 1100 2160 200 2160
120 4300 2750 1100 2750 1100 2220 200 2220
100 4300 2810 1100 2810 1100 2280 200 2280
80 4300 2900 1100 2900 1100 2370 200 2370
60 4300 3050 1100 3050 1100 2520 200 2520

Tabeli 4 järg

Kõveriku raadius,

m

Ehitusgabariidi punktide koordinaadid kõveriku siseküljel

(Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

7

8

10

11

(200/1745)

(0/1745)

(3200/3100)

(0/3100)
Hs Bs Bs Hs Bs Bs
1 64 65 66 67 68 69
4000 200 1750 1750 3200 3110 3110
3000 200 1760 1760 3200 3110 3110
2500 200 1760 1760 3200 3110 3110
2000 200 1760 1760 3200 3120 3120
1800 200 1770 1770 3200 3120 3120
1500 200 1770 1770 3200 3120 3120
1200 200 1780 1780 3200 3130 3130
1000 200 1780 1780 3200 3140 3140
800 200 1790 1790 3200 3150 3150
700 200 1800 1800 3200 3150 3150
600 200 1810 1810 3200 3160 3160
500 200 1820 1820 3200 3170 3170
400 200 1840 1840 3200 3190 3190
350 200 1850 1850 3200 3200 3200
300 200 1870 1870 3200 3220 3220
250 200 1890 1890 3200 3240 3240
200 200 1930 1930 3200 3280 3280
180 200 1950 1950 3200 3300 3300
150 200 1990 1990 3200 3340 3340
120 200 2050 2050 3200 3400 3400
100 200 2110 2110 3200 3460 3460
80 200 2200 2200 3200 3550 3550
60 200 2350 2350 3200 3700 3700

Märkused.
1. Punkti numbri all sulgudes on murruna näidatud selle koordinaadid sirgel: lugeja – gabariidipunkti kõrgus H rööpapea pealispinnast, nimetaja – horisontaalkaugus B tee teljest gabariidipunktini.
2. Veergudes 28, 30 toodud kõveriku väliskülje normid kehtivad ehitisele ja seadmele, mis ei ole seotud reisijate peale-mahamineku ja kauba laadimisega. Kõveriku välisküljel asuva reisi- ja kaubaplatvormi kõrgus tuleb võtta gabariitidega S ja Sp määratud sirge teelõigu jaoks.

Kõverikes asuvate teede telgede vahekauguse ehitusnormid (suurendamine) avalikuks kasutamiseks määratud raudteel, mm

Tabel 5

Kõveriku raadius,

m

Jaamavahel

Jaamas

hv > hs

hv = hs = 0;

hv = hs;

hv < hs

hv > 0;

hs = 0

hv > hs

hv = hs = 0;

hv = hs;

hv < hs

(iga tee jaoks)

hv > 0; hs = 0

jaama pea*- ja iga teise tee vahel jaama iga tee (v.a peatee*) vahel jaama pea*- ja iga teise tee vahel jaama iga tee (v.a peatee*) vahel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4000 70 20 130 20 20(20) 20 40 20(20)
3000 90 20 240 30 20(20) 20 90 20(20}
2500 150 30 330 60 30(30) 30 130 30(30)
2000 240 40 410 90 40(40) 40 170 40(40)
1800 290 40 480 120 40(40) 40 200 40(40)
1500 360(380) 80 580 150(160) 50(50) 50 250 50(60)
1200 370(430) 150 590 160(180) 60(60) 60 260 60(90)
1000 390(440) 170(220) 600 170(190) 70(80) 70 270 80(120)
800 400(460) 190(240) 630 190(210) 90(110) 90 290 130(160)
700 420(470) 200(250) 630 200(220) 100(120) 100 300 160(170)
600 430(490) 220(270) 650 220(240) 130(140) 120 320 190(190)
500 460(510) 240(290) 680 240(260) 160(160) 140 340 210(210)
400 490(550) 280(330) 710 280(300) 200(200) 180 380 250(250)
350 520(570) 300(360) 740 310(330) 230(230) 210 410 280(280)
300 550(610) 340(390) 770 340(360) 260(260) 240 440 310(310)
250 600(660) 380(440) 820 390(410) 310(310) 290 490 360(360)
200 670(730) 460(510) 890 460(480) 380(380) 360 560 430(430)

Märkused.
1. Veergude 2, 3 ja 5 sulgudes toodud norm kehtib peatee kohta, kus jääkkiirendus võib suureneda kuni 1 m/s2.
2. Veergude 6 ja 9 sulgudes toodud norm kehtib 120 km/h piirkiirusega jaamatee (v.a peatee) kohta.
3. Kui jaama teedevahe laius on üle 5300 mm (vähemalt 5400) võib kõveriku laiendust mitte teha.
* kahe- ja mitmerealisel raudteeliinil käsitletakse peatee konkreetset rada.

Välis- ja siseharutee naaberteede/radade telgede vahekauguse ehitusnormid (suurendamine)  kõverikus, mm

Tabel 6

Kõveriku raadius,
m

Jaamavahel

Jaamas

hv > hs

hv = hs = 0;

hv = hs;

hv < hs

hv > 0;

hs = 0

hv > hs

hv = hs = 0;

hv = hs;

hv < hs

(iga tee jaoks)

hv > 0; hs = 0

jaama pea*- ja iga teise tee vahel jaama iga tee (v.a peatee*)  vahel jaama pea*- ja iga teise tee vahel jaama iga  tee (v.a peatee*)  vahel
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4000 20 20 20 20 20 20 20 20
3000 20 20 20 20 20 20 20 20
2500 30 30 30 30 30 30 30 30
2000 40 40 40 40 40 40 40 40
1800 40 40 40 40 40 40 40 40
1500 50 50 80 50 50 50 50 50
1200 60 60 160 60 60 60 80 60
1000 120 70 220 70 70 70 110 80
800 190 90 260 100 90 90 140 130
700 230 100 350 130 100 100 180 160
600 270 140 400 150 130 120 210 190
500 350 190 500 200 160 140 270 210
400 390 230 560 240 200 180 310 250
350 420 260 580 270 230 210 340 280
300 450 290 620 300 260 240 370 310
250 500 340 670 350 310 290 420 360
200 510 410 740 420 380 350 490 430
180 610 450 780 460 420 400 530 470
150 690 530 860 540 500 480 610 550
120 810 650 980 660 620 600 730 670
100 930 770 1100 780 740 720 850 790
80 1100 950 1280 960 920 900 1030 970
60 1410 1250 1580 1260 1220 1200 1330 1270

Märkus.

Kahe- ja mitmerajalisel raudteeliinil käsitletakse peateena konkreetset rada.

Raja/tee telje ja toe (viadukti, jalakäigusilla, kontaktvõrgu, side ja turvanguseadme õhuliini, elektrivalgustuse või -varustuse ning torujuhtme) foorimasti, tee- ja signaalmärgi ning posti siseääre vahekauguse ehitusnormid kõverikes (suurendamine)

Tabel 7

Kõveriku raadius,

m

Horisontaalkauguse suurenemine, mm

kõveriku välisküljest (välisrööpa ükskõik millisel kõrgendusel dv)

kõveriku siseküljel ds välisrööpa kõrgendusel, mm

0 10

20

kui toe, masti, posti kaugus sirgel teel raja/tee teljest on, mm

2450,

2750–3100,

5700

2450,

2750–3100,

5700

2450,

2750–3100,

5700

2450 2750–3100 5700
1 2 3 4 5 6 7
4000 10 10 10 40 25 10
3000 10 10 15 40 30 15
2500 15 15 20 45 30 20
2000 20 20 20 50 35 20
1800 20 20 25 50 35 25
1600 25 25 25 50 40 25
1500 25 25 25 55 40 25
1400 25 25 30 55 40 30
1200 30 30 30 60 45 30
1000 35 35 40 65 50 40
900 40 40 40 70 55 40
800 45 45 45 75 60 45
700 50 50 55 80 65 55
600 60 60 60 90 75 50
500 70 70 75 100 90 75
400 90 90 90 120 105 90
350 105 105 105 130 120 105
300 120 120 120 150 135 120
250 140 140 140 180 165 140
200 180 180 180 210 195 180
180 200 200 200 230 215 200
150 240 240 240 270 255 240
120 300 300 300 330 315 300
100 360 360 360 390 375 360
80 450 450 450 480 465 450
60 600 600 600 630 615 600

Tabeli 7 järg

Kõveriku raadius,

m

Horisontaalkauguse suurenemine kõveriku siseküljel ds välisrööpa kõrgendusel, mm

30

40

50

kui toe, masti, posti kaugus sirgel teelõigul tee teljest on, mm

2450 2750–3100

5700

2450 2750–3100

5700

2450 3100 5700
1 8 9

10

11 12

13

14 15 16
4000 65 45

10

90 65

10

120 85 15
3000 70 50

15

95 70

15

125 90 20
2500 70 50

20

100 70

15

125 95 20
2000 75 55

20

100 75

20

130 95 25
1800 75 55

25

105 75

20

130 95 25
1600 80 60

25

105 80

25

135 100 30
1500 80 60

25

110 80

25

135 100 30
1400 85 60

30

110 80

25

135 100 35
1200 85 65

30

115 85

30

140 105 35
1000 90 70

40

120 90

35

145 110 40
500 100 75

40

125 95

40

150 115 45
800 100 80

45

130 100

45

155 120 50
700 100 85

55

135 105

50

160 125 55
600 115 95

60

145 115

60

170 135 65
500 130 110

75

155 125

70

180 145 80
400 145 125

90

175 145

90

200 165 95
350 160 140

105

185 160

105

215 180 110
300 175 155

120

205 175

120

230 195 125
250 205 185

140

235 205

140

260 225 155
200 235 215

180

265 235

180

290 255 185
180 255 235

200

285 255

200

310 275 205
150 295 275

240

325 295

240

350 315 245
120 355 335

300

385 355

300

410 375 305
100 415 395

360

445 415

360

470 435 365
80 505 485

450

535 505

450

560 525 455
60 655 635

600

685 655

600

710 675 605

Tabeli 7 järg

Kõveriku raadius,

m

Horisontaalkauguse suurenemine kõveriku siseküljel ds välisrööpa kõrgendusel, mm

60

70

80

kui toe, masti, posti kaugus sirgel teelõigul tee teljest on, mm

2450 2750–3100 5700 2450 2750–3100 5700 2450 2750–3100 5700
1 17 18 19 20 21 22 23 24 25
4000 140 105 25 175 125 30 200 145 35
3000 150 110 25 180 130 30 205 150 40
2500 155 110 30 180 130 35 205 150 40
2000 155 115 30 185 135 40 210 155 45
1800 160 115 35 185 135 40 210 155 45
1600 160 120 35 190 140 45 215 160 50
1500 160 120 40 190 140 45 215 160 50
1400 165 120 40 190 140 45 220 160 50
1200 165 125 45 195 145 50 220 165 55
1000 175 130 50 200 150 55 225 170 60
900 175 135 55 205 155 60 230 175 65
800 180 140 60 210 160 65 235 180 70
700 190 145 65 215 165 70 240 185 75
600 195 155 75 225 175 80 250 195 85
500 210 165 85 235 190 90 265 205 95
400 225 185 105 255 205 110 280 225 115
350 240 200 115 265 220 120 295 240 130
300 255 215 135 285 235 140 310 255 145
250 285 245 165 315 265 170 340 285 175
200 315 275 195 345 295 200 370 315 205
180 335 295 215 365 315 220 390 335 225
150 375 335 255 405 355 260 430 375 265
120 435 395 315 465 415 320 490 435 325
100 495 455 375 525 475 380 550 495 385
80 585 545 465 615 565 470 640 585 475
60 735 695 615 765 715 620 790 735 625

Tabeli 7 järg

Kõveriku raadius,

m

Horisontaalkauguse suurenemine kõveriku siseküljel ds välisrööpa kõrgendusel, mm

90

100

110

kui toe, masti, posti kaugus sirgel teelõigul tee teljest on, mm

2450 2750–3100

5700

2450 2750–3100

5700

2450 2750–3100 5700
1 26 27

28

29 30

31

32 33 34
4000 230 165

40

255 185

50

280 205 55
3000 230 170

45

260 190

50

285 210 55
2500 235 170

45

260 190

55

290 210 60
2000 240 175

50

265 195

60

290 215 65
1800 240 175

50

265 195

60

290 215 65
1600 240 180

55

270 200

60

295 220 70
1500 245 180

55

270 200

65

295 220 70
1400 245 180

60

270 200

65

300 220 70
1200 250 185

60

275 205

70

300 225 75
1000 255 190

65

280 210

75

310 230 80
900 260 195

70

285 215

80

310 240 90
800 265 200

75

290 220

85

320 240 90
700 270 205

80

295 225

90

325 245 95
600 280 215

90

305 235

100

330 255 105
500 300 225

105

315 245

110

345 265 115
400 310 245

120

335 265

130

360 285 135
350 320 260

135

350 280

140

375 300 145
300 340 275

150

365 295

160

390 315 165
250 370 305

180

395 325

190

420 345 195
200 400 335

210

425 355

220

450 375 225
180 420 355

230

445 375

240

470 395 245
150 460 395

270

485 415

280

510 435 285
120 520 455

330

545 475

340

570 495 345
100 580 535

390

605 535

400

630 555 405
80 670 605

480

695 625

490

720 645 495
60 820 755

630

845 775

640

870 795 645

Tabeli 7 järg

Kõveriku raadius,

m

Horisontaalkauguse suurenemine kõveriku siseküljel ds välisrööpa kõrgendusel, mm

120

130

140

kui toe, masti, posti kaugus sirgel teelõigul tee teljest on, mm

2450 2750–3100

5700

2450 2750–3100

5700

2450 2750–3100 5700
1 35 36

37

38 39

40

41 42 43
4000 310 225

60

335 245

65

365 205 75
3000 310 230

65

340 250

70

365 270 75
2500 315 230

65

340 250

70

370 270 80
2000 320 235

70

345 255

75

370 275 80
1800 320 235

70

345 255

75

375 275 85
1600 325 240

75

350 260

80

375 280 85
1500 325 240

75

350 260

80

380 280 90
1400 325 240

75

350 260

80

380 280 90
1200 330 245

80

355 265

85

385 285 95
1000 335 250

85

360 270

90

390 290 100
900 340 255

90

365 275

95

395 295 105
800 345 260

95

370 280

100

400 300 11
700 350 265

100

375 285

105

405 305 115
600 360 275

110

385 295

120

415 315 125
500 370 285

120

400 305

130

425 325 135
400 390 305

140

415 325

145

445 345 155
350 400 320

155

430 340

160

455 360 165
300 420 335

170

445 355

175

475 375 185
250 450 365

200

475 385

205

505 405 215
200 480 395

230

505 415

235

535 435 245
180 500 415

250

525 435

255

555 455 265
150 540 455

290

565 475

295

595 495 305
120 600 515

350

625 535

355

655 555 365
100 660 575

410

685 595

415

715 615 425
80 750 665

500

775 685

505

805 705 515
60 900 815

650

925 835

655

955 855 665

Tabeli 7 järg

Kõveriku raadius,

m

Horisontaalkauguse suurenemine kõveriku siseküljel ds
välisrööpa kõrgendusel, mm

150

160

kui toe, masti, posti kaugus sirgel teelõigul tee teljest on, mm

2450 2750–3100 5700 2450 2750–3100 5700
1 44 45 46 47 48 49
4000 390 285 80 415 305 85
3000 395 290 80 420 310 90
2500 395 290 85 420 310 90
2000 400 295 90 425 315 95
1800 400 295 90 430 315 95
1600 405 300 90 430 320 100
1500 405 300 95 430 320 100
1400 405 300 95 435 320 100
1200 410 305 100 440 325 105
1000 415 310 105 445 330 110
900 420 315 110 450 335 115
800 425 320 115 450 340 120
700 430 325 120 460 345 125
600 440 335 130 465 355 135
500 450 345 140 480 365 145
400 470 365 160 500 385 165
350 485 380 170 510 400 180
300 500 395 190 525 415 195
250 530 425 220 555 445 225
200 560 455 250 585 475 255
180 580 475 270 605 495 275
150 620 515 310 545 535 315
120 680 575 370 705 595 375
100 740 635 430 765 655 435
80 830 725 520 855 745 525
60 980 875 670 1005 895 675

Märkused.
1. Tabelis toodud norme kasutatakse avalikuks kasutamiseks määratud raudtee jaamavahel ja jaama teel, haruteel (nii välis- kui ka siseharuteel).
2. Toe, masti ja posti ning kõveriku sisekülje vahekauguse suurenemise leidmiseks tuleb võtta välisrööpa kõrgenduseks ehitusnormi puhul arvutuslik kõrgendus tabelist 8; kasutusnormi puhul olemasolev või perspektiivne kavandatav kõrgendus.
3. Kõverikus suurendatakse kaugust kääbusfoorini (kui see on kuni 1100 mm rööpapeast kõrgemal) sirgel teeosal paikneva toe, masti, ja posti normi järgi.

Välisrööpa arvutuslikud kõrgendused kõverikus tee telje ning toe, masti ja posti vahekauguse ehitusnormi (suurendamise) leidmiseks, mm

Tabel 8

Kõveriku raadius,

m

Jaamavahel ja jaama peateel

Avalikuks kasutamiseks määratud raudtee kõigil jaamateedel
(v.a peatee) ja haruteedel, kus piirkiirus on
üle 50 km/h

avalikuks kasutamiseks määratud raudteel haruteel (nii välis-
kui siseharuteel)
1 2 3 4
4000 60 15 15
3000 80 20 20
2500 100 25 25
2000 120 30 30
1800 135 30 30
1500 160 40 40
1200 160 50 50
1000 160 60 60
800 160 70 70
700 160 85 80
600 160 95 80
500 160 115 80
400 160 120 80
350 160 120 80
300 160 120 80
250 160 120 80
200 160 120 80
180 160 120 80
150 120 80
120 120 80
100 120 80
80 120 80
60 120 80

Ehitusgabariidi S mõõdud kõverikus (ekspluatatsiooninormid)

1. Kõveriku välisküljel

Tabel 9

Gabariidipunkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Ehitusgabariidi punkti koordinaadid kõveriku välisküljel (Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

jääkkiirendus aj, m/s2

Kui välisrööpa kõrgendus on, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

II a

6900

1000

Hv 6900 6910 6920 6920 6930 6940 6950 6960 6960 6970 6980 6990 7000 7010 7020 7030

Bv

0,7 1180 1140 1100 1050 1010 970 920 880 840 800 750 710 670 620 580 540
0,6 1150 1110 1070 1020 980 940 890 850 810 760 720 680 630 590 550 500
0,5 1120 1080 1030 990 950 900 860 820 780 730 690 650 600 560 520 470
0,4 1090 1050 1000 960 920 870 830 790 740 700 660 620 570 530 490 440
0,3 1060 1010 970 930 880 840 800 760 710 670 630 580 540 500 450 410
0,2 1030 980 940 900 850 810 770 720 680 640 600 550 510 470 420 380
0,1 ja 0 1000 960 910 870 830 780 740 700 660 610 570 530 480 440 400 350

II a

6750

1100

Hv 6750 6760 6770 6780 6790 6790 6800 6810 6820 6830 6840 6850 6860 6870 6880 6890

Bv

0,7 1280 1240 1200 1150 1100 1070 1030 980 940 900 860 820 780 730 690 650
0,6 1250 1210 1170 1120 1080 1040 1000 950 910 870 830 790 750 700 660 620
0,5 1220 1180 1140 1090 1050 1010 970 920 880 840 800 760 720 670 630 590
0,4 1190 1150 1110 1060 1020 980 940 890 850 810 770 730 690 640 600 560
0,3 1160 1120 980 1030 990 950 910 860 820 780 740 700 660 610 570 530
0,2 1130 1090 950 1000 960 920 880 830 790 750 710 670 630 580 540 500
0,1 ja 0 1100 1060 920 970 930 890 850 800 760 720 680 640 600 550 510 470

Ib

5900

1700

Hv 5900 5920 5930 5950 5960 5980 5990 6010 6030 6040 6060 6070 6090 6100 6120 6130

Bv

0,7 1850 1820 1780 1740 1710 1670 1630 1600 1560 1520 1480 1450 1410 1370 1340 1300
0,6 1830 1790 1750 1720 1680 1640 1610 1570 1530 1500 1460 1420 1380 1350 1310 1270
0,5 1800 1760 1730 1690 1660 1620 1580 1540 1510 1470 1430 1380 1360 1320 1280 1250
0,4 1770 1740 1700 1660 1630 1590 1550 1520 1480 1440 1410 1370 1330 1300 1260 1220
0,3 1750 1710 1670 1640 1600 1560 1530 1490 1450 1420 1380 1340 1310 1270 1230 1200
0,2 1720 1690 1650 1610 1570 1540 1500 1460 430 1390 1350 1320 1280 1240 1210 1170
0,1 ja 0 1700 1660 1630 1590 1550 1520 1480 1440 1410 1370 1330 1290 1260 1240 1210 1170

II

6400

1020

Hv 6400 6410 6420 6420 6430 6440 6450 6450 6460 6470 6480 6490 6500 6510 6520 6530

Bv

0,7 1190 1150 1110 1070 1030 990 950 910 870 830 790 750 710 670 630 590
0,6 1160 1120 1080 1040 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600 560
0,5 1130 1090 1050 1010 970 930 890 850 810 770 730 690 650 610 570 530
0,4 1160 1060 1020 980 940 900 860 820 780 740 700 660 620 580 540 500
0,3 1070 1030 990 950 910 870 830 790 750 710 670 630 590 550 510 470
0,2 1040 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600 560 520 480 440
0, 1 ja 0 1020 980 940 900 860 820 780 740 700 660 620 580 540 500 460 420

II

6250

1120

Hv 5250 6260 6270 6280 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340 6350 6360 6370 6380 6390

Bv

0,7 1290 1250 1210 1170 1130 1090 1050 1010 970 930 890 850 810 770 730 690
0,6 1260 1220 1180 1140 1100 1060 1020 980 940 900 860 820 780 740 700 660
0,5 1230 1190 1150 1110 1070 1030 990 950 910 870 830 790 750 710 670 630
0,4 1200 1160 1120 1080 1040 1000 960 920 880 840 800 760 720 680 640 600
0,3 1170 1130 1090 1050 1010 970 930 890 850 810 770 730 690 650 610 570
0,2 1140 1100 1060 1020 980 940 900 860 820 790 750 710 670 630 590 540
0,1 ja 0 1120 1080 1040 1000 960 920 880 840 810 770 730 680 650 610 570 530

Ia

5400

1700

Hv 5400 5420 5430 5450 5460 5480 5500 5510 5530 5540 5560 5570 5590 5600 5620 5630

Bv

0,7 1840+b 1800+b 1770+b 1740+b 1700+b 1670+b 1640+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1470+b 1430+b 1400+b 1380+b 1330+b
0,6 1810+b 1780+b 1750+b 1710+b 1680+b 1650+b 1610+b 1580+b 1540+b 1510+b 1480+b 1440+b 1410+b 1380+b 1340+b 1310+b
0,5 1790+b 1760+b 1720+b 1690+b 1660+b 1620+b 1590+b 1550+b 1520+b 1490+b 1450+b 1420+b 1390+b 1350+b 1320+b 1290+b
0,4 1770+b 1730+b 1700+b 1670+b 1630+b 1600+b 1560+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1400+b 1360+b 1330+b 1290+b 1260+b
0,3 1740+b 1710+b 1680+b 1640+b 1610+b 1570+b 1540+b 1510+b 1470+b 1440+b 1410+b 1370+b 1340+b 1300+b 1270+b 1240+b
0,2 1720+b 1690+b 1650+b 1620+b 1590+b 1550+b 1520+b 1480+b 1450+b 1420+b 1380+b 1350+b 1320+b 1280+b 1250+b 1210+b
0,1 ja 0 1700+b 1670+b 1630+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1400+b 1360+b 1330+b 1300+b 1260+b 1230+b 1200+b

1, I

5550

1600

Hv 5550 5570 5580 5590 5600 5610 5620 5630 5640 5660 5670 5680 5690 5710 5720 5730

Bv

0,7 1740+b 1710+b 1670+b 1640+b 1600+b 1570+b 1540+b 1500+b 1470+b 1430+b 1400+b 1360+b 1330+b 1290+b 1260+b 1220+b
0,6 1720+b 1680+b 1650+b 1610+b 1580+b 1550+b 1510+b 1480+b 1440+b 1410+b 1370+b 1340+b 1300+b 1270+b 1230+b 1200+b
0,5 1700+b 1660+b 1630+b 1590+b 1560+b 1520+b 1490+b 1450+b 1420+b 1380+b 1350+b 1310+b 1280+b 1240+b 1210+b 1170+b
0,4 1670+b 1630+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1390+b 1360+b 1320+b 1290+b 1250+b 1220+b 1180+b 1150+b
0,3 1650+b 1610+b 1580+b 1540+b 1510+b 1470+b 1440+b 1400+b 1370+b 1330+b 1300+b 1260+b 1230+b 1200+b 1160+b 1130+b
0,2 1620+b 1590+b 1550+b 1520+b 1480+b 1450+b 1410+b 1380+b 1340+b 1310+b 1270+b 1240+b 1200+b 1170+b 1130+b 1100+b
0,1 ja 0 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1400+b 1360+b 1320+b 1290+b 1250+b 1220+b 1190+b 1150+b 1110+b 1080+b
2 Hv 4300 4320 4340 4360 4380 4400 4420 4440 4460 4480 4500 4520 4540 4560 4580 4610
4300

2450

Bv   2450+b 2420+b 2400+b 2370+b 2340+b 2320+b 2290+b 2260+b 2240+b 2210+b 2180+b 2160+b 2130+b 2100+b 2070+b 2050+b
4 Hv 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1410
1100

2450

Bv 2450+b 2440+b 2440+b 2430+b 2420+b 2420+b 2410+b 2400+b 2400+b 2390+b 2380+b 2370+b 2370+b 2360+b 2350+b 2350+b
4a Hv 1070 1090 1110 1130 1150 1170 1190 1210 1230 1250 1270 1290 1310 1330 1350 1380
1070

2450

Bv 2450+b 2440+b 2440+b 2430+b 2420+b 2420+b 2410+b 2400+b 2400+b 2390+b 2380+b 2380+b 2370+b 2360+b 2360+b 2350+b
10 Hv 3200 3220 3250 3270 3300 3320 3350 3370 3400 3420 3440 3470 3490 3520 3540 3570
3200 3100 Bv   3100+b 3080+b 3060+b 3040+b 3020+b 3000+b 2980+b 2960+b 2940+b 2920+b 2900+b 2880+b 2860+b 2840+b 2820+b 2800+b
11 Hv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

3100

Bv 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b

2. Kõveriku siseküljel

Gabariidipunkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Ehitusgabariidi punkti koordinaadid kõveriku siseküljel (Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm

kui välisrööpa kõrgendus on, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

IIa

6900

1000

Hs 6900 6900 6900 6900 6900 6890 6890 6890 6890 6890 6890 6890 6890 6880 6880 6880
Bs 1000 1020 1060 1100 1150 1190 1250 1310 1380 1440 1500 1560 1630 1690 1750 1810

IIa

6750

1100

Hs 6750 6750 6750 6740 6740 6740 6740 6740 6740 6730 6730 6730 6730 6730 6720 6720
Bs 1100 1120 1160 1200 1240 1280 1340 1400 1460 1520 1590 1660 1710 1770 1830 1890

Ib

5900

1700

Hs 5900 5890 5890 5880 5880 5870 5870 5860 5860 5850 5840 5840 5830 5830 5820 5820
Bs 1700 1710 1750 1790 1820 1860 1910 1960 2020 2070 2120 2180 2230 2280 2340 2390

II

6400

1020

Hs 6400 6400 6400 6400 6390 6390 6390 6390 6390 6390 6390 6390 6380 6380 6380 6380
Bs 1020 1040 1080 1120 1160 1200 1250 1310 1370 1430 1480 1540 1600 1660 1710 1770

II

6250

1120

Hs 6250 6250 6250 6240 6240 6240 6240 6230 6230 6230 6230 6230 6220 6220 6220 6220
Bs 1120 1130 1170 1210 1250 1290 1340 1390 1460 1510 1580 1630 1690 1740 1800 1860

Ia

5400

1700

Hs 5400 5390 5390 5380 5380 5370 5370 5360 5360 5350 5340 5340 5330 5330 5320 5320
Bs 1700 1710 1740 1780 1810 1840 1890 1940 2000 2040 2080 2130 2180 2230 2280 2330

1,I

5550

1600

Hs 5550 5550 5540 5540 5540 5530 5530 5520 5520 5520 5510 5510 5510 5500 5500 5490
Bs 1600+b 1610+b 1640+b 1680+b 1710+b 1750+b 1800+b 1850+b 1900+b 1950+b 2000+b 2050+b 2100+b 2150+b 2200+b 2250+b

2

4300

2450

Hs 4300 4290 4280 4270 4260 4250 4240 4230 4220 4210 4200 4190 4180 4170 4160 4150
Bs 2450+b 450+b 2480+b 2510+b 2530+b 2560+b 2590+b 2610+b 2640+b 2670+b 2700+b 2720+b 2750+b 2770+b 2800+b 2830+b

4

1100

2450

Hs 1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950
Bs 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2460+b 2470+b 2470+b 2480+b 2490+b 2490+b 2500+b 2510+b 2510+b 2520+b 2530+b

4a

1070

2450

Hs 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 940 930 920
Bs 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2460+b 2470+b 2470+b 2480+b 2490+b 2490+b 2500+b 2510+b 2510+b 2520+b 2530+b

10

3200

3100

Hs 3200 3190 3170 3160 3140 3130 3110 3100 3090 3070 3060 3040 3030 3010 3000 2990
Bs 3100+b 3100+b 3120+b 3140+b 3160+b 3180+b 3200+b 3220+b 3240+b 3260+b 3280+b 3300+b 3320+b 3340+b 3360+b 3380+b

11

0

3100

Hs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bs 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b

Märkused.
1. Punkti numbri all sulgudes on murruna näidatud: lugejas gabariidi S punkti kõrgus H rööpapea pealispinnast sirgel, nimetajas horisontaalkaugus B raja/tee teljest gabariidipunktini sirgel.
2. Horisontaalkoordinaadi Bv gabariidipunktide IIa, Ib, Ia, II, I ja 1 leidmiseks vajalik jääkkiirendus aj, mis sõltub kõveriku raadiusest, reisirongi liikumiskiirusest ja välisrööpa kõrgendusest võetakse tabelitest 20 ja 21.
3. Tabelis 22 on toodud suuruse b = 36 000/R arvväärtused, mm.

Ehitusgabariidi Sp mõõdud kõverikus (ekspluatatsiooninormid)

1. Kõveriku välisküljel

Tabel 10

Gabariidipunkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Ehitusgabariidi punkti koordinaadid kõveriku välisküljel (Hv – vertikaalis, Bv – horisontaalis), mm

jääkkiirendus aj, m/s2

kui välisrööpa kõrgendus on, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

5400

1700

Hv 5400 5410 5420 5440 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5520 5530 5540 5550 5570 5580

Bv

0,7 1840+b 1800+b 1770+b 1740+b 1700+b 1670+b 1640+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1470+b 1430+b 1400+b 1360+b 1330+b
0,6 1810+b 1780+b 1740+b 1710+b 1680+b 1650+b 1610+b 1580+b 1540+b 1510+b 1480+b 1440+b 1410+b 1380+b 1340+b 1310+b
0,5 1790+b 1760+b 1720+b 1690+b 1660+b 1620+b 1590+b 1550+b 1520+b 1490+b 1450+b 1420+b 1390+b 1350+b 1320+b 1290+b
0,4 1770+b 1730+b 1700+b 1670+b 1630+b 1600+b 1560+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1400+b 1360+b 1330+b 1300+b 1260+b
0,3 1740+b 1710+b 1680+b 1640+b 1610+b 1570+b 1540+b 1510+b 1470+b 1440+b 1410+b 1370+b 1340+b 1300+b 1270+b 1240+b
0,2 1720+b 1690+b 1650+b 1620+b 1590+b 1550+b 1520+b 1480+b 1450+b 1420+b 1380+b 1350+b 1320+b 1280+b 1250+b 1210+b
0,1 ja 0 1700+b 1670+b 1630+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1400+b 1360+b 1330+b 1300+b 1260+b 1230+b 1190+b

1a

4800

2100

Hv 4800 4820 4830 4840 4850 4860 4880 4890 4900 4910 4930 4940 4960 4980 5000 5010

Bv

0,7 2220+b 2190+b 2160+b 2130+b 2110+b 2080+b 2050+b 2030+b 2000+b 1970+b 1950+b 1920+b 1890+b 1870+b 1840+b 1810+b
0,6 2200+b 2170+b 2140+b 2120+b 2090+b 2060+b 2040+b 2010+b 1980+b 1960+b 1930+b 1900+b 1870+b 1850+b 1820+b 1790+b
0,5 2180+b 2150+b 2130+b 2100+b 2070+b 2050+b 2020+b 1990+b 1960+b 1940+b 1910+b 1880+b 1860+b 1830+b 1800+b 1780+b
0,4 2160+b 2130+b 2110+b 2080+b 2050+b 2030+b 2000+b 1970+b 1940+b 1920+b 1890+b 1870+b 1840+b 1810+b 1790+b 1760+b
0,3 2140+b 2120+b 2090+b 2060+b 2040+b 2010+b 1980+b 1960+b 1930+b 1900+b 1870+b 1850+b 1820+b 1790+b 1770+b 1740+b
0,2 2130+b 2100+b 2070+b 2040+b 2020+b 1990+b 1960+b 1940+b 1910+b 1880+b 1860+b 1830+b 1800+b 1780+b 1750+b 1720+b
0,1 ja 0 2110+b 2080+b 2060+b 2030+b 2000+b 1980+b 1950+b 1920+b 1900+b 1870+b 1840+b 1820+b 1790+b 1760+b 1730+b 1710+b

1

5500

1635

Hv 5500 5510 5520 5530 5540 5560 5570 5580 5590 5600 5610 5630 5640 5660 5670 5690

Bv

0,7 1780+b 1740+b 1710+b 1670+b 1640+b 1600+b 1570+b 1540+b 1500+b 1470+b 1430+b 1400+b 1360+b 1330+b 1300+b 1260+b
0,6 1750+b 1720+b 1680+b 1650+b 1620+b 1580+b 1550+b 1510+b 1480+b 1440+b 1410+b 1370+b 1340+b 1310+b 1270+b 1240+b
0,5 1730+b 1690+b 1660+b 1630+b 1590+b 1560+b 1520+b 1490+b 1450+b 1420+b 1380+b 1350+b 1320+b 1280+b 1250+b 1210+b
0,4 1700+b 1670+b 1630+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1390+b 1360+b 1330+b 1290+b 1260+b 1220+b 1190+b
0,3 1680+b 1650+b 1610+b 1580+b 1540+b 1510+b 1470+b 1440+b 1400+b 1370+b 1340+b 1300+b 1270+b 1230+b 1200+b 1160+b
0,2 1660+b 1620+b 1590+b 1550+b 1520+b 1480+b 1450+b 1410+b 1380+b 1350+b 1310+b 1280+b 1240+b 1210+b 1180+b 1140+b
0,1 ja 0 1640+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1460+b 1430+b 1390+b 1360+b 1330+b 1290+b 1260+b 1220+b 1190+b 1150+b 1120+b
2a Hv 4450 4470 4490 4510 4530 4550 4560 4580 4600 4620 4640 4660 4680 4700 4720 4740
4450

2350

Bv 2350+b 2320+b 2290+b 2260+b 2240+b 2210+b 2180+b 2150+b 2120+b 2090+b 2060+b 2030+b 2010+b 1980+b 1950+b 1920+b
2b Hv 4970 4990 5010 5020 5040 5060 5080 5090 5110 5130 5150 5160 5180 5200 5220 5230
4970

2000

Bv 2000+b 1970+b 1940+b 1910+b 1880+b 1850+b 1810+b 1780+b 1750+b 1720+b 1690+b 1660+b 1630+b 1600+b 1570+b 1530+b
2 Hv 4300 4320 4340 4360 4380 4400 4420 4440 4460 4480 4500 4520 4540 4560 4580 4610
4300

2450

Bv 2450+b 2420+b 2400+b 2370+b 2340+b 2320+b 2280+b 2260+b 2240+b 2210+b 2180+b 2160+b 2130+b 2100+b 2080+b 2050+b
4 Hv 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1410
1100

2450

Bv 2450+b 2440+b 2440+b 2430+b 2420+b 2420+b 2410+b 2400+b 2400+b 2390+b 2380+b 2370+b 2370+b 2360+b 2350+b 2350+b
4a Hv 1070 1090 1110 1130 1150 1170 1190 1210 1230 1250 1270 1290 1310 1330 1350 1380
1070

2450

Bv 2450+b 2440+b 2440+b 2430+b 2420+b 2420+b 2410+b 2400+b 2400+b 2390+b 2380+b 2380+b 2370+b 2360+b 2360+b 2350+b
10 Hv 3200 3220 3250 3270 3300 3330 3350 3370 3400 3420 3440 3470 3490 3520 3540 3570
3200

3100

Bv 3100+b 3080+b 3060+b 3040+b 3020+b 3000+b 2980+b 2960+b 2940+b 2920+b 2900+b 2880+b 2860+b 2840+b 2820+b 2800+b
11 Hv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

3100

Bv 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b

2. Kõveriku siseküljel

Gabariidi punkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Ehitusgabariidi punkti koordinaadid kõveriku siseküljel (Hs – vertikaalis, Bs – horisontaalis), mm
kui välisrööpa kõrgendus on, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Hs 5400 5400 5390 5380 5380 5370 5370 5360 5360 5350 5340 5340 5330 5330 5320 5320
5400

1700

Bs 1700 1710 1740 1780 1810 1840 1890 1940 1990 2040 2090 2130 2180 2230 2280 2330
1a Hs 4800 4790 4780 4780 4770 4760 4750 4740 4740 4730 4720 4710 4700 4690 4690 4680
4800

2100

Bs 2110+b 2110+b 2140+b 2160+b 2190+b 2220+b 2260+b 2290+b 2330+b 2370+b 2410+b 2450+b 2490+b 2520+b 2560+b 2600+b
1 Hs 5500 5500 5490 5480 5480 5470 5470 5460 5460 5450 5450 5440 5440 5430 5430 5420
5500

1635

Bs 1640+b 1640+b 1680+b 1710+b 1750+b 1780+b 1830+b 1880+b 1930+b 1980+b 2030+b 2080+b 2130+b 2180+b 2220+b 2270+b
2a Hs 4450 4440 4430 4420 4410 4410 4400 4390 4380 4370 4360 4350 4340 4330 4320 4310
4450

2350

Bs 2350+b 2350+b 2380+b 2410+b 2440+b 2470+b 2500+b 2530+b 2550+b 2580+b 2610+b 2640+b 2670+b 2700+b 2730+b 2760+b
2b Hs 4970 4960 4960 4950 4940 4930 4930 4920 4910 4900 4900 4890 4880 4870 4870 4860
4970

2000

Bs 2000+b 2010+b 2040+b 2070+b 2100+b 2130+b 2160+b 2190+b 2220+b 2250+b 2290+b 2320+b 2350+b 2380+b 2410+b 2440+b
2 Hs 4300 4290 4280 4270 4260 4250 4240 4230 4220 4210 4200 4190 4180 4170 4160 4150
4300

2450

Bs 2450+b 2450+b 2480+b 2510+b 2530+b 2560+b 2590+b 2610+b 2640+b 2670+b 2700+b 2720+b 2750+b 2770+b 2800+b 2830+b
4 Hs 1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950
1100

2450

Bs 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2460+b 2470+b 2470+b 2480+b 2490+b 2490+b 2500+b 2510+b 2520+b 2520+b 2530+b
4a Hs 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 940 930 920
1070

2450

Bs 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2450+b 2460+b 2470+b 2470+b 2480+b 2490+b 2490+b 2500+b 2510+b 2510+b 2520+b 2530+b
10 Hs 3200 3190 3170 3160 3140 3130 3110 3100 3090 3070 3060 3040 3030 3010 3000 2980
3200

3100

Bs 3100+b 3100+b 3120+b 3140+b 3160+b 3180+b 3200+b 3220+b 3240+b 3260+b 3280+b 3300+b 3320+b 3340+b 3360+b 3380+b
11 Hs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

 3100

Bs 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b 3100+b

Märkused.
1. Punkti numbri all on sulgudes murruna näidatud: lugejas gabariidi Sp punkti kõrgus H rööpapea pealispinnast sirgel, nimetajas horisontaalkaugus B raja/tee teljest gabariidi Sp punktini sirgel.
2. Horisontaalkoordinaadi Bv gabariidipunktide 1, 1a leidmiseks vajaminev jääkkiirendus aj, mis sõltub kõveriku raadiusest, reisirongide liikumiskiirusest ja välisrööpa kõrgendusest võetakse tabelitest 20 ja 21.
3. Suuruse b = 36 000/R arvväärtused on toodud tabelis 22.

Minimaalse piirjoone A mõõdud ehitise ümberehitamisel kõverikus (ekspluatatsiooninormid)

Tabel 11

Piirjoone punkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Piirjoone punktide koordinaadid kõverikus (Hv, Hs – vertikaalis, Bv, Bs – horisontaalis), mm

jääkkiirendus aj, m/s2

kui välisrööpa kõrgendus on, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Kõveriku välisküljel

1

5450

1100

Hv 5450 5460 5470 5490 5500 5510 5520 5530 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5620 5630

Bv

0,7 1240+b 1210+b 1170+b 1140+b 1100+b 1070+b 1040+b 1000+b 970+b 930+b 900+b 870+b 830+b 800+b 760+b 730+b
0,6 1220+b 1180+b 1150+b 1110+b 1080+b 1050+b 1010+b 980+b 940+b 910+b 880+b 850+b 810+b 770+b 740+b 710+b
0,5 1190+b 1160+b 1120+b 1090+b 1060+b 1020+b 990+b 950+b 920+b 890+b 850+b 820+b 780+b 750+b 720+b 680+b
0,4 1170+b 1130+b 1100+b 1070+b 1030+b 1000+b 960+b 930+b 900+b 860+b 830+b 790+b 760+b 730+b 690+b 660+b
0,3 1140+b 1110+b 1080+b 1040+b 1010+b 970+b 940+b 910+b 870+b 840+b 800+b 770+b 740+b 700+b 670+b 630+b
0,2 1120+b 1090+b 1050+b 1020+b 980+b 960+b 920+b 880+b 850+b 810+b 780+b 750+b 710+b 670+b 640+b 610+b
0,1 ja 0 1110+b 1070+b 1030+b 1000+b 960+b 930+b 900+b 860+b 830+b 790+b 760+b 730+b 690+b 660+b 620+b 590+b

2

5300

1700

Hv 5300 5320 5330 5350 5360 5380 5390 5410 5430 5440 5460 5470 5490 5500 5520 5530

Bv

0,7 1840+b 1800+b 1770+b 1740+b 1700+b 1670+b 1640+b 1600+b 1570+b 1540+b 1500+b 1470+b 1440+b 1400+b 1370+b 1340+b
0,6 1810+b 1780+b 1750+b 1710+b 1680+b 1640+b 1610+b 1580+b 1550+b 1510+b 1480+b 1450+b 1410+b 1380+b 1350+b 1320+b
0,5 1790+b 1760+b 1720+b 1690+b 1660+b 1620+b 1590+b 1560+b 1520+b 1490+b 1460+b 1430+b 1390+b 1360+b 1330+b 1290+b
0,4 1770+b 1730+b 1700+b 1670+b 1630+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1470+b 1440+b 1400+b 1370+b 1340+b 1300+b 1270+b
0,3 1740+b 1710+b 1680+b 1640+b 1610+b 1580+b 1540+b 1510+b 1480+b 1440+b 1410+b 1380+b 1340+b 1310+b 1280+b 1250+b
0,2 1720+b 1690+b 1650+b 1620+b 1590+b 1550+b 1520+b 1490+b 1450+b 1420+b 1390+b 1360+b 1320+b 1290+b 1260+b 1220+b
0,1 ja 0 1700+b 1670+b 1630+b 1600+b 1570+b 1530+b 1500+b 1470+b 1440+b 1400+b 1370+b 1340+b 1300+b 1270+b 1240+b 1200+b

3

4825

2025

Hv 4825 4845 4865 4875 4895 4915 4935 4945 4965 4985 5005 5015 5035 5055 5075 5095

Bv

0,7 2150+b 2120+b 2090+b 2060+b 2030+b 2000+b 1970+b 1940+b 1910+b 1880+b 1850+b 1820+b 1790+b 1760+b 1730+b 1700+b
0,6 2130+b 2100+b 2070+b 2040+b 2010+b 1980+b 1950+b 1920+b 1890+b 1860+b 1830+b 1800+b 1770+b 1740+b 1710+b 1670+b
0,5 2100+b 2070+b 2040+b 2010+b 1980+b 1950+b 1920+b 1890+b 1860+b 1830+b 1800+b 1770+b 1740+b 1710+b 1680+b 1650+b
0,4 2080+b 2050+b 2020+b 1990+b 1960+b 1930+b 1900+b 1870+b 1840+b 1810+b 1780+b 1750+b 1720+b 1690+b 1660+b 1630+b
0,3 2060+b 2030+b 2000+b 1970+b 1940+b 1910+b 1880+b 1850+b 1820+b 1790+b 1760+b 1730+b 1700+b 1670+b 1640+b 1610+b
0,2 2040+b 2010+b 1980+b 1950+b 1920+b 1890+b 1860+b 1830+b 1800+b 1770+b 1740+b 1710+b 1680+b 1650+b 1620+b 1590+b
0,1 ja 0 2030+b 2000+b 1970+b 1940+b 1910+b 1880+b 1850+b 1820+b 1790+b 1760+b 1730+b 1700+b 1670+b 1640+b 1610+b 1580+b
4 Hv 3600 3620 3640 3660 3680 3700 3720 3740 3760 3770 3790 3810 3830 3850 3870 3890
3600

2300

Bv 2300+b 2280+b 2260+b 2230+b 2210+b 2190+b 2170+b 2140+b 2120+b 2100+b 2080+b 2050+b 2030+b 2010+b 1990+b 1960+b
5 Hv 3000 3020 3040 3060 3080 3100 3120 3140 3160 3180 3200 3220 3240 3260 3280 3300
3000

2400

Bv 2400+b 2380+b 2360+b 2340+b 2330+b 2310+b 2290+b 2270+b 2250+b 2230+b 2210+b 2190+b 2180+b 2160+b 2140+b 2120+b
6 Hv 2560 2520 2540 2560 2580 2600 2620 2640 2660 2680 2700 2720 2740 2760 2780 2800
2500

2425

Bv 2430+b 2410+b 2390+b 2380+b 2360+b 2350+b 2330+b 2320+b 2300+b 2280+b 2270+b 2250+b 2240+b 2220+b 2210+b 2190+b
7 Hv 1100 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240 1260 1280 1300 1320 1340 1360 1380 1400
1100

2380

Bv 2380+b 2370+b 2370+b 2360+b 2350+b 2350+b 2340+b 2330+b 2330+b 2320+b 2310+b 2300+b 2300+b 2290+b 2280+b 2280+b
8 Hv 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1010 1030 1050 1070 1090 1110 1130
840

2300

Bv 2300+b 2300+b 2290+b 2280+b 2280+b 2270+b 2270+b 2260+b 2260+b 2250+b 2250+b 2240+b 2240+b 2230+b 2230+b 2220+b
9 Hv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0
0

1745

Bv 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b

2. Kõveriku siseküljel

1 Hs 5450 5450 5450 5440 5440 5440 5440 5440 5440 5430 5430 5430 5430 5430 5420 5420
5450

1100

Bs 1100+b 1110+b 1140+b 1180+b 1210+b 1250+b 1290+b 1340+b 1390+b 1440+b 1490+b 1540+b 1590+b 1640+b 1680+b 1730+b
2 Hs 5300 5290 5290 5280 5280 5270 5270 5260 5260 5250 5240 5240 5230 5230 5220 5220
5300

1700

Bs 1700+b 1710+b 1740+b 1770+b 1810+b 1840+b 1890+b 1930+b 1980+b 2030+b 2080+b 2120+b 2170+b 2220+b 2270+b 2310+b
3 Hs 4825 4815 4805 4805 4795 4785 4775 4775 4765 4755 4745 4735 4735 4725 4715 4705
4825

2025

Bs 2030+b 2030+b 2060+b 2090+b 2120+b 2150+b 2190+b 2240+b 2280+b 2320+b 2360+b 2410+b 2450+b 2490+b 2530+b 2580+b
4 Hs 3600 3590 3580 3570 3560 3550 3540 3530 3530 3510 3500 3500 3490 3480 3470 3460
3600

2300

Bs 2300+b 2300+b 2320+b 2340+b 2370+b 2390+b 2410+b 2430+b 2460+b 2480+b 2500+b 2520+b 2550+b 2570+b 2590+b 2610+b
5 Hs 3000 2990 2980 2970 2960 2950 2940 2930 2920 2910 2900 2890 2880 2870 2860 2850
3000

2400

Bs 2400+b 2400+b 2410+b 2430+b 2450+b 2470+b 2490+b 2510+b 2530+b 2540+b 2560+b 2580+b 2600+b 2620+b 2640+b 2660+b
6 Hs 2500 2490 2480 2470 2460 2450 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 2350
2500

2425

Bs 2430+b 2430+b 2430+b 2450+b 2460+b 2480+b 2490+b 2510+b 2530+b 2540+b 2560+b 2570+b 2590+b 2600+b 2620+b 2630+b
7 Hs 1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950
1100

2380

Bs 2380+b 2380+b 2380+b 2380+b 2380+b 2390+b 2400+b 2400+b 2410+b 2420+b 2420+b 2430+b 2440+b 2440+b 2450+b 2460+b
8 Hs 840 830 820 810 800 790 780 770 770 760 750 740 730 720 710 700
840

2300

Bs 2300+b 2300+b 2300+b 2300+b 2300+b 2300+b 2310+b 2310+b 2320+b 2320+b 2330+b 2330+b 2340+b 2340+b 2350+b 2350+b
9 Hs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

1745

Bs 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b

Märkused.
1. Punkti numbri all on sulgudes murruna näidatud: lugejas piirjoone A punkti kõrgus H rööpapea pealispinnast sirgel, nimetajas horisontaalkaugus B raja/tee teljest piirjoone A punktini sirgel.
2. Horisontaalkoordinaadi Bv piirjoone A punktide 1, 2 ja 3 leidmiseks vajaminev jääkkiirendus aj, mis sõltub kõveriku raadiusest, reisirongi liikumiskiirusest ja välisrööpa kõrgendusest, võetakse tabelitest 20 ja 21.
3. Tabelis 22 on toodud suuruse b = 36 000/R arvväärtused.

Elekterveole ümberehitatava ehitise minimaalse piirjoone B1 ülemise osa mõõdud (ekspluatatsiooninormid)

Tabel 12

Piirjoone punkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

piirjoone B1 punktide koordinaadid kõverikus (Hv, Hs – vertikaalis, Bv, Bs – horisontaalis), mm

jääkkiirendus aj, m/s2

kui välisrööpa kõrgendus on mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Kõveriku välisküljel
a) kontaktjuhtme pinge 25 kV

1

6400

500

Hv 6400 6410 6420 6420 6430 6440 6450 6460 6470 6470 6480 6490 6500 6510 6510 6520

Bv

0,7 670 630 590 550 510 470 430 390 350 310 270 230 190 150 110 70
0,6 640 600 60 520 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40
0,5 610 570 530 490 450 410 370 330 290 250 210 170 130 90 50 10
0,4 580 540 500 460 420 380 340 300 260 220 180 140 100 60 20 –20
0,3 550 510 470 430 390 350 310 270 230 190 150 110 70 30 –10 –50
0,2 520 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 –40 –80
0,1 ja 0 500 460 420 380 340 300 260 220 180 140 100 60 20 –20 –60 –100

2

6050

1100

Hv 6050 6060 6070 6090 6100 6110 6120 6130 6150 6160 6170 6180 6190 6200 6220 6234

Bv

0,7 1260 1220 1180 1140 1110 1070 1030 990 950 920 880 840 800 770 730 690
0,6 1230 1190 1150 1120 1080 1040 1000 970 930 890 850 810 780 740 700 660
0,5 1200 1170 1130 1090 1050 1010 980 940 900 860 830 790 750 710 670 640
0,4 1180 1140 1100 1060 1030 990 950 910 870 840 800 760 720 680 640 610
0,3 1150 1110 1070 1040 1000 960 920 880 850 810 770 730 700 660 620 580
0,2 1120 1080 1050 1010 970 930 900 860 820 780 740 710 670 630 590 560
0,1 ja 0 1100 1060 1020 990 950 910 870 840 800 760 720 680 650 610 570 530

3

5900

1300

Hv 5900 5910 5930 5940 5950 5970 5980 5990 6010 6020 6030 6040 6050 6070 6080 6100

Bv

0,7 145 1420 1380 1340 1310 1270 1230 1200 1160 1120 1080 1050 1010 970 940 900
0,6 1430 1390 1350 1320 1280 1240 1210 1170 1130 1100 1060 1020 980 950 910 870
0,5 1400 1360 1330 1290 1250 1220 1180 1140 1110 1070 1030 990 960 920 880 850
0,4 1370 1340 1300 1260 1230 119 1150 1120 1080 1040 1010 970 930 900 860 820
0,3 1350 1310 1270 1240 1200 1160 1130 1090 1050 1020 980 940 910 870 830 800
0,2 1320 1290 1250 1210 1180 1140 1100 1060 1030 990 950 920 880 840 810 770
0,1 ja 0 1300 1260 1230 1190 1150 1120 1080 1040 1010 970 930 890 860 820 780 750

4

5400

1700

Hv 5400 5420 5430 5450 5460 5480 5490 5510 5530 5540 5560 5570 5590 5600 5620 5630

Bv

0,7 1840 1800 1770 1740 1700 1670 1640 1600 1570 1530 1500 1470 1430 1400 1370 1330
0,6 1810 1780 1750 1710 1680 1650 1610 1580 1540 1510 1480 1440 1410 1380 1340 1310
0,5 1790 1760 1720 1690 1660 1620 1590 1560 1520 1490 1450 1420 1390 1350 1320 1290
0,4 1770 1730 1700 1670 1630 1600 1560 1530 1500 1460 1430 1400 1360 1330 1290 1260
0,3 1740 1710 1680 1640 1610 1570 1540 1510 1470 1440 1410 1370 1340 1300 1270 1240
0,2 1720 1690 1650 1620 1590 1550 1520 1480 1450 1420 1380 1350 1320 1280 1250 1210
0,1 ja 0 1700 1670 1630 1600 1570 1530 1500 1460 1430 1400 1360 1330 1300 1260 1230 1190

5

6250

500

Hv 6250 6260 6270 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6320 6330 6340 6350 6360 6360 6370

Bv

0,7 660 620 590 550 510 470 430 390 350 310 270 230 190 160 120 80
0,6 640 600 560 520 480 440 400 360 320 280 250 210 170 130 90 50
0,5 610 570 530 490 450 410 370 330 300 260 220 180 140 100 60 20
0,4 580 540 500 460 420 380 350 310 270 230 190 150 110 70 30 –10
0,3 550 510 470 430 400 350 320 280 240 200 160 120 80 40 0 –40
0,2 520 490 450 410 370 330 290 250 210 170 130 90 50 20 –20 –60
0,1 ja 0 500 460 420 380 340 310 270 230 190 150 110 70 30 –10 –50 –90
Hv 6200 6210 6220 6230 6240 6250 6260 6270 6280 6280 6290 6300 6310 6320 6330 6340

6

6200

700

Bv

0,7 860 820 780 750 710 670 630 590 550 510 480 440 400 360 320 280
0,6 830 800 760 720 680 640 600 560 520 490 450 410 370 330 290 250
0,5 810 770 730 690 650 610 570 540 500 460 420 380 340 300 260 230
0,4 780 740 700 660 620 580 550 510 470 430 390 350 310 270 240 200
0,3 750 710 670 640 600 560 520 480 440 400 360 330 290 250 210 170
0,2 720 680 650 610 570 530 490 450 410 370 340 300 260 220 180 140
0,1 ja 0 700 660 620 580 550 510 470 430 390 350 310 270 240 200 160 120

b) kontaktjuhtme pinge 1,5 … 4 kV

7

6250

500

Hv 6250 6260 6270 6270 6280 6290 6300 6310 6320 6320 6330 6340 6350 6360 6360 6370

Bv

0,7 660 620 590 550 510 470 430 390 350 310 270 230 190 160 120 80
0,6 640 600 560 520 480 440 400 360 320 280 250 210 170 130 90 50
0,5 610 570 530 490 450 410 370 330 300 260 220 180 140 100 60 20
0,4 580 540 500 460 420 380 350 310 270 230 190 150 110 70 30 –10
0,3 550 510 470 430 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 –40
0,2 520 480 450 410 370 330 290 250 210 170 130 90 50 20 –20 –60
0,1 ja 0 500 460 420 380 340 310 270 230 190 150 110 70 30 –10 –50 –90

8

5950

1100

Hv 5950 5960 5970 5990 6000 6010 6020 6030 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6120 6130

Bv

0,7 1250 1220 1180 1140 1110 1070 1030 990 960 920 880 850 810 770 730 700
0,6 1230 1190 1150 1120 1080 1040 1010 970 930 890 860 820 780 750 710 670
0,5 1200 1160 1130 1090 1050 1020 980 940 900 870 830 790 760 720 680 640
0,4 1180 1140 1100 1060 1030 990 950 920 880 840 800 770 730 690 650 620
0,3 1150 1110 1080 1040 1000 960 930 890 850 810 780 740 700 670 630 590
0,2 1120 1090 1050 1010 970 940 900 860 820 790 750 710 680 640 600 560
0,1 ja 0 1100 1060 1030 990 950 910 880 840 800 770 730 690 650 620 580 540

9

5850

1250

Hv 5850 5860 5880 5890 5900 5910 5930 5940 5950 5970 5980 5990 6000 6020 6030 6040

Bv

0,7 1400 1360 1330 1290 1260 1220 1180 1150 1110 1070 1040 1000 960 930 890 850
0,6 1380 1340 1300 1270 1230 1190 1160 1120 1080 1050 1010 970 940 900 860 830
0,5 1340 1310 1280 1240 1200 1170 1130 1090 1060 1020 980 950 910 870 840 800
0,4 1320 1290 1250 1210 1180 1140 1100 1070 1030 990 960 920 880 850 810 780
0,3 1300 1260 1220 1190 1150 1110 1080 1040 1000 970 930 900 860 820 790 750
0,2 1270 1230 1200 1160 1130 1090 1050 1020 980 940 910 870 830 800 760 720
0,1 ja 0 1250 1210 1180 1140 1100 1070 1030 990 960 920 880 850 810 780 740 700

10

5350

1600

Hv 5350 5370 5380 5400 5410 5430 5440 5460 5470 5490 5500 5520 5530 5550 5560 5580

Bv

0,7 1740 1700 1670 1640 1600 1570 1540 1500 1470 1440 1400 1370 1340 1300 1270 1240
0,6 1710 1680 1650 1610 1580 1550 1510 1480 1450 1410 1380 1350 1310 1280 1250 1210
0,5 1690 1660 1620 1590 1560 1520 1490 1460 1420 1390 1360 1320 1290 1260 1220 1190
0,4 1670 1630 1600 1570 1530 1500 1470 1430 1400 1370 1330 1300 1270 1230 1200 1160
0,3 1640 1610 1580 1540 1510 1480 1440 1410 1380 1340 1310 1280 1240 1210 1180 1140
0,2 1620 1590 1550 1520 1490 1450 1420 1390 1350 1320 1290 1250 1220 1180 1150 1120
0,1 ja 0 1600 1570 1530 1500 1470 1430 1400 1370 1330 1300 1270 1230 1200 1170 1130 1100

11

6100

500

Hv 6100 6110 6120 6120 6130 6140 6150 6160 6170 6170 6180 6190 6200 6210 6210 6220

Bv

0,7 660 620 580 550 510 470 430 390 350 320 280 240 200 160 130 90
0,6 630 590 560 520 480 440 400 370 330 290 250 210 170 140 100 60
0,5 600 570 530 490 450 410 380 340 300 260 220 190 150 110 70 30
0,4 580 540 500 460 420 390 350 310 270 230 200 160 120 80 40 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    0,3 550 510 470 440 400 360 320 280 250 210 170 130 90 50 20 –20
  0,2 520 480 450 410 370 330 290 260 220 180 140 100 60 30 –10 –50
  0,1 ja 0 500 460 420 390 350 310 270 230 200 160 120 80 40 0 –30 –70

2. Kõveriku siseküljel
a) kontaktjuhtme pinge 25 kV

1 Hs 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400 6400
6400

500

Bs 500 520 560 600 640 680 730 790 850 910 960 1020 1080 1140 1190 1250
2 Hs 6050 6050 6050 6040 6040 6040 6040 6040 6040 6030 6030 6030 6030 6030 6020 6020
6050

1100

Bs 1100 1110 1150 1190 1230 1260 1320 1370 1430 1480 1540 1590 1650 1700 1750 1810
3 Hs 5900 5900 5890 5890 5890 5880 5880 5880 5880 5870 5870 5870 5860 5860 5860 5850
5900

1300

Bs 1300 1310 1350 1390 1420 1460 1510 1560 162 1670 1720 1780 1830 1880 1940 1990
4 Hs 5400 5390 5390 5380 5380 5370 5370 5360 5360 5350 5340 5340 5330 5330 5320 5320
5400

1700

Bs 1700 1710 1740 1780 1810 1840 1890 1940 1990 2040 2080 2130 2180 2230 2280 2330
5 Hs 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250
6250

500

Bs 500 510 550 590 630 670 730 780 840 890 950 1010 1060 1120 1180 1230
6 Hs 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
6200

700

Bs 700 710 750 790 830 870 920 980 1040 1090 1150 1200 1260 1320 1370 1430

b) kontaktjuhtme pinge 1,5 … 4 kV

7 Hs 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250
6250

500

Bs 500 510 550 590 630 670 730 780 840 890 950 1010 1060 1120 1180 1230
8 Hs 5950 5950 5950 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5930 5930 5930 5930 5930 5920 5920
5950

1100

Bs 1100 1110 1150 1190 1220 1260 1310 1370 1420 1470 1530 1580 1630 1690 1740 1800
9 Hs 5850 5850 5840 5840 5840 5840 5830 5830 5830 5830 5820 5820 5820 5810 5810 5810
5850

1250

Bs 1250 1260 1300 1340 1370 1410 1460 1510 1570 1620 1670 1720 1780 1830 1880 1930
10 Hs 5350 5350 5340 5340 5330 5330 5320 5320 5310 5310 5300 5300 5290 5290 5280 5280
5350

1600

Bs 1600 1610 1640 1680 1710 1740 1790 1840 1890 1930 1980 2030 2080 2130 2170 2220
11 Hs 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100
6100

500

Bs 500 510 550 590 630 670 720 770 830 880 940 990 1050 1100 1160 1210

Märkused.
1. Piirjoone B1 punktide numbrite all sulgudes on murruna näidatud: lugejas kõrgus H rööpa pealispinnast sirgel, nimetajas horisontaalkaugus B raja/tee teljest piirjoone B1 punktini sirgel.
2. Horisontaalkoordinaadi Bv piirjoone B1 punktide leidmiseks vajaminev jääkkiirendus aj, mis sõltub kõveriku raadiusest, reisirongi liikumiskiirusest ja välisrööpa kõrgendusest, võetakse tabelitest 20 ja 21.

Elektrifitseeritaval liinil asuvate ehitiste minimaalse piirjoone B2 ülemise osa mõõdud (ekspluatatsiooninormid)

Tabel 13

Piirjoone punkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Piirjoone B2 punktikoordinaadid kõverikus (Hv, Hs – vertikaalis, Bv, Bs – horisontaalis), mm

jääkkiirendusel aj m/s2

kui välisrööpa kõrgendus on mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Kõveriku välisküljel
a) kontaktjuhtme pinge 25 kV

1

6225

500

Hv 6230 6240 6250 6250 6250 6250 6260 6270 6280 6280 6290 6300 6300 6310 6310 6320

Bv

0,7 660 620 590 550 510 470 430 390 350 310 270 230 190 160 120 80
0,6 640 600 560 520 480 440 400 360 320 280 250 210 170 130 90 50
0,5 610 570 530 490 450 410 370 330 300 260 220 180 140 100 60 20
0,4 580 540 500 460 420 380 350 310 270 230 190 150 110 70 30 10
0,3 550 510 470 430 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40 0 40
0,2 520 480 450 410 370 330 290 250 210 170 130 90 50 20 20 60
0,1 ja 0 500 460 420 380 340 310 270 230 190 150 110 70 30 10 50 90

2

5950

1100

Hv 5950 5960 5970 5990 6000 6010 6020 6030 6050 6060 6070 6080 6090 6100 6120 6130

Bv

0,7 1250 1220 1180 1140 1110 1070 1030 990 960 920 880 850 810 770 730 700
0,6 1230 1190 1150 1120 1080 1040 1010 970 930 890 860 820 780 750 710 670
0,5 1200 1160 1130 1090 1050 1020 980 940 900 870 830 790 760 720 680 640
0,4 1180 1140 1100 1060 1030 990 950 920 880 840 800 770 730 690 650 620
0,3 1150 1110 1070 1040 1000 960 930 890 850 810 780 740 700 670 630 590
0,2 1120 1090 1050 1010 970 940 900 860 820 790 750 710 680 640 600 560
0,1 ja 0 1100 1060 1030 990 950 910 880 840 800 770 730 690 650 620 580 540

3

5850

1250

Hv 5850 5860 5880 5890 5900 5910 5930 5940 5950 5970 5980 5990 6000 6020 6030 6040

Bv

0,7 1400 1360 1330 1290 1260 1220 1180 1150 1110 1070 1040 1000 960 930 880 850
0,6 1380 1340 1300 1270 1230 1190 1160 1120 1080 1050 1010 970 940 900 860 830
0,5 1350 1310 1280 1240 1200 1170 1130 1080 106O 1020 980 950 910 870 840 800
0,4 1320 1290 1250 1210 1180 1140 1100 1070 1030 990 960 920 880 850 810 780
0,3 1300 1260 1220 1190 1150 1110 1080 1040 1000 970 930 900 860 820 790 750
0,2 1270 1230 1200 1160 1130 1090 1050 1020 980 940 910 870 830 800 760 720
0,1 ja 0 1250 1210 1180 1140 1100 1070 1030 990 960 920 880 850 810 780 740 700

4

5350

1650

Hv 5350 5370 5380 5400 5410 5430 5440 5460 5470 5490 5500 5520 5530 5550 5560 5580

Bv

0,7 1790 1750 1720 1690 1650 1620 1590 1550 1520 1490 1450 1420 1390 1350 1320 1290
0,6 1760 1730 1700 1660 1630 1600 1560 1530 1500 1460 1430 1400 1360 1330 1300 1260
0,5 1740 1710 1670 1640 1610 1570 1540 1510 1470 1440 1410 1370 1340 1310 1280 1240
0,4 1720 1680 1650 1620 1580 1550 1520 1480 1450 1420 1380 1350 1320 1280 1250 1210
0,3 1690 1660 1630 1590 1560 1530 1490 1460 1430 1390 1360 1330 1290 1260 1230 1190
0,2 1670 1640 1600 1570 1540 1500 1470 1440 1400 1370 1340 1300 1270 1230 1200 1170
0,1 ja 0 1650 1620 1580 1550 1520 1480 1450 1420 1380 1350 1320 1280 1250 1220 1180 1150

5

6075

700

Hv 6080 6090 6100 6110 6120 6130 6140 6150 6160 6160 6170 6180 6190 6200 6210 6220

Bv

0,7 860 820 780 750 710 670 630 590 550 520 480 440 400 360 330 290
0,6 830 790 760 720 680 640 600 570 530 490 450 410 380 340 300 260
0,5 800 770 730 690 650 610 580 540 500 460 420 390 350 310 270 230
0,4 780 740 700 660 630 590 550 510 470 430 400 360 320 280 240 210
0,3 750 710 670 640 600 560 520 480 450 410 370 330 290 250 220 180
0,2 720 680 650 610 570 530 490 460 420 380 340 300 270 230 190 150
0,1 ja 0 700 660 620 590 550 510 470 430 400 360 320 280 240 200 170 130

b) kontaktjuhtme pinge 1,5 … 4 kV

6

5950

500

Hv 5950 5960 5970 5970 5990 5990 6000 6010 6020 6020 6030 6040 6050 6060 6060 6070

Bv

0,7 650 620 580 540 510 470 430 390 360 320 280 250 210 170 130 100
0,6 630 590 550 520 480 440 410 370 330 290 260 220 180 150 110 70
0,5 600 560 530 490 450 420 380 340 300 270 230 190 160 120 80 40
0,4 580 540 500 460 430 390 350 320 280 240 200 170 130 90 50 20
0,3 550 510 470 440 400 360 330 290 250 210 180 140 100 70 30 –10
0,2 520 490 450 410 370 340 300 260 220 190 150 110 80 40 0 –40
0,1 ja 0 500 460 430 390 350 310 280 240 200 170 130 90 50 20 –20 –60
7

5650

1200

Hv 5650 5660 5680 5690 5700 5710 5730 5740 5750 5760 5780 5790 5800 5810 5830 5840
 

Bv

0,7 1350 1310 1280 1240 1210 1170 1130 1100 1060 1030 990 960 920 890 850 820
0,6 1320 1290 1250 1220 1180 1140 1110 1070 1040 1000 970 930 900 860 830 790
0,5 1300 1260 1230 1190 1160 1120 1080 1050 1010 980 940 910 870 840 800 770
0,4 1270 1240 1200 1170 1130 1090 1060 1020 990 950 920 880 850 810 780 740
0,3 1250 1210 1180 1140 1110 1070 1030 1000 960 930 890 860 820 780 750 720
0,2 1220 1190 1150 1120 1080 1040 1010 970 940 900 870 830 800 760 730 690
0,1 ja 0 1200 1170 1130 1090 1060 1020 990 950 920 880 850 810 780 740 710 670

8

5150

1550

Hv 5150 5170 5180 5190 5210 5220 6240 5250 5270 5280 5300 5310 5330 5340 5360 5370

Bv

0,7 1680 1650 1620 1580 1550 1520 1490 1460 1420 1390 1360 1330 1300 1260 1230 1200
0,6 1660 1630 1590 1560 1530 1500 1470 1430 1400 1370 1340 1300 1270 1240 1210 1180
0,5 1640 1600 1570 1540 1510 1480 1440 1410 1380 1350 1310 1280 1250 1220 1190 1150
0,4 1610 1580 1550 1520 1480 1450 1420 1390 1360 1320 1290 1260 1230 1200 1160 1130
0,3 1590 1560 1530 1490 1460 1430 1400 1370 1330 1300 1270 1240 1210 1170 1140 1110
0,2 1570 1540 1500 1470 1440 1410 1380 1340 1310 1280 1250 1210 1180 1150 1120 1090
0,1 ja 0 1550 1520 1490 1450 1420 1390 1360 1330 1290 1260 1230 1200 1160 1130 1100 1070

9

5800

700

Hv 5800 5810 5820 5830 5840 5850 5860 5870 5880 5880 5890 5900 5910 5920 5930 5940

Bv

0,7 850 810 780 740 710 670 630 600 560 520 490 450 420 380 340 310
0,6 820 790 750 720 650 640 610 570 530 500 460 430 390 350 320 280
0,5 800 760 730 690 650 620 580 540 510 470 440 400 360 330 290 250
0,4 770 740 700 660 630 590 560 520 480 450 410 370 340 300 270 230
0,3 750 710 670 640 600 570 530 490 460 420 380 350 310 280 240 200
0,2 720 690 650 610 580 540 500 470 430 400 360 320 290 250 210 180
0,1 ja 0 700 660 630 590 560 520 480 450 410 370 340 300 270 230 190 160

2. Kõveriku siseküljel
a) kontaktjuhtme pinge 25 kV

1 Hs 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250 6250
6250

500

Bs 500 510 550 590 630 670 730 780 840 890 950 1010 1060 1120 1180 1230
2 Hs 5950 5950 5950 5940 5940 5940 5940 5940 5940 5930 5930 5930 5930 5930 5920 5920
5950

1100

Bs 1100 1110 1150 1190 1220 1260 1310 1370 1420 1470 1530 1580 1630 1690 1740 1800
3 Hs 5850 5850 5850 5840 5840 5840 5830 5830 5830 5830 5820 5820 5820 5810 5810 5810
5850

1250

Bs 1250 1260 1300 1340 1370 1410 1460 1510 1570 1620 1670 1720 1780 1830 1880 1930
4 Hs 5350 5350 5340 5330 5330 5320 5320 5310 5310 5300 5300 5290 5290 5280 5280 5270
5350

1650

Bs 1650 1660 1690 1730 1760 1790 1840 1890 1940 1980 2030 2080 2130 2180 2220 2270
5 Hs 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100 6100
6100

700

Bs 700 710 750 790 830 870 920 970 1030 1080 1140 1190 1250 1300 1360 1410

b) kontaktjuhtme pinge 1,5…4 kV

6 Hs 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950 5950
5950

500

Bs 500 510 550 590 620 660 710 770 820 870 930 980 1030 1090 1140 1200
7 Hs 5650 5650 5650 5640 5640 5640 5640 5630 5630 5630 5630 5620 5620 5620 5620 5610
5650

1200

Bs 1200 1210 1250 1280 1320 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1760 1810 1860
8 Hs 5150 5150 5140 5140 5130 5130 5120 5120 5110 5110 5100 5100 5090 5090 5080 5080
5150

1550

Bs 1550 1560 1590 1620 1650 1690 1730 1780 1820 1870 1920 1960 2010 2050 2100 2150
9 Hs 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800
5800

700

Bs 700 710 750 780 820 860 910 960 1010 1060 1120 1170 1220 1270 1320 1380

Märkused.
1. Piirjoone B2 punktide numbrite all on sulgudes murruna näidatud: lugejas kõrgus H rööpa pealispinnast sirgel, nimetajas horisontaalkaugus B raja/tee teljest piirjoone B2 punktini sirgel.
2. Horisontaalkoordinaadi Bv piirjoone B2 punktide leidmiseks vajaminev jääkkiirendus aj leitakse olenevalt kõveriku raadiusest, reisirongi liikumiskiirusest ja välisrööpa kõrgendusest tabelitest 20 ja 21.

Reisi- ja kaubaplatvormi ülemise ääre koordinaadid kõverikus (ekspluatatsiooninormid)

Tabel 14

Koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Vertikaal- (Hv, Hs) ja horisontaalkaugused (Bv, Bs) platvormi ülemise ääreni kõverikus, mm

jääkkiirendus aj, m/s2

kui välisrööpa kõrgendus on, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Kõveriku välisküljel

1300

1920

Hv

0,7 1240 1260 1280 1290 1310 1330 1340 1360 1380 1390 1410 1430 1450 1460 1480 1500
0,6 1254 1270 1290 1300 1320 1340 1350 1370 1390 1400 1420 1440 1460 1470 1490 1510
0,5 1260 1280 1300 1310 1330 1350 1360 1380 1400 1410 1430 1450 1470 1480 1500 1520
0,4 1270 1290 1310 1320 1340 1360 1370 1390 1410 1430 1440 1460 1480 1490 1510 1530
0,3 1280 1300 1320 1330 1350 1370 1380 1400 1420 1440 1450 1470 1490 1500 1520 1540
0,2 1290 1310 1330 1340 1360 1380 1390 1410 1430 1450 1460 1480 1500 1510 1530 1550
0,1 ja 0 1300 1320 1330 1350 1370 1390 1400 1420 1440 1450 1470 1490 1500 1520 1540 1560
Bv 1920+b 1910+b 1900+b 1900+b 1890+b 1880+b 1870+b 1860+b 1860+b 1850+b 1840+b 1830+b 1820+b 1810+b 1810+b 1800+b

1200

1920

Hv 1200 1220 1230 1250 1270 1290 1300 1320 1340 1350 1370 1390 1400 1420 1440 1460
Bv 1920+b 1910+b 1910+b 1900+b 1890+b 1880+b 1880+b 1870+b 1860+b 1850+b 1850+b 1840+b 1830+b 1820+b 1820+b 1810+b

1100

1920

Hv 1100 1120 1130 1150 1170 1190 1200 1220 1230 1250 1270 1290 1300 1320 1340 1360
Bv 1920+b 1910+b 1910+b 1900+b 1890+b 1890+b 1880+b 1870+b 1870+b 1860+b 1850+b 1840+b 1840+b 1830+b 1820+b 1820+b

1300

1875

Hv

0,7 1240 1260 1280 1290 1310 1330 1340 1360 1380 1390 1410 1430 1450 1460 1480 1500
0,6 1250 1270 1290 1300 1320 1340 1350 1370 1390 1400 1420 1440 1460 1470 1490 1510
0,5 1260 1280 1300 1310 1330 1350 1360 1380 1400 1410 1430 1450 1470 1480 1500 1520
0,4 1270 1290 1310 1320 1340 1360 1370 1390 1410 1430 1440 1460 1480 1490 1510 1530
0,3 1280 1300 1320 1330 1350 1370 1380 1400 1420 1440 1450 1470 1490 1500 1520 1540
0,2 1290 1310 1330 1340 1360 1380 1390 1410 1430 1450 1460 1480 1500 1510 1530 1550
0,1 ja 0 1300 1320 1330 1350 1370 1390 140 1420 1440 1450 1470 1490 1500 1520 1540 1560
Bv 1875+b 1870+b 1860+b 1860+b 1850+b 1840+b 1830+b 1820+b 1820+b 1810+b 1800+b 1790+b 1780+b 1770+b 1770+b 1760+b

1200

1875

Hv 1200 1220 1230 1250 1270 1290 1300 1320 1340 1350 1370 1390 1400 1420 1440 1460
Bv 1875+b 1870+b 1870+b 1860+b 1850+b 1840+b 1840+b 1830+b 1820+b 1810+b 1810+b 1800+b 1790+b 1780+b 1780+b 1770+b

1100

1875

Hv 1100 1120 1130 1150 1170 1190 1200 1220 1230 1250 1270 1290 1300 1320 1340 1360
Bv 1875+b 1870+b 1870+b 1860+b 1850+b 1850+b 1840+b 1830+b 1830+b 1820+b 1810+b 1800+b 1800+b 1790+b 1780+b 1780+b

200

1745

Hv

0,7 140 160 180 190 210 220 240 260 270 290 300 320 330 350 370 380
0,6 150 170 190 200 220 230 250 270 280 300 310 330 350 360 380 390
0,5 160 180 200 210 230 240 260 270 290 310 320 340 350 370 390 400
0,4 170 190 210 220 240 250 270 280 300 320 330 350 360 380 400 410
0,3 180 200 220 230 250 260 280 290 310 330 340 360 370 390 410 420
0,2 190 210 220 240 260 270 290 300 320 340 350 370 380 400 420 430
0,1 ja 0 200 220 230 250 260 280 300 310 330 340 360 380 390 410 420 440
Bv 1745+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1730+b 1730+b 1730+b 1730+b 1730+b 1730+b 1730+b

270

1425

Hv

0,7 220 230 250 260 280 290 300 320 330 350 360 370 390 400 420 430
0,6 230 240 260 270 280 300 310 330 340 350 370 380 400 410 420 440
0,5 240 250 270 280 290 310 320 330 350 360 380 390 400 420 430 450
0,4 250 260 270 290 300 320 330 340 360 370 390 400 410 430 440 460
0,3 250 270 280 300 310 320 340 350 370 380 390 410 420 440 450 460
0,2 260 280 290 300 320 330 350 360 370 390 400 420 430 440 460 474
  0,1 ja 0 270 280 300 310 330 340 350 370 380 400 410 420 440 450 470 480
Bv 1425+b 1425+b 1420+b 1420+b 1420+b 1420+b 1410+b 1410+b 1410+b 1410+b 1410+b 1400+b 1400+b 1400+b 1400+b 1400+b

1300

1800

Hv 1300 1320 1330 1350 1360 1380 1400 1410 1430 1440 1460 1480 1500 1510 1530 1540
Bv 1800+b 1790+b 1780+b 1770+b 1770+b 1760+b 1750+b 1740+b 1730+b 1720+b 1710+b 1700+b 1690+b 1690+b 1680+b 1670+b

1200

1800

Hv 1200 1220 1230 1250 1260 1280 1300 1310 1330 1340 1360 1380 1400 1410 1430 1440
Bv 1800+b 1790+b 1790+b 1780+b 1770+b 1770+b 1760+b 1750+b 1740+b 1730+b 1730+b 1720+b 1710+b 1700+b 1700+b 1690+b

1100

1800

Hv 1100 1120 1130 1150 1160 1180 1200 1210 1230 1240 1260 1270 1290 1310 1320 1340
Bv 1800+b 1790+b 1790+b 1780+b 1770+b 1770+b 1760+b 1750+b 1750+b 1740+b 1730+b 1730+b 1720+b 1710+b 1700+b 1690+b

1300

1750

Hv 1300 1320 1330 1350 1360 1380 1400 1410 1430 1440 1460 1470 1490 1510 1520 1540
Bv 1750+b 1740+b 1730+b 1720+b 1720+b 1710+b 1700+b 1690+b 1680+b 1670+b 1660+b 1650+b 1640+b 1640+b 1630+b 1620+b

1200

1750

Hv 1200 1220 1230 1250 1260 1280 1300 1310 1330 1340 1360 1370 1390 1410 1420 1440
Bv 1750+b 1740+b 1740+b 1730+b 1720+b 1720+b 1710+b 1700+b 1690+b 1680+b 1680+b 1670+b 1660+b 1650+b 1650+b 1640+b

1100

1750

Hv 1100 1120 1130 1150 1160 1180 1200 1210 1230 1240 1260 1270 1290 1310 1320 1340
Bv 1750+b 1740+b 1740+b 1730+b 1720+b 1720+b 1710+b 1700+b 1700+b 1690+b 1680+b 1680+b 1670+b 1660+b 1650+b 1640+b

2. Kõveriku siseküljel

1300

1920

Hs 1300 1290 1290 1280 1270 1270 1250 1240 1230 1210 1200 1190 1170 1160 1150 1130
Bs 1920+b 1920+b 1920+b 1920+b 1930+b 1940+b 1940+b 1950+b 1960+b 1970+b 1980+b 1980+b 1990+b 2000+b 2010+b 2020+b

1200

1920

Hs 1200 1190 1190 1180 1170 1170 1160 1150 1140 1140 1130 1120 1120 1110 1100 1100
Bs 1920+b 1920+b 1920+b 1920+b 1930+b 1930+b 1940+b 1950+b 1960+b 1960+b 1970+b 1980+b 1990+b 1990+b 2000+b 2010+b

1100

1920

Hs 1100 1090 1090 1080 1070 1070 1060 1050 1040 1040 1030 1020 1020 1010 1000 1000
Bs 1920+b 1920+b 1920+b 1920+b 1920+b 1930+b 1940+b 1940+b 1950+b 1960+b 1960+b 1970+b 1980+b 1990+b 1990+b 2000+b

1300

1875

Hs 1300 1290 1290 1280 1280 1270 1260 1250 1240 1220 1210 1200 1190 1180 1160 1150
Bs 1875+b 1875+b 1875+b 1875+b 1880+b 1890+b 1890+b 1900+b 1910+b 1920+b 1930+b 1930+b 1940+b 1950+b 1960+b 1970+b

1200

1875

Hs 1200 1190 1190 1180 1180 1170 1160 1150 1140 1120 1110 1100 1090 1080 1060 1050
Bs 1875+b 1875+b 1880+b 1880+b 1880+b 1890+b 1890+b 1900+b 1910+b 1920+b 1930+b 1930+b 1940+b 1940+b 1950+b 1960+b

1100

1875

Hs 1100 1090 1090 1080 1080 1070 1060 1050 1040 1020 1010 1000 990 980 960 950
Bs 1875+b 1875+b 1880+b 1880+b 1880+b 1880+b 1890+b 1900+b 1910+b 1920+b 1920+b 1930+b 1940+b 1950+b 1950+b 1960+b

200

1745

Hs 200 190 190 180 180 170 160 150 140 120 110 100 90 80 60 50
Bs 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b 1745+b

270

1425

Hs 270 270 260 260 250 250 240 230 220 210 210 200 190 180 170 160
Bs 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b 1425+b

1300

1800

Hs 1300 1290 1290 1280 1270 1270 1260 1260 1250 1240 1240 1230 1220 1220 1210 1200
Bs 1800+b 1810+b 1820+b 1830+b 1840+b 1840+b 1850+b 1860+b 1870+b 1880+b 1890+b 1900+b 1910+b 1920+b 1930+b 1930+b

1200

1800

Hs 1200 1190 1190 1180 1170 1170 1160 1150 1140 1140 1130 1120 1120 1110 1100 1100
Bs 1800+b 1810+b 1810+b 1820+b 1830+b 1840+b 1850+b 1850+b 1860+b 1870+b 1880+b 1880+b 1890+b 1900+b 1910+b 1910+b

1100

1800

Hs 1100 1090 1090 1080 1070 1070 1060 1060 1050 1040 1040 1030 1020 1020 1010 1000
Bs 1800+b 1810+b 1810+b 1820+b 1830+b 1840+b 1840+b 1850+b 1860+b 1860+b 1870+b 1880+b 1880+b 1890+b 1900+b 1900+b

1300

1750

Hs 1300 1290 1290 1280 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1210 1200 1190 1180 1170 1160
Bs 1750+b 1750+b 1750+b 1750+b 1760+b 1770+b 1780+b 1780+b 1790+b 1800+b 1810+b 1810+b 1820+b 1830+b 1840+b 1840+b

1200

1750

Hs 1200 1190 1190 1180 1180 1170 1160 1150 1140 1130 1110 1100 1090 1080 1070 1060
Bs 1750+b 1750+b 1750+b 1750+b 1760+b 1770+b 1780+b 1780+b 1790+b 1800+b 1810+b 1810+b 1820+b 1830+b 1840+b 1840+b

1100

1750

Hs 1100 1090 1090 1080 1080 1070 1070 1060 1050 1050 1040 1040 1030 1030 1020 1010
Bs 1750+b 1750+b 1750+b 1750+b 1760+b 1760+b 1770+b 1780+b 1790+b 1800+b 1800+b 1810+b 1820+b 1830+b 1840+b 1840+b

Märkused.
1. Veerus 1 on sulgudes murruna näidatud: lugejas vertikaalmõõdud H rööpa pealispinnast, nimetajas horisontaalmõõdud raja/tee teljest reisi- ja kaubaplatvormi ääreni. Neid võib tarvitada projekteerimisel või kasutamisel. Normide kasutustingimused on toodud käesoleva juhendi punktis 19.
2. Vertikaalkoordinaadi Hv leidmiseks vajalik jääkkiirendus aj, mis sõltub kõveriku raadiusest, reisirongi liikumiskiirusest ja välisrööpa kõrgendusest võetakse tabelitest 20 ja 21.
3. Suuruse b = 36 000/R arvväärtused on toodud tabelis 22.
4. Platvormi ääre punkti horisontaalkoordinaat rööpapea pealispinna tasandil on sama tabelis tooduga.

Piirjoone PR ja PR’ minimaalsed sisemõõdud kõverikus

Tabel 15

Piirjoonte PR ja PR’ punktide nr ja nende koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Piirjoone punktide koordinaadid (Hv, Hs – vertikaalis, Bv, Bs – horisontaalis) välisrööpa kõrgendusel, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Kõveriku välisküljel

1

5450

900

Hv 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510 5520 5540 5550 5560 5570 5580 5590 5600 5620
Bv 900+b 865+b 830+b 800+b 760+b 730+b 700+b 660+b 630+b 590+b 560+b 530+b 490+b 460+b 420+b 390+b

2

5300

1400

Hv 5300 5310 5330 5340 5360 5370 5380 5400 5410 5420 5440 5450 5470 5480 5490 5510
Bv 1400+b 1390+b 1370+b 1360+b 1340+b 1330+b 1320+b 1300+b 1290+b 1280+b 1260+b 1250+b 1230+b 1220+b 1210+b 1200+b

2’

4700

1600

Hv 4700 4720 4730 4750 4760 4780 4790 4810 4820 4840 4850 4870 4880 4900 4910 4930
Bv 1600+b 1570+b 1540+b 1510+b 1480+b 1450+b 1420+b 1390+b 1360+b 1340+b 1310+b 1280+b 1250+b 1220+b 1190+b 1140+b

3

4500

1950

Hv 4500 4520 4530 4560 4570 4580 4600 4620 4640 4650 4670 4690 4700 4720 4740 4750
Bv 1950+b 1920+b 1890+b 1870+b 1840+b 1810+b 1780+b 1750+b 1720+b 1690+b 1670+b 1640+b 1610+b 1580+b 1550+b 1520+b

4

4350

1950

Hv 4350 4370 4390 4400 4420 4440 4460 4480 4490 4510 4530 4550 4560 4580 4600 4610
Bv 1950+b 1920+b 1900+b 1870+b 1840+b 1810+b 1790+b 1760+b 1730+b 1710+b 1680+b 1650+b 1620+b 1600+b 1570+b 1540+b

5

1300

1950

Hv 1300 1310 1330 1340 1360 1380 1390 1420 1430 1450 1470 1490 1500 1520 1540 1560
Bv 1950+b 1940+b 1940+b 1930+b 1920+b 1920+b 1910+b 1900+b 1900+b 1890+b 1850+b 1870+b 1870+b 1860+b 1850+b 1850+b

6

1300

1800

Hv 1300 1320 1330 1350 1360 1380 1390 1410 1430 1440 1460 1470 1490 1510 1520 1540
Bv 1800+b 1790+b 1780+b 1770+b 1770+b 1760+b 1760+b 1750+b 1750+b 1740+b 1730+b 1720+b 1720+b 1710+b 1700+b 1680+b

7

270

1800

Hv 270 290 300 320 340 350 370 390 400 420 430 450 470 480 500 520
Bv 1800+b 1800+b 1800+b 1800+b 1790+b 1790+b 1790+b 1790+b 1790+b 1780+b 1780+b 1780+b 1780+b 1780+b 1770+b 1770+b

2. Kõveriku siseküljel

1

5400

940

Hs 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5390 5390 5390 5390 5390 5390 5390
Bs 940+b 990+b 980+b 1020+b 1050+b 1090+b 1130+b 1180+b 1230+b 1270+b 1330+b 1380+b 1420+b 1480+b 1520+b 1570+b

2

5300

1400

Hs 5300 5300 5290 5290 5290 5280 5280 5270 5270 5260 5260 5260 5260 5250 5250 5240
Bs 1400+b 1410+b 1440+b 1470+b 1510+b 1540+b 1590+b 1630+b 1680+b 1730+b 1780+b 1820+b 1870+b 1920+b 1970+b 2010+b

2’

4700

1600

Hs 4700 4700 4690 4690 4680 4680 4670 4670 4660 4670 4650 4650 4640 4640 4630 4620
Bs 1600+b 1630+b 1660+b 1690+b 1720+b 1750+b 1780+b 1810+b 1840+b 1870+b 1900+b 1930+b 1950+b 1980+b 2010+b 2040+b

3

4500

1950

Hs 4500 4490 4490 4480 4470 4470 4450 4450 4450 4440 4430 4430 4420 4410 4400 4400
Bs 1950+b 1950+b 1980+b 2010+b 2040+b 2070+b 2110+b 2150+b 2200+b 2240+b 2260+b 2330+b 2370+b 2420+b 2460+b 2500+b

4

4350

1950

Hs 4350 4340 4330 4330 4320 4310 4300 4300 4290 4280 4270 4260 4260 4250 4240 4230
Bs 1950+b 1950+b 1980+b 2010+b 2030+b 2060+b 2100+b 2140+b 2180+b 2210+b 2240+b 2290+b 2330+b 2370+b 2410+b 2450+b

5

1300

1950

Hs 1300 1290 1280 1280 1270 1260 1250 1250 1240 1230 1220 1210 1210 1200 1190 1180
Bs 1950+b 1950+b 1950+b 1950+b 1950+b 1960+b 1970+b 1970+b 1980+b 1990+b 1990+b 2000+b 2010+b 2010+b 2020+b 2030+b

6

1300

1800

Hs 1300 1290 1290 1280 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1200 1200 1190 1180 1170 1160
Bs 1800+b 1800+b 1800+b 1800+b 1810+b 1820+b 1830+b 1830+b 1840+b 1850+b 1860+b 1860+b 1870+b 1880+b 1910+b 1910+b

7

270

1800

Hs 270 260 260 250 240 240 230 220 200 190 180 170 160 140 130 120
Bs 1800+b 1800+b 1800+b 1800+b 1810+b 1810+b 1810+b 1810+b 1815+b 1815+b 1820+b 1820+b 1820+b 1820+b 1825+b 1825+b

Märkus. Külgeemaldumise b arvväärtused on toodud tabelis 22. Üksikjuhul võib 8-teljelise 4350 mm kõrguse (kere ülemise vöötalani) kuhjaga kivisöega laaditud poolvaguni (lisakõrgus 250 mm) läbimineku võimalikkuse kontrollimiseks kasutada tabelis 23 toodud poolvaguni külgeemaldumise suurust b.

Piirjoone PRp ja PR’p minimaalsed sisemõõdud kõverikus

Tabel 16

Piirjoonte PRp ja PR’p punkti nr ja selle koordinaadid sirgel
(H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Piirjoone punktide koordinaadid (Hv, Hs – vertikaalis, Bv, Bs – horisontaalis) välisrööpa kõrgendusel, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Kõveriku välisküljel

1

5400

1000

Hv 5400 5410 5420 5435 5445 5455 5465 5480 5490 5500 5515 5525 5535 5545 5560 5570
Bv 1000+b 965+b 935+b 900+b 865+b 830+b 800+b 765+b 730+b 700+b 665+b 630+b 595+b 560+b 530+b 495+b

2

5300

1350

Hv 5300 5315 5325 5340 5355 5365 5380 5395 5410 5420 5435 5450 5460 5475 5490 5550
Bv 1350+b 1315+b 1285+b 1250+b 1220+b 1185+b 1150+b 1120+b 1065+b 1055+b 1020+b 985+b 950+b 920+b 885+b 850+b

2’

4650

1500

Hv 4650 4670 4680 4690 4710 4720 4740 4750 4770 4780 4790 4810 4820 4840 4850 4860
Bv 1500+b 1470+b 1440+b 1410+b 1380+b 1350+b 1310+b 1280+b 1250+b 1220+b 1190+b 1160+b 1130+b 1100+b 1070+b 1030+b

3

4500

1900

Hv 4500 4515 4535 4550 4565 4580 4600 4615 4630 4645 4685 4680 4700 4715 4730 4750
Bv 1900+b 1875+b 1845+b 1815+b 1785+b 1755+b 1730+b 1700+b 1670+b 1645+b 1615+b 1585+b 1555+b 1525+b 1500+b 1470+b

4

4350

1900

Hv 4350 4370 4385 4405 4420 4440 4455 4475 4490 4510 4525 4540 4560 4580 4595 4615
Bv 1900+b 1875+b 1845+b 1815+b 1790+b 1765+b 1740+b 1710+b 1685+b 1655+b 1630+b 1600+b 1575+b 1550+b 1520+b 1490+b

5

1300

1900

Hv 1300 1320 1335 1355 1370 1390 1405 1425 1440 1460 1475 1490 1510 1530 1545 1565
Bv 1900+b 1895+b 1885+b 1880+b 1875+b 1865+b 1860+b 1850+b 1845+b 1840+b 1830+b 1825+b 1820+b 1810+b 1805+b 1800+b

2. Kõveriku siseküljel

1

5400

1000

Hs 5400 5400 5400 5400 5395 5395 5395 5390 5390 5390 5390 5385 5385 5385 5385 5380
Bs 1000+b 1035+b 1070+b 1100+b 1135+b 1170+b 1200+b 1235+b 1270+b 1300+b 1340+b 1370+b 1405+b 1440+b 1475+b 1505+b

2

5300

1350

Hs 5300 5300 5295 5290 5285 5285 5280 5275 5270 5270 5265 5260 5260 5255 5250 5250
Bs 1350+b 1385+b 1415+b 1450+b 1480+b 1515+b 1550+b 1580+b 1615+b 1650+b 1680+b 1715+b 1750+b 1780+b 1815+b 1850+b

2’

4650

1500

Hs 4650 4640 4640 4630 4630 4620 4620 4620 4610 4610 4600 4600 4600 4590 4590 4580
Bs 1500+b 1530+b 1560+b 1590+b 1620+b 1650+b 1680+b 1700+b 1730+b 1760+b 1790+b 1820+b 1850+b 1880+b 1910+b 1940+b

3

4550

1900

Hs 4550 4545 4540 4530 4525 4520 4510 4505 4500 4490 4485 4480 4475 4470 4460 4455
Bs 1900+b 1930+b 1960+b 1990+b 2015+b 2045+b 2075+b 2105+b 2130+b 2160+b 2190+b 2215+b 2245+b 2275+b 2305+b 2335+b

4

4350

1900

Hs 4350 4340 4335 4325 4320 4315 4305 4295 4290 4285 4275 4270 4260 4255 4245 4240
Bs 1900+b 1940+b 1955+b 1985+b 2010+b 2035+b 2065+b 2090+b 2120+b 2145+b 2170+b 2200+b 2225+b 2250+b 2280+b 2310+b

5

1300

1900

Hs 1300 1290 1285 1280 1270 1265 1255 1250 1240 1235 1225 1220 1210 1205 1195 1190
Bs 1900+b 1905+b 1915+b 1920+b 1930+b 1935+b 1940+b 1950+b 1955+b 1960+b 1970+b 1975+b 1985+b 1990+b 1995+b 2005+b

Märkused.
1. Punktide 6–7 koordinaadid võtta tabelist 15.
2. Vaata tabeli 15 kohta käivat märkust.

Piirjoone Ts minimaalsed sisemõõdud kõverikus

Tabel 17

Piirjoone punkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Piirjoone Ts punktide koordinaadid kõverikus (Hv, Hs – vertikaalis, Bv, Bs – horisontaalis) välisrööpa kõrgendusel, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Kõveriku välisküljel

1

5350

900

Hv 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5410 5420 5430 5450 5460 5470 5480 5490 5500 5510
Bv 900+b 870+b 830+b 800+b 770+b 730+b 700+b 670+b 630+b 600+b 570+b 530+b 500+b 460+b 430+b 400+b

2

5260

1180

Hv 5260 5270 5285 5295 5310 5320 5335 5350 5360 5370 5380 5390 5410 5420 5430 5445
Bv 1180+b 1145+b 1110+b 1080+b 1050+b 1020+b 980+b 950+b 920+b 880+b 850+b 820+b 780+b 755+b 720+b 685+b

3

5010

1400

Hv 5010 5020 5040 5050 5060 5080 5090 5100 5120 5130 5150 5160 5170 5190 5200 5220
Bv 1400+b 1370+b 1340+b 1310+b 1270+b 1240+b 1210+b 1180+b 1150+b 1120+b 1090+b 1060+b 1020+b 990+b 960+b 930+b

4

4750

1580

Hv 4750 4770 4780 4790 4810 4820 4840 4850 4870 4880 4900 4920 4930 4940 4960 4970
Bv 1580+b 1550+b 1520+b 1490+b 1460+b 1430+b 1400+b 1370+b 1340+b 1310+b 1280+b 1250+b 1220+b 1190+b 1160+b 1140+b

5

4320

1830

Hv 4320 4340 4350 4370 4390 4400 4420 4430 4450 4470 4480 4500 4520 4530 4550 4570
Bv 1830+b 1800+b 1780+b 1750+b 1720+b 1690+b 1670+b 1640+b 1610+b 590+b 1560+b 1530+b 1510+b 1480+b 1450+b 1430+b

6

4050

1960

Hv 4050 4070 4080 4110 4120 4140 4150 4170 4190 4200 4220 4240 4260 4270 4290 4310
Bv 1960+b 1930+b 1910+b 1880+b 1860+b 1830+b 1810+b 1780+b 1760+b 1730+b 1710+b 1680+b 1660+b 1630+b 1600+b 1580+b

7

2900

1990

Hv 2900 2920 2930 2950 2970 2990 3000 3020 3040 3060 3070 3090 3110 3130 3140 3160
Bv 1990+b 1970+b 1950+b 1940+b 1920+b 1900+b 1880+b 1860+b 1840+b 1830+b 1810+b 1790+b 1770+b 1750+b 1740+b 1720+b

8

2000

1795

Hv 2000 2020 2030 2050 2060 2080 2100 2110 2130 2150 2160 2180 2190 2210 2230 2240
Bv 1795+b 1780+b 1770+b 1760+b 1740+b 1730+b 1720+b 1710+b 1690+b 1680+b 1670+b 1660+b 1640+b 1630+b 1620+b 1610+b

9

1200

1725

Hv 1200 1220 1230 1250 1260 1280 1290 1310 1330 1340 1360 1370 1390 1410 1420 1440
Bv 1725+b 1720+b 1710+b 1700+b 1700+b 1690+b 1680+b 1680+b 1670+b 1660+b 1660+b 1650+b 1640+b 1640+b 1630+b 1620+b

10

270

1725

Hv 270 290 300 320 330 340 360 380 400 410 430 440 460 470 490 510
Bv I725+b 1720+b 1720+b 1720+b 1720+b 1720+b 1710+b 1710+b 1710+b 1710+b 1700+b 1700+b 1700+b 1700+b 1700+b 1690+b

2. Kõveriku siseküljel

1

5350

900

Hs 5350 5350 5350 5350 5350 5350 5350 5350 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340
Bs 900+b 930+b 970+b 1000+b 1030+b 1070+b 1100+b 1130+b 1170+b 1200+b 1230+b 1270+b 1300+b 1330+b 1370+b 1400+b

2

5250

1180

Hs 5260 5260 5260 5250 5250 5250 5250 5240 5240 5240 5240 5230 5230 5230 5230 5220
Bs 1180+b 1210+b 1250+b 1280+b 1310+b 1340+b 1380+b 1400+b 1440+b 1480+b 1510+b 1540+b 1570+b 1610+b 1640+b 1670+b

3

5010

1400

Hs 5010 5010 5000 5000 5000 4990 4990 4980 4980 4980 4970 4970 4960 4960 4960 4950
Bs 1400+b 1430+b 1460+b 1490+b 1520+8 1560+b 1590+b 1620+b 1650+b 1680+b 1710+b 1740+b 1770+b 1810+b 1840+b 1870+b

4

4750

1580

Hs 4750 4740 4740 4730 4730 4730 4720 4720 4710 4710 4710 4700 4690 4690 4680 4680
Bs 1580+b 1610+b 1640+b 1670+b 1700+b 1730+b 1760+b 1790+b 1820+b 1850+b 1880+b 1910+b 1940+b 1970+b 2000+b 2030+b

5

4320

1830

Hs 4320 4310 4310 4300 4290 4290 4280 4280 4270 4260 4260 4250 4240 4240 4230 4230
Bs 1830+b 1860+b 1880+b 1910+b 1940+b 1970+b 1990+b 2020+b 2050+b 2070+b 2100+b 2130+b 2150+b 2180+b 2210+b 2230+b

6

4050

1960

Hs 4050 4040 4030 4030 4020 4010 4010 4000 3990 3980 3980 3970 3960 3960 3950 3940
Bs 1960+b 1980+b 2010+b 2040+b 2060+b 2090+b 2110+b 2140+b 2160+b 2190+b 2210+b 2240+b 2260+b 2290+b 2310+b 2340+b

7

2900

1990

Hs 2900 2890 2890 2880 2870 2860 2860 2850 2840 2830 2830 2820 2810 2800 2800 2790
Bs 1990+b 2010+b 2030+b 2040+b 2060+b 2080+b 2100+b 2130+b 2140+b 2150+b 2170+b 2190+b 2210+b 2230+b 2240+b 2260+b

8

2000

1795

Hs 2000 1990 1990 1980 1980 1970 1960 1960 1950 1940 1940 1930 1930 1920 1910 1910
Bs 1795+b 1810+b 1820+b 1830+b 1850+b 1860+b 1870+b 1880+b 1890+b 1910+b 1920+b 1930+b 1950+b 1960+b 1970+b 1980+b

9

1200

1725

Hs 1200 1190 1190 1180 1180 1170 1170 1160 1150 1150 1140 1140 1130 1130 1120 1110
Bs 1720+b 1730+b 1740+b 1750+b 1750+b 1760+b 1770+b 1770+b 1780+b 1790+b 1790+b 1800+b 1810+b 1810+b 1820+b 1830+b

10

270

1725

Hs 270 260 260 250 250 240 240 230 220 220 210 210 200 190 190 180
Bs 1725+b 1730+b 1730+b 1730+b 1730+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1750+b 1750+b 1750+b 1750+b 1750+b 1760+b

Märkus. Külgeemaldamise b väärtused on toodud tabelis 22. Üksikjuhul võib gabariidis Tts 8-teljelise tsisterni ehitisest läbimineku võimalikkust määrata kasutades selle tsisterni külgeemaldumise suurust b tabelis 23.

Piirjoone Tsp minimaalsed sisemõõdud kõverikus

Tabel 18

Piirjoone punkti nr ja selle koordinaadid sirgel (H/B), mm

Koordinaadi nimetus kõverikus

Piirjoone Tsp punktide koordinaadid kõverikus (Hv, Hs – vertikaalis, Bv, Bs – horisontaalis) välisrööpa kõrgendusel, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Kõveriku välisküljel

1

5300

1050

Hv 5300 5310 5320 5330 5350 5360 5370 5380 5390 5400 5420 5430 5440 5450 5460 5470
Bv 1050+b 1020+b 980+b 950+b 920+b 880+b 850+b 820+b 790+b 750+b 720+b 690+b 650+b 620+b 590+b 550+b

2

5260

1135

Hv 5260 5270 5280 5300 5310 5320 5330 5340 5360 5370 5380 5390 5410 5420 5430 5440
Bv 1135+b 1100+b 1070+b 1040+b 1000+b 970+b 940+b 900+b 870+b 840+b 810+b 770+b 740+b 710+b 670+b 640+b

3

5010

1355

Hv 5010 5020 5040 5050 5060 5080 5090 5100 5120 5130 5140 5160 5170 5190 5200 5210
Bv 1355+b 1320+b 1290+b 1260+b 1230+b 1200+b 1170+b 1140+b 1100+b 1070+b 1040+b 1010+b 980+b 950+b 920+b 890+b

4

4750

1540

Hv 4750 4760 4780 4790 4810 4820 4840 4850 4870 4880 4900 4910 4920 4940 4950 4970
Bv 1540+b 1510+b 1480+b 1450+b 1420+b 1390+b 1360+b 1330+b 1300+b 1270+b 1240+b 1210+b 1180+b 1150+b 1120+b 1090+b

5

4320

1790

Hv 4320 4340 4350 4370 4380 4400 4420 4430 4450 4470 4480 4500 4510 4530 4550 4560
Bv 1790+b 1760+b I740+b 1710+b 1680+b 1660+b 630+b 1600+b 1570+b 1550+b 1520+b 1490+b 1470+b 1440+b 1410+b 1390+b

6

4050

1925

Hv 4050 4070 4080 4100 4120 4140 4150 4170 4190 4200 4200 4240 4250 4270 4290 4310
Bv 1925+b 1900+b 1870+b 1850+b 1820+b 1800+b 1770+b 1750+b 1720+b 1700+5 1670+b 1650+b 1620+b 1600+b 1570+b 1550+b

7

2900

1950

Hv 2900 2920 2930 2950 2970 2990 3000 3020 3040 3050 3070 3090 3110 3120 3140 3160
Bv 1950+b 1940+b 1920+b 1900+b 1880+b 1860+b 1850+b 1830+b 1810+b 1790+b 1770+b 1760+b 1740+b 1720+b 1700+b 1680+b

8

2000

1775

Hv 2000 2020 2030 2050 2060 2080 2100 2110 2130 2140 2160 2180 2190 2210 2230 2240
Bv 1775+b 1760+b 1750+b 1740+b 1730+b 1710+b 1700+b 1690+b 1680+b 1660+b 1650+b 1640+b 1630+b 1610+b 1600+b 1590+b

9

1200

1725

Hv 1200 1220 1230 1250 1260 1280 1290 1310 1330 1340 1360 1370 1390 1410 1420 1440
Bv 1725+b 1720+b 1710+b 1700+b 1700+b 1690+b 1680+b 1680+b 1670+b 1660+b 1660+b 1650+b 1640+b 1640+b 1630+b 1620+b

10

270

1725

Hv 270 290 300 320 330 350 360 380 400 410 430 440 460 480 490 500
Bv 1725+b 1720+b 1720+b 1720+b 1720+b 1710+b 1710+b 1710+b 1710+b 1710+b 1700+b 1700+b 1700+b 1700+b 1700+b 1700+b

2. Kõveriku siseküljel

1

5300

1050

Hs 5300 5300 5300 5300 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5280 5280 5280 5280 5280 5280
Bs 1050+b 1080+b 1120+b 1150+b 1180+b 1220+b 1250+b 1280+b 1320+b 1350+b 1380+b 1410+b 1450+b 1460+b 1510+b 1550+b

2

5260

1135

Hs 5260 5260 5260 5250 5250 5250 5250 5250 5240 5240 5240 5240 5230 5230 5230 5230
Bs 1135+b 1170+b 1200+b 1230+b 1270+b 1300+b 1330+b 1370+b 1400+b 1430+b 1460+b 1500+b 1530+b 1560+b 1600+b 1630+b

3

5010

1355

Hs 5010 5010 5000 5000 5000 4990 4990 4990 4980 4980 4980 4970 4970 4960 4960 4960
Bs 1355+b 1390+b 1420+b 1450+b 1480+b 1510+b 1540+b 1570+b 1610+b 1640+b 1670+b 1700+b 1730+b 1760+b I800+b 1820+b

4

4750

1540

Hs 4750 4750 4740 4740 4730 4730 4720 4720 4710 4710 4700 4700 4690 4690 4690 4680
Bs 1540+b 1570+b 1600+b 1630+b 1660+b 1690+b 1720+b 1750+b 1780+b 1810+b 1840+b 1870+b 1900+b 1930+b 1960+b 1990+b

5

4320

1790

Hs 4320 4310 4310 4300 4300 4280 4280 4270 4260 4260 4250 4250 4240 4230 4230 4220
Bs 1790+b 1820+b 1840+b 1870+b 1900+b 1930+b 1950+b 1980+b 2010+b 2030+b 2060+b 2090+b 2110+b 2140+b 2170+b 2200+b

6

4050

1925

Hs 4050 4040 4040 4030 4020 410 4010 4100 4000 3990 3980 3970 3970 3960 3950 3940
Bs 1925+b 1950+b 1980+b 2000+b 2030+b 2050+b 2080+b 2100+b 2130+b 2150+b 2180+b 2200+b 2230+b 2250+b 2280+b 2300+b

7

2900

1950

Hs 2900 2900 2890 2880 2870 2860 2860 2850 2840 2840 2830 2820 2810 2810 2800 2790
Bs 1950+b 1970+b 1990+b 2010+b 2030+b 2050+b 2060+b 2080+b 2100+b 2120+b 2140+b 2150+b 2170+b 2190+b 2210+b 2230+b

8

2000

1950

Hs 2000 1990 1990 1980 1980 1970 1960 1960 1950 1950 1940 1930 1930 1920 1910 1910
Bs 1775+b 1790+b 1800+b 1810+b 1830+b 1840+b 1850+b 1860+b 1880+b 1890+b 1900+b 1910+b 1930+b 1940+b 1950+b 1960+b

9

1200

1725

Hs 1200 1190 1190 1180 1180 1170 1170 1160 1150 1150 1140 1140 1130 1120 1120 1110
Bs 1725+b 1730+b 1740+b 1750+b 1750+b 1760+b 1770+b 1770+b 1780+b 1790+b 1790+b 1800+b 1810+b 1810+b 1820+b 1830+b

10

270

1725

Hs 270 260 260 250 250 240 240 230 220 220 210 210 200 190 190 180
Bs 1725+b 1730+b 1730+b 1730+b 1730+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1740+b 1750+b 1750+b 1750+b 1750+b 1750+b 1760+b

Märkus. Vaata märkust tabeli 17 juures.

Radade/teede telgede vahekauguste dm ja d’m suurendamine kõverikus (ekspluatatsiooninormid)

Tabel 19

Kõveriku raadius, m

Kõrgenduse puudumise või mõlema raja/tee välisrööpa võrdse kõrgenduse korral, või kui välimise raja/tee välisrööpa kõrgendus on sisemise raja/tee omast väiksem

Välimise raja/tee välisrööpa kõrgendus on sisemise raja/tee omast suurem

dm, mm välimise tee välisrööpa kõrgendusel hv, mm

Välimise ja sisemise raja/tee välisrööpa erineva kõrgenduse puhul hv–hs, mm

d’m, mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 dm+15
3000 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 10 dm+25
2500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 dm+40
2000 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 20 dm+50
1800 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 dm+65
1700 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 dm+75
1600 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 35 dm+90
1500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 dm+100
1400 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 60 60 60 60 45 dm+115
1300 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 70 80 80 80 50 dm+125
1200 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 65 75 85 95 105 55 dm+140
1100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 70 80 90 100 110 60 dm+150
1000 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 85 100 110 115 65 dm+165
900 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85 95 105 115 125 70 dm+175
800 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 105 115 125 135 75 dm+190
700 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 110 120 130 140 150 80 dm+200
600 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 125 135 145 155 165 90 dm+225
500 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 150 160 170 180 190 100 dm+250
400 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 185 195 205 215 225 110 dm+275
300 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 245 255 265 275 285 120 dm+300
250 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 295 305 315 325 335 130 dm+325
200 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 365 375 385 395 405 140 dm+350
180 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 405 415 425 435 445 150 dm+375
150 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 485 495 505 515 525
120 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 605 615 625 635 645
100 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 725 735 745 755 765
80 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 905 915 925 935 945
60 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1205 1215 1225 1235 1245

Märkus. Veerus 19 olev dm väärtus võetakse veergudest 2–17 olenevalt välimise raja/tee raadiusest ja välisrööpa kõrgendusest.

Täielik tsentrifugaalkiirendus

Tabel 20

Kõveriku raadius, m

Tsentrifugaalkiirendus ats, m/s2, kiirusel, km/h

  40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
4000 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,12 0,14 0,16 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30 0,33 0,35 0,38 0,41 0,43 0,46 0,49
3000 0,04 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,50 0,54 0,58 0,62 0,66
2500 0,05 0,06 0,08 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,41 0,44 0,48 0,52 0,56 0,60 0,65 0,69 0,74 0,79
2000 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,43 0,17 0,51 0,56 0,6 0,65 0,7 0,76 0,81 0,87 0,93 0,99
1800 0,07 0,09 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,31 0,35 0,39 0,43 0,47 0,52 0,57 0,62 0,67 0,72 0,78 0,84 0,90 0,96 1,03 1,10
1600 0,08 0,10 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,28 0,31 0,35 0,39 0,44 0,48 0,53 0,58 0,64 0,69 0,77 0,82 0,88 0,95 1,01 1,09 1,18 1,23
1500 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,33 0,37 0,42 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,74 0,8 0,87 0,94 1,01 1,08 1,16 1,24 1,32
1400 0,09 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,27 0,31 0,35 0,40 0,44 0,49 0,55 0,61 0,66 0,73 0,79 0,85 0,93 1,00 1,08 1,16 1,24 1,30 1,41
1200 0,10 0,13 0,16 0,19 0,23 0,27 0,32 0,36 0,41 0,46 0,52 0,58 0,64 0,71 0,78 0,85 0,93 1,0 1,09 1,17 1,26 1,35 1,45 1,54 1,65
1000 0,12 0,16 0,19 0,23 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,56 0,63 0,70 0,77 0,85 0,93 1,02 1,11 1,21 1,30 1,41 1,51 1,62 1,65
900 0,14 0,17 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42 0,48 0,55 0,62 0,69 0,77 0,86 0,95 1,04 1,13 1,23 1,34 1,45 1,56 1,65
800 0,15 0,20 0,24 0,29 0,35 0,41 0,47 0,54 0,62 0,70 0,78 0,87 0,96 1,06 1,17 1,28 1,39 1,51 1,63 1,65
700 0,18 0,22 0,28 0,33 0,40 0,47 0,54 0,62 0,71 0,80 0,89 0,99 1,10 1,22 1,33 1,46 1,5 1,65
600 0,21 0,26 0,32 0,39 0,46 0,54 0,63 0,72 0,82 0,93 1,04 1,16 1,29 1,42 1,56 1,65
500 0,25 0,31 0,39 0,47 0,56 0,65 0,76 0,87 0,99 1,11 1,25 1,39 1,54 1,65
400 0,31 0,39 0,48 0,58 0,69 0,81 0,95 1,08 1,23 1,39 1,56 1,65
350 0,35 0,45 0,55 0,67 0,79 0,93 1,08 1,24 1,41 1,59 1,65
300 0,41 0,52 0,64 0,78 0,93 1,09 1,26 1,45 1,65
250 0,49 0,62 0,77 0,93 1,11 1,30 1,51 1,65
200 0,62 0,77 0,96 1,17 1,39 1,63 1,65
180 0,69 0,86 1,07 1,25 1,54 1,65
150 0,87 1,04 1,28 1,55 1,65

Ristjääkkiirendus

Tabel 21

Täielik tsentrifugaal-kiirendus at, m/s2

Jääkkiirendus aj, m/s2 välisrööpa kõrgendusel, mm

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1,65–1,57 0,7
1,56–1,51 0,7 0,6
1,50–1,47 0,7 0,6 0,6
1,46–1,45 0,7 0,7 0,6 0,5
1,44–1,41 0,7 0,6 0,6 0,5
1,40–1,39 0,7 0,6 0,5 0,5
1,38–1,37 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
1,36–1,35 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4
1,34–1,32 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4
1,31 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
1,30–1,29 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4
1,28–1,27 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
1,26 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
1,25 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
1,24–1,22 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
1,21 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
1,20 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
1,19 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3
1,18–1,17 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
1,16 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
1,15 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
1,14 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2
1,13–1,12 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2
1,11 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2
1,10 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
1,09 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
1,08 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
1,07 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
1,06 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
1,05 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
1,04 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
1,03–1,02 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
1,01 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
1,00 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
0,99 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
0,98 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,97–0,96 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,95 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,94 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,93–0,92 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,91–0,90 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,89 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,88 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,87–0,86 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,85–0,84 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,83 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,82 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,81–0,80 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,79–0,78 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,77 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,76 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,75–0,74 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,73 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,72 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,71 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,70 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,69–0,68 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,67 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,66 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
0,65–0,64 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,63 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,62 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,61 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,60 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,59–0,58 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,57 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,56 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,55–0,53 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,52 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,51 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,50 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,49–0,47 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,46 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,45–0,43 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,42–0,41 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,40 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,39–0,37 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,36–0,35 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,34–0,33 0,3 0,2 0,2 0,1 0
0,32–0,31 0,3 0,2 0,1 0,1 0
0,30–0,28 0,2 0,2 0,1 0,1 0
0,27 0,2 0,2 0,1 0
0,26–0,21 0,2 0,1 0,1 0
0,20–0,17 0,1 0,1 0
0,16–0,13 0,1 0
0,13–0,11 0,1 0
0,10–0 0

Tingvaguni külgeemaldumine kõverikus (b = 36 000/R)

Tabel 22

R, m b, mm R, m b, mm
4000 10 400 90
3000 10 350 105
2500 15 300 120
2000 20 250 145
1800 20 200 180
1500 25 180 200
1200 30 150 240
1000 35 120 300
800 45 100 360
700 50 80 450
600 60 60 600
500 75    

Gabariidi Tpr järgi ehitatud 8-teljelise 4350 mm kõrguse (ülemisest vöötalast) poolvaguni ja gabariidi Tts järgi ehitatud 8-teljelise tsisternvaguni külgeemaldumine kõverikus (bv = 26 700/R, bs = 16 500/R)

Tabel 23

R,m bs, mm bv, mm R, m bs, mm bv, mm
4000 5 10 400 45 70
3000 5 10 350 50 80
2500 10 10 300 60 90
2000 10 15 250 70 110
1800 10 15 200 80 140
1500 10 20 180 90 150
1200 15 25 150 110 180
1000 15 30 120 140 230
800 20 35 100 170 270
700 25 40 80 210 340
600 30 45 60 280 450
500 35 55      

Ehitusgabariidi rakendamise juhendi
lisa 5

EBAGABARIITSETE KOHTADE PASSI NÄIDISVORM

Lisa 5 järg

Ebagabariitsete kohtade passi täitmise juhis

Passis registreeritakse kõik avalikuks kasutamiseks määratud raudteevõrgu ebagabariitsed kohad. Sinna kantakse kõikide objektide nimetused.

Passi täidetakse järgmiste osade kaupa:

1) sillad, viaduktid, jalakäigusillad;

2) reisiplatvormid;

3) peateede radadevahed;

4) foorid;

5) kontaktvõrgu postid;

6) õhuliini mastid;

7) veevõtupüstikud;

8) hooned;

9) kaubaplatvormid;

10) jaamateede teedevahed;

11) muud raudtee ääres paiknevad ehitised, seadmed ja objektid, mille mõõdud ei vasta ehitusgabariidi nõuetele. Ehituse, remondi või ekspluatatsiooni käigus tekkinud uus ebagabariitne koht märgitakse passi lõppu koos vastava seletusega iga-aastase aruande esitamisel.

Ebagabariitsete kohtade passi veergude täitmise juhis

2. veerg. Mitme teedepargiga jaamas märgitakse ebagabariitsed kohad parkide kaupa. Jaama nimetuse järele märgitakse pargi number, indeks või nimetus.

3. veerg. Objekti täieliku nimetuse asemel võib kasutada lühendit, mille kohta tehakse tabeli all seletav märkus.

4. veerg. Jaama teede telgede normikohase vahekauguse õigeks määramiseks tuleb tee numbrile lisada indeks, mis näitab tee otstarvet vastavalt jaama tehnokorraldusaktile (TKA). Ebagabariitse teedevahe puhul märgitakse naaberteede numbrid ja nende sihitus, samuti seal asuvad ehitised ja seadmed.

5. veerg. Täidetakse ainult nende objektide kohta, mis asuvad jaamavahe ja jaama peatee ning kilomeetriarvestusega jaamatee ääres.

6. veerg. Kontakt- ja õhuliini, viadukti, torujuhtme ja jalakäigusilla posti, foori, semafori ja veevõtupüstiku ebagabariitsuse pikkust ei mõõdeta. Kui ebagabariitne koht on kasvõi ainult ühes silla ristlõikes, märgitakse veerus sildeehitise täispikkus. Kõrge ja madala kauba- ja reisiplatvormi juures märgitakse ühe ebagabariitse koha pikkus või mitme koha pikkuste summa. Jaamavahel märgitakse iga pideva alla 4100 mm radade vahekaugusega teeosa pikkus (vastava laiendusega kõverikus). Jaama ebagabariitse teedevahe jaoks loetakse ebagabariitse koha pikkuseks pikema kasuliku pikkusega tee pikkus.

7. veerg. Nii sirgel teeosal kui kõverikus asuva ehitise ja seadme puhul ei ole lisaselgitust tarvis. Ebagabariitse radade/teedevahega kõverikul tuleb näidata mõlema raja/tee raadius ning sise- ja välisraja/-tee välisrööpa kõrgendus.

8. veerg. Ehitise ja seadme tegelik ning nõutav gabariidimõõt ja radade/teede telgede vahekaugus (selles ja kahes järgmises veerus) tuleb vastavalt gabariidi rakendamisjuhendile näidata millimeetrites. Kui objekt asub kõverikus, siis tuleb näidata vertikaalsed gabariidimõõdud kõveriku siserööpa pealispinnast olenemata objekti asukohast (kas sees- või väljaspool kõverikku). Kui ehitise või seadme ebagabariitsus väljendub mitme mõõtega, kantakse tabelisse halvim. Kui ebagabariitne objekt asub radade/teede vahel, märgitakse veerus peale mõõdetud kauguse raja/tee teljest sulgudes radade-/teedevahe laius objekti asukohas, nt: 2200 (4800).

9. ja 10. veerg. Nõutavad gabariidimõõdud pannakse vastavalt juhendile. Jaama kõrvutiasuvate teede telgede vahekauguse norm tuleb võtta vastavalt juhendile. Ekspluatatsiooninormid võimaldavad määrata gabariidimõõte arvestades vajalikku laiendust kõverikus kehtestatud piirkiiruse ja välisrööpa kõrgenduse juures. Need normid on lisa 4 tabelites 9–14.

11. veerg. Täidetakse elektrifitseeritud teeosas asuva tunneli, silla ja jalakäigusilla kohta. Veerus on kaks arvu murru kujul, lugejas on kontaktliini tegelik kõrgus, nimetajas juhendis nõutud kõrgus.

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

SID

/otsingu_soovitused.json